Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 31: Miljørisici i forbindelse med møllehavari.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 31 omhandler risikoen for voldsom miljøpåvirkning som følge af møllehavari.

Miljøforhold i forbindelse med møllehavari… Hvor finder man lige det i VVM-rapporten?

En VVM-rapport skal tage udgangspunkt i en såkaldt ”worst-case” situation for miljøet i det område som rapporten omhandler. Intetsteds i VVM-rapporten for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er miljøforhold i forbindelse med møllehavarier behandlet.

Møllehavarier (mekanisk havari, brand, påsejling) er absolut en mulighed og er hændelser der er indtruffet mange gange, såvel i Danmark som i andre lande med møller.

I Sverige førte en brand i en større (Vestas) landmølle medio 2015, eksempelvis til et betragteligt udslip af væsker/kemikalier med stor skade på det omgivende miljø til følge. Også de brændende glasfiberdele anrettede her skade.

Der har været adskillige brande i møller i Danmark, Tyskland og Holland. Selv for landmøller varer det ganske længe, før et egnet slukningstog ankommer, og bekæmpelse/skadesbegrænsning kan indledes. Og hvis der da fortsat er strøm til møllen, starter bekæmpelse ikke førend denne er elmæssigt afkoblet. Og imens falder brændende dele ned og klassificerede væsker løber ud… Hver havvindmølle kan iht. VVM-rapporten for Jammerland Bugt projektet indeholder op mod 7½ ton olier/væsker!

Fremførelse af egnet slukningstog (skib?) til havvindmølleparken vil i sagens natur tage endnu længere tid end for landmøller, og øget forurening med væsker fra nacellen, beskadigede overfladeprodukter, brændende glasfiberdele osv. må således forventes.

For ikke så længe siden mistede en af havvindmøllerne syd for Samsø hele mølletoppen grundet mekanisk-/konstruktionsmæssigt havari; mølletoppen styrtede i havet med dens indhold af klassificerede væsker, glasfiber og metaldele…

Havarier og brand er således absolut en risiko med deraf følgende miljøforurening.

Det er utilstedeligt, at VVM-rapporten springer en så væsentlig miljørisiko som havari (brand, mekanisk havari mv.) over.

VVM-rapporten er ej heller på dette punkt fyldestgørende, og materialet må også her afvises som ufuldstændigt og utilstrækkeligt grundlag for miljøvurdering af projektet.

PS: Husk at skrive en indsigelse – sidste chance er på torsdag den 28. februar.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 30: Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Emne 30 omhandler reaktioner fra forskellige grønne organisationer. Herfra er der stor støtte til modstanden mod havvindmøllerne.

Placeringen af en havvindmøllerpark i Jammerland Bugt er ikke rigtig… Hverken set ud fra hensyn til natur, dyr, mennesker, kulturarv eller erhvervslivet omkring de rekreative kvaliteter. Også grønne miljøorganisationer er helt enige i dette udsagn!

Placeringen af så mange og så høje havvindmøller i Jammerland bugt er ikke rigtig ud fra hensyn til natur, landskab, dyr og de mange mennesker i området.

Der er givet en række eksempler på dette i tidligere indlæg her på hjemmesiden.

Kompetente, vægtige nationale foreninger og bevægelser deler bekymringen. Herom vidner eksempelvis en fælles pressemeddelelse fra:

 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Ornitologisk Forening (Bird Life)
 • Danmarks Jægerforbund

De 3 store organisationer skrev i december 2018 direkte til Energiministeren (med kopi til Miljøministeren) om samme, se brevet her:

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/02/20181228-Vindmøller-fællesbrev-til-energiministeren-3.pdf

Danmarks Naturfredningsforening har for få dage siden skrevet en meget skarp og velargumenteret indsigelse mod projektet i Jammerland Bugt. Indsigelsen kan ses her:

https://kalundborg.dn.dk/departments-media/22439/vindmoeller-jammerland-bugt-hoeringssvar-til-vvm-20-02-2019.pdf

Endvidere har statens egen rådgiver udi æstetiske anliggender – Akademirådet – utvetydigt givet sin mening til kende om projektet. Akademirådet er meget kritisk mod projektet, hvilket kan læses her:

Også Kalundborg Kommune og byrådet er enstemmigt imod projektet, Borgmester Martin Damm har senest i meget tydelige vendinger gjort dette klart, se eksempelvis nedenstående link:

https://www.dr.dk/nyheder/penge/kalundborg-siger-klart-nej-til-havmoellepark

Et lignende, men statsligt projekt, er jo tidligere forladt for netop det aktuelle område.

Projektet nyder ikke lokal opbakning, hverken fra fastboende, sommerhusejere, sommerhusgæster, gæster på campingpladser m.fl., friluftsfolk eller lokalt erhvervsliv. Over 5.300 borgere har således skrevet under på protest mod havvindmøllerne i den sarte og naturskønne bugt. Også sårbare dyrearter (fugle, marsvin mv) er i den grad truet.

Det må med ovenstående stå lysende klart, at det fremlagte projekt ikke er velplaceret i det pågældende område og at det på helt uacceptabel vis truer landskab, kulturværdier, rekreative oplevelser samt ikke mindst dyrearter vi har forpligtet os til at beskytte.

PS: Husk at skrive en indsigelse, det behøver ikke være langt og teknisk, det vigtigste er at Energistyrelsen opfatter modstanden. For vejledning se den side, der hedder ”VVM-materiale 2019”. Deadline er allerede på torsdag den 28. februar 2019.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 29: Ejendomspriser

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… niogtyvende emne omhandler udviklingen i ejendomspriserne, hvis der kommer en havvindmøllepark… og her er der (tilsyneladende) gode nyheder til borgerne i området!

Ejendomsværdi-udvikling… Priserne på fast ejendom ved Jammerland Bugt falder ikke efter opførelsen af en havvindmøllepark, også selv om denne fjerner udsigten til solnedgang og blinker og støjer…

I VVM-hovedrapporten skrives på side 416 ganske kort, at kystnære havvindmølleparker ikke giver forringet ejendomsværdi

Dette meget overraskende postulat, gøres alene med udgangspunkt i en analyse, som firmaet COWI har lavet for Energistyrelsen, publiceret tidligt i 2016. Samme analyse viser, at det modsatte tydeligt er tilfældet for landvindmøller! Her falder ejendomsværdierne markant. For sidstnævnte analyse indgår et ganske stort datamateriale.

For kystnære havvindmølleparker indgår i ovenstående alene Nysted samt Rødsand II ud for Lolland. Rødsand II er opført i 2010.

Herunder ses et klip med nøgledata fra COWI-rapporten* vedr. de to havvindmølleparker der indgår i undersøgelsen (side 21):

Det fremgår, at der i de to havvindmølleparker som udgør sammenlignings-grundlaget med Jammerland Bugt indgår eksempelvis 9 (!) og 43 sommerhuse med udsigt!

Det ses i tabellen at havvindmølleparken Rødsand II kun har 3½ km ind til kyst. Det er rigtigt. Denne havvindmøllepark har dog en udformning, så de fleste af møllerne er væsentligt længere væk fra kysten end det i tabellen anførte, se efterfølgende illustration.

Nærmeste lidt større område med huse ved kysten ligger 6 -7 km ind mod Rødbyhavn.  Man har derfra møllerne helt ude til venstre i synsfeltet langs kysten. Man ser herfra endvidere parken på den smalle led. Resten af synsfeltet mod vandet er herfra fortsat alene Østersøen. Se pil mod bebyggelsen på kort herunder (kort fra COWI-rapport). ”Mosaik” felterne på kortet er ikke bebyggelse men derimod marker.

Yderligere er havvindmøllerne, der anvendes som reference i Cowi-rapporten væsentligt mindre end hvad der forventes opstillet i Jammerlands Bugt. Havvindmøllerne i Jammerland Bugt projektet har en navhøjde på op til 122 meter!

Havvindmøllerne der er anvendt i COWI-rapporten ligger endvidere ikke i en retning så solnedgangen ”forstyrres”.

Hvor sammenligneligt er det lige?

Og hvor mange huse med udsigt er reelt handlet i perioden fra opførelsen af Rødsand II parken i 2010 til analysearbejdet er færdigt? Og hvor mange har man undladt at handle? COWI rapporten ligger klar allerede tidligt i 2016.

Det samlede antal huse og sommerhuse omkring Jammerland Bugt skal tælles i tusinder hvoraf rigtig mange har udsigt! Antallet af helårshuse med udsigt er ligeledes betragteligt.

I Jammerland Bugt er der tale om et absolut rekreativt område med campingpladser, feriekolonier, pladser for mobil homes etc. Hvorledes med værditab for sådanne, dette berøres ikke i den anvendte COWI-rapport?

Størstedelen af husene og de nævnte rekreative områder vil i givet fald få havvindmøllerne lige i synsfeltet og på bredeste led… Det er slut med udsigt til solnedgangen!

Sammenligningsgrundlaget og konklusionen vedr. ejendomspriser mellem havvindmølleparken i Jammerland Bugt og de i COWI-rapporten anvendte to referencer, rækker hvad angår beliggenhed, orientering, konfiguration, møllestørrelse og i særdeleshed bebyggelsestæthed for ejendommene, åbenlyst ikke!

PS: Husk at skrive en indsigelse inden 28. februar. Det er sidste chance for at blive hørt.

*COWI-rapport: Analyse af vindmøllers påvirkning på priser for beboelsesejendomme, udarbejdet for Energistyrelsen, udgivet marts 2016. Link: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/vindmoeller_paavirkning_priser_beboelsesejendomme.pdf

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 28: Støjbelastninger

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… otteogtyvende emne omhandler støjbelastninger.

De anvendte støjudbredelses-programmer er ikke beregnet til kystnære havvindmøller!

Som baggrund for VVM-rapportens støjberegninger er til anlægsfasen anvendt det kommercielle program ”SoundPlan”. Ved søgning på hjemmesiden for programmet samt ved generel søgning om dette, står det klart, at programmet er udviklet med sigte på fastlæggelse af (nær-)nabostøj fra infrastrukturelle anlæg som jernbaner, vejanlæg, lufthavne mv. Programmet er ingenlunde udviklet til og markedsføres derfor heller ikke af firmaet for brug ved beregning af vindmøllestøj over større afstande over vand

Beregningsprogrammet anvender central Open Source kildekode for støjudbredelse udviklet af bl.a. det danske firma DELTA i samarbejde med en række nordiske kolleger. Dette er bekræftet af en repræsentant for SoundPLAN.

Til beregning af støjen i driftsfasen anvendes nu programmet windPRO. Også dette program anvender kildekoden Nord 2000 udviklet blandt andet af det danske firma DELTA.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har været i kontakt med udviklerne hos DELTA. Disse bekræfter, at disse centrale programdele ikke er udviklet til og derfor ikke bør anvendes til projekter som kystnære vindmølleparker.

VVM-rapportens anvendelse af programmet sker for en støjkilde, omgivelser og afstande, der ligger uden for det, programmerne er udviklet til. Der foreligger derfor heller ikke, som for de anvendelser programmet retter sig mod og markedsføres til, kalibrering eller test af resultater for anvendelser som den her aktuelle.

Kompetente folk og institutioner omkring støjudbredelseskildekoden der anvendes i både SoundPLAN samt windPRO, er meget skeptiske over for den aktuelle anvendelse (aktuelle afstande samt over vand).

Det er naturligvis ikke rimeligt, at der anvendes udokumenteret (for den aktuelle anvendelse) programmel til beregning af så essentiel og for driftsfasen vedvarende støjbelastning over så mange år, i forbindelse med et VVM-beslutningsgrundlag.

Enhver tvivl skal komme miljøet til gode, og rapportens støjudbredelses beregning kan derfor ikke lægges til grund.

PS: Husk at skrive en indsigelse. Det behøver absolut ikke at være teknisk eller langt, det vigtigste er at der reageres. Denne periode er den eneste chance borgerne har for at gøre opmærksom på modstand mod projektet… og deadline er 28. februar!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 27: Fejlagtige visualiseringer

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… syvogtyvende emne omhandler (flere) fejlagtige visualiseringer.

Visualiseringer, where have all the windmills gone…?

Visualiseringerne er yderst væsentlige for bedømmelsen af projektets indvirkning på det omgivende miljø: landskab, mennesker, rekreative områder mv.

Dette er bekræftet adskillig gange i projektforløbet, af såvel projektmager (European Energy A/S), dennes rådgiver samt repræsentanter for Energistyrelsen.

Derfor er det særligt vigtigt, at visualiseringerne er retvisende for at kunne anvendes. Vi har tidligere påpeget fejl heri og her følger yderligere meget væsentlige fejl:

Fotostandpunkt 2, Asnæs, 7 MW. Den viste opstilling viser ikke de 9 vestligste havvindmøller. Fotoillustrationen udelader dermed 25% af projektet selvom rapporten tydeligt viser, at den anvendte synsvinkel kan rumme det samlede projekt. Inklusion af de udeladte møllerækker vurderes at ville give et mere retvisende og mere massivt indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 3, Østrupvej, 7 MW og 3 MW.  Den viste opstilling viser ikke de østligste 8 havvindmøller. Inklusion af de udeladte møllerækker vil give et endnu mere massivt og mere retvisende indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 4, Nørrevang, 7MW. De sydligste møller vises ikke, selvom den anvendte synsvinkel kan rumme det samlede projekt. Inklusion af de udeladte møllerækker vil give et mere retvisende og væsentlige mere massivt indtryk af opstillingen. Der præsenteres således ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 6, Reersø, 7 MW. De nord-østligste 14 møller er ikke medtaget i illustrationen. Det samme gælder 3MW illustrationen hvor anslået 24 møller er udeladt! De udeladte møller udgør en væsentlig del af det samlede felt med en høj oplevet mølletæthed. Illustrationen er ikke retvisende, kan ikke anvendes som vurderings- eller beslutningsgrundlag og viser bestemt ikke et worst-case scenarie.

Fotostandpunkt 7, Reersø, 7 MW. Her udelader illustrationen de nord-østligste 12 møller. Det valgte udsnit er således misvisende i forhold til den mølletæthed der er gældende for det udeladte felt. For 3MW opstillingen gælder det at illustrationen udelader ca 17 (!) møller, mens man har prioriteret de sydligste 6 møller. Også her giver VVM-redegørelsen en misvisende, absolut utilstrækkelig og ikke worst case visualisering.

Ovenstående er ”blot” uddrag, men aldeles skarpe eksempler på at de fremlagte visualiseringer ikke kan anvendes som vurderings- og beslutningsgrundlag for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Glem ej heller, at de gule farver nederst på mølletårnene bekvemt er ”tryllet væk” samt at alle møller er lige slanke, uagtet at der forventeligt placeres en transformer på inderste heraf… og sådant jo skal vises når der er tale om en VVM-redegørelse…

Og glem heller ikke de forkerte samt manglende visualiserings-punkter i materialet… samt at der er anvendt et absolut fejlagtigt og misvisende sigtbarhedsindeks for det viste…

Vi opfordrer til, at du kigger det fremlagte VVM-materiale igennem og indsender din mening (også) om de meget vigtige visualiseringer inden 28. februar!

Se VVM-materialet på denne hjemmeside under VVM-materiale 2019 og vejledning for indsigelse samme sted.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 26: Kollisionsrisiko for Rovfugle

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… seksogtyvende emne omhandler kollisionsrisiko for rovfugle i bugten.

Kollisionsrisiko for rovfugle

Området ved bugten har som bekendt et rigt fugleliv… Også af rovfugle, herunder de helt store rovfugle som hav- og fiskeørn.

Havørnen er Danmarks største fugl med et vingefang på op til 245 cm. Både havørnen og fiskeørnen er totalfredede ifølge både dansk lovgivning og i overensstemmelse med EU’s retsregler (begge arter indgår i Fuglebeskyttelsesdirektivets, bilag 1 over fuglearter, som kræver særlig streng beskyttelse).

De rovfugle man møder i og omkring bugten er enten fugle der har taget ophold i bugten, herunder i Natura 2000 området og/eller fuglebeskyttelses-områderne eller fugle på træk.

Store vindmøller udgør en anerkendt risiko for særligt de store rovfugle. Og i de senere år er lavet undersøgelser der viser at hidtil anvendt kollisionsrisiko har været undervurderet.

VVM-materialet anvender ikke disse senere års offentliggjorte og kendte undersøgelser.

VVM-materialet vurderer absolut heller ikke i tilstrækkelig grad indflydelsen af det gigantiske, kystnære havvindmølleprojekt på de nære og særligt beskyttede Natura 2000 og/eller fuglebeskyttelses-områder. Materialet viser således ikke worst-case for rovfugle.

Der ligger en række danske og udenlandske domme og afgørelser, der klart viser at Jammerland Bugt VVM-materialets afstandsvurderinger for sådanne screeninger eller analyser, der skal udføres efter forsigtighedsprincippet, er utilstrækkelige.

Sådanne beskyttede områder går eksempelvis fra Tissø/Åmosen ud mod kysten i Jammerland Bugt ved området ”Flasken” omkring Bjerge Sydstrand. På billedet herunder ses havørn(e), der her netop opholder tæt ved dette område, tak til beboeren (B. N. Olsen) der har taget og indsendt dette. Der er flere billeder under faneblad ”Naturen i Jammerland Bugt ” her på hjemmesiden.

VVM-materialet må naturligvis inddrage offentlig tilgængelig viden, seneste undersøgelser samt relevante domme og afgørelser!

Det gør det ikke og har således ej heller her den forventede kvalitet. Materialet er ikke indleveret i endelig form og projektet må afvises.

Eksempel på en af undersøgelserne: Pattern of migrating soaring migrants indicate attraction to marine wind farms, Henrik Skov, Mark Desholm, Stefan Heinänen, Johnny A. Kahlert, Bjarke Laubek, Niels Einar Jensen, Ramunas, Zydelis, Bo Præstgaard Jensen, Biology Letters, december 2016.

https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsbl.2016.0804

At havørne er vigtige for Kalundborg Kommune, fremgår af nedenstående link. Havørnene ved Tissø furagerer ofte i og omkring Jammerland Bugt.

PS. Husk at skrive en indsigelse, der er 10 dage tilbage.


Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 25: Fugle i Bugten

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… femogtyvende emne omhandler fuglelivet i bugten – noget af det absolut mest kritiske i VVM-materialet.

Fuglebestand… Og fuglebeskyttelse… Et meget væsentligt punkt!

Orbicon A/S har i tilknytning til VVM-rapporten foretaget optællinger af fuglene i Jammerland Bugt, og i den forbindelse konstateret store forekomster (“internationalt betydende bestande“) af edderfugle, sortænder og gråstrubet lappedykker.

Det fremgår, at Jammerland Bugt udgør et vigtigt spisekammer for et meget stort antal havænder under deres årlige træk fra syd til nordligere egne af Europa. Især forekommer der store mængder af edderfugle, som raster og feder sig op i området umiddelbart før deres ynglesæson længere nord på.

Bugten er af særlig betydning for edderfuglene på grund af områdets store forekomster af bl.a. blåmuslinger på 10-20 m dybde, og på grund af bugtens moderate skibstrafik og rolige strømforhold.

Orbicon A/S har optalt fugle i bugten på fire datoer, hvoraf to lå i efteråret 2014 (den 30. oktober og den 21. november 2014). Ved disse optællinger vurderedes antallet af edderfugle i undersøgelsesområdet at være henholdsvis 273.402 individer og 128.962 individer, hvilket svarer til godt 27 % og 13 % af hele den samlede vesteuropæiske trækfuglebestand af edderfugle!

Ifølge Ramsarkonventionen, som Danmark har tilsluttet sig og er forpligtet af, defineres en “internationalt betydende bestand” som værende en bestand, der jævnligt forekommer i et givent område med mere end 1 % af den totale bestand. Dette kriterie er benyttet i forbindelse med udpegningen af de eksisterende danske EU-fuglebeskyttelsesområder. Også bestandene af sortænder og gråstrubede lappedykkere i Jammerland Bugt lå væsentligt over 1%-kriteriet.

Med denne nye biologiske viden er det blevet klart, at Jammerland Bugt er et særdeles vigtigt fugleområde, som ikke bør benyttes som en havvindmøllepark-lokalitet, men snarere burde udpeges og beskyttes som et EU-fuglebeskyttelsesområde!

Foreningen Jammerland Bugt har fået undersøgt VVM-rapportens videre antagelser om disse særligt beskyttede fugle. Førende og internationalt anerkendte eksperter kan her eksempelvis påpege:

 • Metodefejl
 • Mangelfuldt data grundlag
 • Ukvalificerede antagelser om fortrængningsgrad og bufferzone
 • Fejl i forbindelse med de forpligtede internationale høringer
 • Afstandskriterier til særligt beskyttede områder mv.
 • Kumulative forhold ift. andre planlagte havvindmølleparker i indre danske farvande
 • mm.

Disse forhold vil naturligvis fremgå af foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse.

Ovenstående er også medvirkende til, at Dansk Ornitologisk Forening er kraftige modstandere af projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt.

PS: Husk at skrive en indsigelse – vejledning på siden ”VVM-materiale 2019”

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 24: Miljøet i Bugten

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… fireogtyvende emne omhandler miljøet i bugten, og noget af det European Energy A/S, Orbicon og Energistyrelsen har glemt…

Miljøet i bugten…

Et VVM-materialet skal beskrive og vurdere mulige indvirkninger på miljøet, på bagrund af det ansøgte projekt. Materialet og vurderingen er yderst vigtig, idet det er på baggrund af dette, at Energistyrelsen giver afslag eller etableringstilladelse til projektmager, i dette tilfælde European Energy A/S.

Materialet forventes naturligvis at belyse alle miljøkritiske forhold og skal gøre det ud fra en Worst-Case synsvinkel.

For projektet i Jammerland Bugt, er miljøet i selve bugten naturligvis en meget vigtig del heraf!

I det lys er det yderst besynderligt, at man i VVM-materialet leder forgæves efter både omtale og vurdering af helt oplagte miljørisici eksempelvis:

 • Vask, afrensning og vedligehold af møller, intet er nævnt herom?
 • Den løbende afgivelse af mulige giftstoffer fra de skrappe sager møllerne er behandlet og malet med, anvendes evighedsmaling?
 • Andre kendte miljørisici, der er grundigt vurderet og diskuteres i relation til andre sådanne vindmølleparker i havvand. Zink-udfældning diskuteres eksempelvis meget i Tyskland og tal for andre danske havvindmølleparker viser, at betragtelige mængder af Zink- og aluminiums-forbindelser sandsynligvis afgives til det omkringliggende vand, vi taler om tons…

Ovenstående er naturligvis særligt vigtigt for en så stor park, med så mange og store møller tæt ved kysten i en lille bugt.

VVM materialet har åbenlyst ikke den fornødne kvalitet, er ingenlunde afleveret endeligt som jo var en forudsætning i forundersøgelses-tilladelsen.

Materialet og projektet må afvises når så elementære forhold ikke er på plads!

Eksaminanden er dumpet, som en borger klogt sagde ved mødet januar 2019 i Kalundborghallen, projektmager og dennes rådgiver kan yderligere ikke undskylde sig med manglende tid.

PS: Husk at skrive en indsigelse, se vejledning på siden ”VVM-materiale 2019”

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 23: El-produktion

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… treogtyvende emne omhandler El-produktion.

Elproduktionen fra møllerne…

I det fremlagte VVM-materiale oplyses om møllernes årlige elproduktion i driftsfasen (Klimabilag tabel 19).

Der er anført produktionstal for to mølle-scenarier (60 “mindre” møller eller 34 gigantiske møller):

VVM-materialets oplyste årlige produktion kan da let omregnes til hvor mange fuldlasttimer i drift det svarer til for de to scenarier.

Dette gøres ved at dividere produktionen (MWh) med den samlede installerede effekt (MW) , se resultatet herunder:

Dette er meget høje tal for sådanne havvindmøller!

Danmarks Vindmølleforening oplyser på sin hjemmeside (www.dkvind.dk), at man kan forvente en årlig elproduktion svarende til ca. 2200 fuldlasttimer.

Andre kilder oplyser at man for nyere, større og meget velplacerede møller kan opnå en årlig elproduktion svarende til 2- 3000 fuldlast timer.

Nyeste kilder siger, at en årlig el-produktion svarende til 3500 timer kan opnås for store offshore møller i åbent hav (og altså ikke kystnært i indre danske farvande).

Det er absolut ikke rimeligt eller korrekt i en VVM rapport (der jo skal belyse Worst Case), at anvende noget der ligner en dansk ”verdensrekord” for el-produktion for havvindmøller. Samtidigt med at Jammerland Bugt vindmæssigt er en klart mindre gunstig placering end off-shore parker langt til havs.

Miljø (eller rettere klima-) fordelen overvurderes således tydeligt i VVM materialet. Ej heller her har det den fornødne kvalitet.

VVM materialet har på dette meget centrale punkt for produktion og mulig CO2 fortrængning ej heller den fornødne kvalitet og må afvises.

PS: husk at skrive en indsigelse

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 22: Fritidssejlads i Storebælt?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… toogtyvende emne omhandler fritidssejlads i Storebælt.

Fritidssejlads… Storebælt er nu ikke så stor mere… Zig Zag sejlads midt i et industrilandskab…

I VVM-rapporten redegøres for visse negative indflydelser på lystsejlads inden for havvindmølleområdet, mulige sejladsbegrænsninger osv.

Der redegøres ikke for den meget betragtelige lystsejlads, der foregår udenfor området med havvindmøller.

Sejl- og fritidsbåde må ikke anvende T-ruten langsgående, kun kortvarigt krydse denne vinkelret. Den reelt til rådighed værende frie plads bliver således meget væsentlig reduceret mellem T-ruten og Sjælland. Havvindmølleparken ”optager” selv på den smalleste led faktisk næsten en tredjedel af Storebælt, se kortet fra rapporten.

Sejlads vil fremover ske i et Industrilandskab fyldt med tydelig støj. En helt ny oplevelse…

Også ved natsejlads ændres oplevelsen markant. Området er i dag ganske lyssvagt og der er ej heller mange afmærkninger til søs. Dette ændres dramatisk med havvindmølleparken, her får man både lysafgivelse øverst som nederst på møllerne, støj og susen. Tivoli om natten er det blevet kaldt.

Dette væsentlige aspekt for fritidssejlads berøres og bedømmes ikke i rapporten. Ingen visualiseringer for oplevelsen er vist.

Også på dette punkt har VVM-materialet ikke den fornødne kvalitet og projektet må opgives.

PS: Husk at skrive en indsigelse

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer