Jammerland Bugt i Weekendavisen 12. april 2017

Myndighedshøringen om VVM-redegørelsen er slut, og vi afventer nu den offentlige høring, der måske er lige på trapperne. Foreningen Beskyt Jammerland studerer allerede  den udgave af VVM-redegørelsen, der blev brugt til myndighedshøringen, og vi har en stor gruppe af eksperter til at hjælpe os på de forskellige områder som rapporten behandler.

Et af de vigtigere områder er risikoen for støj fra de kystnære havvindmøller, og dette områder behandler VVM-redegørelsen på en yderst diskutabel facon. Metoden til støj-vurdering som rapporten benytter, kan nemlig ikke benyttes til havvindmøller på 4 til 6  kilometers afstand af kysten. Værktøjerne i rapporten er ganske simpelt ikke i orden.

Dette forhold har givet grundlag for en særdeles kritisk artikel i Weekendavisen onsdag den 12. april, skrevet af journalist Poul Pilgaard Johnsen. Vi anbefaler alle at købe Weekendavisen og læse artiklen.

Det forhold at lyden/støjen rejser langt mere effektivt over vand end over land, tages der ikke højde for i den model som Orbicon benytter og som Energistyrelsen har godkendt, under den et år lange kvalitetssikring. Dette udsagn kommer fra professor John Harrison fra Queens University i Canada, der er en af verdens førende eksperter inden feltet lyd over vand. Yderligere angiver han, at der findes en nyudviklet svensk model, der giver et langt mere korrekt resultat.

Hvis den nye og korrekte måling af støj over vand benyttes på projektet i Jammerland Bugt, vil havmølleparken langt overskride de tilladte støjgrænser.

Yderligere oplysninger findes her:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Myndighedshøringen i Jammerland Bugt er nu slut

Der indsamles i øjeblikket aktindsigt, således at offentligheden kan se hvorledes de forskellige myndigheder har stillet sig i sagen om havvindmøllerne i Jammerland Bugt.

Den første kommentar fra Kalundborg Kommune er dog allerede fremme her:

Kalundborg siger klart nej til Havvindmøllepark

 

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er sendt i myndighedshøring

Med nedenstående tekst har Energistyrelsen fredag den 24. februar 2017 sendt Havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt til høring hos de relevante myndigheder. Efter at disse myndigheder – herunder specielt Kalundborg Kommune – har givet  indsigelser, skal disse indsigelser behandles hvorefter der kommer en offentlig høring.

Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” og alle de over 5.000 borgere, der har skrevet under på protest mod havvindmøllerne, samt Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening skal og kan IKKE give indsigelser nu. Det er udelukkende myndighederne der bliver spurgt.

Her er teksten fra ens.dk (og ja, man kan ikke finde teksten i søgefeltet hos ens.dk, der skal et større detektivarbejde til):

“24. Februar 2017 – Myndighedshøring af VVM-redegørelsen

Energistyrelsen har sendt VVM-redegørelsen i myndighedshøring i 4 uger. Myndighederne kan indgive høringssvar med bemærkninger til de udførte miljøundersøgelser. Efter myndighedshøringen kan det være nødvendigt, at der udføres yderligere undersøgelser som tillæg til VVM-redegørelsen.”

Projektet i Jammerland Bugt fortsætter således ufortrødent fremefter, og der bliver brug for alle frivillige kræfter i foråret 2017, for at få stoppet de monstrøse havvindmøller i den naturskønne bugt.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Der er lidt stille nu…

Vi har desværre ikke så mange nyheder om kampen mod havvindmøllerne i Jammerland bugt i denne tid.

Energistyrelsen arbejder fortsat på sagen, men har endnu ikke udsendt den reviderede VVM-rapport til myndighedshøring.

For et af de andre “åben dør” projekter på Vestsjælland: OMØ Syd i Slagelse Kommune, har VVM-rapporten været i myndighedshøring og er nu sendt i offentlig høring frem til den 22. april.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Sagen burde være klar…ja faktisk afgjort…ifald man skal tro Ministeren

I maj 2016 afgav Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt et svar på et spørgsmål stillet af Folketingets Energi-, Forsynings og Klimaudvalg. Udvalget havde ønsket ministerens svar i forbindelse med en henvendelse fra Advokatfirmaet Svendsen vedr. det kystnære havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Ministerens svar er absolut grundigt (næsten 3 sider), og udtrykker forståelse for bekymringen for konsekvenser for naturen og udsigten. Han siger direkte: ”Jeg mener, at vi skal værne om vores natur og landskab”.

Andetsteds i det omfattende svar siger Ministeren blandt andet: ”Der gennemføres VVM-undersøgelser netop for at tage hensyn til miljøet og sikre, at opførelsen af en havvindmøllepark ikke påvirker miljøet negativt…”

Jamen så er sagen jo ganske klar og ligetil! Med udgangspunkt i den VVM rapport projektmagers rådgiver (Orbicon) senest har fremlagt, er der for både anlægs-, drifts og faktisk også demonteringsfase for vindmølleparken påvist et absolut og meget markant overtal af negative miljøkonsekvenser for både dyreliv, landskab, mennesker mv. Disse oplistede negative konsekvenser spænder fra mindre negative til absolut meget store negative påvirkninger.

I alt er der ca. 120 forhold med mulig miljøindflydelse vurderet i den foreløbige version af rapporten for eksempelvis i driftsfasen. Herunder er som eksempel vist en simpel sammentælling rapportens oplistning af miljøkonsekvenserne i denne fase; det er tydeligt for enhver, at det projekt har markant negativ indflydelse på lokalt- og regionalt miljø.

Som nævnt er dette blot hvad projektmagers VVM rapport indtil videre har vurderet.

Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” kan påpege adskillige relevante miljøforhold, der endnu ikke er vurderet samt forhold hvor rapportens konklusioner baserer sig på faktuelt forkerte antagelser. Disse forhold vil få pilen til at svinge yderligere i negativ retning.

Med ministerens kloge ord i sit svar in mente, er der ingen tvivl, projektet har mange negative lokale, regionale og faktisk nationale miljøkonsekvenser og bør på denne baggrund stoppes, hellere før end siden. Uvished og udsættelse øger blot omkostninger for alle parter.

Vi takker ministeren for det klare svar.

Vi ønsker Minister og alle øvrige god jul og godt Nytår

 

Spørgsmålet og ministerens fulde besvarelse kan ses på folketingets hjemmeside.

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/efk/spm/182/svar/1322636/1630097.pdf

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Indlæg fra Flemming Hvidt: Hvad betyder den nye regering for Jammerland Bugt?

Den nye regering og havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt

Energiministeren hedder stadig Lars Chr. Lilleholt (heldigvis). Lars Chr. Lilleholt vil stille fremtidige vindmølle- og solenergianlæg på pause, fordi omkostningerne til tilskud langt overstiger det partierne bag energiforliget fra 2012 kunne forudse.

Energiforliget fra 2012 har som krav, at kystnære vindmøller skal producere 350 MW inden 2020.

To kystnære vindmølleparker ved Vesterhavet, Vesterhav Nord og Vesterhav Syd er allerede besluttet og det svenske firma Vattenfall har vundet licitationen. De 2 parker opfylder kravet til produktion af 350 MW.

Energiforliget skal genforhandles i 2020 og vi må håbe, at de resterende planlagte kystnære vindmølleprojekter opgives til fordel for opførelse af regulære havvindmølleprojekter.

Vi må også håbe, at de politiske partier kan se det urimelige i det udemokratiske procesforløb i ”Åben Dør” projekter, og at forudsætningen for energiforliget fra 2012 er væsentlig ændret, på grund af de fremtidige omkostninger, og ikke mindst på grund af produktudvikling indenfor grøn energi, som med stor hast vil betyde nye måder, at tænke strøm på.

Ny teknologi vil  gøre vindmøller mindre rentable.  Solenergi, varmepumper og batterier til opbevaring af strøm vil udvikles som både mellemstore og små fremtidige ”kraftværker”. Seneste udbud af solceller har vist at disse nu er så konkurrencedygtige at der i dag kun kræves ca. 12,9 øre/kWh i tilskud. Og ingen tvivl; det bliver endnu billigere fremadrettet.

Havvindmølleparker er at betragte som store strømfabrikker. Hvad vil der ske såfremt et vindmøllefirma eller en vindmøllestrømfabrik går konkurs? Vil staten give yderligere tilskud, så dette ikke sker eller vil vindmøllerne stå tilbage som spøgelseslandskaber med rustne tårne og vinger der står stille? Hvem skal betale for at fjerne vindmøllerne?

Ved Vesterhavet er der ikke taget hensyn til protester fra flere grundejerforeninger i områderne. Der er taget hensyn til, at flertallet af borgmestre og fastboende borgere i kommunerne ved Vestkysten ser på en økonomisk gevinst og muligheder for beskæftigelse i byggeperioden. Derefter vil der blive maksimalt 20 fremtidige arbejdspladser til vedligeholdelse af møllerne. Skal vore smukke kyster, vor sidste vilde natur, ødelægges for på sigt at få 20 mand i arbejde?

I dagbladet Børsen 8. og 9. december 2016 udtaler energiminister Lars Chr. Lilleholt, at regeringens mål er, at 50% af energiforbruget i 2030 skal dækkes af vedvarende energi. Ministerens vision er, at tilskudsordninger skal bortfalde, fordi grøn energi fra vindmøller og solceller skal klare sig uden støtte.

Ministerens idé er, at grøn energi skal udbydes på konkurrencemæssige vilkår for derved at holde prisen på strøm nede. Ministeren peger på, at produktudvikling af varmepumper vil blive højt prioriteret og være en vigtig faktor for varmeværker og ikke mindst for private boligejere.

Ved Krigers Flak opføres en havvindmøllepark med en kapacitet på 600 MW til en afregningspris på 37øre pr kWh. Stort set det samme som prisen for strøm fra kystnære vindmøller.  Havvindmøller er altså konkurrencedygtige sammenlignet med kystnære vindmøller. Dette må betyde, at grundlaget for opstilling af kystnære vindmølleparker ikke er til stede.

Vi må derfor håbe på, at de kystnære havvindmølleparker ikke bliver opført, således at også de kystnære vindmølleprojekter under “åben dør” reglerne, herunder Jammerland Bugt, endeligt bliver afvist.

Vindmølleprojektet i Jammerlandbugt er nemlig ikke taget af Energistyrelsens bord og kan stadig blive en realitet, såfremt der gives byggetilladelse.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har påvist, at der er mange faglige faktorer der taler imod vindmøllernes opførelse i vor smukke bugt. Den foreliggende VVM rapport (uagtet at denne er udarbejdet af et rådgiverfirma udvalgt af projektmageren) påpeger også store gener og fremviser et overtal af miljønegative konsekvenser.

Kalundborg Kommune ønsker ikke at vindmølleparken opføres og den store lokale modstand har forhåbentligt gjort et stort indtryk på medlemmerne i Energiudvalget, i regeringen og ikke mindst på energiminister Lars Chr. Lilleholt. Yderligere er der kraftig modstand også fra Danmarks Naturfredningsforening og Akademiraadet.

Vi skal med stor styrke fastholde vor modstand og gøre os så synlige som muligt, overfor regeringen, politikere og medier.

Med venlig hilsen

Flemming Hvidt

Koordination med grundejerforeninger.

  1. december 2016
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Mens der læses på den reviderede VVM-rapport, er her en smuk lille film fra Jammerland Bugt…

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Revideret VVM-rapport for Jammerland Bugt foreligger

Nu foreligger en revideret VVM-rapport for det aktuelle projekt fra det rådgivende ingeniørfirma Orbicon. VVM betyder Vurdering af Virkninger for Miljøet.

Revisionen er et resultat af dialog mellem Energistyrelsen, Orbicon og måske European Energy A/S, på baggrund af den i juni 2015 indleverede VVM-rapport til Energistyrelsen. Den reviderede rapport vil formentlig være den, der snarligt udsendes til en lukket kreds af udvalgte myndigheder i en såkaldt ”stjernehøring”. Herefter foretages der måske flere ændringer inden den offentlige høring.

Foreningen har via aktindsigt fået adgang til et eksemplar af den reviderede rapport.

Det er glædeligt at kunne konstatere, at man har ændret den ganske besynderlige ”karaktergivning” for miljøpåvirkningerne, der var anvendt i første version. Nu anvendes karakteriseringen:

  • Meget stor negativ indflydelse på miljøet
  • Stor negativ indflydelse på miljøet
  • Middel negativ indflydelse på miljøet
  • Lav negativ indflydelse på miljøet
  • Lav eller ingen indflydelse på miljøet
  • Positiv indflydelse for miljøet.

En hurtig gennemlæsning af rapporten bekræfter, at det aktuelle projekt har altovervejende negativ indflydelse på miljøet. Nedenfor er summarisk gengivet hvad den reviderede rapport kommer frem til omkring de forhold man har undersøgt. De negative miljøfaktorer er langt i overtal i forhold til de positive. Der er her afbilledet mulige miljøeffekter for henholdsvis anlægs- og driftsfase.

20161117-anlaeg

20161117-drift

 

Ovenstående er blot en sammentælling over hvad man i rapporten på nuværende tidspunkt kommer frem til, hvad angår projektets mulige indflydelse på miljøet. Rapporten vurderer for anlægs- og driftsfasen i alt ca. 80 – 130 forhold med mulig indflydelse. Rapporten skal også vurdere såkaldt kummulative forhold dvs. virkninger fra andre mulige anlæg i nærheden. Medtages disse kummulative effekter øges antallet af stærkt negative miljøpåvirkninger i forhold til ovenstående diagrammer.

Der hvor rapporten peger på stor eller meget stor negativ miljøeffekt alene af det aktuelle projekt er forhold der vedrører fugle og dyreliv, mennesker og landskabskvaliteter.

Hvad angår dyrelivet er flere fuglearter alvorligt truet af projektet og ditto for eksempelvis sæler og marsvin. Flere af disse arter er omfattet af international lovgivning og har derfor krav på særlig beskyttelse.

For mennesker i lokalområdet er der også meget negative påvirkninger og for så vidt angår det visuelle skrives der ordret: ”Den visuelle påvirkning vil være meget stor”.

Der er fortsat mange alvorlige fejl, ukorrektheder og misvisende forhold i VVM materialet. Det er bekymrende at disse tilsyneladende ikke er fanget i den kvalitetssikring det rådgivende ingeniørfirma selv har udført under den tidsmæssigt meget lange (> 500 dage) dialog med Energistyrelsen. Disse skal foreningen naturligvis nok påpege, når den får mulighed for kommentering senere i processen.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt håber at man inden den offentlige høring erkender, at sådanne havvindmøller bør placeres til havs og ikke langs kysterne. Ved at placere havvindmøller på havet, opnår man samme eller bedre klimaeffekt, samme antal arbejdspladser, markant mindre miljøpåvirkning og langt bedre folkelig opbakning til grøn omstilling.

Det aktuelle projekt er et voldsomt overgreb på naturen og dyrene i området samt de mennesker der opholder sig, bor og arbejder der.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har opbakning til at friholde bugten for havvindmøller fra over 5.000 borgere, Kalundborg Kommune, Akademirådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Mens vi venter på Energistyrelsen…Nyt fra TV-Kalundborg, Jyllands-Posten og BT

Stadig intet nyt fra Energistyrelsen vedr. den reviderede VVM-rapport. Energistyrelsen har nu brugt 509 dage på at kvalitetssikre den første VVM-rapport.

I mellemtiden er her et lille interview fra TV-Kalundborg.

TV-Kalundborg om Edderfuglen i Jammerland Bugt

Og her er en artikel fra Jyllands-Posten, som vi er meget enige i: Vindmøller skal placeres således at de ikke ødelægger naturen:

JP leder den 7. november

Og sidst en artikel fra BT – 9-11-2016 – hvor det dokumenteres, at der nu heller ikke er et økonomisk argument for de kystnære havvindmøller. Ved at flytte havvindmøller ud på havet opnås således: Samme klimaeffekt, samme antal arbejdspladser, samme eller lavere elpris, samme sikkerhed for investorer, mindre miljøpåvirkning og langt bedre folkelig opbakning for grøn omstilling.

rekordbillige havmøller – drop de kystnære !

Her er Energistyrelsens information om samme sag:

Verdens billigste havvindmølleanlæg

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Hvad sker der i Energistyrelsen? Ministeren må på banen!

European Energy A/S afleverede deres første VVM-rapport til Energistyrelsen den 17. juni 2015. Energistyrelsen skulle herefter gennemføre en relativ hurtig kvalitetskontrol og herefter udsende den reviderede VVM-rapport i den såkaldte stjernehøring.

Siden den 17. juni 2015 er der intet sket!

Energistyrelsen har arbejdet på kvalitetssikringen i mere end 16 måneder og der er stadig intet resultat – det skal her bemærkes, at det lykkedes European Energy A/S at udforme den første VVM-rapport på kun 12 måneder. Kvalitetssikringen af denne rapport har derfor taget væsentligt længere tid end udformningen af selve rapporten…

Det er en skandale, og vi må henvise ministeren til det han sagde på borgermødet i Kalundborg den 5. september 2015, nemlig at “Ingen borgere skal gå rundt i usikkerhed i lang tid”. På baggrund af denne holdning gennemførte ministeren en fremdriftsreform, der havde til hensigt at fremskynde planlagte vindmølleprojekter.

For projektet i Jammerland Bugt har ministerens gode intentioner imidlertid overhovedet ikke hjulpet, tværtimod, og det må absolut være på tide at han tager en alvorlig snak med sine embedsmænd i Energistyrelsen.

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar