Vi skal måske kun vente yderligere 7½ måneder…

I nedenstående artikel fra SN.dk (Nordvestnyt) udtaler Energistyrelsen, at det ikke kan afvises at der kommer svar på en eventuel etableringstilladelse i løbet af 2019. Dette kræver dog, at der i de omkring 450 høringssvar til VVM-redegørelsen for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt, IKKE findes miljøpåvirkninger, der skal undersøges yderligere.

Artiklen findes her:

Som det fremgår af artiklen er det dog yderst tvivlsomt om ovenstående frist holder, idet der til det tilsvarende projekt ved Omø Syd, hvor indsigelsesfristen udløb 22. april 2017 og hvor der kun fremkom omkring 20 indsigelser i alt, endnu ikke er givet en etableringstilladelse eller afslag på samme.


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og mere end 5.400 bekymrede borgere!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Mens vi venter…

Havvindmølleprojektet i den naturskønne Jammerland Bugt er nu gået ind i en fase, hvor vi venter på tilbagemelding fra Energistyrelsens behandling af indsigelserne til VVM-redegørelsen. Dette kan desværre tage ganske lang tid! Det tilsvarende projekt ved Omø Syd havde sidste indsigelsesdag den 22. april 2017, og her er der endnu ikke givet hverken etableringstilladelse eller afslag.

En flot påske ved Jammerland Bugt…

Det flotte vejr i påsken 2019 gav gode muligheder for at se marsvin i Jammerland Bugt. Mange mennesker benyttede sig af dette og der kunne faktisk udstedes ”hval-garanti” for at se disse særligt beskyttede dyr boltre sig i bugten. Skribenten så marsvin ved alle besøg på stranden morgen som aften. ‘Et marsvin lå desværre afpillet og dødt ved Bjerge Nordstrand, sådan skulle det nødig gå de resterende ude i Bugten.

Ingen afdød havfrue, men et dødt marsvin:

Energistyrelsen har netop offentliggjort en ny opgørelse over vindmøllepotentialet for havvindmøller…altså til havs*. Potentialet derude er meget, meget stort i alt ca. 40.000 MW! Dette dækker, som Energistyrelsen korrekt anfører langt mere end Danmarks behov som vel er ca. 6-7000 MW når der er størst efterspørgsel, dvs. Danmark kan blive netto eksportør af grøn havvindmølleenergi. Miljømæssige og andre hensyn gør forventeligt at ikke det fulde potentiale udnyttes, men mindre er også tilstrækkeligt. De første større sådanne parker er allerede politisk vedtaget og er på tegnebrættet.

Derfor, undgå at sælge ud af Danmarks sidste vilde natur – de frie kyststrækninger – samt udfordre/true kritiske og truede dyrearter, kultur- og naturværdier ved uhensigtsmæssige kystnære placeringer som Jammerland Bugt**. Der er så rigeligt plads langt ude på havet til de havvindmølleparker som Danmark har brug for.

Denne opfordring rettes til Energistyrelsen som pt. er ved at gennemgå de miljømæssige indsigelser mod det private havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt samt Energiministeren, der for nylig endelig har erkendt, at han vil være i stand til at gribe ind i processen herom***.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og mere end 5.400 bekymrede borgere!

Kilder:

*: https://efkm.dk/aktuelt/nyheder/2019/apr/havvind/

**: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

***:https://sn.dk/Kalundborg/Minister-aabner-doer-for-afslag-paa-hav-moeller/artikel/833732

***:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Lobbyist prøver at presse politikere ved Jammerland Bugt

Lobbyisten Lars Aagaard fra Dansk Energi prøver at presse de politikere, der fokuserer på miljø og mennesker langs Jammerland Bugt. Dette sker i vedhæftede artikel fra Nordvestnyt torsdag den 4. april 2019.

Lars Aagaard har tilsyneladende ikke brugt tiden på at læse miljøorganisationen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse i forbindelse med VVM-rapporten om de påtænkte kystnære havvindmøller, inden han skrev artiklen.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er på inden måde modstandere af den grønne omstilling og Danmark bør går forud i kampen mod klimaforandringerne. Dette har altid være foreningens holdning og det vil det altid være.

Havvindmøller bør dog aldrig opstilles i en naturskøn bugt. Havvindmøller hører hjemme på havet!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er således ganske enig med langt den overvejende del af Lars Aagaards artikel, og foreningens indsigelse er ikke et spørgsmål for eller imod grøn energi, men udelukkende rettet mod de miljømæssige konsekvenser af det påtænkte opstillingssted. Beskyt Jammerland Bugt vil beskytte miljøet med fagligt kompetente input indenfor alle de lovgivningsmæssige muligheder som foreningen har til rådighed.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil gerne hjælpe Dansk Energi med deres uegennyttige kamp for den grønne opstilling, specielt hvis Dansk Energi også vil hjælpe miljøet mod helt fejlagtige opstillinger af havvindmøller i en naturskøn bugt.

Husk i øvrigt at foreningen Beskyt Jammerland Bugt, mere end 5.000 undskrifter, Dansk Ornitologisk forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og ikke mindst Danmarks Naturfredningsforening alle er kraftige modstandere af havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Referat af borgermøde den 17. marts 2019

Der var ikke færre end 600 deltagere til Beskyt Jammerland Bugts borgermøde søndag den 17. marts. Dette på trods af at mødet først blev annonceret tre uger før.

Borgermødet har været omtalt i adskillige landsdækkende medier, ikke mindst fordi at Jyllandsposten samme dag havde en forsideartikel om stor modstand mod kystnære havvindmølleparker.

Mødet startede med at formand for Beskyt Jammerland Bugt, Ole Nyvold, gennemgik agendaen og dernæst understregede, at foreningen går 100% ind for den grønne omstilling. Hernæst blev de mange indsigelser som projektet i Jammerland Bugt har modtaget omtalt, og det blev bemærket at projektet i Jammerland Bugt, har modtaget flere indsigelser end projekterne i Omø Syd, Mejl Flak, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord har modtaget tilsammen.

Efterfølgende gennemgik Borgmester Martin Damm indsigelsen fra Kalundborg Kommune, en kommune der i parentes bemærket, er en af de absolut mest grønne i Danmark! Allerede i 2012 sagde kommunen klart nej til havvindmøller i Jammerland Bugt og en enig kommunalbestyrelse fastholder også i 2019 dette krav. Siden 2012 er prisen på strøm fra rigtige havvindmøller faldet så meget, at det på ingen måde længere er rimeligt at belaste den kystnære natur med gigantiske møller.

Ingeniør Jan de Wit gennemgik herefter foreningen Beskyt Jammerland Bugt og advokat Brian Hebel Andersens indsigelse mod VVM-materialet for havvindmølleparken i bugten. Indsigelsen er på over 200 sider og dækker mange helt urimelige forhold i projektet, ikke mindst forhold vedr. Marsvin, sejladsforhold, støj og turisme. Ole Nyvold gennemgik herefter indsigelsen punkter vedr. fugle, herunder både edderfugle, samt de to rovfugle – havørn og fiskeørn – der stort set ikke omtales i VVM-materialet.

Arkitekt Lene Tranberg gennemgik hernæst de visuelle forhold i VVM-materialet. Disse er yderst kritiske og er udført meget manipulerende. Lene anbefalede at man gik ned til kysten f.eks. ved Svallerup Strand og kigger på de seks – kun 130 meter høje vindmøller – der står 9 km væk på Asnæs. Disse fremstår visuelt langt større end de 30-60 – meget højere havvindmøller – der fremgår af VVM-materialet. Møllerne i VVM-materialet er kun seks km. fra land… Yderligere gennemgik Lene hvorledes billedmaterialet i VVM-rapporten udelader store dele af møllerne, uagtet at dette sagtens kunne indeholdes.

Advokat Brian Hebel Andersen gennemgik derefter hvilke juridiske tiltag som foreningen påtænker hvis Energistyrelsen godkender projektet og udsteder en etableringstilladelse. Der er mange muligheder af juridisk art, herunder Energiklagenævnet, Europakommissionen, Espoo samt en standart retssag ved byretten. Et af de overordnede juridiske emner er, at en forundersøgelsestilladelse IKKE giver ret til etableringstilladelse, samt at det er lovligt og sagligt at tage hensyn til Kalundborg Kommunes holdning.

Hernæst var besøg af 5 politikere, der alle er opstillet på Vestsjælland. Deltagerne var Laura Lindahl (LA), Jacob Jensen (V), Rasmus Horn Langhoff (S), Karin Nødgaard (DF) og Eva Flyvholm (Enh). Alle undtagen repræsentanten fra Enhedslisten var kraftige modstandere af havvindmølleprojektet ved Jammerland Bugt og flere lovede at arbejde for at projektet blev forkastet af Energistyrelsen.

Afslutningsvis sagde formand Ole Nyvold tak for det flotte fremmøde, og lovede at foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil forsætte arbejdet med at friholde den smukke bugt for gigantiske havvindmøller. Dette arbejde vil naturligvis kræve en stor indsats, og Ole understregede at foreningen gerne vil have flere medlemmer. Man kan blive indmeldt i foreningen her:


http://jammerlandbugt.dk/meld-dig-ind/

Præsentationer fra mødet kan ses her:

Her er præsentationen vedr. indsigelsen fra Beskyt Jammerland Bugt:

Nordvestnyt havde også et kort referat af mødet, det kan ses her:

PS. Husk at Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, det svenske Naturvårdsverket (miljøministeriet), Akademirådet, Dansk Jægerforbund og langt over 5.400 borgere er kraftige modstandere af havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

De svenske miljømyndigheder (Naturvårdsverket) og Birdlife Sverige er ikke i tvivl…

Havvindmølle-projektet i Jammerland Bugt udgør en uacceptabel trussel mod havfuglene og er derfor ikke acceptabelt !

Den 8. marts 2019 sendte de svenske miljømyndigheder et brev til det danske miljøministerium – vedhæftet nedenfor – hvori de tydeligt gøre rede for at de svenske myndigheder ikke kan acceptere de to havvindmølleprojekter i Omø Syd og Jammerland Bugt. Den negative påvirkning for havfuglene er simpelthen alt for stor.

De svenske og de danske miljømyndigheder afholdte et møde i Stockholm den 19. november 2018, hvorefter de danske myndigheder skrev et referat. Dette referat er de svenske miljømyndigheder absolut ikke tilfredse med!

Således beskrives uenigheden: “Naturvårdsverket anser INTE att påverkningarna nu är acceptabla”. Bemærk at den svenske myndighed skriver med stort til den danske myndighed… det er uhørt embedsmandsprog og viser at svenskerne er blevet rasende over den danske udlægning af mødet i Stockholm i november.

Her er brevet:

Naturvårdsverket har, som det fremgår af brevet, pr. den 27. februar skrevet en indsigelse mod VVM-materialet i Jammerland Bugt.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt, og vi støttes nu af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og mere end 5.400 bekymrede borgere.

Mød op til borgermødet på søndag den 17. marts kl. 10.00 i Gørelev-hallen og hør meget mere!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

European Energy A/S har fået Megafon til at lave en borgerundersøgelse i Kalundborg… det er som at sætte ulven til at vogte får!

I slutningen af den offentlige høringsperiode gennemførte Megafon, på vegne af European Energy A/S, en regional borgerundersøgelse blandt beboere i Kalundborg Kommune om deres holdning til den projekterede havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Ikke overraskende var spørgsmålene skrevet på en måde, så resultaterne næsten kun kunne være positive for European Energy A/S, ligesom de mange tusinde sommerhusejere ved Jammerland Bugt eksempelvis ikke blev spurgt til deres holdning. For en nærmere beskrivelse af denne manipulation, se dette notat:

I foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil vi gerne understrege følgende:

 • Vi går ind for den grønne omstilling, men placeringen af en gigantisk havvindmøllepark i Jammerland Bugt er af mange grunde forkert
 • Der er flere end 5.300 underskrifter mod en havvindmøllepark i Jammerland Bugt – langt flere end Megafon har spurgt
 • Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Akademirådet og Danmarks Jægerforbund er modstandere af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt
 • Der er indsendt mere end 450 indsigelser til energistyrelsen mod en havvindmøllepark i Jammerland Bugt
 • De 450 indsigelser dækker flere tusinde borgere, da adskillige er skrevet på vegne af grundejerforeninger m.m.
 • Det statslige projekt med en havvindmøllepark i Jammerland Bugt blev droppet, da der var alt for store negative påvirkninger for mennesker, fugle, dyr (specielt marsvin) og generelle rekreative værdier

Man skal huske at European Energy A/S (Orbicon) i VVM-materialet skriver følgende, hvilket ikke blev omtalt i ”meningsmålingen”:

”Møllerne fremstår i dette samspil som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”

Herudover skal man skal huske, at de miljømæssige belastninger for bl.a. edderfuglen er markant negative og havvindmølleparken vil bringe Danmark i modstrid med vores internationale forpligtigelser om at beskytte truede fugle. Det samme gør sig gældende for havørne og ikke mindst marsvin, der også er beskyttede dyrearter. De mange meget negative miljøeffekter blev ikke omtalt i meningsmålingen.

Spørgsmålene i Megafon kunne have lydt:

·        Kender du til miljøfordele og de mange miljø-negative sider af det aktuelle projekt?

·        Synes du at der bør opføres en stor havvindmøllepark i Jammerland Bugt, uagtet at netop denne bugt har største ”tæthed” af vores eneste hval marsvinet? En dyreart der nyder særlig beskyttelse og hvor der er nul-tolerance overfor forstyrrelser?

 ·        Synes du at en bugt som Jammerland Bugt er det rigtige sted at placere en så stor vindmøllepark, når der i forundersøgelsen netop her i dette lavvandede område er optalt en edderfugle bestand på op mod 27 % af den samlede nordeuropæiske (truede og derfor særligt beskyttede-) edderfuglebestand?

European Energy A/S er naturligvis pressede af at så mange lokale borgere samt kompetente foreninger, der har læst materialet og konsekvenserne heraf, er modstandere af projektet med gigantiske havvindmøller i den naturskønne bugt. Vi i foreningen Beskyt Jammerland Bugt håber, at Energistyrelsen er i stand til at gennemskue den manipulation, som ”meningsmålingen” er udtryk for.

Husk Borgermødet søndag den 17. marts kl. 10.00 i Gørlev-Hallen.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Nyt Borgermøde afholdes allerede søndag den 17. marts

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt afholder et borgermøde i Gørlev-Hallen – Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev – søndag den 17. marts kl. 10.00-12.00. Emnet vil i høj grad være den nyligt indgivne indsigelse til VVM-materialet.

Formål:

 • Vi informerer medlemmer og andre interesserede borgere om vores indsats med indsigelser
 • Vi fortæller om den fremtidige proces – hvad skal der ske?
 • Vi får lokale folketingspolitikeres bud på, hvordan de kan hjælpe os

Dagsorden:

 • kl. 10.00 – 10.05 Bestyrelsesformand Ole Nyvold byder velkommen

 • 10.05 – 10.15 Borgmester Martin Damm informerer om Kalundborg Kommunes               høringssvar/indsigelse

 • 10.15-11.05 Præsentation af foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse ved
  VVM-koordinator Jan A. de Wit

 • 10.20-10.45 Overordnet præsentation af Beskyt Jammerland Bugts indsigelser

 • Marsvin og andre havpattedyr
 • Sejladsforhold
 • Støj, øvrige miljørisici, andet
 • Indsigelse om turisme
 • 10.45-10.55 Indsigelsen på fugleområdet v/bestyrelsesformand Ole Nyvold

 • 10.55-11.05 Indsigelse om visualisering v/arkitekt Lene Tranberg

 • 11.05-11.20

Fremlæggelse af den fremtidige plan i Foreningen Beskyt Jammerland Bugt v/advokat Brian Hebel Andersen, Advokatfirmaet Svendsen – hvad gør vi nu?

 • 11.20-11.50

Hvordan kan de lokale folketingspolitikere hjælpe os? v/bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Karlsen og Hans Søie

 • Jacob Jensen – Venstre
 • Laura Lindahl – Liberal Alliance
 • Rasmus Horn Langhoff – Socialdemokratiet
 • Karin Nødgaard – Dansk Folkeparti
 • Eva Flyvholm – Enhedslisten

Politikerne er blevet bedt om at forholde sig til følgende spørgsmål, som de hver især får 3 minutter til at fremlægge

 1. Vil du og dit parti gøre noget for at undgå kystnære havvindmøller 6-8 km. fra kysten ved Jammerland Bugt?
 2. Har du som politiker overvejet egne argumenter at fremføre i Folketinget med henblik på at stoppe projektet?
 3. Når vi i foreningen Beskyt Jammerland Bugt kan komme med lovlige og retfærdige begrundelser for at stoppe projektet, vil du som politiker så tage det op til debat i Folketinget inden valget?

5.1    Spørgsmål fra salen til politikerne

 • 11.50-12.00

Bestyrelsesformand Ole Nyvold afslutter borgermødet

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Tak for støtten – Der er ikke mindre end 450 indsigelser!

Kære alle,

Så er den offentlige høringsperiode slut. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt og advokat Brian H. Andersen har skrevet en indsigelse mod det fremlagte VVM-materiale, og denne er afleveret til Energistyrelsen.

Tak til alle der har bidraget enten med egne indsigelser og/eller med gode indlæg til ovenstående.

Opdatering 1. marts 2019 kl. 12.00: Energistyrelsen oplyser her til morgen, at de har modtaget ikke mindre end 450 indsigelser mod projektet i Jammerland Bugt. Det er imponerende!

I vores indsigelse anfægtes yderligere 80 punkter i den fremlagte VVM-miljøredegørelse, udover de ca. 30 vi har nået at fremvise her på hjemmesiden.

Masser af forhold i materialet er forkert, masser af miljønegative forhold er undervurderet og de meget få miljøpositive forhold er overvurderet.  

De miljønegative forhold er væsentligt i overtal, selv i det fremlagte utilstrækkelige og chokerende fejlbehæftede materiale. 

Vores indsigelse kan læses her på siden under ”VVM-Materiale 2019”

Nu er det så Energistyrelsen, der skal kigge indsigelserne igennem og vurdere disse. Vi holder tæt øje med dette arbejde. 

Vi finder ganske åbenlyst, at placeringen af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt, er meget uheldig og truer såvel natur, dyr, landskab, rekreative værdier og mennesker i et helt uacceptabelt niveau!

Vi er glade for… og beærede over… at så mange har fulgt og deltaget i arbejdet. Der har været stor deltagelse til møder, stort engagement i området og meget stor trafik på www.jammerlandbugt.dk Næsten 750.000 besøg fra i alt små 190.000 IP-adresser på denne hjemmeside.

Vi håber anstrengelserne krones med held og havvindmøllepark-projektet i Jammerland Bugt (igen) bliver afvist! Først da lukkes denne hjemmeside.

Skulle sådan afvisning mod forventning ikke snarligt ske, er vi klar med næste demokratiske skridt, se nærmere i indsigelsen!

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 32: Kloge ord sagt i debatten og lidt om lokal opbakning…

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 32 handler om hvor Kalundborg Kommune står i denne sag.

Kloge ord sagt i debatten:

Man skal kende Jammerland Bugt for at forstå problemet helt. Det lyder som om, det er langt ud i havet. Men det er 80*) vindmøller langs en vestvendt kyst, hvor møllerne tager solnedgangen. De her ejendomme er erhvervet ud fra den forudsætning, at Jammerland Bugt er en naturperle, og det ønsker vi ikke at lave om på.”

*) nu 60

Ophav til ovenstående meget præcise og korte sagsfremstilling er Kalundborgs Borgmester Martin Damm. Det er sagt i interview til DR Nyheder i marts 2017. Samme sted siger Martin:

Vi gør det klart, og det er en enig kommunalbestyrelse der entydigt siger: Vi ønsker ikke en vindmøllepark i Jammerland Bugt. Det er et meget klart svar som ingen embedsmand kan misforstå.

I Danmark har vi repræsentativt demokrati… og ovenstående enstemmige udmelding fra kommunalbestyrelsen i Kalundborg betyder, at der ikke er lokal opbakning til projektet!

Og demokratiet er heldigvis ikke ude af trit med borgernes ønsker, det viser både fremmødet og udtalelserne på møderne omkring havvindmølleprojektet i bugten. Og det viser de mere end 5300 direkte underskrifter mod projektet, de mere end 740.000 besøg på hjemmesiden fra næsten 190.000 IP adresser også.

Der er åbenlyst ikke lokal opbakning til så voldsom en havvindmøllepark/industrilandskab, med så mange og så høje havvindmøller så tæt ved kysten, i en bugt der benyttes rekreativt af så mange og hvor særligt beskyttede dyrearter findes i meget stort antal!

Og lokal opbakning er væsentlig for fremme af den grønne omstilling, der fremgår både af seneste Energiaftale i Folketinget og faktisk også af den Energiaftale hvorunder det aktuelle projekt blev opstartet.

Udklip fra seneste Energiaftale (29/6 2018)

”…I takt med at der udvikles større havvindmøller, bør kommunernes muligheder for indsigelse mod havvindmøller tæt på kysten udvides, så der kan opnås lokal opbakning til projekterne. Derfor er parterne enige om, at området for kommunal indsigelsesret udvides fra 8 km til 15 km”.

PS. Husk at skrive en indsigelse! Skriv det gerne kort, skriv hvad det vil betyde for dig at mangle solnedgang, at blive udsat for konstant lav-frekvent støj, at fugle og marsvin forsvinder eller hvad du synes er det største problem. Deadline er torsdag den 28. februar 2019 kl. 24.00!

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 31: Miljørisici i forbindelse med møllehavari.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 31 omhandler risikoen for voldsom miljøpåvirkning som følge af møllehavari.

Miljøforhold i forbindelse med møllehavari… Hvor finder man lige det i VVM-rapporten?

En VVM-rapport skal tage udgangspunkt i en såkaldt ”worst-case” situation for miljøet i det område som rapporten omhandler. Intetsteds i VVM-rapporten for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er miljøforhold i forbindelse med møllehavarier behandlet.

Møllehavarier (mekanisk havari, brand, påsejling) er absolut en mulighed og er hændelser der er indtruffet mange gange, såvel i Danmark som i andre lande med møller.

I Sverige førte en brand i en større (Vestas) landmølle medio 2015, eksempelvis til et betragteligt udslip af væsker/kemikalier med stor skade på det omgivende miljø til følge. Også de brændende glasfiberdele anrettede her skade.

Der har været adskillige brande i møller i Danmark, Tyskland og Holland. Selv for landmøller varer det ganske længe, før et egnet slukningstog ankommer, og bekæmpelse/skadesbegrænsning kan indledes. Og hvis der da fortsat er strøm til møllen, starter bekæmpelse ikke førend denne er elmæssigt afkoblet. Og imens falder brændende dele ned og klassificerede væsker løber ud… Hver havvindmølle kan iht. VVM-rapporten for Jammerland Bugt projektet indeholder op mod 7½ ton olier/væsker!

Fremførelse af egnet slukningstog (skib?) til havvindmølleparken vil i sagens natur tage endnu længere tid end for landmøller, og øget forurening med væsker fra nacellen, beskadigede overfladeprodukter, brændende glasfiberdele osv. må således forventes.

For ikke så længe siden mistede en af havvindmøllerne syd for Samsø hele mølletoppen grundet mekanisk-/konstruktionsmæssigt havari; mølletoppen styrtede i havet med dens indhold af klassificerede væsker, glasfiber og metaldele…

Havarier og brand er således absolut en risiko med deraf følgende miljøforurening.

Det er utilstedeligt, at VVM-rapporten springer en så væsentlig miljørisiko som havari (brand, mekanisk havari mv.) over.

VVM-rapporten er ej heller på dette punkt fyldestgørende, og materialet må også her afvises som ufuldstændigt og utilstrækkeligt grundlag for miljøvurdering af projektet.

PS: Husk at skrive en indsigelse – sidste chance er på torsdag den 28. februar.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar