Mens der læses på den reviderede VVM-rapport, er her en smuk lille film fra Jammerland Bugt…

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Revideret VVM-rapport for Jammerland Bugt foreligger

Nu foreligger en revideret VVM-rapport for det aktuelle projekt fra det rådgivende ingeniørfirma Orbicon. VVM betyder Vurdering af Virkninger for Miljøet.

Revisionen er et resultat af dialog mellem Energistyrelsen, Orbicon og måske European Energy A/S, på baggrund af den i juni 2015 indleverede VVM-rapport til Energistyrelsen. Den reviderede rapport vil formentlig være den, der snarligt udsendes til en lukket kreds af udvalgte myndigheder i en såkaldt ”stjernehøring”. Herefter foretages der måske flere ændringer inden den offentlige høring.

Foreningen har via aktindsigt fået adgang til et eksemplar af den reviderede rapport.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at man har ændret den ganske besynderlige ”karaktergivning” for miljøpåvirkningerne, der var anvendt i første version. Nu anvendes karakteriseringen:

  • Meget stor negativ indflydelse på miljøet
  • Stor negativ indflydelse på miljøet
  • Middel negativ indflydelse på miljøet
  • Lav negativ indflydelse på miljøet
  • Lav eller ingen indflydelse på miljøet
  • Positiv indflydelse for miljøet.

En hurtig gennemlæsning af rapporten bekræfter, at det aktuelle projekt har altovervejende negativ indflydelse på miljøet. Nedenfor er summarisk gengivet hvad den reviderede rapport kommer frem til omkring de forhold man har undersøgt. De negative miljøfaktorer er langt i overtal i forhold til de positive. Der er her afbilledet mulige miljøeffekter for henholdsvis anlægs- og driftsfase.

20161117-anlaeg

20161117-drift

 

Ovenstående er blot en sammentælling over hvad man i rapporten på nuværende tidspunkt kommer frem til, hvad angår projektets mulige indflydelse på miljøet. Rapporten vurderer for anlægs- og driftsfasen i alt ca. 80 – 130 forhold med mulig indflydelse. Rapporten skal også vurdere såkaldt kummulative forhold dvs. virkninger fra andre mulige anlæg i nærheden. Medtages disse kummulative effekter øges antallet af stærkt negative miljøpåvirkninger i forhold til ovenstående diagrammer.

Der hvor rapporten peger på stor eller meget stor negativ miljøeffekt alene af det aktuelle projekt er forhold der vedrører fugle og dyreliv, mennesker og landskabskvaliteter.

Hvad angår dyrelivet er flere fuglearter alvorligt truet af projektet og ditto for eksempelvis sæler og marsvin. Flere af disse arter er omfattet af international lovgivning og har derfor krav på særlig beskyttelse.

For mennesker i lokalområdet er der også meget negative påvirkninger og for så vidt angår det visuelle skrives der ordret: ”Den visuelle påvirkning vil være meget stor”.

Der er fortsat mange alvorlige fejl, ukorrektheder og misvisende forhold i VVM materialet. Det er bekymrende at disse tilsyneladende ikke er fanget i den kvalitetssikring det rådgivende ingeniørfirma selv har udført under den tidsmæssigt meget lange (> 500 dage) dialog med Energistyrelsen. Disse skal foreningen naturligvis nok påpege, når den får mulighed for kommentering senere i processen.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt håber at man inden den offentlige høring erkender, at sådanne havvindmøller bør placeres til havs og ikke langs kysterne. Ved at placere havvindmøller på havet, opnår man samme eller bedre klimaeffekt, samme antal arbejdspladser, markant mindre miljøpåvirkning og langt bedre folkelig opbakning til grøn omstilling.

Det aktuelle projekt er et voldsomt overgreb på naturen og dyrene i området samt de mennesker der opholder sig, bor og arbejder der.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har opbakning til at friholde bugten for havvindmøller fra over 5.000 borgere, Kalundborg Kommune, Akademirådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Mens vi venter på Energistyrelsen…Nyt fra TV-Kalundborg, Jyllands-Posten og BT

Stadig intet nyt fra Energistyrelsen vedr. den reviderede VVM-rapport. Energistyrelsen har nu brugt 509 dage på at kvalitetssikre den første VVM-rapport.

I mellemtiden er her et lille interview fra TV-Kalundborg.

TV-Kalundborg om Edderfuglen i Jammerland Bugt

Og her er en artikel fra Jyllands-Posten, som vi er meget enige i: Vindmøller skal placeres således at de ikke ødelægger naturen:

JP leder den 7. november

Og sidst en artikel fra BT – 9-11-2016 – hvor det dokumenteres, at der nu heller ikke er et økonomisk argument for de kystnære havvindmøller. Ved at flytte havvindmøller ud på havet opnås således: Samme klimaeffekt, samme antal arbejdspladser, samme eller lavere elpris, samme sikkerhed for investorer, mindre miljøpåvirkning og langt bedre folkelig opbakning for grøn omstilling.

rekordbillige havmøller – drop de kystnære !

Her er Energistyrelsens information om samme sag:

Verdens billigste havvindmølleanlæg

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Hvad sker der i Energistyrelsen? Ministeren må på banen!

European Energy A/S afleverede deres første VVM-rapport til Energistyrelsen den 17. juni 2015. Energistyrelsen skulle herefter gennemføre en relativ hurtig kvalitetskontrol og herefter udsende den reviderede VVM-rapport i den såkaldte stjernehøring.

Siden den 17. juni 2015 er der intet sket!

Energistyrelsen har arbejdet på kvalitetssikringen i mere end 16 måneder og der er stadig intet resultat – det skal her bemærkes, at det lykkedes European Energy A/S at udforme den første VVM-rapport på kun 12 måneder. Kvalitetssikringen af denne rapport har derfor taget væsentligt længere tid end udformningen af selve rapporten…

Det er en skandale, og vi må henvise ministeren til det han sagde på borgermødet i Kalundborg den 5. september 2015, nemlig at “Ingen borgere skal gå rundt i usikkerhed i lang tid”. På baggrund af denne holdning gennemførte ministeren en fremdriftsreform, der havde til hensigt at fremskynde planlagte vindmølleprojekter.

For projektet i Jammerland Bugt har ministerens gode intentioner imidlertid overhovedet ikke hjulpet, tværtimod, og det må absolut være på tide at han tager en alvorlig snak med sine embedsmænd i Energistyrelsen.

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Ny artikel i Jyllandsposten og endnu engang en udsat VVM-rapport

Jyllandsposten havde fredag den 7. oktober en artikel, hvor en repræsentant for vindmølleindustrien diskuterede kystnære havvindmøller med foreningen Beskyt Jammerland Bugts advokat Brian Hebel Andersen. Ikke uventet synes industrien, at den grønne omstilling går forud for alle hensyn til miljøet.

Artiklen findes her: 20161010-jp1

Side 2 er her: 20161010-jp2

På generalforsamlingen i Beskyt Jammerland Bugt, blev det oplyst at der forventedes en revideret VVM-redegørelse mandag den 3. oktober 2016. Imidlertid har Energistyrelsen oplyst at VVM-redegørelsen igen bliver forsinket, denne gang i op til tre uger. Den første VVM-redegørelse blev indleveret til Energistyrelsen den 17. juni 2015, og Energistyrelsen har således snart brugt 1,5 år på at tilrette og kvalitetssikre den foreløbige rapport…

 

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Referat af generalforsamling i “Beskyt Jammerland Bugt” – 1. oktober 2016

Der blev afholdt generalforsamling i foreningen Beskyt Jammerland Bugt lørdag den 1. oktober 2016. Tilstede var omkring 100 mennesker der bl.a. hørte nedenstående formandsberetning fra Jens Rønnemoes Pedersen. Opdateret pr. 10. oktober 2016.

Beretning: 20161001-bjb-referat-fra-generalforsamling

På mødet blev det understreget at kampen langtfra er vundet, således fortsætter European Energy ufortrødent projektet med at opstille op til 80 gigantiske vindmøller midt i den smukke Jammerland Bugt.

Derfor er der brug for økonomiske midler til bl.a. at betale for konsulenter, advokater og andre, der hjælper os i kampen for at bevare den uspolerede kyststrækning. Alt arbejdet i bestyrelsen og de forskellige arbejdsgrupper foregår frivilligt og ulønnet.

Det årlige kontingent for privatpersoner blev derfor hævet til kr. 150, mens grundejerforeninger betaler kr. 30 pr. medlem. Yderligere blev det understreget at foreningen gerne ser langt flere medlemmer herunder flere grundejerforeninger. Husk derfor at betale kontingent, der er brug for pengene.

 

Endeligt fik foreningen, som påskønnelse af indsatsen for naturen, overrakt et maleri, der straks sættes på auktion til fordel for foreningens arbejde. Yderligere oplysninger om auktionen er her: https://www.facebook.com/jammerlandbugt/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Ordinær generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 1. oktober 2016 og hædersbevisning…

Støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt holder ordinær generalforsamling:

Lørdag den 1. oktober 2016 – kl. 10.00 i Gørlev Hallens mødelokale – Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev.

Alle er velkomne og vi skal understrege, at kampen for at beskytte Jammerland Bugt langtfra er vundet. European Energy forventer således stadigvæk at det gigantiske projekt bliver gennemført, hvilket de senest har givet udtryk for den 14. september 2016.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er her: 20161001-indkaldelseordgenforsamling

Bemærk i øvrigt at foreningen Beskyt Jammerland Bugt modtager en hædersbevisning på fredag ved kulturnat Slagelse, se mere her: 20160930-donation-bjb-slagelsekn

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Besøg i Folketingets Energiudvalg og svar fra ministeren

En deputation fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt, var på besøg i Folketingets Energiudvalg torsdag den 25. august 2016. Besøget drejede sig primært om to emner: 1. Beregning af støj fra kystnære havvindmøller og 2. Edderfugleproblematik for projektet i Jammerland Bugt.

Indkaldelsen til mødet er her: 20160908-status-1

Ad 1. Som det fremgår af indkaldelsen, benyttes der i den foreløbige VVM-redegørelse fra Orbicon/European Energy en forkert metode til opgørelse af støj fra havvindmøller. Således viser svenske undersøgelser fra 2007, at støjen fra havvindmøller, magen til dem der planlægges i Jammerland Bugt, er 18-31% over de tilladte grænseværdier ifølge bekendtgørelse om støj fra vindmøller.

Yderligere dokumentation er her: 20160908-status-2

Ad 2. Som tidligere beskrevet her på hjemmesiden vil et eventuelt havvindmølleanlæg i Jammerland Bugt have endog meget negativ indflydelse på bestanden af Edderfugle både i Danmark, men også i EU som helhed. Folketingets Energiudvalg fik en grundig gennemgang af denne problemstilling af biolog Søren Mark Jensen.

Yderligere dokumentation er her: 20160908-status-3

Det er vores indtryk at Folketingets Energiudvalg tog foreningens indsigelser meget seriøst, og de adspurgte straks ministeren om skriftlige kommentarer til de to emner.

Den 8. september modtog foreningen ministerens svar til Folketingets Energiudvalg vedr. vores indsigelser. Ministerens svar konkluderer, at der afventes en ny VVM-redegørelse ultimo september 2016, hvorfor det er for tidligt at forholde sig til de meget konkrete kritikpunkter. Der forventes således adskillige ændringer i den næste udgave af VVM-redegørelsen.

Ministerens svar er her: 20160908-status-4

Her er artikel fra Nordvestnyt om sagen: 20160908-status-5

Her på hjemmesiden vil vi naturligvis følge op så snart der er nyt i sagen.

 

 

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

August 2016 Status fra advokat Brian Hebel Andersen

Vedlagt statusbrev fra vores advokat Brian Hebel Andersen.

info_august2016

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Edderfuglen og Jammerland Bugt i TV2 Øst i aften

Historien om den stærkt truede Edderfugl i Jammerland Bugt kom i TV2 Øst mandag den 18. juli.

Her er et link til indslaget:

TV2 Øst

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar