Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 27: Fejlagtige visualiseringer

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… syvogtyvende emne omhandler (flere) fejlagtige visualiseringer.

Visualiseringer, where have all the windmills gone…?

Visualiseringerne er yderst væsentlige for bedømmelsen af projektets indvirkning på det omgivende miljø: landskab, mennesker, rekreative områder mv.

Dette er bekræftet adskillig gange i projektforløbet, af såvel projektmager (European Energy A/S), dennes rådgiver samt repræsentanter for Energistyrelsen.

Derfor er det særligt vigtigt, at visualiseringerne er retvisende for at kunne anvendes. Vi har tidligere påpeget fejl heri og her følger yderligere meget væsentlige fejl:

Fotostandpunkt 2, Asnæs, 7 MW. Den viste opstilling viser ikke de 9 vestligste havvindmøller. Fotoillustrationen udelader dermed 25% af projektet selvom rapporten tydeligt viser, at den anvendte synsvinkel kan rumme det samlede projekt. Inklusion af de udeladte møllerækker vurderes at ville give et mere retvisende og mere massivt indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 3, Østrupvej, 7 MW og 3 MW.  Den viste opstilling viser ikke de østligste 8 havvindmøller. Inklusion af de udeladte møllerækker vil give et endnu mere massivt og mere retvisende indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 4, Nørrevang, 7MW. De sydligste møller vises ikke, selvom den anvendte synsvinkel kan rumme det samlede projekt. Inklusion af de udeladte møllerækker vil give et mere retvisende og væsentlige mere massivt indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 6, Reersø, 7 MW. De nord-østligste 14 møller er ikke medtaget i illustrationen. Det samme gælder 3MW illustrationen hvor anslået 24 møller er udeladt! De udeladte møller udgør en væsentlig del af det samlede felt med en høj oplevet mølletæthed. Illustrationen er ikke retvisende, kan ikke anvendes som vurderings- eller beslutningsgrundlag og viser bestemt ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 7, Reersø, 7 MW. Her udelader illustrationen de nord-østligste 12 møller. Det valgte udsnit er således misvisende i forhold til den mølletæthed der er gældende for det udeladte felt. For 3MW opstillingen gælder det at illustrationen udelader ca 17 (!) møller, mens man har prioriteret de sydligste 6 møller. Også her giver VVM-redegørelsen en misvisende, absolut utilstrækkelig og ikke worst case visualisering.

Ovenstående er ”blot” uddrag, men aldeles skarpe eksempler på at de fremlagte visualiseringer ikke kan anvendes som vurderings- og beslutningsgrundlag for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Glem ej heller, at de gule farver nederst på mølletårnene bekvemt er ”tryllet væk” samt at alle møller er lige slanke, uagtet at der forventeligt placeres en transformer på inderste heraf… og sådant jo skal vises når der er tale om en VVM-redegørelse…

Og glem heller ikke de forkerte samt manglende visualiserings-punkter i materialet… samt at der er anvendt et absolut fejlagtigt og misvisende sigtbarhedsindeks for det viste…

Vi opfordrer til, at du kigger det fremlagte VVM-materiale igennem og indsender din mening (også) om de meget vigtige visualiseringer inden 28. februar!

Se VVM-materialet på denne hjemmeside under VVM-materiale 2019 og vejledning for indsigelse samme sted.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 26: Kollisionsrisiko for Rovfugle

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… seksogtyvende emne omhandler kollisionsrisiko for rovfugle i bugten.

Kollisionsrisiko for rovfugle

Området ved bugten har som bekendt et rigt fugleliv… Også af rovfugle, herunder de helt store rovfugle som hav- og fiskeørn.

Havørnen er Danmarks største fugl med et vingefang på op til 245 cm. Både havørnen og fiskeørnen er totalfredede ifølge både dansk lovgivning og i overensstemmelse med EU’s retsregler (begge arter indgår i Fuglebeskyttelsesdirektivets, bilag 1 over fuglearter, som kræver særlig streng beskyttelse).

De rovfugle man møder i og omkring bugten er enten fugle der har taget ophold i bugten, herunder i Natura 2000 området og/eller fuglebeskyttelses-områderne eller fugle på træk.

Store vindmøller udgør en anerkendt risiko for særligt de store rovfugle. Og i de senere år er lavet undersøgelser der viser at hidtil anvendt kollisionsrisiko har været undervurderet.

VVM-materialet anvender ikke disse senere års offentliggjorte og kendte undersøgelser.

VVM-materialet vurderer absolut heller ikke i tilstrækkelig grad indflydelsen af det gigantiske, kystnære havvindmølleprojekt på de nære og særligt beskyttede Natura 2000 og/eller fuglebeskyttelses-områder. Materialet viser således ikke worst-case for rovfugle.

Der ligger en række danske og udenlandske domme og afgørelser, der klart viser at Jammerland Bugt VVM-materialets afstandsvurderinger for sådanne screeninger eller analyser, der skal udføres efter forsigtighedsprincippet, er utilstrækkelige.

Sådanne beskyttede områder går eksempelvis fra Tissø/Åmosen ud mod kysten i Jammerland Bugt ved området ”Flasken” omkring Bjerge Sydstrand. På billedet herunder ses havørn(e), der her netop opholder tæt ved dette område, tak til beboeren (B. N. Olsen) der har taget og indsendt dette. Der er flere billeder under faneblad ”Naturen i Jammerland Bugt ” her på hjemmesiden.

VVM-materialet må naturligvis inddrage offentlig tilgængelig viden, seneste undersøgelser samt relevante domme og afgørelser!

Det gør det ikke og har således ej heller her den forventede kvalitet. Materialet er ikke indleveret i endelig form og projektet må afvises.

Eksempel på en af undersøgelserne: Pattern of migrating soaring migrants indicate attraction to marine wind farms, Henrik Skov, Mark Desholm, Stefan Heinänen, Johnny A. Kahlert, Bjarke Laubek, Niels Einar Jensen, Ramunas, Zydelis, Bo Præstgaard Jensen, Biology Letters, december 2016.

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsbl.2016.0804

At havørne er vigtige for Kalundborg Kommune, fremgår af nedenstående link. Havørnene ved Tissø furagerer ofte i og omkring Jammerland Bugt.

PS. Husk at skrive en indsigelse, der er 10 dage tilbage.


Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 25: Fugle i Bugten

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… femogtyvende emne omhandler fuglelivet i bugten – noget af det absolut mest kritiske i VVM-materialet.

Fuglebestand… Og fuglebeskyttelse… Et meget væsentligt punkt!

Orbicon A/S har i tilknytning til VVM-rapporten foretaget optællinger af fuglene i Jammerland Bugt, og i den forbindelse konstateret store forekomster (“internationalt betydende bestande“) af edderfugle, sortænder og gråstrubet lappedykker.

Det fremgår, at Jammerland Bugt udgør et vigtigt spisekammer for et meget stort antal havænder under deres årlige træk fra syd til nordligere egne af Europa. Især forekommer der store mængder af edderfugle, som raster og feder sig op i området umiddelbart før deres ynglesæson længere nord på.

Bugten er af særlig betydning for edderfuglene på grund af områdets store forekomster af bl.a. blåmuslinger på 10-20 m dybde, og på grund af bugtens moderate skibstrafik og rolige strømforhold.

Orbicon A/S har optalt fugle i bugten på fire datoer, hvoraf to lå i efteråret 2014 (den 30. oktober og den 21. november 2014). Ved disse optællinger vurderedes antallet af edderfugle i undersøgelsesområdet at være henholdsvis 273.402 individer og 128.962 individer, hvilket svarer til godt 27 % og 13 % af hele den samlede vesteuropæiske trækfuglebestand af edderfugle!

Ifølge Ramsarkonventionen, som Danmark har tilsluttet sig og er forpligtet af, defineres en “internationalt betydende bestand” som værende en bestand, der jævnligt forekommer i et givent område med mere end 1 % af den totale bestand. Dette kriterie er benyttet i forbindelse med udpegningen af de eksisterende danske EU-fuglebeskyttelsesområder. Også bestandene af sortænder og gråstrubede lappedykkere i Jammerland Bugt lå væsentligt over 1%-kriteriet.

Med denne nye biologiske viden er det blevet klart, at Jammerland Bugt er et særdeles vigtigt fugleområde, som ikke bør benyttes som en havvindmøllepark-lokalitet, men snarere burde udpeges og beskyttes som et EU-fuglebeskyttelsesområde!

Foreningen Jammerland Bugt har fået undersøgt VVM-rapportens videre antagelser om disse særligt beskyttede fugle. Førende og internationalt anerkendte eksperter kan her eksempelvis påpege:

 • Metodefejl
 • Mangelfuldt data grundlag
 • Ukvalificerede antagelser om fortrængningsgrad og bufferzone
 • Fejl i forbindelse med de forpligtede internationale høringer
 • Afstandskriterier til særligt beskyttede områder mv.
 • Kumulative forhold ift. andre planlagte havvindmølleparker i indre danske farvande
 • mm.

Disse forhold vil naturligvis fremgå af foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse.

Ovenstående er også medvirkende til, at Dansk Ornitologisk Forening er kraftige modstandere af projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt.

PS: Husk at skrive en indsigelse – vejledning på siden ”VVM-materiale 2019”

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 24: Miljøet i Bugten

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… fireogtyvende emne omhandler miljøet i bugten, og noget af det European Energy A/S, Orbicon og Energistyrelsen har glemt…

Miljøet i bugten…

Et VVM-materialet skal beskrive og vurdere mulige indvirkninger på miljøet, på bagrund af det ansøgte projekt. Materialet og vurderingen er yderst vigtig, idet det er på baggrund af dette, at Energistyrelsen giver afslag eller etableringstilladelse til projektmager, i dette tilfælde European Energy A/S.

Materialet forventes naturligvis at belyse alle miljøkritiske forhold og skal gøre det ud fra en Worst-Case synsvinkel.

For projektet i Jammerland Bugt, er miljøet i selve bugten naturligvis en meget vigtig del heraf!

I det lys er det yderst besynderligt, at man i VVM-materialet leder forgæves efter både omtale og vurdering af helt oplagte miljørisici eksempelvis:

 • Vask, afrensning og vedligehold af møller, intet er nævnt herom?
 • Den løbende afgivelse af mulige giftstoffer fra de skrappe sager møllerne er behandlet og malet med, anvendes evighedsmaling?
 • Andre kendte miljørisici, der er grundigt vurderet og diskuteres i relation til andre sådanne vindmølleparker i havvand. Zink-udfældning diskuteres eksempelvis meget i Tyskland og tal for andre danske havvindmølleparker viser, at betragtelige mængder af Zink- og aluminiums-forbindelser sandsynligvis afgives til det omkringliggende vand, vi taler om tons…

Ovenstående er naturligvis særligt vigtigt for en så stor park, med så mange og store møller tæt ved kysten i en lille bugt.

VVM materialet har åbenlyst ikke den fornødne kvalitet, er ingenlunde afleveret endeligt som jo var en forudsætning i forundersøgelses-tilladelsen.

Materialet og projektet må afvises når så elementære forhold ikke er på plads!

Eksaminanden er dumpet, som en borger klogt sagde ved mødet januar 2019 i Kalundborghallen, projektmager og dennes rådgiver kan yderligere ikke undskylde sig med manglende tid.

PS: Husk at skrive en indsigelse, se vejledning på siden ”VVM-materiale 2019”

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 23: El-produktion

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… treogtyvende emne omhandler El-produktion.

Elproduktionen fra møllerne…

I det fremlagte VVM-materiale oplyses om møllernes årlige elproduktion i driftsfasen (Klimabilag tabel 19).

Der er anført produktionstal for to mølle-scenarier (60 “mindre” møller eller 34 gigantiske møller):

VVM-materialets oplyste årlige produktion kan da let omregnes til hvor mange fuldlasttimer i drift det svarer til for de to scenarier.

Dette gøres ved at dividere produktionen (MWh) med den samlede installerede effekt (MW) , se resultatet herunder:

Dette er meget høje tal for sådanne havvindmøller!

Danmarks Vindmølleforening oplyser på sin hjemmeside (www.dkvind.dk), at man kan forvente en årlig elproduktion svarende til ca. 2200 fuldlasttimer.

Andre kilder oplyser at man for nyere, større og meget velplacerede møller kan opnå en årlig elproduktion svarende til 2- 3000 fuldlast timer.

Nyeste kilder siger, at en årlig el-produktion svarende til 3500 timer kan opnås for store offshore møller i åbent hav (og altså ikke kystnært i indre danske farvande).

Det er absolut ikke rimeligt eller korrekt i en VVM rapport (der jo skal belyse Worst Case), at anvende noget der ligner en dansk ”verdensrekord” for el-produktion for havvindmøller. Samtidigt med at Jammerland Bugt vindmæssigt er en klart mindre gunstig placering end off-shore parker langt til havs.

Miljø (eller rettere klima-) fordelen overvurderes således tydeligt i VVM materialet. Ej heller her har det den fornødne kvalitet.

VVM materialet har på dette meget centrale punkt for produktion og mulig CO2 fortrængning ej heller den fornødne kvalitet og må afvises.

PS: husk at skrive en indsigelse

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 22: Fritidssejlads i Storebælt?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… toogtyvende emne omhandler fritidssejlads i Storebælt.

Fritidssejlads… Storebælt er nu ikke så stor mere… Zig Zag sejlads midt i et industrilandskab…

I VVM-rapporten redegøres for visse negative indflydelser på lystsejlads inden for havvindmølleområdet, mulige sejladsbegrænsninger osv.

Der redegøres ikke for den meget betragtelige lystsejlads, der foregår udenfor området med havvindmøller.

Sejl- og fritidsbåde må ikke anvende T-ruten langsgående, kun kortvarigt krydse denne vinkelret. Den reelt til rådighed værende frie plads bliver således meget væsentlig reduceret mellem T-ruten og Sjælland. Havvindmølleparken ”optager” selv på den smalleste led faktisk næsten en tredjedel af Storebælt, se kortet fra rapporten.

Sejlads vil fremover ske i et Industrilandskab fyldt med tydelig støj. En helt ny oplevelse…

Også ved natsejlads ændres oplevelsen markant. Området er i dag ganske lyssvagt og der er ej heller mange afmærkninger til søs. Dette ændres dramatisk med havvindmølleparken, her får man både lysafgivelse øverst som nederst på møllerne, støj og susen. Tivoli om natten er det blevet kaldt.

Dette væsentlige aspekt for fritidssejlads berøres og bedømmes ikke i rapporten. Ingen visualiseringer for oplevelsen er vist.

Også på dette punkt har VVM-materialet ikke den fornødne kvalitet og projektet må opgives.

PS: Husk at skrive en indsigelse

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 21: Turisme i anlægsfasen?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… enogtyvende emne omhandler turisme i anlægsfasen.

Turisme-aspektet under anlægsfasen?

VVM-materialets hovedvægt for angivelser vedrørende turisme og rekreative oplevelser er i vidt omfang fokuseret på driftsfasen.

Det er ganske åbenlyst, at også anlægsfasen for dette store projekt må forventes at have en ganske væsentlig negativ indflydelse på turismen.

Anlægsfasen vil være den fase med højest støjbelastning, konstant arbejdsbelysning og med megen maritim transport.

Arbejdet forventes, af hensyn til vejrmæssige forhold, intensiveret i sommerperioden (turismens højsæson). Man agter at søge dispensation, så støjgrænser her kan overskrides om natten i forbindelse med forsat arbejde. Arbejdet forventes at foregå 24/7 iht. VVM-rapporten.

Det turde være indlysende, at denne fase med voldsom støj- samt arbejdslys-belastning dag og nat vil være til stærk ugunst for turisme- og rekreative værdier for Jammerland Bugt.

Ingen turist på campingplads, koloni, i feriecenter, i sommerhus eller i mobilhome ved kysten vil anse dette for attraktivt – ingen!

Dette væsentlige aspekt er absolut ikke tilstrækkeligt belyst i VVM-materialet.

Materialet har ej heller her den fornødne kvalitet.

PS: Husk at skrive en indsigelse

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 20: Turisme i Skotland?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… tyvende emne omhandler turisme i Skotland…

VVM-rapportens skotske turismekilde…

I VVM-rapporten konkluderes, med baggrund i en skotsk rapport, at projektet ikke vil have negativ effekt på turismen, snarere tværtimod! Dette gøres med udgangspunkt i spørgeskemaer og andet for turister i Skotland samt en mindre studietur/undersøgelse i bl.a. Danmark.

For de skotske forhold gælder, at de planlagte vindmølleparker, der er tale om, generelt

 • er væsentligt mindre end det aktuelle Jammerland Bugt-projekt
 • primært er landbaserede, og at der ved planlægning/placering netop er taget vidtgående landskabsmæssige hensyn (netop af hensyn til turismen!)

Det sidste punkt står i skærende kontrast til den ansøgte vindmøllepark i Jammerland Bugt. VVM-rapporten siger eksempelvis:

 • For halvøen Asnæs, med sit sarte landskab, konkluderer VVM-rapporten …”at møllerne fremstår i dette samspil som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”. Samlet vurderer VVM rapporten den visuelle påvirkning at være ”meget stor”.
 • For halvøen Reersø konkluderer VVM-rapporten at give ”en stor til meget stor påvirkning. Møllerne fremstår som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”. Samlet vurderer VVM rapporten den visuelle påvirkning at være ”meget stor”.

For ”det danske element” i den skotske undersøgelse skal anføres følgende:

 • at turister ifølge rapporten forventer vindmøller i Danmark… nuvel, men næppe i det antal møller, den højde, den lysbestykning og placeringen som indgår i det aktuelle projekt.
 • at rapportens forfattere ved forespørgsel på turistkontoret i Nysted har fået meldingen, at vindmølleparken ved Nysted, har haft en lille positiv turismeeffekt med folk, der vil sejles ud til møllerne.

  Med al respekt, Nysted er ikke et udbygget og kendt rekreativt område som Jammerland Bugt. Også for Jammerland Bugt vil der kunne komme en lille gruppe besøgende med særlig interesse i møllerne; de vil dog næppe tage ophold i længere tid på hverken campingpladser eller i sommerhuse.

  Og for både campingpladser, sommerhuse og lystsejlere kan der bestemt påregnes stor fraflytning/færre overnattende grundet de absolut forringede rekreative forhold, så nettoresultatet på turismefronten er negativt, hvad jo også de aktuelle campingpladser og andre professionelle aktører har givet utvetydigt udtryk for.
 • For de danske forhold angivet i den skotske rapport, viser figur 4-3 i denne tydeligt, at danskerne har meget stor villighed til at betale ekstra for strømmen, for at få møllerne væsentligt længere væk end de få km som det aktuelle projekt opererer med. Dette væsentlige aspekt nævnes/gengives sjovt nok ikke i VVM-rapporten.

Det kan nævnes, at en større offshore-vindmøllepark nyligt er opgivet omkring Isle of Wight grundet turismehensyn; afstanden til kysten var her over 15 km.

Det konkluderes efter nøje gennemlæsning: At den skotske rapport, som VVM-materialet anvender som baggrund for vurdering af turismemæssige forhold i Jammerland Bugt, absolut ikke er dækkende for det aktuelle projekt jvf. eksempelvis de anførte punkter.

Hvorfor er de danske undersøgelser om sådant ikke er anvendt? Derom kan man jo kun gisne, ordet manipulation vil vi ikke bruge, men alligevel…

PS: Husk at skrive en indsigelse

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 19: Tekniske anlæg – Kumulativ effekt

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… nittende emne omhandler den store mængde af tekniske anlæg, der er synlig ved Jammerland Bugt.

Tekniske anlæg, kumulativ effekt… Nu er det sidste ”vindue” mod den vilde natur i fare…

Står man ved Jammerland Bugt og kigger mod nord, ser man p.t. umiddelbart mindst 3 store tekniske anlæg: Asnæsværket, de store vindmøller på Asnæs og Statoil Raffinaderi, det sidste med en ”evig flamme” (LPG-flare). Alle anlæg ses tydeligt om dagen, og de er også synlige om natten.

Endnu to tekniske anlæg har faktisk indfundet sig tæt ved de nævnte: Det store solcellekraftværk, som også nævnes i VVM-materialet samt den nye havn der skyder op ved den lave halvø Asnæs, ”Den nye Vesthavn”, 350.000 m2 areal og containerterminal med tilhørende kraner. Forventet åbning primo 2019.

Og endnu et meget stort teknisk anlæg er her faktisk allerede på vej: Asnæsværket får endnu en blok/anlæg (”Asnæs 6”), som er et stort flisfyret kedelanlæg med tilhørende stor røgrensningsenhed, skorsten og et stort flislager.

Kigger man mod syd, ser man et endnu større teknisk anlæg: Storebæltsbroen, særligt dennes pyloner mv. Pylonerne er konstant belyste, og hængekablerne er lejlighedsvist (ofte) belyste.

Og kigger man bagud (dvs. mod øst), ses luftledninger og master fra Asnæsværkets 400 kV højspændingsforbindelse ned syd om Tissø og videre ind over Sjælland. Fra højere beliggende punkter ved bugten kan man se mere end 50 af disse store master.

Herunder er de nævnte relevante > 10 store tekniske anlæg i området oplistet fra nord mod syd:

 1. De 6 store vindmøller på Asnæs
 2. Udvidelse af Kalundborg Havn; den nye Vesthavn med kraner osv.
 3. Asnæsværkets blok 5 bygninger med tilhørende egen skorsten
 4. Asnæsværkets blok 1-4 bygninger med tilhørende røgrensning og skorsten
 5. Asnæsværkets planlagte blok 6 (flisfyring) bygninger med tilhørende egen skorsten
 6. Raffinaderiet med tilhørende LPG-flare (”evig flamme”)
 7. Solcelleanlæg ved Lerchenborg
 8. 400 kV højspændingsforbindelsen fra Asnæsværk ned syd om Tissø (mere end 50 store master synlige fra visse punkter ved bugten)
 9. Vindmøller ved Svallerup, tæt ved strand
 10. Store vindmøller nord for Gørlev
 11. Gørlev Sukkerfabriks siloer mv.
 12. Vindmøller nord for Sprogø
 13. Storebæltsbroen, pyloner, kabler til hængebro mv.

Disse anlæg dækker en vinkel på over 270 o når man står ved bugten.

Eneste retning/lille vindue, hvor man ikke i øjeblikket ser store tekniske anlæg, er ud i bugten – og det er så her, man vil placere den voldsomme og dækkende havvindmøllepark (se citat om tragteffekt i VVM-rapporten); endnu et meget, meget stort teknisk anlæg, synligt dag som nat.

Det meget store industrielle tekniske anlæg Havvindmølleparken i Jammerland Bugt må absolut vurderes kumulativt i forhold til alle de nævnte nærliggende, meget store eksisterende samt de planlagte yderligere tekniske anlæg.

Dette er ikke gjort i VVM-rapporten, som derfor også på dette punkt er absolut utilstrækkelig som vurderingsgrundlag.

Kumulative effekter er meget væsentlige i en sådan VVM-redegørelse. 

Projektet må også af denne årsag tages af bordet. 

Ps. Husk at skrive indsigelser!

European Energy A/S gennemfører i øjeblikket en ”meningsmåling” via selskabet Megafon. De angivne spørgsmål har udelukkende til formål, at få det til at fremstå som om befolkningen i Kalundborg Kommune støtter projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt. Husk at Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg Kommune, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Akademirådet og over 5.000 bekymrede borgere er kraftigt imod opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt. Så skriv en indsigelse.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Tak fordi du kigger på hjemmesiden!

Tak fordi du kigger på hjemmesiden… Det er der heldigvis mange der gør… Rigtig mange!

Primo februar 2019 har der samlet været:

 • Over 720.000 besøg (hits)
 • Over 184.00 forskellige gæster (IP-adresser)

Flere gange i forløbet har vi hørt projektmager og rådgiver antyde, at der kun er tale om en lille gruppe der skulle være imod havvindmølle-projektet i bugten.

Tallene overfor, sammenholdt med de over 5.000 underskrifter mod projektet og
de hundredvis af fremmødte på de afholdte møder viser tydeligvis noget helt andet.

Igen tak fordi du kigger på hjemmesiden… Det bedste ville dog være hvis der slet ikke havde været brug for denne!

Hjælp med få stoppet projektet, ved at gøre indsigelse til Energistyrelsen inden 28. februar på:    open-door@ens.dk.

Du finder en vejledning her på hjemmesiden under siden “VVM-Materiale 2019”

PS. Husk at Danmarks Naturfredningsforening og mange andre indsigtsfulde organisationer er kraftige modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer