Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 10: Røsnæs ikke længere Naturkanon?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… tiende emne handler Røsnæs’ status som del af Danmarks Naturkanon.

Røsnæs udpeget som Danmarks Naturkanon… Nyd det så længe det varer… Eller gør indsigelse!

Halvøen Røsnæs er udpeget som et af kun 15 Naturkanon-steder i Danmark. En bevæggrund for denne flotte og fortjente kåring er den smukke udsigt over vandene samt omliggende øer og halvøer kan man læse. Udsigten mod syd har således været et væsentligt element i udvælgelsen.

Havvindmølleparken i Jammerland Bugt vil dag og nat tydeligt kunne ses fra Røsnæs over halvøen Asnæs og forvandle indtrykket for dette egenartede sted fra natur til industrilandskab.

Denne nylige Naturkanon-udnævnelse sættes således under voldsomt og helt uacceptabelt pres.

Vedr. udnævnelsen: se Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/friluftsliv/danmarks-naturkanon

Hvor synlig Havvindmølleparken generelt er (også for de mange boliger, sommerhuse og andet på Røsnæs) ses meget tydeligt på kortet herunder. Det er taget fra VVM-rapporten. Jo mørkere farve, desto flere møller kan man se.

Det fremgår at den vil være særligt synlig omkring Bugten, på Røsnæs, i de beskyttede egne ved Tissø, oppe fra de højere områder ved Bjergsted mod Havnsø og op mod Ordrup Næs. Også fra Sejerø, Nekselø, Samsø og fra Fyn (ja helt ind til Odense) vil havvindmølleparken kunne ses.

Gør indsigelse på open-door@ens.dk inden 28. februar 2019!  Se evt. instruktion på den side der hedder ”VVM-materiale 2019”

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 9: Transformeren der forsvandt.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… niende emne handler om transformeren, der forsvandt.

Visualisering: Konkurrence…find den tykke mølle i flokken…?

I teksten i VVM-rapporten om projektet oplyses, at en af de inderste møller forventeligt kan blive udstyret med et stort ”mavebælte” i form af en transformer, inden strømmen derfra går videre til kabelføringen mod land.

Dette vises ikke på nogen af visualiseringsbillederne; her vises udelukkende ensartede og slanke (grå) møller.

VVM-materialet skal naturligvis være retvisende, og en VVM-rapport skal som nævnt tidligere tage udgangspunkt i Worst-Case Scenario. Spillereglerne er klare og burde være kendt både for European Energy A/S og for deres rådgiver!

Vi kan, med fravær af omtalte mavebælte på en eller flere af de inderste havvindmøller, konstatere, at billederne, der er anvendt i forbindelse med:

 • De offentlige møder omkring projektet både i april 2015 og i januar 2019,
 • Myndighedshøringen primo 2017
 • VVM-materialet til den offentlige høring (der nu pågår),

ej heller på dette væsentlige punkt er retvisende, ved udelukkende at vise slanke og ens møller.

VVM-materialet kan selvklart ikke anvendes som beslutningsgrundlag, det har ikke den fornødne kvalitet og projektet må også af denne grund afvises.

P.S. bemærk nye fremragende billeder på den side, der hedder “Naturen i Jammerland Bugt”

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 8: Gule Møller?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Ottende emne handler om farven og numre på havvindmøllerne.

Visualiseringer: Slap farven op… og talbrikkerne…?

I VVM-materialets tekst om projektets mange og høje havvindmøller oplyses, at møllerne af opmærksomhedsgrunde blandt andet vil have en særlig gul bemaling. Der nævnes både at dette skal gælde mindst 15 meter af tårnet og/eller 1/3 af tårnets højde.

Og det oplyses i VVM-rapporten at der vil være meget store og tydelige numre på møllerne.

Dette vises ikke på nogen af visualiseringsbillederne?

Her vises alene grå eller hvide slanke ensartede og ensfarvede møller...

Vi må konstatere, at billederne, der har været anvendt i forbindelse med:

 •  Det indkaldte offentlige møde omkring projektet april 2015
 •  Myndighedshøringen primo 2017
 •  VVM orienteringsmødet i Kalundborg 16. januar 2019
 •  og som nu anvendes i VVM-materialet til den offentlige høring der nu pågår,

på dette helt centrale punkt ikke er retvisende!

En VVM-rapport skal være retvisende og skal som nævnt tidligere beskrive Worst-Case Situationen for miljø og omgivelser – Ikke Best Case!

Vi kan, med fravær af omtalte bemaling og nummerering konstatere, at VVM-materialets visualiseringsbilleder af møllerne absolut ikke er retvisende.

VVM-materialet er voldsomt fejlbehæftet og kan selvklart ikke anvendes som beslutningsgrundlag. Materialet har ganske simpelt  ikke den fornødne kvalitet og projektet må også af denne grund afvises.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 7: Miljøkatastrofe?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… Syvende emne handler om  risikoen for kollision mellem skibe og havvindmøllerparken. Også lidt teknisk, men helt grotesk fejlagtige data fremstår tydeligt for enhver.

Kollisionsrisiko… jamen jamen…

VVM-materialet for Jammerland Bugt indeholder sandsynlighedsberegninger for risikoen for uheld mellem skibe og havvindmøllerne. Der erindres her om, at Jammerland Bugt Havvindmølleparken ligger lige op ad storskibsruten (”T-Ruten”) i Storebælt, som er en af Danmarks mest trafikintensive ruter til havs.

Det konkluderes i det fremlagte VVM-materiale, at der vil gå ca. 111.700 år før en ”skib til mølle” kollision indtræder og 5.873 år før et drivende skib rammer Jammerland Bugt havvindmølleparken… Husk disse store tusindtal! 

Det kan være svært for lægmand, at vurdere de indviklede beregninger der ligger til grund for disse tal, men det det er meget let at tjekke tilsvarende tal for andre havvindmølleparker i danske farvande:

• For havvindmølleparken oppe ved Anholt kom man indledningsvist frem til en beregnet kollision ca. hvert 10’ende år. Med et større arbejde med omlægning af internationale skibsruter er risikoen nu nedbragt til en kollision mellem hvert 100 og 200 år.

• For parken Rødsand 2 kom man indledningsvist frem til kollision hvert 19’ende år – med en række tiltag er dette nu nedbragt til hvert 23’ende år.

• For Kriegers Flak er kollisionsrisikoen nede omkring en kollision hvert 9’ende år for fiskefartøjer og ca. hvert 72. år for alle bådtyper under ét.

Enhver kan se, at disse tal i den grad står i skærende kontrast til det, der nu er lagt frem i VVM-materialet for Jammerland Bugt projektet, der jo som bekendt er beliggende lige op ad en af Danmarks mest trafikerede storskibsruter!

Laver man grin med os? Er man fløjtende ligeglad med miljøkatastrofer i indre danske farvande? Er det den rablende forkerte slæbebåds-antagelse for tankskibe, som DNV (Det Norske Veritas) har præsenteret, der spiller ind?

Hvor er kvalitetssikringen, der jo har pågået i mere end 3 år?

Søfartsstyrelsen påpegede klogt dette forhold overfor Energistyrelsen helt tilbage i brev af 15/3 2017, men det har tilsyneladende ikke ført til yderligere granskning eller andet ?

Lytter/læser Energistyrelsen til hvad der direkte meddeles dem? Det bedyrede Kontorchefen jo ellers i Kalundborg forleden, her hørte vi fra samme at særligt Søfartsstyrelsen har en høj stjerne som kompetent partner…

Vi frygter at det er en skin-proces vi er vidne til…?

Nu må dette vanvid stoppe, VVM-materialet har – åbenlyst for enhver – ikke den fornødne kvalitet og projektet må afvises!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 6: Kattegat?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette.. sjette emne er sigtbarhed til brug for visualiseringer. Mere teknisk, men stadig voldsomt manipuleret.

Visualisering: Sigtbarhed… de danske farvande… Kattegat, Bælthavet, Jammerland Bugt osv… frem med søkortet!

I VVM-materialets visualiserings-bedømmelser er anvendt et sigtbarhedsindeks for Kattegat?

Jammerland Bugt er ikke beliggende i Kattegat, men i Bælthavet (Storebælt) og absolut ikke ude i det åbne Kattegat!

Vejrforhold i Bælthavet er ganske anderledes end Kattegat, derfor har DMI jo også separat vejrmelding for samme.

Ifølge DMI’s inddeling af danske farvande trækkes den sydlige grænse for Kattegat mellem Sjællands Odde og Djursland. Ikke engang Samsø er da med i Kattegat…

Helt lokalt betyder det forhold, at der er tale om en bugt, meget for sigtbarheden.

De anvendte sigtbarheder i VVM-materialet genkendes ingenlunde af fastboende og fritidshusejere herude.

En fastboende beboer har i en kontinuert 12 måneders periode i 2015-2016 foretaget fotografering; disse billeder viser langt større synlighed end der ligger til grund for VVM-rapportens angivelser herom. Sigtbarhed til og synlighed af Romsø er anvendt som kriterie (afstand > 25 km.).

Det i VVM-rapporten anvendte sigtbarhedsindeks for Kattegat (!) kan naturligvis ikke anvendes for en kystnær beliggenhed i et helt andet farvandsområde. Omtalte sigtbarhedsindeks anvendes i Orbicons materiale ukritisk helt ned til Halskov.

De anvendte sigtbarhedstal strider da også både mod beboernes generelle erfaring og et års nylige fotooptagelser, møllerne vil være væsentlig mere synlige – en væsentlig større del af tiden.

VVM-materialets opgørelse af havvindmøllernes visuelle belastning er således ikke retvisende (og slet ikke Worst Case, som det skal være) og materialet er derfor ikke acceptabelt som beslutningsgrundlag for den visuelle belastning.

VVM-materialet har ikke den fornødne kvalitet og projektet bør også af denne grund forkastes af Energistyrelsen!

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 5: Bisserup Sejlklub?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette.. femte emne er workshop med professionelle og relevante parter omkring området.

Workshop for relevante parter… av-av det kniber fortsat alvorligt med geografien!

I VVM-hovedrapporten for Jammerland Bugt nævnes i forbindelse med sejlads-sikkerhed for området, at der har været afholdt en workshop for professionelle og relevante parter omkring området, deltagerne er dog ikke nævnt direkte i rapporten. VVM-rapporten giver indtryk af, at dette har været en fin mulighed for drøftelse og indsigelser fra folk med lokal sejlads-indsigt.

Vi har fundet frem til dokumenterne fra omtalte workshop … og kan med hovedrysten, undren og stor bekymring konstatere, at deltagerne, der skulle repræsentere sejladsinteresser i Jammerland Bugt området, eksempelvis er Bisserup Sejlklub og Langelandsfærgen! Prøv lige at læse dette igen

Al respekt for de sikkert gode, dygtige og givetvis flinke folk på Langelandsfærgen og i Bisserup Sejlklub … men hvad har de med Jammerland Bugt at gøre?

Bisserup ligger til orientering et godt stykke syd for Storebæltsbroen, og Langelandsfærgen pløjer vandene på endnu sydligere breddegrader!

I området omkring Jammerland Bugt findes masser af relevante sejlklubber, eksempelvis Røsnæs Sejlklub, Kalundborg Sejlklub (> 600 medlemmer), Reersø Bådeklub, Musholmbugtens Bådeklub, Mullerup Bådeklub mv. Også de store klubber/havne i Korsør og Kerteminde er i denne sammenhæng relevante og geografisk tættere på den påtænkte havvindmøllepark end… Bisserup.

Og mon ikke Samsøfærgen og anden trafik til/fra Kalundborg er tættere på det påtænkte havvindmølle-område end… Langelandsfærgen?

Det er efter vor mening voldsomt misvisende (manipulerende) at give indtryk af, at en workshop med lokale sejladskendte folk skulle have fundet sted i direkte tilknytning til Jammerland Bugt-projektet.

VVM-materialet er således stærkt misvisende (nogle ville sikkert bruge stærkere ord) på ovennævnte punkt og det er uhørt, at lokale sejladsinteresser således ikke er hørt og deres holdninger tilsyneladende ikke fremgår/indgår.

VVM-materialet har ikke den fornødne kvalitet og projektet må afvises!

Flere eksempler følger…

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 4: Påsejlingsrisiko

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette.. fjerde emne er Påsejlingsrisiko.

Beregning af påsejlingsrisiko… nu bliver det helt grotesk… en række landkrabber i København skal tilbage på skolebænken og på udflugt til Storebælt!

I VVM-materialet er der foretaget beregning af påsejlingsrisiko for møller i havvindmølleparken Jammerland Bugt.

Storebælt er som bekendt meget trafikeret, og søfartskyndige vil vide at dybtvandsruten ”Rute T” løber gennem Storebælt. Det betyder, at både skibe med stor dybgang samt skibe, hvis manøvredygtighed er begrænset, i videst muligt omfang benytter Rute T. Sådanne skibe kan være store tankskibe, skibe med farlig last, skibe med slæb og lignende. Det er et af de tættest befærdede stræder i Danmark.

Rute T løber ganske tæt på de yderste af havvindmøllerne i den planlagte møllepark.

De angivne tal for påsejlingsrisiko og deraf følgende reelle miljørisiko i VVM-materialet for Jammerland Bugt er besynderligt og urealistisk lave, set i lyset af:

 • rute T’s nærvær
 • den megen trafik
 • de mange højrisikoskibe, der sejler der
 • de ekstra navigationsmæssige risici rapporten andetsteds påpeger
 • i forhold i beregninger for andre havvindmølleparker

Dette er også påpeget af kompetente instanser (Søfartsstyrelsen) i forbindelse med den forcerede myndighedshøring tilbage i februar 2017.

Dykker man ned i de bagvedliggende tal for analysen i bilagene til rapporten, rystes man over, hvad der blandt andet ligger til grund. Visse forudsætninger for beregning af sejlads- og påsejlingsrisiko er helt absurde og faktuelt fuldstædig forkerte. Firmaet DNV-GL anfører eksempelvis, at alle tankskibe i Storebælt har slæbebåd og risikoen for miljøkatastrofer derfor er lille!

Slæbebåds-antagelsen er fuldstændig forkert vil enhver, der har sejlet der, kigget fra kysten eller kigget fra Storebæltsbroen, vide. Der er absolut ikke krav om slæbebåd for sådanne skibe i Storebælt, faktisk vist ikke engang lodstvang for disse skibe i dette internationale farvand.

Det chokerer at Det Norske Veritas-Germanischer Lloyds (DNV-GL) medarbejdere er så uvidende om basale søfartsforhold. Det overrasker bestemt også, at fejlen ej heller er fundet ved den anførte interne kvalitetssikring, som med fine underskrifter, stempler og andet anføres at have fundet sted hos DNV-GL. Og sluttelig undrer og bekymrer det, at den ikke er fundet ved en forventelig kvalitetssikring hos Orbicon eller er fundet ved de efterfølgende lange granskninger og den kvalitetssikring, der er oplyst foretaget hos Energistyrelsen.

Den besynderligt lave, beregnede risiko burde om ikke andet have undret. Flere andre risikoforøgende forhold, der er påpeget andetsteds i rapportmaterialet indgår tilsyneladende heller ikke i omtalte væsentlige bilag vedr. havaririsiko.

Der er endvidere slet ikke beregnet risiko for den ganske lange anlægsperiode! Her vil optræde øget skibstrafik i området, arbejdsskibe hvis manøvredygtighed er begrænset, halvfærdige konstruktioner, arbejdslys der givetvis generer og distraherer ift. anden afmærkning.

Netop denne periode er særlig kritisk idet anlæggelsen af en eventuel park her, vil være et nyt og ukendt objekt for de søfarende.

VVM-materialet er absolut ikke i orden på dette for miljøet, for mennesker og for VVM-vurderingen vitale punkt og må derfor afvises.

Med sådanne fejl kan VVM-materialet ikke siges at være afleveret endeligt (i fornøden kvalitet) til tiden, som det jo var en forudsætning i forundersøgelsestilladelsen, der dermed må trækkes tilbage.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 3: Hvor ligger Røsnæs?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette.. Tredje emne er Visualiseringer fra Røsnæs.

Visualisering for Røsnæs…Best case er blevet valgt…Foto er ikke fra Røsnæs!

For halvøen Røsnæs er der i VVM-materialet kun anvendt ét (!) visualiseringspunkt. Dette er absolut utilstrækkeligt i betragtning af det meget store antal boliger med udsigt over Jammerland Bugt der ligger her. Her kan som eksempler nævnes Gl. Røsnæsvej, Heste Høje, Raklev, Skipperlinien, hele Trøjelykke-kvarteret, Hjorthøj-kvarteret osv.

Længere ude på Røsnæs ligger tilligemed mange højtliggende sommerhuse. De kan faktisk ikke være andet end højtliggende qua de markante skrænter langs kysten, der jo løber fra Strandbakken tæt ved Kalundborg og mod Ulstrup yderst på Røsnæs.

De fleste huse er højt beliggende (på terræn op til 65 meter over havet) og er typisk sydvendte.

De eneste bygninger, der (kote-mæssigt) ligger tæt ved vandet, er det sydvendte tidligere Kysthospital, nu boliger… samt det ligeledes sydvendte tidligere Lokomotivførernes Feriehjem, nu hotel/restaurant/kursuscenter.

Det er så netop en vandkantsvisualisering (faktisk helt inde ved Kalundborg, hvor Røsnæs endnu ikke er begyndt!) der anvendes i VVM materialet som dækkende for Røsnæs.

Vandkantsvisualisering er absolut ikke dækkende for hverken nævnte helårshuse, sommerhuse samt øvrige (fx kursuscentre og lign, campingpladser, golfbane mv.), der altovervejende ligger ganske højt placeret på Røsnæs og i videst muligt omfang er anlagt med udsigt mod syd.

Med dette lavtliggende, favoriserende og absolut ikke-repræsentative visualiseringspunkt opnås ifølge VVM-rapporten – helt urealistisk – at den anden sydligere og kortere halvø Asnæs, delvist skulle dække de meget høje havvindmøller!

Dette indgår i rapportens vurdering af visuel belastning og giver absolut ikke en retvisende vurdering. Asnæs er en meget, meget lav halvø og bevoksningen (hvor der er en sådan, der er nemlig et bevoksningsmæssigt ”hul” i midten) er altovervejende løvfældende. Der er således udstukket en fejlagtig ”karaktergivning” for de mange helårs- og fritidshuse samt kursuscentre, campingplads mv. på Røsnæs.

 Og, der er som nævnt slet ikke tale om Røsnæs, men Kystvejen helt inde ved Kalundborg!

Dette er derfor en ikke-repræsentativ og unødigt favoriserende visualisering for de mange boliger, sommerhuse mv. på Røsnæs. Visualiseringspunkter for Røsnæs var oppe at vende på European Energy A/S / Orbicons projektpræsentationsmøde i Gørlev flere år tilbage, men dette har man altså bekvemt ”glemt”.

Det man viser er en ekstrem og fejlagtig ”Best Case” og absolut ikke en korrekt ”Worst Case” som jo er det en VVM fremstilling skal dække. Derfor kan det også her konstateres, at VVM-materialet på dette væsentlige punkt ikke er dækkende, men tværtimod manipulerende og derfor må afvises.

Det er rystende at Energistyrelsen, efter flere års “kvalitetssikring” tillader sådanne fejl/manipuleringer i det fremlagte VVM materiale.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 2: Støj i anlægsfasen

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM materialet.  Der er mange tilfælde af store manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede… og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette.. Andet emne er støj i anlægsfasen.

Anlægsfasen varer samlet 4½ år – Støjgrænser overskrides i store dele heraf…

Den fremlagte VVM rapport beskriver, at arbejdet til søs forventes at foregå døgnet rundt (24/7), dvs. dag og nat. Arbejdet til søs kan bedst foretages i den del af året med mindst storm og de mindste bølger… hvilket i vidt omfang er identisk med sæsonen for friluftsaktiviteter, camping-, sommerhus-, mobilhome-, feriekoloniophold og lignende!

Allerede i VVM rapporten kan man se, at de støjgrænser der gælder for anlægsarbejder (og derfor skal overholdes for alle andre erhvervsvirksomheder i Kalundborg området) vil blive overskredet ved de natlige anlægsarbejder med pæleramning osv. Dette agter man så at ansøge Kalundborg Kommune om dispensation til……det er jo ”kun” om natten støjgrænsen overskrides! En sådan dispensation er allerede indregnet i den fremlagte tidsplan for anlæggelsen.

Sådanne anlægsarbejder i den lavvandede bugt vil udover ovennævnte voldsomme gener også betyde bortskræmning af dyr, og måske varige skader på en række af disse,  herunder de mange marsvin i bugten, en dyreart der ifølge konventioner nyder særlig beskyttelse….mere herom senere.

Overskridelse af støjgrænser i 4,5 år, er helt uacceptabelt for de mange mennesker og dyr i og omkring bugten!

PS:  For anlægsarbejderne i land er Vordingborg Kommune ansvarlig…læs det lige igen….det står i VVM rapportens afsnit 3.6.2 (side 43)…som jo er kvalitetssikret af mange… over meget meget lang tid…og derfor agter man at søge Vordingborg Kommune om dispensationer til dette og hint…læs selv…grotesk!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 1: Visualisering


Vi er i gang med at gennemgå det fremlagte VVM materiale, et materiale der har været længe undervejs og oplyses at have undergået indtil flere kvalitetssikringsprocesser.

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM materialet. Der er mange tilfælde af store manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede… og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette..

Første emne er måske det vigtigste for de mange tusinde borgere, der benytter naturen ved Jammerland Bugt, nemlig Visualisering altså hvor meget vil havvindmøllerne belaste udsigten og true de rekreative kvaliteter ved den naturskønne bugt.

Voldsom, voldsom visuel belastning……se disse citater fra det fremlagte VVM materiale.

Der er en række væsentlige fejl i forudsætninger og der er valgt en række absolut ikke repræsentative lokaliteter og beskuelseshøjder….hvorfor den reelle påvirkning er voldsommere end det i rapporten anførte, det vender vi tilbage til.

Men uagtet ovenstående viser nedstående uddrag af citater fra det fremlagte VVM materiale en grotesk voldsom visuel påvirkning af landskab og kyst. Klart imod kystnærhedslovgivningens ånd..men ikke nødvendigvis lovgivningens bogstav…givetvis fordi ingen da havde tænkt på placering af store havvindmøller så tæt på land.

Her en række citater fra VVM materialet vedr. de visuelle påvirkninger:

Asnæs.

”Møllerne fremstår i dette samspil som store elementer der dominerer oplevelsen af landskabet”

”Den kystnære havvindmøllepark har fra dette fotostandpunkt en fuldstændig udbredelse i synsvinklen”

”Med den oplevede skala i samspillet med landskabet, landskabets sårbarhed og kompositionen af opstillingen som korrigerende faktorer vurderes påvirkningens væsentlighed til at være meget stor med væsentlige negative påvirkninger”

Svallerup:

”Det betyder, at der fra stranden samt enkelte områder i baglandet med frit udsyn over havet, vil være en meget stor visuel påvirkning”.

Bjerge Nordstrand og Bjerge Sydstrand

”Visualiseringen illustrerer, at den kystnære havmøllepark fylder hele synsfeltet ved udsigt centralt over Jammerland Bugt” (Bjerge Nordstrand)

” Den kystnære havmøllepark har fra dette fotostandpunkt en fuldstændig udbredelse i synsvinklen” (Bjerge Sydstrand)

”….vindmøllerne fremstår i dette samspil som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”(Gælder begge)

”Med den oplevede skala i samspillet med landskabet, landskabets sårbarhed og kompositionen af opstillingen som korrigerende faktorer vurderes påvirkningens væsentlighed til at være meget stor med væsentlige negative påvirkninger” (Gælder begge)

Reersø:

Møllerne fremstår som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”

”Den kystnære havmøllepark har fra dette fotostandpunkt en fuldstændig udbredelse i synsvinklen”.

”….men opleves som store elementer i det landskabelige samspil med Romsø og den åbne horisontlinje og dominerer oplevelsen af landskabet”

”Solen går ned bag vindmøllerne i både 3MW- og 7MW-opstillingen hele perioden 1. april – 10. september”.

”Med den oplevede skala i samspillet med landskabet, landskabets sårbarhed og kompositionen af opstillingen som korrigerende faktorer vurderes påvirkningens væsentlighed til at være meget stor med væsentlige negative påvirkninger”.

”…..Tilsammen øger de landskabelige og kulturhistoriske værdier

områdets følsomhed, og samlet vurderes væsentligheden af den visuelle påvirkning at være meget stor”.

Stillinge Strand

Den kystnære havmøllepark har fra dette fotostandpunkt en middelstor udbredelse i synsvinklen”

Flere punkter (Asnæs, Røsnæs, Reersø, Hindsholm samt store dele af Slagelse Kommune:

”…..men vil tage fokus fra oplevelsen af landskabsværdierne og hermed forstyrre oplevelsen af landskabets skalaforhold og elementer, idet især de kystnære dele af områderne vil påvirkes visuelt af møllerne”.

Kulturmiljøerne ved Reersø og på Asnæs vurderes af blive påvirket med stor negativ påvirkning grundet afstanden til den kystnære havmøllepark/beliggenhed i nærzonen”

Om Kystnærhedszone og lovgivning (fra VVM materialet) :

”Det er en national interesse, at danske kyster bevares som åbne kyststrækninger, og der må ikke opføres byggeri eller udføres anlægsarbejder, der kan forringe kystens naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdier. Retningslinjerne for kystnærhedszonen er dog ikke gældende på havet, og projektet er dermed ikke i strid med retningslinjerne, men møllerne vil udgøre en påvirkning af landskabet i kystnærhedszonen visuelt”

Ovenstående citater fra rapporten viser meget tydeligt hvor voldsom den visuelle påvirkning af dette bygningsværk er for store dele at det Vestsjællandske landskab. Særligt kysten, Danmarks sidste vilde natur er voldsomt truet. Og de gode bestræbelser med fredninger og andet der gjort for områder i land er nu i den grad truet…fordi lovgivning ikke lige havde tænkt på bygningsværker på vandet.Til ovenstående visuelle påvirkninger kommer så støj…både i anlægsfase og senere driftsfasen… mere om dette senere!

Husk: Du kan selv gøre indsigelser mod opførelsen af de gigantiske havvindmøller, der burde placeres langt ude på havet i stedet for tæt på kysten. Fristen for indsigelser er den 28. februar 2019 og indsigelsen skal sendes på mail til open-door@ens.dk

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer