Folketingsmedlemmer støtter naturen i Jammerland Bugt

De to folketingsmedlemmer Jacob Jensen (V) og Rasmus Horn Langhoff (S), støtter Jammerland Bugt i bestræbelserne for at holde den naturskønne bugt fri for gigantiske havvindmøller.

Som det fremgår af nedenstående artikel fra Nordvestnyt, har de to politikkere haft et lukket samråd med Energiministeren om sagen, og nu kontakter de European Energy for at høre mere om deres planer.

Artiklen kan ses her: 20181113 fornuftigegroennepolitikkere

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt, vil gerne takke Jacob og Rasmus for deres ihærdige indsats i kampen for vores smukke natur.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Nye WHO-regler for støj fra vindmøller bør følges i Jammerland Bugt

“Støj fra vindmøller er fastsat i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, og pt. arbejdes der i Miljø- og Fødevareministeriets departement på nye regler til netop denne bekendtgørelse. Der er derfor en oplagt mulighed for Miljø- og fødevareministeren til at få implementeret WHO’s anbefaling i samme ombæring. ” Dette skriver Henriette Vendelbo i nedenstående artikel i altinget.dk

Artiklen er her: https://www.altinget.dk/energi/artikel/naboer-til-kaempevindmoeller-danske-regler-boer-leve-op-til-ny-who-anbefaling

WHO har annonceret nye anbefalinger om støj  herunder også støj fra vindmøller. De danske regler tillader langt mere støj fra vindmøller end WHO anbefaler, hvilket der hurtigst muligt bør rettes op på.

WHO’s anbefaling er her: WHO artikel

WHO’s anbefaling lyder, at støjen skal reduceres til under et Lden på 45 dB, da: “….vindmøllestøj over dette niveau er forbundet med negative helbredseffekter”.

WHO angiver niveauet i Lden, som er et døgngennemsnit, hvor der lægges 5 dB til støjen om aftenen og 10 dB om natten. D E N står for day – evening – night, og ideen er at give en “straf” for støj på de tidspunkter, hvor den generer mest.

Man kan meget nemt tro, at WHO’s grænse på 45 dB nogenlunde svarer til den danske grænse på 44 dB. Men det er forkert. Faktisk tillader de danske regler meget mere støj, end WHO anbefaler.

For at komme ned på WHO’s grænse må man øge afstanden til naboerne til det dobbelte – eller slukke for 3 ud af 4 møller i vindmølleparkerne.

Forklaringen ligger i forskellige måder at angive støj på. Det er ren og skær matematik. Man lægger 6,7 dB til den målte støj for at få Lden.

Den danske grænse på 44 dB svarer altså til et Lden på 44 dB + 6,7 dB = 50,7 dB. Det vil sige 5,7 dB højere end WHO’s anbefaling.

Støj fra vindmøller er fastsat i Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, og pt. arbejdes der i Miljø- og Fødevareministeriets departement på nye regler til netop denne bekendtgørelse. Der er derfor en oplagt mulighed for Miljø- og fødevareministeren til at få implementeret WHO’s anbefaling i samme ombæring.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Referat af generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Lørdag den 27. oktober 2018 blev der afholdt generalforsamling i støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt.

Et udførligt referat findes her: 20181029 BJB-Referat-Generalforsamling 2018

Regnskabet for seneste år findes her: 20181029 BJB-Regnskab2018

Bemærk i øvrigt at foreningens formand fremover er Ole Nyvold og at Jens Rønnemoes Pedersen fortsætter som menigt medlem af bestyrelsen.

Der blev på mødet udtrykt stor tak til Jens for hans uforlignelige arbejde for foreningen og for naturen i Jammerland Bugt.

Her er en kort artikel fra SN.dk vedr. generalforsamlingen: Mulig retssag i Jammerland Bugt

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Generalforsamling i “Beskyt Jammerland Bugt”

Kære Medlem

Der indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling i

Støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt

Tidspunkt:                                  Lørdag den 27. oktober 2018 – kl. 10:00

Sted:                                             Gørlevhallens mødelokale

Adresse:                                     Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev

 

Dagsorden jf. foreningens vedtægter – Punkt 7:

1 – Valg af dirigent

2 – Formandens beretning v/Jens Rønnemoes Pedersen

3 – Fremlæggelse af regnskab v/Michael Amstrup

4 – Indkomne forslag

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for ét år (Alle er på valg)

6 – Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år

7 – Fastlæggelse af kontingent

8 – Eventuelt

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Grønne organisationer mod kystnære havvindmøller

Som vi tidligere har skrevet er Danmarks Naturfredningsforening (DN) kraftig modstander af de kystnære havvindmøller ved Jammerland Bugt.

I går – 15. oktober 2018 – offentliggjorde de tre grønne organisationer, Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks Jægerforbund (DJ) nedenstående pressemeddelelse, hvor de går voldsomt til angreb både mod de kystnære havvindmøller planlagt i Omø Syd og mod de kystnære havvindmøller generelt, herunder det planlagte projekt i Jammerland Bugt.

Pressemeddelelsen fremgår her:

20181016 Groenne mod kystnaere

Det er vigtigt at understrege at alle de grønne organisationer – og foreningen Beskyt Jammerland Bugt – støtter vindkraft og en udfasning af fossile energikilder. Det er således udelukkende havvindmøllernes placering, som er problematisk. Havvindmøllerne skal flyttes langt ud på havet til mindre gene for natur og fugleliv, hvilket den teknologiske udvikling også har gjort langt mere gunstig.

Husk generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt lørdag den 27. oktober.

Kommentar fra Lars Christian Lilleholt her:

Lilleholt

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Stadig ingen VVM høring i Jammerland Bugt, men besøg af politikere

Sidste tirsdag (28/8-2018) var to lokalt valgte folketingspolitikere på besøg i campingpladsen Urhøj ved Jammerland Bugt. På mødet deltog flere medlemmer i foreningen Beskyt Jammerland Bugt og emnet var naturligvis de (måske) kommende havvindmøller.

Nordvestnyt skriver følgende om mødet:  https://sn.dk/Kalundborg/Frygter-at-havmoeller-vil-skade-turismen/artikel/770276

Yderligere oplysninger findes her : 20180831-2 JB

Bemærk i øvrigt at generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt bliver den 27. oktober, kl. 10.00 i Gørlevhallen.

For god ordens skyld, så skriver Energistyrelsen stadigt at den offentlige høring af VVM-redegørelsen starter i sommeren 2018…

 

 

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt – Mens vi venter på VVM-redegørelsen…

Energistyrelsen skriver på deres hjemmeside – ens.dk – at havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt kommer i offentlig høring i løbet af sommeren 2018. Inden da skal Energistyrelsen udsende den gældende VVM-redegørelse inkl. bilag.

Mens vi venter, får vi hele tiden nye oplysninger, der har stor betydning også for “vores” projekt. Sidste nye er nedenstående artikel fra Jyllandsposten 6. august 2018 vedrørende visualisering af havvindmøller, hvor artiklens forfatter professor Jens Zimmer Rasmussen, forklarer at havvindmøller syner af langt mere, når de er i bevægelse end når de står stille.

Artiklen er her:   https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10767948/visualisering-af-havvindmoeller-er-ikke-retvisende/

I henhold til loven skal en VVM-redegørelse ALTID tage udgangspunkt i et såkaldt worst-case scenarie, altså den værst tænkelige påvirkning på miljøet. Som det klart fremgår af artiklen, skal der således fremlægges en visualisering, der tager også højde for vingernes bevægelse. I år 2018 er det både rimeligt og jo næppe raketvidenskab at frembringe sådan dokumentation.

For projektet i Jammerland Bugt er visualiseringen yderligere påvirket af at alle møllevingerne skal have påført et blinkende lys, hvilket yderligere forstærker synsindtrykket for “vores” møller.

Det er naturligvis også meget meget væsentligt at lysafmærkning visualiseres korrekt i materialet der lægges frem. Dette ”Tivoli om natten” er tit overset og/eller mangelfuldt visualiseret/beskrevet jf. det tidligere indlæg fra Ekstra Bladet herom.

Da Energistyrelsens “kvalitetssikring” af VVM-redegørelsen har taget adskillige år, må vi gå ud fra at den fremlagte VVM-redegørelse nu dækker dette område fyldestgørende….

 

Husk at skrive under på borgerforslaget om minimumsafstand for kystnære havvindmøller jf. tidligere artikel

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Der er fejl i visualiseringer og støjberegninger!

Mens vi venter på VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt – der ifølge Energistyrelsen kommer i løbet af sommeren 2018 – så er det relevant at betragte nogle af de øvrige kystnære havvindmølleprojekter.

Ekstrabladet bragte søndag den 15. juli 2018 en større artikel omkring erstatningsberegning i forbindelse med de kystnære havvindmølleparker ved Vestkysten (Vesterhav Nord og Syd).

Her har det nu vist sig, at det materiale vedr. visualiseringer samt støjberegning, der har været anvendt ved borgermøder samt senere ved godkendelsen af projektet/projekterne ikke er retvisende! Havvindmøllerne fremstår langt mindre end de i virkeligheden er og støjproblemerne bliver ikke korrekt gengivet, tværtimod. 

Det er præcist det samme vi i Beskyt Jammerland Bugt har konstateret med det materiale vi via aktindsigt har fået adgang til. Selv i seneste version af materialet optræder disse alvorlige fejl, trods flere års granskning og kvalitetssikring hos Energistyrelsen. Vi er bekymrede – alvorligt bekymrede – og følger naturligvis disse forhold tæt.

Her er et link til artiklen: Fusk fra Energistyrelsen?

PS. Husk at underskrive borgerforslaget om kystnære havvindmøller

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Borgerforslag der kan stoppe havvindmøller i Jammerland Bugt – Støt venligst

Som det fremgår nedenfor bliver der nu fremsat et borgerforslag, der kræver en mindsteafstand til kysten for kystnære havvindmøller på 12 km. Forslaget vil – hvis det gennemføres – sætte en stopper for projektet i Jammerland Bugt, hvorfor vi indtrængende anmoder om at forslaget støttes. Ligeledes anmoder vi om at alle deler opslaget, gerne på Facebook og andre sociale medier.

 

Oplysninger om borgerforslaget.

Vi er en række borgere, der så absolut er tilhængere af den grønne omstilling. Vi skal bare gøre det med fornuften i højsædet. Vi har rejst et borgerforslag på borgerforslag.dk om, at afstanden til den nærmeste kyst fra en havvindmøllepark minimum skal være på 12 kilometer. Vi ønsker at bringe dette forslag op til debat og afstemning i Folketinget. Formålet med vores forslag er, at havvindmølleparker placeres der, hvor de hører hjemme, nemlig på havet. Her ødelægger de ikke den sidste frie kystnatur, de ødelægger ikke udsigten for brugerne af vores badestrande, de generer ikke fastboende og sommerhusejere og de generer ikke sejlerne. Vedtages forslaget vil det i praksis betyde, at havvindmølleparkerne vil blive etableret i Nordsøen, Skagerak, Kattegat og i Østersøen, mens de indre danske farvande friholdes for disse op til 250 meter høje industrianlæg.

Hjælp os med at få dette gjort. Du kan gøre det ved at gå ind på borgerforslag.dk og støtte forslaget ved at bruge din NemID.

Sådan gør du:

  1. Gå ind på www.borgerforslag.dk
  2. Klik på: ”Se eller støt forslag”
  3. Klik på: “Søg efter forslag” – øverst oppe på skærmen
  4. Skriv: “mindsteafstand” og tryk Enter
  5. Klik på forslaget
  6. Klik på det røde felt med ”Støt”. Så kommer NemID frem. Indtast dine oplysninger
  7. Når det er gjort, skal du indtaste dit CPR.nr. uden brug af bindestreg. Gør det.
  8. Sæt derefter hak i ”Jeg bekræfter, at jeg har læst og accepteret samtykkeerklæringen”
  9. Klik på den røde knap ”Støt forslaget”

Nu har du støttet forslaget. Når vi i alt har 50.000 personer, der har støttet forslaget, vil forslaget blive behandlet i Folketinget.

 

Du vil kunne læse følgende tekst omkring vores borgerforslag på borgerforslag.dk

 

Startdato15. maj 2018

Slutdato11. november 2018

Antal støtter

Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker

ID: FT-01093

Havvindmøller skal opsættes mindst 12 kilometer fra kysten.

Havvindmøller i de danske farvande, skal opsættes med en afstand til kysten på mindst 12 kilometer.

Dette er en betingelse for alle etableringstilladelser, der gives efter borgerforslagets fremsættelsesdato.

For at sikre bred folkelig opbakning til den fortsatte grønne omstilling foreslås det, at alle havvindmølleparker opstilles med en afstand fra nærmeste kyst på mindst 12 kilometer.

Dette vil sikre beskyttelse af det, som Danmarks Naturfredningsforening kalder ”Den sidste frie natur i Danmark” og dermed tilgodese de rekreative interesser, som den frie kystnatur danner rammerne for.

Med den forbedrede økonomi, der nu er opnået og dokumenteret ved opsætningen af egentlige havvindmølleparker længere end 12 kilometer fra kysten, er der ikke nogen økonomisk begrundelse for at opstille kystnære havvindmølleparker tættere på land. Og dermed kan vi undgå deres omfattende negative konsekvenser for kystlandskabet.

Forslaget skal have virkning for alle projekterede og fremtidige havvindmølleparker, hvor der endnu ikke er givet etableringstilladelse.

Borgerforslaget tager udgangspunkt i, at Danmarks Naturfredningsforening har samme opfattelse af denne sag. De mener også, at afstanden mellem kysten og den tætteste havvindmølle minimum skal være på 12 km.

Supplerende oplysninger

Der er i dag mindst 4 kystnære projekter under planlægning efter den såkaldte åben-dør ordning. Disse 4 åben-dør projekter udgør op mod 840 MW og er alle placeret i de indre danske farvande. Derudover er der planlagt etablering af 2 kystnære statslige havvindmølleparker tæt ved den jyske vestkyst på tilsammen 350 MW. I alt er der altså tæt på 1.300 MW (1,3 gigawatt) kystnære havvindmølleparker i støbeskeen, hvilket langt overstiger målsætningen fra energiforliget i 2012, hvor det oprindelige mål var opstilling af 500 MW kystnære havvindmølleparker (senere blev målsætningen for de kystnære havvindmølleparker justeret ned til 400 MW, inklusiv 50 MW forsøgsmøller ved Bornholm).

De kystnære havvindmølleprojekter er ikke underlagt krav til maksimal møllehøjde, maksimalt antal møller eller bestemte opstillingsmønstre og havvindmølleparkerne kan placeres i en afstand helt ind til kun 4 km fra kysten.

 

 

Forslag stillet af:

Kontaktoplysninger:

Ole Nyvold Rudersdal

E-mail: ole.nyvold@babc.dk

Medstillere:

Kontaktoplysninger:

Anita Bernow Lyngesen Kalundborg

E-mail: perl@mail.dk Tlf.nr.: 40464947

Ole Bjørn Grund Petersen Frederikshavn

E-mail: ob@drlund-gym.dk Tlf.nr.: 31772597

Hans Ulrik Skotte Møller Slagelse

E-mail: hsmsabah@hotmail.com Tlf.nr.: 20935851

Dorthe Porskær Winther Slagelse

E-mail: dorthe.winther@skolekom.dk Tlf.nr.: 61705249

Jens Zimmer Rasmussen Assens

E-mail: jzimmer@dadlnet.dk Tlf.nr.: 20121935

Mikael Grønlykke Assens

E-mail: mg@summerbird.dk

Flemming Caspersen Lolland

E-mail: mf.caspersen@newmail.dk Tlf.nr.: 24620442

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Svar fra ministeren om fremdrift i Jammerland Bugt

Så er der svar fra energiminister Lars Christian Lilleholt vedr. fremdrift eller mangel på samme ved havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Som det fremgår er projektet IKKE aflyst, men det bliver formodentlig lidt mindre og placeres lidt længere fra kysten. Det er dog fortsat en grotesk dårlig placering af et havvindmølleanlæg og foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil fortsat kæmpe imod projektet med alle de midler vi har til rådighed.

Den offentlige høring af den nye VVM-redegørelse bliver (formodentlig) i sommeren 2018.

Her er svaret:

20180424 Svar L.C. Lilleholt

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar