Referat af borgermøde den 17. marts 2019

Der var ikke færre end 600 deltagere til Beskyt Jammerland Bugts borgermøde søndag den 17. marts. Dette på trods af at mødet først blev annonceret tre uger før.

Borgermødet har været omtalt i adskillige landsdækkende medier, ikke mindst fordi at Jyllandsposten samme dag havde en forsideartikel om stor modstand mod kystnære havvindmølleparker.

Mødet startede med at formand for Beskyt Jammerland Bugt, Ole Nyvold, gennemgik agendaen og dernæst understregede, at foreningen går 100% ind for den grønne omstilling. Hernæst blev de mange indsigelser som projektet i Jammerland Bugt har modtaget omtalt, og det blev bemærket at projektet i Jammerland Bugt, har modtaget flere indsigelser end projekterne i Omø Syd, Mejl Flak, Vesterhav Syd og Vesterhav Nord har modtaget tilsammen.

Efterfølgende gennemgik Borgmester Martin Damm indsigelsen fra Kalundborg Kommune, en kommune der i parentes bemærket, er en af de absolut mest grønne i Danmark! Allerede i 2012 sagde kommunen klart nej til havvindmøller i Jammerland Bugt og en enig kommunalbestyrelse fastholder også i 2019 dette krav. Siden 2012 er prisen på strøm fra rigtige havvindmøller faldet så meget, at det på ingen måde længere er rimeligt at belaste den kystnære natur med gigantiske møller.

Ingeniør Jan de Wit gennemgik herefter foreningen Beskyt Jammerland Bugt og advokat Brian Hebel Andersens indsigelse mod VVM-materialet for havvindmølleparken i bugten. Indsigelsen er på over 200 sider og dækker mange helt urimelige forhold i projektet, ikke mindst forhold vedr. Marsvin, sejladsforhold, støj og turisme. Ole Nyvold gennemgik herefter indsigelsen punkter vedr. fugle, herunder både edderfugle, samt de to rovfugle – havørn og fiskeørn – der stort set ikke omtales i VVM-materialet.

Arkitekt Lene Tranberg gennemgik hernæst de visuelle forhold i VVM-materialet. Disse er yderst kritiske og er udført meget manipulerende. Lene anbefalede at man gik ned til kysten f.eks. ved Svallerup Strand og kigger på de seks – kun 130 meter høje vindmøller – der står 9 km væk på Asnæs. Disse fremstår visuelt langt større end de 30-60 – meget højere havvindmøller – der fremgår af VVM-materialet. Møllerne i VVM-materialet er kun seks km. fra land… Yderligere gennemgik Lene hvorledes billedmaterialet i VVM-rapporten udelader store dele af møllerne, uagtet at dette sagtens kunne indeholdes.

Advokat Brian Hebel Andersen gennemgik derefter hvilke juridiske tiltag som foreningen påtænker hvis Energistyrelsen godkender projektet og udsteder en etableringstilladelse. Der er mange muligheder af juridisk art, herunder Energiklagenævnet, Europakommissionen, Espoo samt en standart retssag ved byretten. Et af de overordnede juridiske emner er, at en forundersøgelsestilladelse IKKE giver ret til etableringstilladelse, samt at det er lovligt og sagligt at tage hensyn til Kalundborg Kommunes holdning.

Hernæst var besøg af 5 politikere, der alle er opstillet på Vestsjælland. Deltagerne var Laura Lindahl (LA), Jacob Jensen (V), Rasmus Horn Langhoff (S), Karin Nødgaard (DF) og Eva Flyvholm (Enh). Alle undtagen repræsentanten fra Enhedslisten var kraftige modstandere af havvindmølleprojektet ved Jammerland Bugt og flere lovede at arbejde for at projektet blev forkastet af Energistyrelsen.

Afslutningsvis sagde formand Ole Nyvold tak for det flotte fremmøde, og lovede at foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil forsætte arbejdet med at friholde den smukke bugt for gigantiske havvindmøller. Dette arbejde vil naturligvis kræve en stor indsats, og Ole understregede at foreningen gerne vil have flere medlemmer. Man kan blive indmeldt i foreningen her:


http://jammerlandbugt.dk/meld-dig-ind/

Præsentationer fra mødet kan ses her:

Her er præsentationen vedr. indsigelsen fra Beskyt Jammerland Bugt:

Nordvestnyt havde også et kort referat af mødet, det kan ses her:

PS. Husk at Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, det svenske Naturvårdsverket (miljøministeriet), Akademirådet, Dansk Jægerforbund og langt over 5.400 borgere er kraftige modstandere af havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

De svenske miljømyndigheder (Naturvårdsverket) og Birdlife Sverige er ikke i tvivl…

Havvindmølle-projektet i Jammerland Bugt udgør en uacceptabel trussel mod havfuglene og er derfor ikke acceptabelt !

Den 8. marts 2019 sendte de svenske miljømyndigheder et brev til det danske miljøministerium – vedhæftet nedenfor – hvori de tydeligt gøre rede for at de svenske myndigheder ikke kan acceptere de to havvindmølleprojekter i Omø Syd og Jammerland Bugt. Den negative påvirkning for havfuglene er simpelthen alt for stor.

De svenske og de danske miljømyndigheder afholdte et møde i Stockholm den 19. november 2018, hvorefter de danske myndigheder skrev et referat. Dette referat er de svenske miljømyndigheder absolut ikke tilfredse med!

Således beskrives uenigheden: “Naturvårdsverket anser INTE att påverkningarna nu är acceptabla”. Bemærk at den svenske myndighed skriver med stort til den danske myndighed… det er uhørt embedsmandsprog og viser at svenskerne er blevet rasende over den danske udlægning af mødet i Stockholm i november.

Her er brevet:

Naturvårdsverket har, som det fremgår af brevet, pr. den 27. februar skrevet en indsigelse mod VVM-materialet i Jammerland Bugt.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt, og vi støttes nu af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og mere end 5.400 bekymrede borgere.

Mød op til borgermødet på søndag den 17. marts kl. 10.00 i Gørelev-hallen og hør meget mere!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

European Energy A/S har fået Megafon til at lave en borgerundersøgelse i Kalundborg… det er som at sætte ulven til at vogte får!

I slutningen af den offentlige høringsperiode gennemførte Megafon, på vegne af European Energy A/S, en regional borgerundersøgelse blandt beboere i Kalundborg Kommune om deres holdning til den projekterede havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Ikke overraskende var spørgsmålene skrevet på en måde, så resultaterne næsten kun kunne være positive for European Energy A/S, ligesom de mange tusinde sommerhusejere ved Jammerland Bugt eksempelvis ikke blev spurgt til deres holdning. For en nærmere beskrivelse af denne manipulation, se dette notat:

I foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil vi gerne understrege følgende:

 • Vi går ind for den grønne omstilling, men placeringen af en gigantisk havvindmøllepark i Jammerland Bugt er af mange grunde forkert
 • Der er flere end 5.300 underskrifter mod en havvindmøllepark i Jammerland Bugt – langt flere end Megafon har spurgt
 • Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Akademirådet og Danmarks Jægerforbund er modstandere af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt
 • Der er indsendt mere end 450 indsigelser til energistyrelsen mod en havvindmøllepark i Jammerland Bugt
 • De 450 indsigelser dækker flere tusinde borgere, da adskillige er skrevet på vegne af grundejerforeninger m.m.
 • Det statslige projekt med en havvindmøllepark i Jammerland Bugt blev droppet, da der var alt for store negative påvirkninger for mennesker, fugle, dyr (specielt marsvin) og generelle rekreative værdier

Man skal huske at European Energy A/S (Orbicon) i VVM-materialet skriver følgende, hvilket ikke blev omtalt i ”meningsmålingen”:

”Møllerne fremstår i dette samspil som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”

Herudover skal man skal huske, at de miljømæssige belastninger for bl.a. edderfuglen er markant negative og havvindmølleparken vil bringe Danmark i modstrid med vores internationale forpligtigelser om at beskytte truede fugle. Det samme gør sig gældende for havørne og ikke mindst marsvin, der også er beskyttede dyrearter. De mange meget negative miljøeffekter blev ikke omtalt i meningsmålingen.

Spørgsmålene i Megafon kunne have lydt:

·        Kender du til miljøfordele og de mange miljø-negative sider af det aktuelle projekt?

·        Synes du at der bør opføres en stor havvindmøllepark i Jammerland Bugt, uagtet at netop denne bugt har største ”tæthed” af vores eneste hval marsvinet? En dyreart der nyder særlig beskyttelse og hvor der er nul-tolerance overfor forstyrrelser?

 ·        Synes du at en bugt som Jammerland Bugt er det rigtige sted at placere en så stor vindmøllepark, når der i forundersøgelsen netop her i dette lavvandede område er optalt en edderfugle bestand på op mod 27 % af den samlede nordeuropæiske (truede og derfor særligt beskyttede-) edderfuglebestand?

European Energy A/S er naturligvis pressede af at så mange lokale borgere samt kompetente foreninger, der har læst materialet og konsekvenserne heraf, er modstandere af projektet med gigantiske havvindmøller i den naturskønne bugt. Vi i foreningen Beskyt Jammerland Bugt håber, at Energistyrelsen er i stand til at gennemskue den manipulation, som ”meningsmålingen” er udtryk for.

Husk Borgermødet søndag den 17. marts kl. 10.00 i Gørlev-Hallen.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Nyt Borgermøde afholdes allerede søndag den 17. marts

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt afholder et borgermøde i Gørlev-Hallen – Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev – søndag den 17. marts kl. 10.00-12.00. Emnet vil i høj grad være den nyligt indgivne indsigelse til VVM-materialet.

Formål:

 • Vi informerer medlemmer og andre interesserede borgere om vores indsats med indsigelser
 • Vi fortæller om den fremtidige proces – hvad skal der ske?
 • Vi får lokale folketingspolitikeres bud på, hvordan de kan hjælpe os

Dagsorden:

 • kl. 10.00 – 10.05 Bestyrelsesformand Ole Nyvold byder velkommen

 • 10.05 – 10.15 Borgmester Martin Damm informerer om Kalundborg Kommunes               høringssvar/indsigelse

 • 10.15-11.05 Præsentation af foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse ved
  VVM-koordinator Jan A. de Wit

 • 10.20-10.45 Overordnet præsentation af Beskyt Jammerland Bugts indsigelser

 • Marsvin og andre havpattedyr
 • Sejladsforhold
 • Støj, øvrige miljørisici, andet
 • Indsigelse om turisme
 • 10.45-10.55 Indsigelsen på fugleområdet v/bestyrelsesformand Ole Nyvold

 • 10.55-11.05 Indsigelse om visualisering v/arkitekt Lene Tranberg

 • 11.05-11.20

Fremlæggelse af den fremtidige plan i Foreningen Beskyt Jammerland Bugt v/advokat Brian Hebel Andersen, Advokatfirmaet Svendsen – hvad gør vi nu?

 • 11.20-11.50

Hvordan kan de lokale folketingspolitikere hjælpe os? v/bestyrelsesmedlemmerne Jørgen Karlsen og Hans Søie

 • Jacob Jensen – Venstre
 • Laura Lindahl – Liberal Alliance
 • Rasmus Horn Langhoff – Socialdemokratiet
 • Karin Nødgaard – Dansk Folkeparti
 • Eva Flyvholm – Enhedslisten

Politikerne er blevet bedt om at forholde sig til følgende spørgsmål, som de hver især får 3 minutter til at fremlægge

 1. Vil du og dit parti gøre noget for at undgå kystnære havvindmøller 6-8 km. fra kysten ved Jammerland Bugt?
 2. Har du som politiker overvejet egne argumenter at fremføre i Folketinget med henblik på at stoppe projektet?
 3. Når vi i foreningen Beskyt Jammerland Bugt kan komme med lovlige og retfærdige begrundelser for at stoppe projektet, vil du som politiker så tage det op til debat i Folketinget inden valget?

5.1    Spørgsmål fra salen til politikerne

 • 11.50-12.00

Bestyrelsesformand Ole Nyvold afslutter borgermødet

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Tak for støtten – Der er ikke mindre end 450 indsigelser!

Kære alle,

Så er den offentlige høringsperiode slut. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt og advokat Brian H. Andersen har skrevet en indsigelse mod det fremlagte VVM-materiale, og denne er afleveret til Energistyrelsen.

Tak til alle der har bidraget enten med egne indsigelser og/eller med gode indlæg til ovenstående.

Opdatering 1. marts 2019 kl. 12.00: Energistyrelsen oplyser her til morgen, at de har modtaget ikke mindre end 450 indsigelser mod projektet i Jammerland Bugt. Det er imponerende!

I vores indsigelse anfægtes yderligere 80 punkter i den fremlagte VVM-miljøredegørelse, udover de ca. 30 vi har nået at fremvise her på hjemmesiden.

Masser af forhold i materialet er forkert, masser af miljønegative forhold er undervurderet og de meget få miljøpositive forhold er overvurderet.  

De miljønegative forhold er væsentligt i overtal, selv i det fremlagte utilstrækkelige og chokerende fejlbehæftede materiale. 

Vores indsigelse kan læses her på siden under ”VVM-Materiale 2019”

Nu er det så Energistyrelsen, der skal kigge indsigelserne igennem og vurdere disse. Vi holder tæt øje med dette arbejde. 

Vi finder ganske åbenlyst, at placeringen af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt, er meget uheldig og truer såvel natur, dyr, landskab, rekreative værdier og mennesker i et helt uacceptabelt niveau!

Vi er glade for… og beærede over… at så mange har fulgt og deltaget i arbejdet. Der har været stor deltagelse til møder, stort engagement i området og meget stor trafik på www.jammerlandbugt.dk Næsten 750.000 besøg fra i alt små 190.000 IP-adresser på denne hjemmeside.

Vi håber anstrengelserne krones med held og havvindmøllepark-projektet i Jammerland Bugt (igen) bliver afvist! Først da lukkes denne hjemmeside.

Skulle sådan afvisning mod forventning ikke snarligt ske, er vi klar med næste demokratiske skridt, se nærmere i indsigelsen!

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 32: Kloge ord sagt i debatten og lidt om lokal opbakning…

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 32 handler om hvor Kalundborg Kommune står i denne sag.

Kloge ord sagt i debatten:

Man skal kende Jammerland Bugt for at forstå problemet helt. Det lyder som om, det er langt ud i havet. Men det er 80*) vindmøller langs en vestvendt kyst, hvor møllerne tager solnedgangen. De her ejendomme er erhvervet ud fra den forudsætning, at Jammerland Bugt er en naturperle, og det ønsker vi ikke at lave om på.”

*) nu 60

Ophav til ovenstående meget præcise og korte sagsfremstilling er Kalundborgs Borgmester Martin Damm. Det er sagt i interview til DR Nyheder i marts 2017. Samme sted siger Martin:

Vi gør det klart, og det er en enig kommunalbestyrelse der entydigt siger: Vi ønsker ikke en vindmøllepark i Jammerland Bugt. Det er et meget klart svar som ingen embedsmand kan misforstå.

I Danmark har vi repræsentativt demokrati… og ovenstående enstemmige udmelding fra kommunalbestyrelsen i Kalundborg betyder, at der ikke er lokal opbakning til projektet!

Og demokratiet er heldigvis ikke ude af trit med borgernes ønsker, det viser både fremmødet og udtalelserne på møderne omkring havvindmølleprojektet i bugten. Og det viser de mere end 5300 direkte underskrifter mod projektet, de mere end 740.000 besøg på hjemmesiden fra næsten 190.000 IP adresser også.

Der er åbenlyst ikke lokal opbakning til så voldsom en havvindmøllepark/industrilandskab, med så mange og så høje havvindmøller så tæt ved kysten, i en bugt der benyttes rekreativt af så mange og hvor særligt beskyttede dyrearter findes i meget stort antal!

Og lokal opbakning er væsentlig for fremme af den grønne omstilling, der fremgår både af seneste Energiaftale i Folketinget og faktisk også af den Energiaftale hvorunder det aktuelle projekt blev opstartet.

Udklip fra seneste Energiaftale (29/6 2018)

”…I takt med at der udvikles større havvindmøller, bør kommunernes muligheder for indsigelse mod havvindmøller tæt på kysten udvides, så der kan opnås lokal opbakning til projekterne. Derfor er parterne enige om, at området for kommunal indsigelsesret udvides fra 8 km til 15 km”.

PS. Husk at skrive en indsigelse! Skriv det gerne kort, skriv hvad det vil betyde for dig at mangle solnedgang, at blive udsat for konstant lav-frekvent støj, at fugle og marsvin forsvinder eller hvad du synes er det største problem. Deadline er torsdag den 28. februar 2019 kl. 24.00!

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 31: Miljørisici i forbindelse med møllehavari.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 31 omhandler risikoen for voldsom miljøpåvirkning som følge af møllehavari.

Miljøforhold i forbindelse med møllehavari… Hvor finder man lige det i VVM-rapporten?

En VVM-rapport skal tage udgangspunkt i en såkaldt ”worst-case” situation for miljøet i det område som rapporten omhandler. Intetsteds i VVM-rapporten for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er miljøforhold i forbindelse med møllehavarier behandlet.

Møllehavarier (mekanisk havari, brand, påsejling) er absolut en mulighed og er hændelser der er indtruffet mange gange, såvel i Danmark som i andre lande med møller.

I Sverige førte en brand i en større (Vestas) landmølle medio 2015, eksempelvis til et betragteligt udslip af væsker/kemikalier med stor skade på det omgivende miljø til følge. Også de brændende glasfiberdele anrettede her skade.

Der har været adskillige brande i møller i Danmark, Tyskland og Holland. Selv for landmøller varer det ganske længe, før et egnet slukningstog ankommer, og bekæmpelse/skadesbegrænsning kan indledes. Og hvis der da fortsat er strøm til møllen, starter bekæmpelse ikke førend denne er elmæssigt afkoblet. Og imens falder brændende dele ned og klassificerede væsker løber ud… Hver havvindmølle kan iht. VVM-rapporten for Jammerland Bugt projektet indeholder op mod 7½ ton olier/væsker!

Fremførelse af egnet slukningstog (skib?) til havvindmølleparken vil i sagens natur tage endnu længere tid end for landmøller, og øget forurening med væsker fra nacellen, beskadigede overfladeprodukter, brændende glasfiberdele osv. må således forventes.

For ikke så længe siden mistede en af havvindmøllerne syd for Samsø hele mølletoppen grundet mekanisk-/konstruktionsmæssigt havari; mølletoppen styrtede i havet med dens indhold af klassificerede væsker, glasfiber og metaldele…

Havarier og brand er således absolut en risiko med deraf følgende miljøforurening.

Det er utilstedeligt, at VVM-rapporten springer en så væsentlig miljørisiko som havari (brand, mekanisk havari mv.) over.

VVM-rapporten er ej heller på dette punkt fyldestgørende, og materialet må også her afvises som ufuldstændigt og utilstrækkeligt grundlag for miljøvurdering af projektet.

PS: Husk at skrive en indsigelse – sidste chance er på torsdag den 28. februar.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 30: Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 30 omhandler reaktioner fra forskellige grønne organisationer. Herfra er der stor støtte til modstanden mod havvindmøllerne.

Placeringen af en havvindmøllerpark i Jammerland Bugt er ikke rigtig… Hverken set ud fra hensyn til natur, dyr, mennesker, kulturarv eller erhvervslivet omkring de rekreative kvaliteter. Også grønne miljøorganisationer er helt enige i dette udsagn!

Placeringen af så mange og så høje havvindmøller i Jammerland bugt er ikke rigtig ud fra hensyn til natur, landskab, dyr og de mange mennesker i området.

Der er givet en række eksempler på dette i tidligere indlæg her på hjemmesiden.

Kompetente, vægtige nationale foreninger og bevægelser deler bekymringen. Herom vidner eksempelvis en fælles pressemeddelelse fra:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening (Bird Life)
 • Danmarks Jægerforbund

De 3 store organisationer skrev i december 2018 direkte til Energiministeren (med kopi til Miljøministeren) om samme, se brevet her:

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/02/20181228-Vindmøller-fællesbrev-til-energiministeren-3.pdf

Danmarks Naturfredningsforening har for få dage siden skrevet en meget skarp og velargumenteret indsigelse mod projektet i Jammerland Bugt. Indsigelsen kan ses her:

https://kalundborg.dn.dk/departments-media/22439/vindmoeller-jammerland-bugt-hoeringssvar-til-vvm-20-02-2019.pdf

Endvidere har statens egen rådgiver udi æstetiske anliggender – Akademirådet – utvetydigt givet sin mening til kende om projektet. Akademirådet er meget kritisk mod projektet, hvilket kan læses her:

Også Kalundborg Kommune og byrådet er enstemmigt imod projektet, Borgmester Martin Damm har senest i meget tydelige vendinger gjort dette klart, se eksempelvis nedenstående link:

https://www.dr.dk/nyheder/penge/kalundborg-siger-klart-nej-til-havmoellepark

Et lignende, men statsligt projekt, er jo tidligere forladt for netop det aktuelle område.

Projektet nyder ikke lokal opbakning, hverken fra fastboende, sommerhusejere, sommerhusgæster, gæster på campingpladser m.fl., friluftsfolk eller lokalt erhvervsliv. Over 5.300 borgere har således skrevet under på protest mod havvindmøllerne i den sarte og naturskønne bugt. Også sårbare dyrearter (fugle, marsvin mv) er i den grad truet.

Det må med ovenstående stå lysende klart, at det fremlagte projekt ikke er velplaceret i det pågældende område og at det på helt uacceptabel vis truer landskab, kulturværdier, rekreative oplevelser samt ikke mindst dyrearter vi har forpligtet os til at beskytte.

PS: Husk at skrive en indsigelse, det behøver ikke være langt og teknisk, det vigtigste er at Energistyrelsen opfatter modstanden. For vejledning se den side, der hedder ”VVM-materiale 2019”. Deadline er allerede på torsdag den 28. februar 2019.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 29: Ejendomspriser

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… niogtyvende emne omhandler udviklingen i ejendomspriserne, hvis der kommer en havvindmøllepark… og her er der (tilsyneladende) gode nyheder til borgerne i området!

Ejendomsværdi-udvikling… Priserne på fast ejendom ved Jammerland Bugt falder ikke efter opførelsen af en havvindmøllepark, også selv om denne fjerner udsigten til solnedgang og blinker og støjer…

I VVM-hovedrapporten skrives på side 416 ganske kort, at kystnære havvindmølleparker ikke giver forringet ejendomsværdi

Dette meget overraskende postulat, gøres alene med udgangspunkt i en analyse, som firmaet COWI har lavet for Energistyrelsen, publiceret tidligt i 2016. Samme analyse viser, at det modsatte tydeligt er tilfældet for landvindmøller! Her falder ejendomsværdierne markant. For sidstnævnte analyse indgår et ganske stort datamateriale.

For kystnære havvindmølleparker indgår i ovenstående alene Nysted samt Rødsand II ud for Lolland. Rødsand II er opført i 2010.

Herunder ses et klip med nøgledata fra COWI-rapporten* vedr. de to havvindmølleparker der indgår i undersøgelsen (side 21):

Det fremgår, at der i de to havvindmølleparker som udgør sammenlignings-grundlaget med Jammerland Bugt indgår eksempelvis 9 (!) og 43 sommerhuse med udsigt!

Det ses i tabellen at havvindmølleparken Rødsand II kun har 3½ km ind til kyst. Det er rigtigt. Denne havvindmøllepark har dog en udformning, så de fleste af møllerne er væsentligt længere væk fra kysten end det i tabellen anførte, se efterfølgende illustration.

Nærmeste lidt større område med huse ved kysten ligger 6 -7 km ind mod Rødbyhavn.  Man har derfra møllerne helt ude til venstre i synsfeltet langs kysten. Man ser herfra endvidere parken på den smalle led. Resten af synsfeltet mod vandet er herfra fortsat alene Østersøen. Se pil mod bebyggelsen på kort herunder (kort fra COWI-rapport). ”Mosaik” felterne på kortet er ikke bebyggelse men derimod marker.

Yderligere er havvindmøllerne, der anvendes som reference i Cowi-rapporten væsentligt mindre end hvad der forventes opstillet i Jammerlands Bugt. Havvindmøllerne i Jammerland Bugt projektet har en navhøjde på op til 122 meter!

Havvindmøllerne der er anvendt i COWI-rapporten ligger endvidere ikke i en retning så solnedgangen ”forstyrres”.

Hvor sammenligneligt er det lige?

Og hvor mange huse med udsigt er reelt handlet i perioden fra opførelsen af Rødsand II parken i 2010 til analysearbejdet er færdigt? Og hvor mange har man undladt at handle? COWI rapporten ligger klar allerede tidligt i 2016.

Det samlede antal huse og sommerhuse omkring Jammerland Bugt skal tælles i tusinder hvoraf rigtig mange har udsigt! Antallet af helårshuse med udsigt er ligeledes betragteligt.

I Jammerland Bugt er der tale om et absolut rekreativt område med campingpladser, feriekolonier, pladser for mobil homes etc. Hvorledes med værditab for sådanne, dette berøres ikke i den anvendte COWI-rapport?

Størstedelen af husene og de nævnte rekreative områder vil i givet fald få havvindmøllerne lige i synsfeltet og på bredeste led… Det er slut med udsigt til solnedgangen!

Sammenligningsgrundlaget og konklusionen vedr. ejendomspriser mellem havvindmølleparken i Jammerland Bugt og de i COWI-rapporten anvendte to referencer, rækker hvad angår beliggenhed, orientering, konfiguration, møllestørrelse og i særdeleshed bebyggelsestæthed for ejendommene, åbenlyst ikke!

PS: Husk at skrive en indsigelse inden 28. februar. Det er sidste chance for at blive hørt.

*COWI-rapport: Analyse af vindmøllers påvirkning på priser for beboelsesejendomme, udarbejdet for Energistyrelsen, udgivet marts 2016. Link: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vindmoeller_paavirkning_priser_beboelsesejendomme.pdf

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 28: Støjbelastninger

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… otteogtyvende emne omhandler støjbelastninger.

De anvendte støjudbredelses-programmer er ikke beregnet til kystnære havvindmøller!

Som baggrund for VVM-rapportens støjberegninger er til anlægsfasen anvendt det kommercielle program ”SoundPlan”. Ved søgning på hjemmesiden for programmet samt ved generel søgning om dette, står det klart, at programmet er udviklet med sigte på fastlæggelse af (nær-)nabostøj fra infrastrukturelle anlæg som jernbaner, vejanlæg, lufthavne mv. Programmet er ingenlunde udviklet til og markedsføres derfor heller ikke af firmaet for brug ved beregning af vindmøllestøj over større afstande over vand

Beregningsprogrammet anvender central Open Source kildekode for støjudbredelse udviklet af bl.a. det danske firma DELTA i samarbejde med en række nordiske kolleger. Dette er bekræftet af en repræsentant for SoundPLAN.

Til beregning af støjen i driftsfasen anvendes nu programmet windPRO. Også dette program anvender kildekoden Nord 2000 udviklet blandt andet af det danske firma DELTA.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har været i kontakt med udviklerne hos DELTA. Disse bekræfter, at disse centrale programdele ikke er udviklet til og derfor ikke bør anvendes til projekter som kystnære vindmølleparker.

VVM-rapportens anvendelse af programmet sker for en støjkilde, omgivelser og afstande, der ligger uden for det, programmerne er udviklet til. Der foreligger derfor heller ikke, som for de anvendelser programmet retter sig mod og markedsføres til, kalibrering eller test af resultater for anvendelser som den her aktuelle.

Kompetente folk og institutioner omkring støjudbredelseskildekoden der anvendes i både SoundPLAN samt windPRO, er meget skeptiske over for den aktuelle anvendelse (aktuelle afstande samt over vand).

Det er naturligvis ikke rimeligt, at der anvendes udokumenteret (for den aktuelle anvendelse) programmel til beregning af så essentiel og for driftsfasen vedvarende støjbelastning over så mange år, i forbindelse med et VVM-beslutningsgrundlag.

Enhver tvivl skal komme miljøet til gode, og rapportens støjudbredelses beregning kan derfor ikke lægges til grund.

PS: Husk at skrive en indsigelse. Det behøver absolut ikke at være teknisk eller langt, det vigtigste er at der reageres. Denne periode er den eneste chance borgerne har for at gøre opmærksom på modstand mod projektet… og deadline er 28. februar!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar