Stor aktivitet hos Energistyrelsen… men intet herom på styrelsens hjemmesidepunkt for Jammerland Bugt? – holdes ting hemmeligt for offentligheden?

Her i det tidlige efterår er der tilsyneladende gennemført en såkaldt Stjernehøring omkring Jammerland Bugt Havvindmølle-projektet blandt diverse offentlige myndigheder samt berørte kommuner!

Energistyrelsen oplyser intet om denne væsentlige høring under punktet Jammerland Bugt på deres hjemmeside. Det er meget besynderligt, at man ikke finder det rimeligt at oplyse om denne aktivitet eller blot ønsker at vise hvad disse myndigheder har indsendt af indsigelser/høringssvar, se Link sidst i dette indlæg.

Efter ovenstående stjernehøring udestår yderligere to høringer:

  1. Der skal gennemføres en høring af nabolande mht. til projektets grænseoverskridende påvirkninger – en såkaldt Espoo høring. Der står på Energistyrelsens hjemmeside ikke noget om, hvornår denne gennemføres. For denne høring forventer vi, at den gennemføres anstændigt og mere sobert end forrige gang, hvor projektet ikke var ordentligt beskrevet, hvor udsendelsen skete i ferietid og hvor man fra dansk side agtede at skrive at et af nabolandene ingen kommentarer havde… uagtet at pågældende land netop udbad sig lidt ekstra dage, idet de havde kommentarer, og høringen i ferieperioden havde skabt problemer…
  2. Efterfølgende skal der gennemføres endnu en stor offentlig høring som omhandler præcis det konkrete projekt som projektmager European Energy A/S ansøger om tilladelse til at bygge. Denne ekstra offentlige høring skyldes et ”mudret” høringsforløb omkring projektet Vesterhav Syd nogle år tilbage. Efter det forløb besluttede myndighederne – fornuftigvis – at man afslutningsvis skal have en høring hvor det helt præcise projekt, man overvejer at opføre er detaljeret beskrevet. Ej heller denne offentlige høring for Jammerland Bugt er tidsmæssigt angivet på Energistyrelsens hjemmeside. Men man har i avisartikler kunnet se, at Energistyrelsen forventer at denne finder sted i 2024… Igen holdes offentligheden ikke oplyst!

I den kommende offentlige høring forventer vi som nævnt naturligvis at alene det helt konkrete projekt præsenteres.

Og ifald man ønsker kvalificeret input hertil, skal beregningsforudsætninger naturligvis være medtaget. Ellers kan de fremlagte resultater jo ikke kontrolleres og høringen får dermed ikke den fornødne kvalitet.

Lad os i øvrigt igen lige minde om at en række indsigelser fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt fra forrige offentlige høringsrunde fortsat ikke ses behandlet? Dette kan passende gøres inden en ny høring… for det er vel ikke proforma-høringer der gennemføres?

Link:

Energistyrelsens info- og statuspunkt for Projektet Jammerland Bugt kan findes under dette menupunkt:

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindmoeller-paa-hav/havvindmoelleprojekter-i-pipeline

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Referat af Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Lørdag den 28’ende oktober 2023 afholdtes der generalforsamling i miljøorganisationen Beskyt Jammerland Bugt.

Formanden – Ole Nyvold – fremlagde følgende beretning til de ca. 100 fremmødte:

Formandens beretning på generalforsamlingen.

I løbet af året fra juli 2022 til juni 2023 har vi oplevet en fortsat markant opbakning til bestyrelsens arbejde udtrykt gennem e-mails og deltagelse i generalforsamlingen i oktober 2022. Vi har fortsat et sted omkring 1.500 helårshuse og fritidsboliger som medlemmer. I foreningen tilslutter vi os fuldt ud den grønne omstilling. Vi tilslutter os også fortsat udbygning med havvindmøller og især dem, der placeres naturligt langt ude på havet. Fælles for os alle er, at vi siger: ”NEJ TAK til de møller”, som European Energy A/S fortsat arbejder på (nu på 11 år) at få placeret i Jammerland Bugt. Vi ønsker dem ikke og vil fortsat gøre hvad vi kan for at forhindre projektet i at blive realiseret. De hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke opsættes på bekostning af naturværdier.

Naturværdier i forhold til TRÆKFUGLENE, i forhold til HAVPATTEDYRENE og i forhold til de tobenede pattedyr, nemlig os MENNESKER. De kystnære havvindmøller er og bliver helt unødvendige. Det gælder også i den situation, hvor vi skal frigøre os fra Putin’s gas og olie. Vi skal alle tænke os om og sørge for, at de løsninger, som nyder fremme, er de rigtige og langsigtede løsninger. De 28 nye ansøgninger om – i stort omfang kystnære projekter i de indre danske farvande – blev pludselig sat i bero i februar 2023. Det omfattede også de ”gamle” åben-dør projekter, som det i Jammerland Bugt. Baggrunden herfor var, at regeringen var bekymret for, om åben-dør ordningen var i strid med EU’s statsstøtteregler og konkurrence-lovgivningen. Vi har søgt aktindsigt i baggrundsmaterialet for denne beslutning og har senest rykket for svar i denne uge. Det virker som om, at regeringen af al magt vil forhindre almindelige borgere og interesseorganisationer indsigt i disse forhold. I denne sammenhæng er vi i samme båd, som Assens Kommune. Vi er oppe imod nogle meget markante kræfter, idet der ikke skal herske nogen tvivl om, at den kystnære placering udgør en drivende og meget betydelig økonomisk faktor for projektudviklerne. De sparer milliard­beløb i både anlægs- og driftsfasen. Lovgivningen rummer ikke nogen muligheder for, at vi som samfund kan opkræve en arealleje for det havareal, som stilles til rådighed. I denne stund må vi konstatere, at behandlingen i Energistyrelsen af disse ”gamle” kystnære projekter, herunder vores i Jammerland Bugt er genoptaget. Af de 28 nye projekter har 3 kun overlevet regeringens granskning.

Baggrunden for vores situation.

Vi er nu på 11. år taget som gidsler af projektudvikleren European Energy og af Energistyrelsen. Vi – i foreningen – har gennem de sidste 9 år kæmpet imod projektet med de demokratiske midler, som eksisterer i vores samfund. Vi har opført os pænt og ordentligt – nogen vil sikkert sige FOR PÆNT. Vi står overfor et snarligt 10-års jubilæum, som ingen af os i vores vildeste fantasi havde forestillet ville indtræffe. Vi er fortsat fulde af energi og gåpåmod i vores kamp for at forhindre mølleparken i at blive realiseret.

Figenbladet, som politikerne forsvarer sig bag, består i, at vi ikke i et retssamfund laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det har vi taget til os. Og vi har peget på en alternativ vej for vores politikere til at få ryddet op i en fuldstændig misforstået klimapanisk lovgivning fra 2012. Vi har overfor de ansvarlige politikere anvist, at de kan udpege de berørte kystnære områder til internationale fugle­beskyttelsesområder.   

I umiddelbar forlængelse af forrige års generalforsamling tog Energistyrelsen initiativ til at igangsætte en såkaldt Idefase høring. Oplægget fra projektudvikleren skulle så sammen med de indkomne høringssvar danne grundlag for, hvilke krav Energistyrelsen ville stille til indholdet i den endelige Miljøkon­se­kvens- rapport (det, der tidligere hed en VVM-redegørelse). Efter Energistyrelsens gennemgang af oplægget fra European Energy og de indkomne høringssvar resulterede denne nye proces så i, at Energistyrelsen udarbejdede et AFGRÆNSNINGSNOTAT.  

Det absolut væsentligste for os er:

At Energistyrelsen i afgrænsningsnotatet slår fast, at der IKKE bliver tale om 80 møller i Jammerland Bugt og helt ind til 4 km fra nærmeste strand, idet de klart og tydeligt skriver, at der maksimalt må opsættes 24 møller og nærmeste mølle skal stå mere end 8 km fra stranden. Så vidt så godt, MEN der er ikke nogen begrænsning på møllernes højde og den øvre grænse for parkens kapacitet er fastholdt på 240 MW. Umiddelbart betyder det, at der bliver tale om 24 stk. 10 MW møller, der hver især er 234 meter høje. Det undrer os meget, at afgrænsningsnotatet efterfølgende er ændret, til at afstandskravet nu er blevet til 6-8 km fra stranden. Denne ændring – uden nogen som helst involvering af de berørte myndigheder og interesseorganisationer – udfordrer vi nu Energistyrelsen på.

Hvordan ser processen ud nu:

Som berettet på sidste års generalforsamling så pegede tidsplanen på, at det endelige udkast til Miljøkonsekvensrapport for projektet i Jammerland Bugt – efter endnu en omfattende gang kvalitetssikring i løbet af januar/februar 2023 skulle i en stjernehøring hos myndighederne (miljøstyrelsen, søfartsstyrelsen, forsvaret m.fl. og lokalt hos Kalundborg Kommune). Projektudvikleren blev forsinket (nok mest p.g.a. berostillelsen), hvorfor stjernehøringen først er blevet gennemført midt i sommerferieperioden i år. Den endelige offentlige høring – den hvor vi både som forening og enkeltvis kan indsende høringssvar til Energistyrelsen – kommer ifølge den nu – endnu engang – reviderede tidsplan til at ligge i begyndelsen af 2024. Vi har selvfølgelig søgt aktindsigt i det materiale, som er sendt ud i stjernehøringen. Det viser sig nu, at det projekt som European Energy foretrækker, er at opstille 16 stk. 15 MW møller, hver med en højde til toppen af vingen på 256 meter. Det er 2 meter højere end pylonerne på Storebælt. Ingen tvivl: det vil fuldstændig ændre billedet af Jammerland Bugt, som et rekreativt område. Jeg skal lige nævne, at det materiale, som vi har fået aktindsigt i består af 3.442 A4-sider. Så vi ved godt, hvad vi skal bruge den kommende tid til.

Det er vigtigt at notere sig, at Energistyrelsen udover at sende den endelige Miljøkonsekvensrapport i høring også skal sende et udkast til deres etableringstilladelse i samme høring. Her vil vi kunne se, hvilke vilkår European Energy skal opfylde for, at de kan opnå en tilladelse til at etablere havvindmølleparken.

Vi har udfordret – og vil vedblive med at udfordre – Energistyrelsens forvaltningspraksis i forbindelse med disse gamle åben-dør projekter. Energistyrelsen hævder, at de – uagtet den værst mulige karakter for de visuelle gener – i deres afgørelse af, om der kan gives en etableringstilladelse, vil se helt bort fra de visuelle forhold. På trods af dette har Energistyrelsen krævet, at projektudvikleren også laver nye visualiseringer. Ingen af politikerne, der oprindelig gennemførte lovgivningen omkring de kystnære havvindmølleparker, havde fantasi til at forestille sig gigantiske møller så høje, som pylonerne på Storebælt.

 Vi har holdt forrige år et møde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på Urhøj Camping. En repræsentant for European Energy deltog også i mødet. Han fortalte, at den planlagte park i Jammerland Bugt på 240 MW ville kunne holde hele 2 (skriver to) af Mærsk’s containerskibe i søen på årsbasis med grønt brændstof. Det sætter godt nok den grønne omstilling i perspektiv. Det er nok også derfor, at hele energibranchen nu taler mindre og mindre om PTX – altså om muligheden for at omdanne overskudsstrøm til brint, som så kan bruges som drivmiddel.

Det ser nu ud til, at vi nu langt om længe nærmer os afslutningen på et vanvidsprojekt. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad der står i vores magt for, at projektet aldrig virkeliggøres og hvis det virkeliggøres, at det så bliver i en væsentlig reduceret udgave uden nævneværdige miljøkonsekvenser for naturværdierne i bugten.

Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet i bestyrelsen og en særlig tak til Kirsten Dirchsen, der af personlige årsager nu forlader bestyrelsen. Tak for indsatsen gennem årene. Endelig skal der lyde en stor tak til vores medlemmer for den fortsatte støtte. Der er ingen tvivl om, at engagementet blandt medlemmerne er stort, vedholdende og rodfæstet. Tak for støtten og lad os stå sammen også i denne afgørende fase omkring projektet.

Ole Nyvold, Formand   

Kasserer Michael Amstrup fremlagde hernæst dette regnskab:

Kontingentet blev derefter fastsat uændret fra foregående år. For grundejerforeninger 30 kr. pr. medlem af grundejerforeningen – privat medlemskab kr. 150 pr. medlem.

Bestyrelsen blev herefter sammensat som følger:

Ole Nyvold (formand)

Ulla Thøgersen

Pernille Kehlert Øhrstrøm

Finn Bach

Hans Simonsen

Michael Amstrup (kasserer)

Suppleanter:

Kaj Flemming Nielsen

Flemming Rønholt Hansen

Revisorer:

Aase Steinmetz

Jens Thyboe Pedersen

Revisorsuppleant:

Lars Kehlet Nørskov

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 28. oktober 2023

Kære Alle

Vindmølleprojektet i Jammerland Bugt går nu ind i sin afgørende fase, med forventet offentlig høring i starten af 2024. Derfor er det snart tid til at alle kræfter skal sættes ind for at beskytte den sarte kyst og naturen mod dette gigantiske overgreb. Et overflødigt industrianlæg som udelukkende skal gøre milliadæren Knud Erik Andersen endnu mere velhavende, dog pakket pænt ind i tale om den grønne omstilling.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt holder generalforsamling i Gørlevhallen lørdag den 28. oktober kl. 10.00.

Dagsordnen jf. foreningens vedtægter – punkt 7:

1 – Valg af dirigent

2 – Formandens beretning v/ Ole Nyvold

3 – Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup

4 – Indkomne forslag

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for ét år (alle er på valg)

6 – Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år

7 – Fastlæggelse af kontingent

8 – Eventuelt

Status på projektet i Jammerland Bugt pr. oktober 2023:

Projektmager European Energy A/S afleverede i august måned 2022 deres “endelige” miljøkonsekvensrapport (MKR) til Energistyrelsen. Denne har nu efter megen forsinkelse været i såkaldt stjernehøring hos relevante styrelser, myndigheder og offentlige instanser. Stjernehøringen er (næsten) fuldført, og foran står nu en granskning af de indkomne bemærkning fra de indbudte parter. Når Energistyrelsens granskning er fuldført vil der bliver gennemført en 8 ugers offentlig høring som forventes at starte op i begyndelsen af 2024. Det er i forbindelse med den offentlige høring, at vi som forening vil granske projektmaterialet med vore specialister og derefter indsende kommentarer til projektet i sin helhed.

Alle borgere har mulighed for at indsende individuelle kommentarer til projektet.

Vi er som forening fortsat modstandere af det omfattende og naturødelæggende projekt der, såfremt det realiseres, vil få omfattende negative konsekvenser for såvel dyreliv som mennesker i området i mange år. Det er bemærkelsesværdigt at European Energy A/S har arbejdet med miljøundersøgelser i mere end 10 år, og stadig ikke har opnået byggetilladelse til projektet, men tiden må efterhånden være moden til, at der kan tages endelig beslutning om projektets realisering eller nedlukning. Vi anser det for sandsynligt, at de kommende 6-12 måneder bliver afgørende.

Håber at vi ses til Generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i foreningen Beskyt Jammerland Bugt

PS. Husk at betale kontingent i god tid.

PS2: Hvis du har læst så langt, så er her lidt nyt om klapning i Jammerland Bugt i 2024:

Vi skal passe på vores havmiljø (kalundborglisten.dk)

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

Vi venter fortsat på svar… fra høringen i 2019!

I starten af 2019 fandt den første offentlige høringsrunde omkring det påtænkte havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt sted.

Et stort materiale blev fremlagt af projektmagers rådgiver (Orbicon, nu WSP) efter at materialet skulle have været igennem kvalitetssikring i Energistyrelsen.

Der kom rekordmange indsigelser og spørgsmål i forbindelse med det fremlagte materiale, helt præcist 440 indsigelser. Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” fremlagde en omfattende og meget struktureret indsigelse med klare referencer til det fremlagte materiale. Denne indsigelse kan ses på hjemmesiden eller på link herunder:  

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Efter høringsrunden var afsluttet, kommenterede European Energys rådgiver på en række af indsigelserne. Disse svar kan ses på Energistyrelsens hjemmeside under projektforløbet for Jammerland Bugt Havvindmølle projekt.

For en række af de rejste spørgsmål og indsigelser med afsæt i projektmaterialet, henviser European Energys rådgiver til besvarelse, der skal komme direkte fra Energistyrelsen (primært i afsnit 2.9 i indsigelsen).

Men, alle disse svar er vist ikke fremlagt?

Således spørger foreningen i spg. 2.9.3 om Energistyrelsen ikke har misforstået Kalundborg Kommunes modstand mod projektet… Intet svar fra Energstyrelsen!

Yderligere spørger foreningen i 2.9.5 om forholdet mellem forundersøgelsestilladelse og projektudviklers rettigheder… Intet svar fra Energistyrelsen!

Dette er absolut ikke rimeligt. Og det er naturligvis ikke befordrende for demokratiet og troen på upartisk sagsbehandling? En ganske arrogant holdning overfor det arbejde der er lagt i indsigelsen.

Må vi venligst få disse svar fremlagt inden opstart af næste høringsomgang ellers er det jo tydeligvis en skinproces vi er vidne til!

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Klima- og biodiversitetskrise… Løsninger haster!

Vi har en klimakrise der kalder på kloge løsninger for energiforsyning, energiforbrug og meget andet. Det er de færreste vist i tvivl om.

Det er på samme vis hævet over enhver tvivl, at vi også har en biodiversitetskrise! Dyrearter forsvinder med foruroligende hast hvert år. Dette hænger med meget stor sandsynlighed, sammen med at vild natur fortrænges med boligbyggeri, landbrug, industri, infrastruktur og andet. Biodiversiteten er under meget stort pres udtaler Biodiversitetsrådet jvnf. nedenstående kilde.

Danmark ligger på en lidet flatterende placering i EU-sammenhæng, både hvad angår biodiversitet og arealer med fri/vild natur. Vi er meget, meget langt fra EU’s målsætninger både for arealer på land og til havs!

Der tales nu om at der skal ske naturgenopretning, og at der i forbindelse med eksempelvis udbygning med vindenergi og andet, skal ske betaling til sådant. Meget fint for så vidt, men det er ikke al naturgenopretning der er vellykket.

En langt mere sikker tilgang til bedre biodiversitet, ville være at beskytte de områder, der faktisk allerede nu har de kvaliteter man efterspørger. Og det haster udtaler Biodiversitetsrådet i seneste årsrapport, se kildeangivelsen.

Et sådant område er Jammerland Bugt. Vandkvalitetsmæssigt har området tidligere være helt i top og forventes, ifald der ikke sker ændringer at nå i top igen indenfor kort tid. Hvad der har forårsaget dette dyk i vandkvalitet for en periode er ikke endeligt fastlagt… men tidsmæssigt falder det sammen med en ekstraordinær dumpning af havneaffald, såkaldt klapning.

Bugtens lavvandede område er et sandt spisekammer for både fugle og andre dyr. Området rummer truede og internationalt beskyttede dyrearter, som blandt andet edderfugl samt ikke mindst en stor marsvinebestand. Marsvinet er særligt beskyttet i både national og international sammenhæng, der er faktisk ZERO Tolerance for forstyrrelse af disse dyr.

Vi har som nævnt en udfordring med både klima, biodiversitet og naturarealer. De rigtige løsninger er dem der tilgodeser alle disse udfordringer. Og rekreative arealer er i øvrigt også livsvigtige for de tobenede væsener!

I det lys er det aldeles uklogt at ødelægge et område, der allerede fra start netop har kvaliteterne for biodiversitet og naturkvalitet. SÅ DROP HAVVINDMØLLERNE I JAMMERLAND BUGT!

Kilde : Biodiversitetsrådet, presse meddelelse for seneste årsrapport : https://www.biodiversitetsraadet.dk/pdf/2022/11/Pressemeddelelse_Biodiversitetsraadet_aarsrapport_2022_udkommet_291122.pdf

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Cirkus ”Åben Dør” fortsætter! Kaffen galt i halsen, igen!

Som bekendt blev alle ”Åben Dør projekter/ansøgninger” sat på stop tidligere, da der meget forståeligt opstod tvivl om det EU- og statsstøttemæssige aspekter ved disse.

Siden blev et antal så genoptaget… hvorefter der kort tid efter igen blev sagt stop for en række af projekterne, nu i højere grad med politisk baggrund.

Ovenstående er tvivl og stop er meget forståelig, fordi ”udbudsformen” er helt ude af trit med hvad der vanligvis gælder for større anlægsprojekter. Sådanne skal nemlig i EU-udbud og blandt de indkomne tilbud vælger man så de mest kvalificerede og økonomisk mest attraktive bygherrer.

Sådan fungerer Åben Dør ikke. Der handler det blot om at være først, så får/reserverer man retten til et område!

Og statsstøtte-tvivlen er absolut også forståelig. Med Åben Dør forærer man fuldstændig vederlagsfrit et (allemands-) område bort, uden at se hvad markedet eventuelt var i stand til at byde for dette eller stille krav om en lejeindtægt herfor.

Senest er så kommet en pressemeddelelse fra Energistyrelsen om at visse Åben Dør-projekter kan fortsætte. De projekter der så er tale om, er nu såkaldte ”Mindre Test Projekter”?

Jammerland Bugt projektet er ifølge pressemeddelelsen tilsyneladende et af disse såkaldte ”Mindre Test Projekter”? Dette undrer i allerhøjeste grad. Jammerland Bugt har aldrig før på nogen vis haft status af ”Test Projekt”.

Og Jammerland Bugt kan i relation til Åben Dør-ordningen ingenlunde kaldes mindre, det har en størrelse på i alt ca. 240 MWe ud af den nationale ramme for Åben Dør-ordningen på i alt 300 – 350 MWe det er ansøgt under.

Det ligner et forsøg på spin og omgåelse af fakta, det der nu sker i Energistyrelsen!

Læs selv Energistyrelsens besynderlige pressemeddelelse her:

https://ens.dk/presse/energistyrelsen-har-genoptaget-sagsbehandlingen-af-testprojekter-under-aaben-doer-ordningen

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Politisk aftale om ny havplan – Projektet i Jammerland Bugt fortsætter desværre…

Men det gør vores kamp for naturen også!

Samtlige politiske partier er blevet enige om en ny havplan. Desværre ser det ud til at projektet i Jammerland Bugt – der jo er et gigantisk og unødvendigt overgreb på naturen – fortsætter.

Selve planen er her:

I bilag 1 på side 11 – kan man se et kort, hvor projektet i Jammerland Bugt fremgår.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Projektet i Jammerland Bugt er nu unødvendigt!

Tirsdag den 30. maj blev politikkerne enige om at fastlægge rammerne for udbygning af havvind i Danmark for mellem 9 og 14 gigawatt…

Det naturødelæggende projekt i Jammerland Bugt er på snoldede 250 megawatt og dermed fuldstændig unødvendigt!

Vi kan ikke se en eneste grund til, at det absurde projekt ikke bliver droppet straks, altså udover at European Energy A/S kan tjene nogle penge. Den grønne omstilling kan i hvert fald ikke bruges som undskyldning længere!

Yderligere oplysninger om den nye aftale kan findes i nedenstående link, men følgende elementer ligger fast (fra TV2):

link: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-05-30-stroem-til-14-millioner-husstande-danmarkshistoriens-stoerste-havvindsudbud-er-paa-plads

“Danske havvindmølleparker har i dag en kapacitet på 2,3 gigawatt, men med de nye planlagte projekter vil havvindmøllekapaciteten stå til at blive mere end syvdoblet.”

“Det betyder ifølge regeringen, at det potentielt kan sikre grøn strøm til mere end 14 millioner danske og europæiske husstande.

– Vi kan nu endelig give markedet grønt lys til udbygningen af potentielt 14 gigawatt havvind eller mere – og de fleste af dem vil staten og danskerne for første gang blive medejere af, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i aftaleteksten.

Med “medejer” sigter ministeren til en ny model i aftalen. Den drejer sig om, at den danske stat bliver medejer af havvindmølleparkerne og vil eje 20 procent af de havvindmølleparker, der leverer 6 gigawatt.

I 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om Energiø Bornholm på 2 gigawatt, som senere er blevet udvidet til 3. Siden er målsætningen udbygget til ni gigawatt.”

Også en fin artikel med kort over møllerne her: Fire nedslag i kæmpe aftale om havvind – Altinget – Alt om politik: altinget.dk

Her officiel artikel fra klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2023/maj/danmarkshistoriens-stoerste-havvindsudbud-er-paa-plads

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kaffen galt i halsen… Er vi vidne til en skueproces hos Energistyrelsen?

Projektet omkring eventuel kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt er stadig under behandling og ikke endelig afgjort. Mange forhold omkring påvirkninger af miljø og andet relevant skal undersøgelse grundigt før der kan tages stilling om godkendelse eller afvisning.

Det er Energistyrelsen, der er ansvarlig myndighed og ansvarlig for den endelige afgørelse på baggrund af de undersøgelser omkring miljø og andet, der fremlægges.

Men… hold nu fast… kigger man på Energistyrelsens hjemmeside, så fremstår det som man allerede har besluttet sig og at den gigantiske vindmøllepark i kystzonen i Jammerland bugt er en realitet!

Projektet er nemlig rubriceret under vedtagne anlæg hvor der indledes med følgende:

Etablerede Havvindmølleparker

Danmark har den længste historie med havvindmøller i verden med etablering af den første park allerede i 1991.

Få her et overblik over eksisterende havvindmølleparker

Under dette punkt finder man materialet omkring det ansøgte Jammerland Bugt havvindmølle-projekt!

Dette er direkte misinformation og et forhold der gør det ganske svært at se og tro på Energistyrelsen kompetence og upartiskhed i denne sag! 

Er vi vidne til en skueproces?

Ifald ikke må vi straks anmode om berigtigelse og rubricering under korrekt rubrik, eksempelvis ”Ansøgte, men ikke besluttede projekter.”

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Naturen græder, milliardæren griner…

Energistyrelsen har desværre genoptaget behandlingen af det gigantiske, naturødelæggende og helt unødvendige havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Her er meddelelesen:

Energistyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark.

Energistyrelsen stillede den 1. februar 2023 sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med statsstøttesekretariatet, nu vurderet, at forundersøgelsestilladelserne, udstedt af Energistyrelsen i perioden 2014-2019 til Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark ikke er i strid med EU-retten, og at projekternes eventuelle fremtidige etableringstilladelser og elproduktionstilladelser heller ikke vil være i strid med EU-retten. Alle fire projekter har fået forundersøgelsestilladelse for flere år siden, og dermed da markedssituationen var en anden end i dag.

Energistyrelsen har derfor genoptaget sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark.”

Kommentar: Det forekommer overraskende, at fordi et firma udnyttede et “først til mølle” princip for ca. 9 år siden, så vil staten ikke have indtjening på et havvindmølle-projekt i dag. European Energy A/S, ejet af milliadæren Knud Erik Andersen, udnyttede som bekendt et hul i loven, om små åben dør-projekter og fik forundersøgelsestilladelse til et gigantisk industrianlæg i Jammerland Bugt. I dag ville mange firmaer betale store beløb til staten for den mulighed, men de penge mener Energistyrelsen tydeligvis ligger bedre i lommerne hos Knud Erik Andersen, end i vores allesammens fælles kasse.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt fortsætter naturligvis kampen mod dette helt unødvendige industrianlæg med alle lovlige midler.

At vi ikke er alene med ovenstående holdning fremgår bla. af denne artikel:

https://www.mm.dk/artikel/hvem-skal-hoeste-havvindsmilliarderne

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar