Jammerland Bugt og fremdrift – Brev til ministeren

Som det er alle bekendt skrider projektet med gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt meget langsomt frem. Dette på trods af ministerens klare udmelding, at borgerne ikke skulle gå i uvished i lang tid.

For at få ministerens forklaring på dette, har Advokat Brian Hebel Andersen på vegne af en række grundejerforeninger samt foreningen Beskyt Jammerland Bugt skrevet vedlagte brev. Vi ser frem til ministerens svar.

20180313 fremdrift

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Kort status for Jammerland Bugt havvindmøllerne – Marts 2018

Hvis man går ind på hjemmesiden hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (ENS.dk) finder man følgende om projektet i Jammerland Bugt:

“Efterår 2017: Offentlig høring af VVM-redegørelsen

Efter endt myndighedshøring og eventuelle supplerende undersøgelser kan VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring, hvor den danske befolkning, herunder privatpersoner, interesseorganisationer mv., kan læse og afgive bemærkninger til indholdet.”

Nu nærmer vi os jo (meget) langsomt foråret 2018, men alligevel orker embedsmændene ikke at opdatere deres hjemmeside med oplysninger om et projekt, der har meget stor betydning for tusindvis af borgere. At ministeren for over 2 år siden lovede hurtig fremdrift for vores projekt, virker heller ikke til at påvirke nogen som helst.

Mens vi tålmodigt venter på nyt i sagen, er her et fremragende indlæg fra JP.dk fra en professor med ekspertise i vindkraft: Ja tak til havvindmøller – men ude på havet!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status for Jammerland Bugt projektet – December 2017

Året 2017 går snart på hæld. Der er holdt flittigt øje med Energistyrelsens hjemmeside, hvor man kan læse om status mv. for en række eksisterende vindmølleparker samt aktuelle projekter.

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-og-aktuelle-projekter

På denne hjemmeside er der omkring Jammerland Bugt projektet anført en række væsentlige datoer og procestrin for projektet.

Der står ikke anført noget om, da etablering af vindmøller sammesteds var under overvejelse i statsligt regi, og efter nøje overvejelser blev droppet ud fra fornuftige saglige argumenter.

For det aktuelle seneste projekt kan man se at European Energy projektet er indledt med en ansøgning i februar 2012. Her er så anført i alt 8 procestrin:

  1. feb. 2012: Ansøgning modtaget
  2. april 2014: Myndighedshøring af ansøgning
  3. 17. juni 2014: Tilladelse til forundersøgelser givet til European Energy A/S
  4. 17. juni 2015: VVM-redegørelse modtaget
  5. Juli 2015: Gennemgang af VVM-redegørelsen af Energistyrelsen
  6. 24. februar 2017 – Myndighedshøring (stjernehøring) af VVM-redegørelsen
  7. Efterår 2017: Offentlig høring af VVM-redegørelsen
  8. Ukendt dato: VVM-redegørelse godkendes evt. af Energistyrelsen
  9. Ansøger kan herefter ansøge om en etableringstilladelse og dernæst en elproduktionstilladelse.

Vi befinder os nu umiddelbart før procestrin 7. ”Offentlig høring af VVM redegørelsen”, denne høring vil vare 8 uger når den igangsættes.

Den VVM redegørelse der på et tidspunkt sendes i offentlig høring, med mindre projektet er skrinlagt inden, er ikke identisk med den version myndigheder og andre har haft til gennemsyn. Der er foretaget ændringer heri, delvis grundet mulige indsigelser samt strategisk/taktiske overvejelser hos projektmager.

Repræsentanter for foreningen Beskyt Jammerland Bugt har via aktindsigt fået adgang til en række af disse versioner, og har kunnet følge dette redigeringsarbejde.

Seneste nyt (december 2017) er, at der nu kan være tale om ganske omfattende projektændringer og den annoncerede høring i efteråret 2017 bliver sandsynligvis udsat. Dermed er en hurtig afklaring ikke umiddelbart forestående. Og gad vide om den allerede udførte lukkede myndighedshøring (stjernehøring) da er gældende og retvisende eller om den skal gentages?

Vi holder naturligvis øje med projektets status og informerer så snart der er nyt.

I mellemtiden ønskes hjemmesidens mange tusinde læsere en glædelig jul og et godt nytår og stor tak for engagement og indsats i det forgangne år!

 

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

Meddelelse vedr. generel modstand mod kystnære havvindmøller

Som det gentagne gange er blevet påpeget, så er foreningen Beskyt Jammerland Bugt på ingen måde modstandere af vindenergi, og vi støtter fuldt ud den grønne omstilling. Vi er imidlertid modstandere af, at gigantiske havvindmøller placeres i områder hvor naturen og lokale beboere lider voldsom skade.

Vores fokus er naturligt på den skrøbelige natur omkring Jammerland Bugt, men nu er der startet et landsdækkende initiativ omkring alle de kystnære havvindmølle-projekter, der påtænkes og projekteres langs Danmarks kyster.

Bestyrelsen for foreningen Beskyt Jammerland bugt vil derfor gerne henvise interesserede til den kampagne, der foregår på: www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/

Interesserede kan her give deres underskrift som støtte til den generelle modstand mod kystnære havvindmøller i hele Danmark. Som hos Jammerland Bugt, er det et kernepunkt at havvindmøller hører hjemme på havet – ikke ved kysten.

Det skal understreges, at foreningerne bag det nye initiativ også går fuldt ud ind for at den grønne energiforsyning skal udvikles og vokse, ved brug af vindkraft, solenergi m.m.

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Referat af generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Referat fra ordinær generalforsamling i støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”

Dato: 30. september 2017, kl. 10:00.

Sted: Gørlevhallen

Fremmødte: Over 100 medlemmer inkl. bestyrelsen

Dagsorden iht. foreningens vedtægter

Punkt 1 – Valg af dirigent

Jørgen Arnam-Olsen blev enstemmigt valgt af forsamlingen.

Punkt 2 – Formandens beretning v/ Jens Rønnemoes Pedersen

Beretningen blev fremlagt af hhv. Jens Rønnemoes Pedersen, Jørgen Karlsen og Jan de Wit.

Endnu et år er gået uden afklaring om havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt, der som bekendt planlægges af European Energy A/S. Der er stadig stor interesse for hvordan det går med projektet og mange er fortsat bekymret for, hvad der kan ske med vores dejlige bugt. Støtten til foreningens arbejde er vedvarende intensiv og en stor tak skal lyde til alle som støtter op med frivilligt arbejde, medlemsskab og sponsorater. Det er stadig overvældende, at så mange kæmper for vor sag.

Foreningen tæller mere end 1.000 betalende medlemmer og 18 grundejerforeningsmedlemsskaber.

Kalundborg Kommune har i forbindelse med ”Myndighedshøringen” klart tilkendegivet, at de ikke kan støtte vindmølleprojektet med kæmpe havvindmøller i Jammerland Bugt. Ligesom Danmarks Naturfredningsforening og Akademirådet er kraftige modstandere af dette projekt.

Ved det årlige Kalundborg Folkemøde i Høng blev de lokale politikere igen adspurgt om deres holdning til projektet og alle (på nær ét parti), har klart tilkendegivet deres modstand til projektet. Det er bemærkelsesværdigt, at der er diametral forskel på hvordan de lokalt folkevalgte i et parti kan være ”imod” et projekt, når de samme partiers folkevalgte som er siddende på Christiansborg kan være ”for” det samme projekt. Medlemmerne opfordres til at deltage i de kommende kommune-valgmøder og spørge ind til projektet i Jammerland Bugt.

Der er fra VVM-granskningsgruppens side arbejdet intensivt på at forberede høringssvar til den kommende ”Offentlige høring” af VVM-rapporten. Vores kommende indsigelser er forberedt på baggrund af aktindsigt i det hidtidige VVM-materiale, og der vil derfor kunne forekomme yderligere justeringer af foreningens høringssvar, når den endelige VVM-rapport foreligger. Indtil videre er vort høringssvar blevet til et ret så omfattende værk.

På Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk) kan man følge status for projektet i Jammerland Bugt. Der er for ganske nyligt (og nok engang) rykket på det forventede tidspunkt for den offentlige høring. Det må antages, at der fra projektmagernes side stadig arbejdes intensivt på at kvalitetssikre rapporten og det betragtes som mildest talt forundrende, at der stadig her godt 2 år efter afleveringen af en såkaldt ”endelig VVM-redegørelse” stadig arbejdes med kvalitetssikringsarbejdet! Myndighederne bliver løbende adspurgt om sagsbehandlingen, men der kommer ikke nogle forklarende eller forståelige tilbagemeldinger. Den offentlige høring forventes nu at blive startet ultimo 2017.

European Energy A/S har gang i mindst 3 store projekter i de indre danske farvande: Omø Syd (afventer etableringstilladelse), Mejl Flak (etableringstilladelse er givet), Jammerland Bugt (afventer offentlig høring).

Foreningen Beskyt Jammerland Bugts økonomi er ”god og bæredygtig”, men det skal i den sammenhæng pointeres, at der stadig er behov for økonomisk støtte (medlemsskaber og sponsorater). Bestyrelsen vurderer, at der kan komme betydelige udgifter i flere sammenhænge bl.a. til ekspertbistand til den offentlige høring, eller hvis projektet kommer så langt, at der udstedes ”byggetilladelse” for projektet. Så må ”sagen” nødvendigvis forsætte i retten. Foreningen har adgang til meget betydelig frivillig professionel teknisk, miljøfaglig og juridisk bistand, men yderligere bistand kan kræve betaling. Link til regnskabet findes nederst i dette indlæg.

Jeg vil gerne sige tak til de mange frivillige samt alle, der bidrager med økonomisk støtte, hvilket er overvældende for os alle i bestyrelsen. Uden Jer var vi ikke kommet så langt.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup

Regnskabet blev gennemgået og herefter godkendt.

Punkt 4 – Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Alle var på valg)

Bestyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende konstitueret sig.

Jens Rønnemoes Pedersen (Formand)

Jørgen Karlsen (Næstformand)

Kirsten Dirchsen (Sekretær)

Ole Nyvold (Bestyrelsesmedlem)

Kaj Flemming Nielsen (Bestyrelsesmedlem)

Michael Amstrup (Kasserer)

Erik Ludvigsen (Bestyrelsessuppleant)

Knud Baltser (Bestyrelsessuppleant)

Connie Tode (Ny bestyrelsessuppleant)

 Punkt 6 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Aase Steinmetz (Genvalgt)

Jens Thyboe Pedersen (Genvalgt)

Punkt 7 – Fastlæggelse af kontingent

Det nuværende niveau fortsætter i den kommende periode

Punkt 8 – Eventuelt.

Flere emner blev drøftet åbent, bl.a. virksomhedsmedlemskab, kampagner ifm. det kommende kommunevalg KV 17, yderligere pres på Energiministeren, skabelon til høringsvar fra private, og tilmeldingsblanket til hjemmesiden.

Endeligt kom der et indlæg fra en landmandsfamilie fra Østrup på Asnæs. Deres landbrug var deres pensionsopsparing, og efter et langt arbejdsliv var de rystede over, at myndighederne med deres eventuelle beslutning om havvindmøller fuldstændigt kan ødelægge en families økonomiske grundlag. Værdien af deres landbrug – med udsigt over Jammerland Bugt – vil være væsentligt reduceret hvis havvindmøllerne kommer, og deres pensionisttilværelse vil blive meget anstrengt.

TIL SLUT

Tak for en kæmpe indsats fra alle Frivillige, Koordinatorer, Bestyrelse, Hjælpere, Medlemmer og ikke mindst Sponsorer – Uden Jeres uvurderlige støtte er foreningens arbejde ikke muligt!

Tak for endnu en god generalforsamling med stort engagement og fantastisk fremmøde.

Tak til Jørgen for at have styret os sikkert igennem generalforsamlingen.

/Bestyrelsen

 

Regnskabet for 2016/2017: BJB-Regnskab-2016-2017-til-referat

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt – 30. september 2017

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt.

Tidspunkt:                                 Lørdag den 30. september 2017 – kl. 10:00

Sted:                                            Gørlevhallens mødelokale

Adresse:                                     Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev

 

Dagsorden jf. foreningens vedtægter – Punkt 7:

1 – Valg af dirigent

2 – Formandens beretning v/Jens Rønnemoes Pedersen

3 – Fremlæggelse af regnskab v/Michael Amstrup

4 – Indkomne forslag

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for ét år (Alle er på valg)

6 – Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år

7 – Fastlæggelse af kontingent

8 – Eventuelt (herunder kommentar på VVM-processen)

 

Det kan endvidere oplyses, at VVM-processen ikke bliver startet i august 2017, som myndighederne ellers tidligere har angivet.

På generalforsamlingen vil foreningens ekspert gennemgå, hvorledes der vil blive indgivet indsigelse til VVM-redegørelsen. Detaljer herom kan dog først offentliggøres senere.

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status Jammerland Bugt sommer 2017

Der har den seneste tid været en del debat i den skrevne presse, hvoraf det har fremgået at havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er blevet stoppet. Dette er ikke korrekt!

Havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt fortsætter og der indkaldes formodentligt til  offentlig VVM-høring i august 2017.

At dette er status fremgår af nedenstående brev fra Energiminister Lars Chr. Lilleholt.

Brev: 20170619 Lilleholt

Vedrørende den sidste kommentar i brevet, så er det desværre muligt at European Energy opfører havvindmølleparken uden statstilskud, ligesom tilfældet har været ved enkelte af de seneste offentlige udbud.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil fortsat gøre alt hvad der er muligt for at stoppe dette helt groteske overgreb på naturen og ønsker alle en god sommer.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt på Kalundborg Folkemøde

Kalundborg Folkemøde i Høng den 27. maj kl. 10:00-17:00

Beskyt Jammerlandbugt stiller igen op på til folkemødet i Høng. Vi har rigtigt travlt i foreningen og nogle af vores mest aktive kræfter er i år forhindret i at deltage. Det gælder bl.a.  Kirsten og Jan som fejrer en rund fødselsdag – tillykke med dagen. Derfor beder vi om, at så mange som muligt kommer og støtter op om vores stand. Det vil være godt at få gang i debatten om den seneste udvikling.  VVM rapporten (Vurdering af Virkninger på Miljøet) har netop været til høring hos myndighederne og et enigt byråd i Kalundborg går imod opstillingen. Alle de politiske partier er til stede ved Folkemødet så det vil være en god anledning til at høre hvad de gør for at påvirke Christiansborg politikerne.

Forside

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Maj 2017 Status fra advokat Brian Hebel Andersen

Nedenfor en kort opdatering fra foreningens advokat Brian Hebel Andersen.

20170509 brev advokat

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt i Weekendavisen 12. april 2017

Myndighedshøringen om VVM-redegørelsen er slut, og vi afventer nu den offentlige høring, der måske er lige på trapperne. Foreningen Beskyt Jammerland studerer allerede  den udgave af VVM-redegørelsen, der blev brugt til myndighedshøringen, og vi har en stor gruppe af eksperter til at hjælpe os på de forskellige områder som rapporten behandler.

Et af de vigtigere områder er risikoen for støj fra de kystnære havvindmøller, og dette områder behandler VVM-redegørelsen på en yderst diskutabel facon. Metoden til støj-vurdering som rapporten benytter, kan nemlig ikke benyttes til havvindmøller på 4 til 6  kilometers afstand af kysten. Værktøjerne i rapporten er ganske simpelt ikke i orden.

Dette forhold har givet grundlag for en særdeles kritisk artikel i Weekendavisen onsdag den 12. april, skrevet af journalist Poul Pilgaard Johnsen. Vi anbefaler alle at købe Weekendavisen og læse artiklen.

Det forhold at lyden/støjen rejser langt mere effektivt over vand end over land, tages der ikke højde for i den model som Orbicon benytter og som Energistyrelsen har godkendt, under den et år lange kvalitetssikring. Dette udsagn kommer fra professor John Harrison fra Queens University i Canada, der er en af verdens førende eksperter inden feltet lyd over vand. Yderligere angiver han, at der findes en nyudviklet svensk model, der giver et langt mere korrekt resultat.

Hvis den nye og korrekte måling af støj over vand benyttes på projektet i Jammerland Bugt, vil havmølleparken langt overskride de tilladte støjgrænser.

Yderligere oplysninger findes her:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar