Danmarks Naturfredningsforening (DN) er ikke tilfreds med den fremlagte Miljøkonsekvensrapport!

DN er ikke tilfreds med den fremlagte Miljøkonsekvensrapport. Det fremgår tydeligt at det 8 siders høringssvar DN har afgivet. Høringssvaret beskæftiger sig alene med natur- og miljømæssige aspekter af projektet.

DN finder ikke, at det fremlagte er tilstrækkeligt til at konkludere, at der ikke er væsentlig negativ påvirkning af natur og miljø. DN underbygger dette med påpegning af utilstrækkelige analyser, tvivlsomme anvendte metoder og opgørelser samt faktuelle fejl/omgåelse af eksempelvis tærskelværdier.

Herunder oplistes eksempler på punkter hvor DN påpeger fejl og/eller utilstrækkelighed:

  • Optællinger samt anvendt metode ved fugletællingerne, særligt edderfugl og sortand er i fokus
  • Flagermus-optællingerne er ikke udført for projektområdet og ikke udført i overensstemmelse med anbefalinger og vedtagelser omkring metode fra f.eks. 2020 og senere.
  • Uklarheder omkring bugtens blåmuslingbestand.
  • Miljøkonsekvensrapporten undgår at anvende vedtagne tærskelværdier ifm. havbundsintegritet.
  • Utilstrækkelighed omkring kumulative påvirkninger af eksempelvis fugle fra andre større anlæg i området.

DN understreger Danmarks særlige forpligtigelser overfor beskyttelse af Vesteuropæiske fugle bestande, herunder et citat fra indsigelsen:

Da store dele af de Vesteuropæiske bestande af kystfugle enten lever eller overvintrer i de danske kystnære områder, har vi en særlig forpligtelse til at sikre, at deres levesteder ikke forringes. Dette fremgår også af Fuglebeskyttelsesdirektivets præambel (pkt. 4): ”De fuglearter, der i vild tilstand har deres naturlige ophold på medlemsstaternes område i Europa, er i vid udstrækning trækfugle, og må derfor betragtes som fælles eje. Effektiv beskyttelse af fuglene er et typisk grænseoverskridende miljøproblem, som medlemsstaterne har et fælles ansvar for”.  

Danmark er således forpligtet til at sikre, at div. marine infrastrukturprojekter ikke medfører væsentlige negative effekter på EU’s fælles trækfuglebestande bl.a. edderfugle og sortand. Edderfugl er ’næsten truet’ og bestanden er gået tilbage de sidste 10-15 år. Bestanden af sortand er livskraftig og vurderes i fremgang.

De udførte fugletællinger er som påpeget af både ”Beskyt Jammerland Bugt” samt DN utilstrækkelige og udført med metode der givetvis kommer frem til for lavt et antal. Uanset dette måles alligevel bestande der er langt over væsentlighedskriteriet for betydende fugleområder!

DN’s indsigelse understreger også nødvendighed af beskyttelse af marsvin. Man skriver ganske tydeligt at DN Kalundborgs samlede vurdering for havpattedyr er, at havmølleparken vil udgøre en ikke uvæsentlig påvirkning af de lokale bestande”.  Marsvinet er et dyr, der skal ydes udstrakt beskyttelse mod enhver forstyrrelse (Bilag IV art). Seneste officielle optællinger viste en bekymrende tilbagegang for marsvin i indre danske farvande.

Alle ovenstående forhold viser den store fagligt funderede bekymring og de store miljø- og naturmæssige usikkerheder, der er omkring det aktuelle projekt i Jammerland Bugt. Hertil kommer så en langt række øvrige forhold, der ikke falder indenfor DN’s arbejdsområde. En række af sidstnævnte vil kunne ses i foreningen Beskyt Jammerlands Bugts indsigelse

Danmarks Naturfredningsforenings høringssvar kan læses her:

Beskyt Jammerlands Bugts høringssvar kan læses her:

De anførte fejl og utilstrækkeligheder er påfaldende i en Miljøkonsekvensrapport, hvor Energistyrelsen overfor projektmager netop denne gang havde understreget nødvendigheden af høj kvalitetssikring.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.