Marsvin… Et dyr med nul-tolerance for forstyrrelser!

Jammerland Bugt er et meget vigtigt opholdssted for marsvin. Dette er anerkendt ved mange målinger og undersøgelser udført af danske og internationale forskere. Ved en forårsmåling i 2003 måltes en tæthed på 4,9 individer pr. km2, en rekordhøj tæthed i Europæisk sammenhæng!

Marsvinet er særlig beskyttet i forhold til både danske og internationale bestemmelser, en beskyttelse der kort kan betegnes ”Nul-tolerance” overfor forstyrrelser. Dette blev også oplyst af Orbicon ved møde om VVM-materialet i Kalundborghallen den 16. januar 2019.

Et så voldsomt anlægsarbejde med pæleramning, øget bådtrafik, lys og andet i bugten, er derfor uacceptabelt i relation til beskyttelsen af et så vigtigt område for marsvinene. Og som Miljøstyrelsen korrekt skriver i deres indsigelse mod havvindmølleprojektet, er anlægsarbejder i sommerperioden af denne grund helt udelukket.

Anlægsarbejde om sommeren er ellers hvad Oribicon/European Energy A/S antager kan finde sted i forbindelse med projektet. VVM-materialet omtaler også mulighed for ”høreskader” og andet for marsvinene under anlægsarbejdet, men påregner at man ved at påbyde entreprenøren at udføre langsom opstart kan nå at skræmme dyrene væk således at sådanne permanente og livstruende skader kan udgås…

Bortskræmning… Hvorledes er det foreneligt med nul-tolerance overfor forstyrrelser… og sikring af disse særligt beskyttede dyrs opholdssteder?

I Hvidbogssvarene, hvor European Energy A/S forholder sig til en række af de indkomne høringsindsigelser, anerkender man at der ved anlægsarbejdet vil kunne/skulle ske bortskræmning af marsvin, men anfører at man forventer at disse senere vil vende tilbage igen.

Jammerland Bugt kan, med hensyn til marsvin, i mange sammenhænge bedst kan sammenlignes med Nysted vindmøllepark, hvor marsvin faktisk ikke vendte tilbage! Denne sammenlignelighed bygger på forhold som bundforhold, vanddybde, strøm og den helt aktuelle marsvinepopulation.

I 2013 blev af førende danske forskere for Naturstyrelsen lavet et notat, der redegør for udviklingen i den aktuelle population baseret på tællinger i 1994, 2005 og 2012. Disse målinger viser et fald i antallet af individer i området, en bekymrende tendens der jo absolut ikke skal udfordres af anlægsprojekter i et for marsvinene så vigtigt område.

Sådanne forhold må og skal veje tungt og enhver tvivl – særligt for sådanne særligt beskyttede dyr – må/skal komme disse til gode!

Projektet frembyder således ikke i hverken anlægs- eller driftsfase (og sikkert heller ikke under demontering) fornøden sikkerhed for nul-tolerance for forstyrrelse af marsvin, samt fornøden sikkerhed for opretholdelse af populationen på dette ubestridt væsentlige område for disse dyr.

Eksempler på kilder:

Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I.K., Berggren, P., and Desportes, G. 2008. High density areas for harbour porpoises in Danish waters. National Environmental Research Institute, Aarhus University – NERI. Technical Report No. 657. http://www.dmu.dk/Pub/FR657.pdf

Sveegaard, S. et al: Abundance survey of harbour porpoises in Kattegat,Belt Seas and the Western Baltic July 2012; publiceret 31 May 2013 af Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University.

Teilmann, J. and Carstensen, J. (2012). Negative long term effects on harbour porpoises from a large scale offshore wind farm in the Baltic – evidence of slow recovery. Environmental Research Letters 7 045101, doi:10.1088/1748-9326/7/4/045101

Teilmann, J. (2003): Influence of Seastate on Abundance Estimates of Harbour Porpoises (Phocoena phocoena). –Journal of Cetacean Research and Management 5(1): 85-92.

Sveegaard, S., Andreasen, H., Mouritsen, K. N., Jeppesen, J. P., and Teilmann, J. (2012). Correlation between the seasonal distribution of harbour porpoises and their prey in the Sound, Baltic Sea. Marine Biology 159: 1029–1037, DOI: 10.1007/s00227-012-1883-z

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Støj… Markante overskridelser af grænseværdier for området!

Vi er fortsat i gang med at kigge på, hvad de tidligere Orbicon folk (der nu pludselig er ansat direkte i European Energy A/S) har svaret på de mange indsigelser. Dette gør de i en såkaldt hvidbog overfor Energistyrelsen. Denne hvidbog har foreningen via anmodning om aktindsigt fået tilsendt.

I dette indlæg behandles det meget væsentlige element støj. 

Væsentligt fordi der jo er rigtig mange sommerhuse, helårsboliger, campingpladser, kolonier, pladser for mobil-homes og rekreative aktiviteter osv. i og rundt om bugten.

I anlægsfasen vil støjgrænser blive overskredet i perioder. Dette står tydeligt i VVM materialet og blev også fremført af Orbicon ved fremlæggelsen af materialet i Kalundborghallen. Dette kunne ses af plancherne uagtet at indlægsholderen, absolut fejlagtigt, sagde, at der ikke var brug for dispensation. Nu giver man os i Hvidbogen ret i, at der kan være behov for en dispensation.

De perioder hvor der vil ske overskridelse i, er faktisk i sommerperioden, den foretrukne anlægsperiode, hvor så også flest mennesker er til stede langs bugten!

Indsigelserne viser, at dette også af andre grunde er et meget uacceptabelt anlægstidspunkt, eksempelvis for marsvin og disses drægtighedsperiode og nyfødte kalve. Miljøstyrelsen skriver klart i deres indsigelse at anlægsarbejder i sommerperioden af denne grund er helt udelukket.

Forstyrrelse af marsvin er miljøbeskyttelsesmæssigt et totalt no-go (zero tolerance) og naturligvis ekstra væsentligt i disse perioder.

Dette viser meget tydeligt at Jammerland Bugt miljømæssigt ikke er velegnet for det fremlagte projekt!

Også for den lange driftsfase er der fremkommet indsigelser imod støjniveau og det anvendte beregnings-programmel til vurdering heraf, se eksempelvis miljøforeningen ”Beskyt Jammerland Bugts” indsigelse kapitel 2.4. Yderligere er der kommet en revideret støjbekendtgørelse i februar 2019 som projektet skal leve op til.

Sidstnævnte har ført til at, der nu er lavet nye støjberegninger.  I ”Hvidbogen (side 28/28 i Myndighedsdelen”) fremlægges nye beregninger for 7 punkter rundt om bugten. Disse beregninger viser at vindmølleprojektet vil bringe det samlede støjniveau helt op mod 44 dB(A)!

I 3 ud af de 7 beregnede punkter (!!!) er der en markant overskridelse i forhold til grænseværdien for områder med støjfølsom anvendelse. Jammerland Bugt er så absolut et område med støjfølsom anvendelse. Her er adskillige campingpladser helt til vandkant og en stor mængde sommerhuse… hvor meget mon en teltdug dæmper støj? De fleste af sommerhusene har heller ikke samme vægkonstruktion som helårshuse, eller støjdæmpende vinduer, tung ekstra beklædning og beror sig heller ikke på mekanisk ventilation for lukkede vinduer som Miljøstyrelsen anbefaler i forbindelse med naboskab til møller, se mere herom i foreningens indsigelses punkt 2.4.8.

Herunder ses det beregnede samlede støjniveau for de 7 punkter i ”Hvidbogen”. De røde cirkler markerer overskridelser:

Grænseværdien for sådant støjfølsomt område er som anført henholdsvis 37 og 39 dB(A) ved de to nævnte vindhastigheder, så der er meget markante overskridelser i 3 ud af 7 punkter for det samlede støjniveau! En forskel på 3 dB er vanligvis lig en fordobling i lydtryk/lyd-energiniveau.

I beregninger for samlet støjniveau (kumulativt) mangler i øvrigt fortsat bidraget fra nogle af de eksisterende møller i området, eksempelvis de to meget store møller ved Gørlev, så støjniveauet bliver de facto endnu højere end anført.

Havvindmølleparken øger støjniveauet for området og den samlede støjbelastning når hermed et absolut uacceptabelt niveau i henhold til gældende regler for et rekreativt støjfølsomt område som Jammerland Bugt.

Dette viser meget tydeligt at projektet miljømæssigt (også) mht. lyd er uacceptabelt for området.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Fugle… hvidbogssvar… og fortsatte mangler

Jammerland Bugt er meget væsentlig for en lang række fugle. Trækfugle anvender eksempelvis bugten som et livsvigtigt spisekammer for nødvendig opfedning i en længere periode inden energien bruges til at trække videre, yngle osv. længere mod nord. Bugten er perfekt for eksempelvis havdykænder netop med sin dybde, friske vand og forekomst af blåmuslinger, snegle mv.

For visse fuglearter udgør Jammerland bugt hvad der betegnes som et Internationalt betydende område. Dette gælder som nævnt tidligere eksempelvis edderfugle. Fugleproblematikken har åbenlyse mangler i det fremlagte VVM-materiale hvorfor både foreningen “Beskyt Jammerland Bugt”, eksterne fagfolk og eksperter, alle har gjort indsigelse på dette punkt. Også Danmarks Ornitologiske forening er modstandere af projektet i Jammerland Bugt.

Foreningens indsigelse kan ses her: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Disse indsigelser har European Energy A/S (projektmager) nu haft lejlighed til at forholde sig til og besvare i en såkaldt hvidbog til Energistyrelsen. Bemærk at det nu er European Energy A/S (projektmager), der besvarer forhold som det vel ellers tilkom det rådgivende firma Orbicon A/S at besvare. Det var Orbicon der udarbejdede VVM-materialet… men de ansvarlige for dette er nu direkte ansat hos projektmager, en absolut ny rolle.

Disse svar fra European Energy har foreningen via aktindsigt hos Energistyrelsen fået adgang til og læst. Det samme har kompetente fagpersoner og svarene omkring fugle imponerer ikke.

Svarene er absolut ikke dækkende eller tilstrækkelige på eksempelvis følgende punkter:

 • Bugten har en bestand af eksempelvis edderfugle, der gør at der er tale om et internationalt betydende område. Edderfugle er optaget på den nationale liste over ansvarsarter og er rødlistede i EU. Disse vigtige forhold fremgår ikke af svaret.
 • Konklusioner omkring påvirkning af den europæiske trækfuglebestand antages i svarene samt i VVM-materialet at være ubetydeligt, men dette hviler på et utilstrækkeligt datagrundlag og på klare metodiske svagheder.
 • De kumulative effekter (påvirkning fra andre vindmølleparker, eksisterende som planlagte) er ikke vurderet tilstrækkeligt. En sådan korrekt analyse er af afgørende betydning også som beslutningsgrundlag for høringsparter.
 • Nationale forpligtelser under EU’s regelsæt og under ESPOO-konventionen om grænseoverskridende miljøeffekter, er ikke efterlevet.
 • Havvindmøller tiltrækker trækkende rovfugle, dette burde være reflekteret i det fremlagte VVM-materiale. Nu skriver European Energy A/S i deres hvidbogssvar – uden faglige referencer – at de anser dette for lidet sandsynligt.  Det rækker ikke!

Læs uddybende om ovenstående i dokumentet her:

Dokumentet er skrevet af Søren Mark Jensen, miljøkonsulent og rådgiver, en absolut ekspert på området!

European Energy A/S har ikke på et overbevisende fagligt grundlag adresseret ovennævnte kritikpunkter. Det er måske ikke overraskende, når det er projektansøgeren/bygherren, der først har bestilt og betalt VVM-materialet og nu faktisk også direkte forholder sig til kritikpunkter i hvidbogen – som de selv har udarbejdet.

Vi er som nævnt ikke alene med disse kritikpunkter, eksempelvis anerkender også Miljøstyrelsen i høringsindsigelse, at bugten har internationalt betydende bestande af eksempelvis gråstrubet lappedykker, edderfugl, sortand, og fløjlsand. Miljøstyrelsen efterlyser generelt en fagligt stærkere redegørelse omkring særligt de kumulativ effekter.

Det bliver i den videre proces afgørende, om de danske myndigheder (Energistyrelsen og Miljøstyrelsen eller i sidste instans den ansvarlige minister) erkender, at VVM-materialet er utilstrækkeligt, ikke har den fornødne faglige kvalitet, at de rette nabolande ikke er blevet inddraget og at man i denne sag, ifølge både den nationale og EU lovgivningen, skal følge forsigtighedsprincippet.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl. At de sidste er modstandere af projektet, fremgår af følgende breve:

Samt:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fugle-, dyre- og miljøproblematikken i VVM-materialet

Som skrevet før, så er der kommet mange indsigelser mod VVM-materialets afsnit omkring beskyttelse af fugle og andre dyr. Disse indsigelser kommer fra danske og udenlandske organisationer inkl. udenlandske ministerier/styrelser og fra førende eksperter på området med god indsigt i de miljø- og beskyttelsesregler, der er på området.  

Også indsigelsen fra Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har rigtig mange kritikpunkter på dette område, se eksempler i tidligere indlæg på denne hjemmeside.

Naturligvis skal de nationale og internationale love og konventioner, der er på miljøbeskyttelsesområdet anerkendes, respekteres og håndhæves til fulde!

Disse regler er baseret på fagfolk, forskeres og andres mangeårige indsats og grundige undersøgelser. De er sluttelig drøftet og accepteret på politisk niveau, nationalt som internationalt.

 Dette er grunden til vi råber ”vagt i gevær” i forbindelse med det fremlagte projekt for en bugt med så mange beskyttede og kritiske arter og individer. Og vi er ikke alene, se artikel om samme herunder:

https://sn.dk/Kalundborg/International-voldgift-kan-stoppe-havmoelle-projekter/artikel/863183

Udover de forhold der fint nævnes i artiklen, kan supplerende anføres, at man tilsyneladende har undladt at orientere og høre bl.a. Norge, Finland og de Baltiske lande, som vi jo deler edderfuglene i Jammerland Bugt med. Ikke at orientere og høre disse lande strider klart mod EUs og ESPOO-konventionens regler!

VVM-materialet og tilknyttede høringer handler jo netop (faktisk ene og alene) om påvirkning samt beskyttelse af miljøet for det konkrete projekt!  

Ikke om overordnede holdninger til grøn omstilling generelt, som European Energy A/S i pressen ofte vil gøre det til!

Yderligere en artikel sætter fokus på de truede edderfugle:

https://sn.dk/Kalundborg/Svensk-bekymring-er-alvorlig/artikel/865247

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Aktindsigt på udkast til svar til indsigelser… Chokerende Læsning!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har via aktindsigt fået adgang til kommentarer af de indkomne høringsindsigelser fra en række af skribenterne bag VVM-rapportmaterialet. Kommentarerne er bestilt af Energistyrelsen, for at hjælpe med deres besvarelse af de mange indsigelser.

Kommentarerne er skrevet af European Energy A/S og af ansatte, der tidligere var ansat i rådgiverfirmaet Orbicon. European Energy A/S har på det seneste ansat en stribe medarbejdere fra Orbicon.

Orbicon er firmaet der, betalt og hyret af European Energy A/S, har udarbejdet VVM-materialet til vurdering af en eventuel havvindmølleparks virkninger på miljøet i og omkring Jammerland bugt.

Kommenteringen af indsigelserne er ikke færdig, der mangler fortsat besvarelser og kommentarer fra eksempelvis Energi- samt Miljøstyrelse deri.

I det lys lyder det lidt underligt, at Energistyrelsen skulle kunne være klar til at træffe en snarlig afgørelse om det videre forløb.

Med mindre man allerede nu har fundet tilstrækkeligt med punkter, hvor projektet konflikter med beskyttelse af miljøet og som gør at placeringen er miljømæssig uegnet og projektet derfor må afvises.

Tilbage til det modtagne materiale, det er rystende læsning! Her lige lidt umiddelbare eksempler (vi har endnu ikke været hele materialet igennem):

Som bekendt har vi og mange andre anråbt, at visualiseringerne i materialet åbenlyst ikke er retvisende.

Der mangler eksempelvis gul farve på møllerne, store numre på samme og der er anvendt et ikke repræsentativt (og absolut forkert!) sigtbarhedsindeks for alle billeder.

Skal visualiseringer være retvisende, ja eller nej?  Spørgsmålet burde være overflødigt at stille, naturligvis skal de det!

Men nej, det er bestemt ikke nødvendigt mener European Energy A/S… de kan sagtens vurdere sagen ud fra de ikke retvisende billeder!

Her glemmer man da vist, at materialet jo også indgår i både myndigheds- og offentlig høring hvor myndigheder, interesseorganisationer, beboere mv. naturligvis alle er interesserede i retvisende billeder. Og visualiseringer er et meget væsentligt punkt i sådant materiale, hvilket Energistyrelsen adskillige gange har understreget.

Også med hensyn til visualiseringspunkter ønsker man ikke at ændre noget. At eksempelvis det angivne vandkantsbillede benævnt Røsnæs, overhovedet ikke er fra Røsnæs og ej heller med sin fotohøjde er repræsentativt for de mange højtliggende boliger der, agter man at gøre noget ved!  Man kan jo ikke dække alle steder lyder det… så de vælger et geografisk forkert vandkantsbillede… det er bare ærgerligt Røsnæs!

Ej heller det væsentlige faktum, at Røsnæs er udpeget som Naturkanon (Natura 2000) vil man inddrage; denne udnævnelse er sket efter materialets udarbejdelse anfører man bekvemt. Vi kan oplyse, at udnævnelsen (fra november 2018) er sket inden høringen, kandidaturet har været kendt længe inden og punktet er naturligvis top-aktuelt og yderst væsentligt i den aktuelle sag.  

Visualisering for de mange højtliggende sommerhuse i Svallerup, ønsker man ej heller at lave, ja dette højtliggende sommerhusområde, hvor rigtig mange har udsigt, er faktisk så godt som glemt. Igen lyder det… man kan ikke visualisere fra alle steder… så de lader vandkantsbillederne stå.

Alle nævnte visualseringspunkter blev påpeget under det af Orbicon indkaldte idemøde i Gørlevhallen den 23. april 2015… men det er bekvemt glemt, selvom skribenterne fra European Energy A/S (Orbicon) var til stede på mødet. De anvendte foto-standpunkter er præcis og alene dem Orbicon havde klar inden mødet.

 Er vi vidne til en skueproces?

Det samme gælder VVM-rapportens kludder mellem skibsrute T og H. Taste- og skrivefejl kaldes det nu. Mystisk, dette blev faktisk også allerede nævnt overfor den ansvarlige VVM-skribent og øvrige repræsentanter på idemødet i Gørlev… alligevel har det så siden fundet vej til VVM-rapporten.  Og det er ej heller fundet af den efterfølgende kvalitetssikring hverken hos Orbicon eller Energistyrelsen… meget bekymrende.

Kald det nu, hvad det formentlig er: Et copy paste fra andet projekt. Præcis som det er med Langelandsfærgen og Bisserup Sejlklub. Hvor meget andet er lavet på denne useriøse vis og med så elendig kvalitetssikring trods de mange fine underskrifter?

Ovenstående enkle eksempler viser desværre, at man

 • helt åbenlyst ikke har taget idemødet i Gørlev seriøst,
 • at rapporten er dårligt håndværk
 • og kvalitetssikringen (uagtet de mange fine underskrifter) ligeså…
 • at man ikke tager påviste fejl seriøst

Vi er langt fra færdige med at kigge i det modtagne materiale, ovenstående er kun et hurtigt udsnit. Vi håber som sagt ikke, at vi er vidne til en skueproces…

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og over 5.400 bekymrede borgere!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Den nye Klima-, energi- og forsyningsminister… Beskyttelse af miljøet!

Danmark har som bekendt fået ny Klima-, energi og forsyningsminister, Dan Jørgensen, som vi naturligvis byder hjerteligt velkommen!

Han er allerede gjort bekendt med det ansøgte havvindmølleprojekt for Jammerland Bugt, det viser eksempelvis nedenstående artikel i Energy-Supply.

https://www.energy-supply.dk/article/view/670024/sverige_advarer_mod_danske_kystnaere_havvindmoller

I artiklen forespørges omkring vurdering af miljøeffekter og gældende regler for fuglebeskyttelse i relation til det ansøgte projekt i bugten. Der svares – af Energistyrelsen – at dette er grundigt behandlet i VVM-materialet…

Dette er der så ikke enighed om hverken blandt førende danske eller udenlandske eksperter!

Det sidste er ganske tydeligt ud fra de meget klare svenske udmeldinger og det første vil kunne ses blandet andet fra mange af de indkomne høringsindsigelser fra kompetente personer og organisationer.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har ligeledes benyttet førende eksperter i forbindelse med vores indsigelse, herunder anføres eksempelvis en række af punkter hvor Orbicons materiale bestrides:

 • Fugle, overtrædelse af EU lovgivning vedr. fuglebeskyttelse
 • Fugle, beskyttelse af bestande i Natura 2000 områder
 • Fugle, mangelfuldt datagrundlag
 • Fugle, metodiske forhold og væsentlige mangler heri
 • Fugle, høring af europæiske lande
 • Hørings Notat svært at vurdere
 • Fuglebeskyttelsesdirektivets forbudsregler
 • De store rovfugle,
 • Manglende Natural 2000 vurdering af kollisionsrisiko
 • Kollisionsrisiko for trækkende rovfugle
 • Fugle, kumulativ effekt

Hertil kommer naturligvis nødvendige hensyn og regler gældende for marsvin, sæler og andre dyr der i henhold til Habitat Direktivet nyder særlig beskyttelse. Også her har vi benyttet førende eksperter, eksperter der ikke er enige i det i VVM-materialet anfører.

Se nærmere i indsigelsen: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Vi håber naturligvis ministeren er bekendt hermed…

P.S. Man kan læse mere om de svenske miljømyndigheders indsigelser mod havvindmøllerne i Jammerland Bugt her: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11530527/Sverige-advarer-mod-danske-kystn%C3%A6re-havvindm%C3%B8ller/

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

VVM-materialet – Eventuel supplerende ekstern granskning?

VVM-rapporter for større projekter er ganske voluminøse, har mange data og indviklede beregninger for Vurdering af projektets Virkninger på Miljøet. Dette gælder også VVM-rapporten for Jammerland Bugt. Og mange af data i VVM-hovedrapporten kommer fra bilagsrapporter. Der var også var mange bilag og underliggende referencer i Jammerland Bugt projektet.

Det er så på baggrund af dette materiale Energistyrelsen skal vurdere miljøpåvirkningerne for projektet. Vurderingen sker ikke alene på VVM-materialet men også på indvendinger modtaget i høringsperioden.

For et andet kystnært havvindmølleprojekt i Lillebælt har Energistyrelsen valgt at sende VVM-rapporten til kvalitetssikring hos en anden rådgiver, Rambøll (kilde: se nedenfor). Det forlyder ifølge fag- og dagspresse, at der er fundet mange fejl i støjberegning, landskab og visuelle forhold, beskyttelse af marsvin, Natura 2000 beskyttelser samt flysikkerhed…

Ovenstående lyder skræmmende bekendt i forhold til, hvad vi har oplevet i forbindelse med det fremlagte VVM-materiale for Jammerland Bugt projektet.

En sådan ekstern granskning skal bestemt også være velkommen for European Energy/Orbicons meget mangelfulde og fejlbehæftede VVM-materiale for Jammerland Bugt, ifald man ikke allerede nu kan se at ”Eksaminanden har spildt sin chance og er dumpet” som en borger klogt sagde på et høringsmøde.

En sådan ekstern kvalitetssikring skal ikke stå alene eller erstatte andet, men være et supplement til de øvrige høringsindsigelser og påvisninger af fejl der er fremkommet.

For foreningens indsigelse for den fremlagte miljøvurdering, forventer vi naturligvis en seriøs behandling og vurdering for hver og et af de mere end 100 konkrete indsigelsespunkter deri, det skylder man miljøet!

Link til indsigelse: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Og samme seriøse behandling/vurdering forventes for de over 450 øvrige indsigelser, der er indsendt for Jammerland Bugt projektet i høringsperioden.

Imens VVM-granskning og slutteligt forventelig miljømæssig afvisning af projektet pågår, så nyder vi Jammerland Bugts mange marsvin, edderfugle, havørne, flagermus og øvrige kvaliteter i og omkring bugten.

Kilde:

https://www.energy-supply.dk/article/view/668891/kystnaer_vindmollepark_hviler_pa_mangelfuld_miljovurdering

Husk at: Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

PS. At de svenske miljømyndigheder er kraftige modstandere af havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt fremgår af nedenstående artikel.

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11530527/Sverige-advarer-mod-danske-kystn%C3%A6re-havvindm%C3%B8ller/?fbclid=IwAR3dwssgrmt6nnDLCOQ3OQdAsNA7rvedEsVLwA0DBkmPZWV3rbXyzIQ76Do

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Ikke meget nyt om havvindmøller i Jammerland Bugt, og så alligevel…

Som skrevet tidligere forlyder det fra Energistyrelsens pressechef Ture Falbe-Hansen, at der meget vel kan foreligge et svar på den af European Energy/Orbicon indleverede VVM-rapport, om nu kun 6 ½ måneder…

Dette er faktisk opløftende nyt, idet det så absolut må betyde at projektet afvises!

Det vil nemlig næppe være muligt for Orbicon indenfor denne tidsfrist, at gennemføre de mange arbejder der skal til, for at gøre rapporten dækkende og retvisende for den miljømæssige belastning af området, samt at gennemføre fornyet offentlig høring samt de nødvendige nationale og internationale vurderinger heraf.

Som eksempler på sådanne helt nødvendige ekstraarbejder kan nævnes:

 • Retvisende visualiseringer. Nuværende visualiseringer viser slanke hvide møller. Faktum er at møllerne dels vil være malet gule på en stor del af tårnet, dels vil være forsynet med store numre og at visse af møllerne kan være tykkere end øvrige grundet placering af transformator herpå. Viser man et billede af sådanne hvide møller samt delvis gulmalede havvindmøller til børn i børnehaven (og opefter) og spørger om disse er ens… ville man nok få svaret: Et rungende nej! Derfor er de anvendte billeder ikke retvisende og kan ikke ligge til grund for miljømæssig vurdering af visuel belastning. Og disse nye visualiseringer må naturligvis i en fornyet høring.
 • Misvisende repræsentation og manglende visualiseringer. Ganske frækt anvender Orbicons rapport et vandkantsbillede som repræsentation for Røsnæs! Dette er ikke repræsentativt for de mange, højtliggende og oftest sydvendte boliger/sommerhuse/feriecentre mv. på Røsnæs. Og ved nærmere eftersyn viser det i rapporten ene anvendte billede sig overhovedet ikke at være fra Røsnæs, men nærmere Kystvejen inde ved Kalundborg. Dette duer naturligvis ikke, der må nye retvisende billeder til. Og disse må naturligvis i fornyet høring, da det fremlagte materiale er alvorligt fejlbehæftet og ikke retvisende.
 • For alle billeder er anvendt et forkert sigtbarhedsindeks, dette bekræftede Orbicon på mødet i Kalundborg. Man har anvendt sigtbarhedsindeks for Kattegat fremfor Storebælt! Alle billeder må laves om, og sendes i fornyet høring for vurdering af visuel belastning.
 • Der er påpeget metodefejl i forbindelse med de udførte fugletællinger. Man har anvendt et meget lavtgående fly, hvor mange af dykænderne forventeligt dykker under overflyvning. Uagtet dette, er Orbicon allerede ved den anvendte metode kommer frem til en meget betragtelig og i vesteuropæisk optik kritisk bestand af visse af de talte (og beskyttede) arter.
 • Også for optælling af de meget beskyttede marsvin anvendes en ikke optimal metode. Og man ignorerer anerkendte nyere tællinger af marsvin, hvor man i Jammerland Bugt tæller den største tæthed, der nogensinde er målt i Nordeuropa, se nærmere i foreningens indsigelse for kilder mv. hertil.
 • Beregning af sejladsrisici ligner en parodi i det fremlagte materiale, i alle fald når man ser på de fremlagte resultater (såkaldte returperioder) for hændelser og sammenligner med andre vindmølleparker til søs i både Danmark og eksempelvis Sverige, se nærmere i vor indsigelse. Dette område er af afgørende betydning for risikoen for en voldsom miljøforurening af det marine miljø og kysten, og arbejdet må naturligvis gøres om.
 • Og mange, mange andre punkter… se nærmere i indsigelsen fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt

Indsigelsen mod den fremlagte VVM-rapport (Vurdering af Virkninger på Miljøet) fra “Beskyt Jammerland Bugt” går naturligvis på de miljømæssige forhold. Sådanne indvendinger er der rigtig mange af, mere end 100 punkter er berørt i foreningens indsigelse mod den fremlagte VVM-rapport.

I de diskussioner, der er foregået siden afslutningen på VVM-høringen, herunder TV-udsendelser, prøver European Energy A/S at gøre foreningens modstand til et spørgsmål om holdning for/imod vindmøller. Intet kunne være mere forkert!

Foreningens VVM-indsigelse (og givetvis mange øvrige indsigelser) handler alene om de miljømæssige belastninger som forventeligt skal tages alvorligt! Ellers er der jo ingen grund til at have regler for fuglebeskyttelse, særlig beskyttelse af marsvin, Espoo-høringer og mange øvrige fagligt baserede danske og internationale miljølove.

Vi imødeser som nævnt indledningsvist afvisning af projektet grundet de mange væsentlige negative effekter på miljøet ved den påtænkte placering.

Troen herpå bestyrkes klart af Ture Falbe-Hansens venlige udmelding, tak for den!

Husk at: Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi skal måske kun vente yderligere 7½ måneder…

I nedenstående artikel fra SN.dk (Nordvestnyt) udtaler Energistyrelsen, at det ikke kan afvises at der kommer svar på en eventuel etableringstilladelse i løbet af 2019. Dette kræver dog, at der i de omkring 450 høringssvar til VVM-redegørelsen for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt, IKKE findes miljøpåvirkninger, der skal undersøges yderligere.

Artiklen findes her:

Som det fremgår af artiklen er det dog yderst tvivlsomt om ovenstående frist holder, idet der til det tilsvarende projekt ved Omø Syd, hvor indsigelsesfristen udløb 22. april 2017 og hvor der kun fremkom omkring 20 indsigelser i alt, endnu ikke er givet en etableringstilladelse eller afslag på samme.


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og mere end 5.400 bekymrede borgere!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Mens vi venter…

Havvindmølleprojektet i den naturskønne Jammerland Bugt er nu gået ind i en fase, hvor vi venter på tilbagemelding fra Energistyrelsens behandling af indsigelserne til VVM-redegørelsen. Dette kan desværre tage ganske lang tid! Det tilsvarende projekt ved Omø Syd havde sidste indsigelsesdag den 22. april 2017, og her er der endnu ikke givet hverken etableringstilladelse eller afslag.

En flot påske ved Jammerland Bugt…

Det flotte vejr i påsken 2019 gav gode muligheder for at se marsvin i Jammerland Bugt. Mange mennesker benyttede sig af dette og der kunne faktisk udstedes ”hval-garanti” for at se disse særligt beskyttede dyr boltre sig i bugten. Skribenten så marsvin ved alle besøg på stranden morgen som aften. ‘Et marsvin lå desværre afpillet og dødt ved Bjerge Nordstrand, sådan skulle det nødig gå de resterende ude i Bugten.

Ingen afdød havfrue, men et dødt marsvin:

Energistyrelsen har netop offentliggjort en ny opgørelse over vindmøllepotentialet for havvindmøller…altså til havs*. Potentialet derude er meget, meget stort i alt ca. 40.000 MW! Dette dækker, som Energistyrelsen korrekt anfører langt mere end Danmarks behov som vel er ca. 6-7000 MW når der er størst efterspørgsel, dvs. Danmark kan blive netto eksportør af grøn havvindmølleenergi. Miljømæssige og andre hensyn gør forventeligt at ikke det fulde potentiale udnyttes, men mindre er også tilstrækkeligt. De første større sådanne parker er allerede politisk vedtaget og er på tegnebrættet.

Derfor, undgå at sælge ud af Danmarks sidste vilde natur – de frie kyststrækninger – samt udfordre/true kritiske og truede dyrearter, kultur- og naturværdier ved uhensigtsmæssige kystnære placeringer som Jammerland Bugt**. Der er så rigeligt plads langt ude på havet til de havvindmølleparker som Danmark har brug for.

Denne opfordring rettes til Energistyrelsen som pt. er ved at gennemgå de miljømæssige indsigelser mod det private havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt samt Energiministeren, der for nylig endelig har erkendt, at han vil være i stand til at gribe ind i processen herom***.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og mere end 5.400 bekymrede borgere!

Kilder:

*: https://efkm.dk/aktuelt/nyheder/2019/apr/havvind/

**: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

***:https://sn.dk/Kalundborg/Minister-aabner-doer-for-afslag-paa-hav-moeller/artikel/833732

***:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar