Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 20: Turisme i Skotland?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… tyvende emne omhandler turisme i Skotland…

VVM-rapportens skotske turismekilde…

I VVM-rapporten konkluderes, med baggrund i en skotsk rapport, at projektet ikke vil have negativ effekt på turismen, snarere tværtimod! Dette gøres med udgangspunkt i spørgeskemaer og andet for turister i Skotland samt en mindre studietur/undersøgelse i bl.a. Danmark.

For de skotske forhold gælder, at de planlagte vindmølleparker, der er tale om, generelt

 • er væsentligt mindre end det aktuelle Jammerland Bugt-projekt
 • primært er landbaserede, og at der ved planlægning/placering netop er taget vidtgående landskabsmæssige hensyn (netop af hensyn til turismen!)

Det sidste punkt står i skærende kontrast til den ansøgte vindmøllepark i Jammerland Bugt. VVM-rapporten siger eksempelvis:

 • For halvøen Asnæs, med sit sarte landskab, konkluderer VVM-rapporten …”at møllerne fremstår i dette samspil som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”. Samlet vurderer VVM rapporten den visuelle påvirkning at være ”meget stor”.
 • For halvøen Reersø konkluderer VVM-rapporten at give ”en stor til meget stor påvirkning. Møllerne fremstår som store elementer, der dominerer oplevelsen af landskabet”. Samlet vurderer VVM rapporten den visuelle påvirkning at være ”meget stor”.

For ”det danske element” i den skotske undersøgelse skal anføres følgende:

 • at turister ifølge rapporten forventer vindmøller i Danmark… nuvel, men næppe i det antal møller, den højde, den lysbestykning og placeringen som indgår i det aktuelle projekt.
 • at rapportens forfattere ved forespørgsel på turistkontoret i Nysted har fået meldingen, at vindmølleparken ved Nysted, har haft en lille positiv turismeeffekt med folk, der vil sejles ud til møllerne.

  Med al respekt, Nysted er ikke et udbygget og kendt rekreativt område som Jammerland Bugt. Også for Jammerland Bugt vil der kunne komme en lille gruppe besøgende med særlig interesse i møllerne; de vil dog næppe tage ophold i længere tid på hverken campingpladser eller i sommerhuse.

  Og for både campingpladser, sommerhuse og lystsejlere kan der bestemt påregnes stor fraflytning/færre overnattende grundet de absolut forringede rekreative forhold, så nettoresultatet på turismefronten er negativt, hvad jo også de aktuelle campingpladser og andre professionelle aktører har givet utvetydigt udtryk for.
 • For de danske forhold angivet i den skotske rapport, viser figur 4-3 i denne tydeligt, at danskerne har meget stor villighed til at betale ekstra for strømmen, for at få møllerne væsentligt længere væk end de få km som det aktuelle projekt opererer med. Dette væsentlige aspekt nævnes/gengives sjovt nok ikke i VVM-rapporten.

Det kan nævnes, at en større offshore-vindmøllepark nyligt er opgivet omkring Isle of Wight grundet turismehensyn; afstanden til kysten var her over 15 km.

Det konkluderes efter nøje gennemlæsning: At den skotske rapport, som VVM-materialet anvender som baggrund for vurdering af turismemæssige forhold i Jammerland Bugt, absolut ikke er dækkende for det aktuelle projekt jvf. eksempelvis de anførte punkter.

Hvorfor er de danske undersøgelser om sådant ikke er anvendt? Derom kan man jo kun gisne, ordet manipulation vil vi ikke bruge, men alligevel…

PS: Husk at skrive en indsigelse

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 19: Tekniske anlæg – Kumulativ effekt

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… nittende emne omhandler den store mængde af tekniske anlæg, der er synlig ved Jammerland Bugt.

Tekniske anlæg, kumulativ effekt… Nu er det sidste ”vindue” mod den vilde natur i fare…

Står man ved Jammerland Bugt og kigger mod nord, ser man p.t. umiddelbart mindst 3 store tekniske anlæg: Asnæsværket, de store vindmøller på Asnæs og Statoil Raffinaderi, det sidste med en ”evig flamme” (LPG-flare). Alle anlæg ses tydeligt om dagen, og de er også synlige om natten.

Endnu to tekniske anlæg har faktisk indfundet sig tæt ved de nævnte: Det store solcellekraftværk, som også nævnes i VVM-materialet samt den nye havn der skyder op ved den lave halvø Asnæs, ”Den nye Vesthavn”, 350.000 m2 areal og containerterminal med tilhørende kraner. Forventet åbning primo 2019.

Og endnu et meget stort teknisk anlæg er her faktisk allerede på vej: Asnæsværket får endnu en blok/anlæg (”Asnæs 6”), som er et stort flisfyret kedelanlæg med tilhørende stor røgrensningsenhed, skorsten og et stort flislager.

Kigger man mod syd, ser man et endnu større teknisk anlæg: Storebæltsbroen, særligt dennes pyloner mv. Pylonerne er konstant belyste, og hængekablerne er lejlighedsvist (ofte) belyste.

Og kigger man bagud (dvs. mod øst), ses luftledninger og master fra Asnæsværkets 400 kV højspændingsforbindelse ned syd om Tissø og videre ind over Sjælland. Fra højere beliggende punkter ved bugten kan man se mere end 50 af disse store master.

Herunder er de nævnte relevante > 10 store tekniske anlæg i området oplistet fra nord mod syd:

 1. De 6 store vindmøller på Asnæs
 2. Udvidelse af Kalundborg Havn; den nye Vesthavn med kraner osv.
 3. Asnæsværkets blok 5 bygninger med tilhørende egen skorsten
 4. Asnæsværkets blok 1-4 bygninger med tilhørende røgrensning og skorsten
 5. Asnæsværkets planlagte blok 6 (flisfyring) bygninger med tilhørende egen skorsten
 6. Raffinaderiet med tilhørende LPG-flare (”evig flamme”)
 7. Solcelleanlæg ved Lerchenborg
 8. 400 kV højspændingsforbindelsen fra Asnæsværk ned syd om Tissø (mere end 50 store master synlige fra visse punkter ved bugten)
 9. Vindmøller ved Svallerup, tæt ved strand
 10. Store vindmøller nord for Gørlev
 11. Gørlev Sukkerfabriks siloer mv.
 12. Vindmøller nord for Sprogø
 13. Storebæltsbroen, pyloner, kabler til hængebro mv.

Disse anlæg dækker en vinkel på over 270 o når man står ved bugten.

Eneste retning/lille vindue, hvor man ikke i øjeblikket ser store tekniske anlæg, er ud i bugten – og det er så her, man vil placere den voldsomme og dækkende havvindmøllepark (se citat om tragteffekt i VVM-rapporten); endnu et meget, meget stort teknisk anlæg, synligt dag som nat.

Det meget store industrielle tekniske anlæg Havvindmølleparken i Jammerland Bugt må absolut vurderes kumulativt i forhold til alle de nævnte nærliggende, meget store eksisterende samt de planlagte yderligere tekniske anlæg.

Dette er ikke gjort i VVM-rapporten, som derfor også på dette punkt er absolut utilstrækkelig som vurderingsgrundlag.

Kumulative effekter er meget væsentlige i en sådan VVM-redegørelse. 

Projektet må også af denne årsag tages af bordet. 

Ps. Husk at skrive indsigelser!

European Energy A/S gennemfører i øjeblikket en ”meningsmåling” via selskabet Megafon. De angivne spørgsmål har udelukkende til formål, at få det til at fremstå som om befolkningen i Kalundborg Kommune støtter projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt. Husk at Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg Kommune, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Akademirådet og over 5.000 bekymrede borgere er kraftigt imod opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt. Så skriv en indsigelse.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Tak fordi du kigger på hjemmesiden!

Tak fordi du kigger på hjemmesiden… Det er der heldigvis mange der gør… Rigtig mange!

Primo februar 2019 har der samlet været:

 • Over 720.000 besøg (hits)
 • Over 184.00 forskellige gæster (IP-adresser)

Flere gange i forløbet har vi hørt projektmager og rådgiver antyde, at der kun er tale om en lille gruppe der skulle være imod havvindmølle-projektet i bugten.

Tallene overfor, sammenholdt med de over 5.000 underskrifter mod projektet og
de hundredvis af fremmødte på de afholdte møder viser tydeligvis noget helt andet.

Igen tak fordi du kigger på hjemmesiden… Det bedste ville dog være hvis der slet ikke havde været brug for denne!

Hjælp med få stoppet projektet, ved at gøre indsigelse til Energistyrelsen inden 28. februar på:    open-door@ens.dk.

Du finder en vejledning her på hjemmesiden under siden “VVM-Materiale 2019”

PS. Husk at Danmarks Naturfredningsforening og mange andre indsigtsfulde organisationer er kraftige modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 18: Støj – 2

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… attende emne handler om Støj fra havvindmøllerne

Pæleramning, Støjkildehøjde… Helt urealistisk!

VVM-materialets beregninger af den støjmæssigt yderst kritiske anlægsfase, er for pæleramningen i Jammerland Bugt foretaget med lydkilden placeret blot 5 meter over havoverfladen.

Dette er indiskutabelt for lavt og udtrykker absolut ikke worst case. Fem meter over havet er nærmere slutpunktet for pæleramningen!

Jo højere målepunkt for lydkilden, desto mere spredes støjen og jo større ulempe for borgere omkring bugten.

Pælene der skal nedrammes (nedbankes) er op til 35 meter lange (jf. VVM-rapportens tabel 5.4.1) og vanddybden vil visse steder kunne være så lav som 5 meter (se bl.a. rapportens side 52).

Det kræver da ikke stor computerkraft at komme frem til, at ramningen på denne dybde skal indledes i en højde på 30 meter over vandoverfladen… Langt over de angivne 5 meter.

Det i rapporten anvendte og præsenterede er således:

absolut ikke korrekt

er meget langt fra at være Worst Case

• og de angivne støjberegninger er dermed ikke retvisende.

Pæleramningen vil forventeligt komme til at foregå i sommerhalvåret og projektmager agter at søge støj-dispensation så arbejdet kan foregå døgnet rundt (24/7)!

Det indleverede ”endelige” materiale har ikke den fornødne kvalitet når så banale forhold ikke er på plads, VVM-materialet og hele projektet må afvises.

Billede af nedrammet monopæl fra VVM rapporten (foto Energinet). Oven på denne monteres så selve møllen

PS: Husk at skrive indsigelser!

European Energy A/S gennemfører i øjeblikket en ”meningsmåling” via selskabet Megafon. De angivne spørgsmål har udelukkende til formål, at få det til at fremstå som om befolkningen i Kalundborg Kommune støtter projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt.

Husk at Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg Kommune, Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Akademirådet og over 5.000 bekymrede borgere er kraftigt imod opstilling af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Så skriv meget gerne en indsigelse.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 17: Støj – 1

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… syttende emne handler om Støj fra havvindmøllerne.

Støj: De anvendte støjgrænser, ”almindelig” lyd…

I VVM-materialet anvendes for driftsfasen støjgrænser for ”almindelig lyd” gældende for naboer til landvindmøller.

Der anføres at dette skyldes, at der ikke er vedtaget støjgrænser for støjbelastning fra havvindmøller. Myndighederne havde (naturligt nok) næppe forestillet sig havvindmøller opstillet i vandkanten…

Det er af flere grunde ikke acceptabelt, at disse støjgrænser for landmøller anvendes for et projekt som det aktuelle. Her bør anvendes lavere støjgrænser!

De anvendte støjgrænser tager eksempelvis udgangspunkt i, at beboelse finder sted i huse med almindelig mur/beklædning/isolering.

Dette er ikke dækkende for det aktuelle område; her befinder sig ikke mindre end 5 campingpladser (teltdug dæmper jo næppe lyden så godt som almindelige husmure), store rekreative arealer, mange sommerhuse hvor dæmpning næppe heller er så god som for almindelige helårshuse, pladser for mobilhomes, erhvervs- og fritidsaktiviteter på vandet osv.

Miljøstyrelsen har i 2017 udsendt resultater omkring mulighed for ved isolering af huse at mindske støjgener for beboerne. I konklusionen fra dette arbejde anføres for lette bygninger med lette facader, at der skal anvendes flerlags, tunge indvendige gipsplader for at opnå effekt overfor de lavere frekvenser.

Åbne vinduer ødelægger effekten så disse skal derfor forblive lukkede!

Det siger sig selv, at dette at dette ingenlunde er realistisk for de mange såkaldt lette huse og opholdssteder som i alle fald sommerhuse, caravans, mobilhomes og telte i det aktuelle område!

Området er åbenlyst også lyd-miljømæssigt uegnet til den planlagte opstilling af så mange og så store havvindmøller.

Projektet må også derfor afvises!

PS. Husk at skrive en indsigelse – European Energy A/S gennemfører pt. en meningsmåling i Kalundborg (via Megafon), der har til hensigt at “dokumentere” opbakning bag projektet. Som bekendt er et enigt byråd i Kalundborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danske Jægere, Akademirådet og over 5.000 borgere kraftige modstandere af projektet. Husk alligevel at skrive en indsigelse.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 16: Bruges input fra borgermøder overhovedet eller er det et spil for galleriet?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… sekstende emne handler om borgermøder.

Oplysninger fra borgermødet i Gørlev 2015 ikke anvendt… Holdes vi for nar?

Tidligt i forløbet (23. april 2015) afholdt projektmager/rådgiver informationsmøde om projektet i Gørlev hallen. Hundredevis af mennesker var mødt op og projektet blev fremlagt. Både European Energy, rådgiveren Orbicon og Energistyrelsen var på plads på podiet.

Der blev fra rådgiverside opfordret kraftigt til at man drøftede relevante problemstillinger og ønsker.

Visualiseringer var og er et meget centralt punkt og der var blandt andet ønsker fremme om repræsentativ visualisering for bl.a. Røsnæs samt området ude ved Bjergsted Bakker mv..

Der udspandt sig også drøftelse om at vise eksempler på den visuelle effekt af roterende møller; rådgiver var yderst positiv overfor dette, og oplyste at man ville undersøge muligheder for dette, eksempelvis ved anvendelse af videooptagelser af møllerne ved Anholt eller Samsø.

Intet af dette findes imidlertid i det fremlagte VVM materiale..

For Røsnæs vises jo faktisk ikke en eneste visualisering! Uagtet at der under afsnittet “Røsnæs” vises et vandkantsbillede, det er bare overhovedet ikke fra Røsnæs men helt inde fra Kalundborg… Uhørt frækt!

Og uagtet at emnet omkring visning af roterende møller igen var oppe på mødet i Kalundborg 16. januar 2019, gav det ikke rådgiver anledning til at fortælle om de bestræbelser man eventuelt måtte have gjort sig desangående.

Det er useriøst og meget respektløst af rådgiver at anmode om input og siden tilsyneladende sidde væsentlige – og indledningsvist anerkendte punkter – fuldstændig overhørig.

Energistyrelsen, der på baggrund af materialet skal træffe beslutning om hvorvidt VVM-materialet samt processen er god nok, møder op med nye folk der så i sagens natur ”er blanke” på sådanne forudgående og meget væsentlige drøftelser, derfor er vi nødt til at gøre opmærksom herpå.

Som nævnt i tidligere indlæg synes det også som indsigelser i forbindelse med tidligere lukket høring til Energistyrelsen fra eksempelvis Søfartsstyrelsen fuldstændigt er prellet af..

Er der tale om en skueproces..

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – MIDTVEJSSTATUS – punkt 15: Fordele vs. ulemper for miljøet – hvordan er fordelingen?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette. Der er nu en måned tilbage af indsigelsesperioden og vi gør i dag status, så femtende emne omhandler fordele vs. ulemper for miljøet.

Fordele… Ulemper… Hvorledes er balancen?

Sammentælles miljøpåvirkningerne i den foreliggende VVM-rapport (hvor ufuldstændig den end måtte være), ses allerede her, at de negative konsekvenser er massivt i overtal for såvel anlægs-, drifts- og forventeligt også demonteringsfasen.

Vi har lavet en simpel optælling af rapportens egen vurdering af plusser og minusser (i alt ca. 100 – 140 stk.) for miljøet, se figurerne herunder:Det ses at miljø-ulemperne er i stort overtal.

Adskillige kritiske miljøforhold er ikke behandlet i rapporten, hvilket vil øge antallet af reelle ulemper. Og visse af de meget få fordele er urimeligt overvurderet i det fremlagte materiale..mere herom senere.

Indregnes samspillet med en række andre forhold udenfor projektet (de såkaldte Kumulative effekter) ses i rapporten (hvor ufuldstændig denne også på dette punkt er) en fordeling hvor der er yderligere negative miljøeffekter, se grafen herunder:

Konklusionen for miljøet er ganske klar: Minusserne overstiger i massiv grad fordelene ved placeringen i Jammerland Bugt.

Projektet må afvises!

PS. Husk at skrive indsigelse inden 28. februar.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 14: Turisme – danske eller skotske undersøgelser?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… fjortende emne handler om turisme.

Turisme, danske undersøgelser…

Jammerland Bugt er med sine mange sommerhuse, campingpladser, kystnære standpladser for mobil-homes, mange feriekolonier, fritids- og kursuscentre, spejderhytter mv. et meget væsentligt område for turisme-erhvervet.

Turisme, tilgængelighed og kvalitet af rekreative områder spiller en meget væsentlig rolle for Kalundborg Kommune, der gennem mange år har markedsført sig som ”Kalundborg – din naturdestination”

Kommunerne Kalundborg, Slagelse og Sorø har i 2016 markedsført området som ”The World’s Most Relaxing Nature”, hvor kysten naturligt er et centralt element.

Og netop nu er af Visit Vestsjælland og Kalundborg Kommune indkaldt til større møde hvor der i invitationen indledes med:

“Igen i år vil vi gerne invitere til dialogmøde omkring sommerhusudlejning. I Kalundborg Kommune har vi nogle skønne kystnære feriehusområder og hyggelige bymiljøer, hvis fortsatte udvikling er afhængig af liv og aktivitet.

Derfor vil vi, i samarbejde med ferieboligejerne, gerne understøtte den lokale stedsudvikling, så vi i mange år fremover, kan bevare og udvikle de kystnære områder.”

Den markante sommerhusbebyggelse i Jammerlands Bugt og videre ned langs Storebælt taler sit tydelige sprog: Her værdsættes den smukke vilde kyst, de rigtig mange særdeles gode badestrande, marine aktiviteter og de fine lystfiskerimuligheder fra kyst og fra båd. Alt dette gør, at turistomsætningen i området er meget stor.

Som endnu et eksempel på turismens store betydning omkring bugten skal nævnes, at Kalundborg Kommune nogle år tilbage gjorde en stor indsats for at komme med i puljen for tilladelser til oprettelse af nye sommerhusområder. Anstrengelserne bar frugt: Netop i Jammerland Bugt blev der givet tilladelse til etablering af et nyt område ved Bjerge Nordstrand. Dette område, der endnu ikke er etableret, vil ligge på en skråning, hvor havvindmøllerne i den grad vil være meget synlige, dag som nat.

Seneste offentliggjorte danske undersøgelse, der dækker turisters syn på kystnære vindmølleparker, er gennemført ved Vesterhavet (Holmslands Klit-projektet). Her svarer 63 % af de 226 adspurgte tyskere, at de vil se bort fra ferie i området, hvis der på nævnte lokalitet kommer de 30 – 40 havvindmøller med højde 220 m ud for området i en afstand på 4-8 km til havs.

Dette på trods af at hele 93 % af de adspurgte tyskere svarer, at de ”generelt er for vindmøller og alternative energiformer” (kilde TV-Midt Vest 11/2 2016).

Denne negative udvikling er helt på linje med, hvad eksempelvis campingpladsejere omkring Jammerland Bugt forventer, hvis det aktuelle vindmølleprojekt realiseres. Dette er fremført i avisartikler, i forbindelse med offentlige møder om projektet (Gørlev og Kalundborg) samt ved Foreningen Beskyt Jammerlands Bugts øvrige møder.

Feriehusudlejernes Brancheforening i Danmark har i samme ærinde haft foretræde for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg. De er ikke i tvivl: Et sådant anlæg mindsker turismen!

Foreningen Danske Tursejlere er heller ikke i tvivl: De forventer mindre sejlads og færre bådanløb i havne/områder tæt ved sådanne anlæg.

Seneste danske undersøgelser og udtalelser fra kompetente foreninger vedr. turismen peger således utvetydigt på en markant nettonedgang for turismen som følge af en sådan kystnær havvindmøllepark.

Turisme er en meget væsentlig indtægtskilde for området omkring Jammerland Bugt, og denne omsætning vil påvirkes stærkt negativt af et sådant anlæg.

VVM-rapporten baserer sig mht. turisme på en skotsk undersøgelse/rapport. Vore kommentarer til nævnte skotske rapport vil fremgå af et separat indlæg.

PS. Husk at Danmarks Naturfredningsforening er kraftig modstander af projektet i Jammerland Bugt

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 13: Antal campingpladser?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… trettende emne handler om campingpladser. Efter 3,5 års kvalitetssikring er det ikke lykkedes Energistyrelsen, Orbicon og European Energy A/S at nå frem til det rigtige antal campingpladser og havne langs Jammerland Bugt!

Antallet af campingpladser mv. ved bugten… tilsyneladende svært at tælle…? Ditto for større lystbådehavne i området… og mere er glemt…

VVM-materialet omtaler fejlagtigt, at der kun skulle være 4 campingpladser ved bugten.

Dette er faktuelt forkert; der er mindst 5 større campingpladser ved bugten (Reersø Camping, Solholm Camping og Bjerge Sydstrand Camping, Urhøjgård Camping, Ugerløse Camping).

Hertil kommer områdets kursus- og feriecentre, mange kolonier og spejderbeboelser samt kystnære pladser indrettet for og anvendt af mobilhomes.….disse er overhovedet ikke nævnt?

VVM rapporten oplister også antal af nærliggende havne (med særligt fokus på lystbåde). Her mangler en meget oplagt større havn (> 150 pladser, Vesthavnen, den centrale havn i Kalundborg, fine bynære velbesøgte lystbådepladser)… det er godt nok ringe!

Man undervurderer således i den fremlagte rapport den rekreativt, turisme- og erhvervsmæssige negative indflydelse for området. Igen må vi understrege at en VVM rapport skal vise Worst Case for det pågældende område, dette er langt fra tilfældet i denne rapport.

Materialet har simpelthen ikke den fornødne kvalitet, når sådanne helt elementære men selvklart væsentlige forhold for vurdering af rekreativ, turisme- og erhvervsmæssig, indflydelse ikke er i orden.

Projektet og ansøgningen må derfor også på denne grund afvises.

PS: Man er som almindelig borger stærkt bekymret for kvaliteten af alt det der ikke kan eller er langt sværere at tjekke… Derfor husk at skrive en indsigelse.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 12: Rute H?

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… tolvte emne handler om sejlruter. Det kan måske lyde som om vi er petitesseryttere, men det skal huskes, at vi i 3,5 år har fået at vide, at Energistyrelsen, Orbicon og European Energy A/S har været igennem en meget grundig kvalitetskontrol af VVM-materialet…

Rute H….den sømand og andre…må lide!

I VVM-materialets bilag vedr. sejladsforhold (Navigational Risk Jammerland Bugt Wind Farm) for Jammerland Bugt-projektet redegøres fortsat for anliggender i relation til søfartsrute H !

Sejlkyndige vil vide, at rute H alene er aktuel for besejlingsforhold i Femern Bælt og øerne syd for Fyn!

Nævnte bilag indgår i vurderingen af risici for påsejling m.m. og er udarbejdet Det Norske Veritas, der har (skulle have..) kvalitetsikret dette.

Hvad Rute H har med Jammerland Bugt-projektet at gøre, er en gåde…

Dette er faktisk klogt og venligt påpeget af Søfartsstyrelsen i 2017 til Energistyrelsen…og det blev også oplyst på det offentlige informationsmøde i Gørlev i 2015…men det optræder altså stadig i materialet. Måske fordi det skrevne rent faktisk handler om Rute H…?  Vi ved det ikke…

Sådant er i den grad bekymrende for kvaliteten af det udførte arbejde og den kvalitetssikring hos firmaerne bag det fremlagte VVM-materiale, der oplyses at have fundet sted de seneste mere end 3 år.

Ej heller Energistyrelsen har, trods Søfartsstyrelsens og andres oplysning herom langt tidligere, taget initiativ til at denne alvorlige misforståelse eller afklaring herom er kommet på plads…?

Hvorledes skal man have tiltro til materialet…? Det er trods alt begrænset hvor meget vi kan nå at kontrollere, vi har jo ikke haft 3,5 år til at arbejde med materialet!

VVM-materialet har simpelthen ikke den fornødne kvalitet og projektet må afvises.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar