Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 28. oktober 2023

Kære Alle

Vindmølleprojektet i Jammerland Bugt går nu ind i sin afgørende fase, med forventet offentlig høring i starten af 2024. Derfor er det snart tid til at alle kræfter skal sættes ind for at beskytte den sarte kyst og naturen mod dette gigantiske overgreb. Et overflødigt industrianlæg som udelukkende skal gøre milliadæren Knud Erik Andersen endnu mere velhavende, dog pakket pænt ind i tale om den grønne omstilling.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt holder generalforsamling i Gørlevhallen lørdag den 28. oktober kl. 10.00.

Dagsordnen jf. foreningens vedtægter – punkt 7:

1 – Valg af dirigent

2 – Formandens beretning v/ Ole Nyvold

3 – Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup

4 – Indkomne forslag

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for ét år (alle er på valg)

6 – Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år

7 – Fastlæggelse af kontingent

8 – Eventuelt

Status på projektet i Jammerland Bugt pr. oktober 2023:

Projektmager European Energy A/S afleverede i august måned 2022 deres “endelige” miljøkonsekvensrapport (MKR) til Energistyrelsen. Denne har nu efter megen forsinkelse været i såkaldt stjernehøring hos relevante styrelser, myndigheder og offentlige instanser. Stjernehøringen er (næsten) fuldført, og foran står nu en granskning af de indkomne bemærkning fra de indbudte parter. Når Energistyrelsens granskning er fuldført vil der bliver gennemført en 8 ugers offentlig høring som forventes at starte op i begyndelsen af 2024. Det er i forbindelse med den offentlige høring, at vi som forening vil granske projektmaterialet med vore specialister og derefter indsende kommentarer til projektet i sin helhed.

Alle borgere har mulighed for at indsende individuelle kommentarer til projektet.

Vi er som forening fortsat modstandere af det omfattende og naturødelæggende projekt der, såfremt det realiseres, vil få omfattende negative konsekvenser for såvel dyreliv som mennesker i området i mange år. Det er bemærkelsesværdigt at European Energy A/S har arbejdet med miljøundersøgelser i mere end 10 år, og stadig ikke har opnået byggetilladelse til projektet, men tiden må efterhånden være moden til, at der kan tages endelig beslutning om projektets realisering eller nedlukning. Vi anser det for sandsynligt, at de kommende 6-12 måneder bliver afgørende.

Håber at vi ses til Generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i foreningen Beskyt Jammerland Bugt

PS. Husk at betale kontingent i god tid.

PS2: Hvis du har læst så langt, så er her lidt nyt om klapning i Jammerland Bugt i 2024:

Vi skal passe på vores havmiljø (kalundborglisten.dk)

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

Vi venter fortsat på svar… fra høringen i 2019!

I starten af 2019 fandt den første offentlige høringsrunde omkring det påtænkte havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt sted.

Et stort materiale blev fremlagt af projektmagers rådgiver (Orbicon, nu WSP) efter at materialet skulle have været igennem kvalitetssikring i Energistyrelsen.

Der kom rekordmange indsigelser og spørgsmål i forbindelse med det fremlagte materiale, helt præcist 440 indsigelser. Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” fremlagde en omfattende og meget struktureret indsigelse med klare referencer til det fremlagte materiale. Denne indsigelse kan ses på hjemmesiden eller på link herunder:  

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Efter høringsrunden var afsluttet, kommenterede European Energys rådgiver på en række af indsigelserne. Disse svar kan ses på Energistyrelsens hjemmeside under projektforløbet for Jammerland Bugt Havvindmølle projekt.

For en række af de rejste spørgsmål og indsigelser med afsæt i projektmaterialet, henviser European Energys rådgiver til besvarelse, der skal komme direkte fra Energistyrelsen (primært i afsnit 2.9 i indsigelsen).

Men, alle disse svar er vist ikke fremlagt?

Således spørger foreningen i spg. 2.9.3 om Energistyrelsen ikke har misforstået Kalundborg Kommunes modstand mod projektet… Intet svar fra Energstyrelsen!

Yderligere spørger foreningen i 2.9.5 om forholdet mellem forundersøgelsestilladelse og projektudviklers rettigheder… Intet svar fra Energistyrelsen!

Dette er absolut ikke rimeligt. Og det er naturligvis ikke befordrende for demokratiet og troen på upartisk sagsbehandling? En ganske arrogant holdning overfor det arbejde der er lagt i indsigelsen.

Må vi venligst få disse svar fremlagt inden opstart af næste høringsomgang ellers er det jo tydeligvis en skinproces vi er vidne til!

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Klima- og biodiversitetskrise… Løsninger haster!

Vi har en klimakrise der kalder på kloge løsninger for energiforsyning, energiforbrug og meget andet. Det er de færreste vist i tvivl om.

Det er på samme vis hævet over enhver tvivl, at vi også har en biodiversitetskrise! Dyrearter forsvinder med foruroligende hast hvert år. Dette hænger med meget stor sandsynlighed, sammen med at vild natur fortrænges med boligbyggeri, landbrug, industri, infrastruktur og andet. Biodiversiteten er under meget stort pres udtaler Biodiversitetsrådet jvnf. nedenstående kilde.

Danmark ligger på en lidet flatterende placering i EU-sammenhæng, både hvad angår biodiversitet og arealer med fri/vild natur. Vi er meget, meget langt fra EU’s målsætninger både for arealer på land og til havs!

Der tales nu om at der skal ske naturgenopretning, og at der i forbindelse med eksempelvis udbygning med vindenergi og andet, skal ske betaling til sådant. Meget fint for så vidt, men det er ikke al naturgenopretning der er vellykket.

En langt mere sikker tilgang til bedre biodiversitet, ville være at beskytte de områder, der faktisk allerede nu har de kvaliteter man efterspørger. Og det haster udtaler Biodiversitetsrådet i seneste årsrapport, se kildeangivelsen.

Et sådant område er Jammerland Bugt. Vandkvalitetsmæssigt har området tidligere være helt i top og forventes, ifald der ikke sker ændringer at nå i top igen indenfor kort tid. Hvad der har forårsaget dette dyk i vandkvalitet for en periode er ikke endeligt fastlagt… men tidsmæssigt falder det sammen med en ekstraordinær dumpning af havneaffald, såkaldt klapning.

Bugtens lavvandede område er et sandt spisekammer for både fugle og andre dyr. Området rummer truede og internationalt beskyttede dyrearter, som blandt andet edderfugl samt ikke mindst en stor marsvinebestand. Marsvinet er særligt beskyttet i både national og international sammenhæng, der er faktisk ZERO Tolerance for forstyrrelse af disse dyr.

Vi har som nævnt en udfordring med både klima, biodiversitet og naturarealer. De rigtige løsninger er dem der tilgodeser alle disse udfordringer. Og rekreative arealer er i øvrigt også livsvigtige for de tobenede væsener!

I det lys er det aldeles uklogt at ødelægge et område, der allerede fra start netop har kvaliteterne for biodiversitet og naturkvalitet. SÅ DROP HAVVINDMØLLERNE I JAMMERLAND BUGT!

Kilde : Biodiversitetsrådet, presse meddelelse for seneste årsrapport : https://www.biodiversitetsraadet.dk/pdf/2022/11/Pressemeddelelse_Biodiversitetsraadet_aarsrapport_2022_udkommet_291122.pdf

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Cirkus ”Åben Dør” fortsætter! Kaffen galt i halsen, igen!

Som bekendt blev alle ”Åben Dør projekter/ansøgninger” sat på stop tidligere, da der meget forståeligt opstod tvivl om det EU- og statsstøttemæssige aspekter ved disse.

Siden blev et antal så genoptaget… hvorefter der kort tid efter igen blev sagt stop for en række af projekterne, nu i højere grad med politisk baggrund.

Ovenstående er tvivl og stop er meget forståelig, fordi ”udbudsformen” er helt ude af trit med hvad der vanligvis gælder for større anlægsprojekter. Sådanne skal nemlig i EU-udbud og blandt de indkomne tilbud vælger man så de mest kvalificerede og økonomisk mest attraktive bygherrer.

Sådan fungerer Åben Dør ikke. Der handler det blot om at være først, så får/reserverer man retten til et område!

Og statsstøtte-tvivlen er absolut også forståelig. Med Åben Dør forærer man fuldstændig vederlagsfrit et (allemands-) område bort, uden at se hvad markedet eventuelt var i stand til at byde for dette eller stille krav om en lejeindtægt herfor.

Senest er så kommet en pressemeddelelse fra Energistyrelsen om at visse Åben Dør-projekter kan fortsætte. De projekter der så er tale om, er nu såkaldte ”Mindre Test Projekter”?

Jammerland Bugt projektet er ifølge pressemeddelelsen tilsyneladende et af disse såkaldte ”Mindre Test Projekter”? Dette undrer i allerhøjeste grad. Jammerland Bugt har aldrig før på nogen vis haft status af ”Test Projekt”.

Og Jammerland Bugt kan i relation til Åben Dør-ordningen ingenlunde kaldes mindre, det har en størrelse på i alt ca. 240 MWe ud af den nationale ramme for Åben Dør-ordningen på i alt 300 – 350 MWe det er ansøgt under.

Det ligner et forsøg på spin og omgåelse af fakta, det der nu sker i Energistyrelsen!

Læs selv Energistyrelsens besynderlige pressemeddelelse her:

https://ens.dk/presse/energistyrelsen-har-genoptaget-sagsbehandlingen-af-testprojekter-under-aaben-doer-ordningen

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Politisk aftale om ny havplan – Projektet i Jammerland Bugt fortsætter desværre…

Men det gør vores kamp for naturen også!

Samtlige politiske partier er blevet enige om en ny havplan. Desværre ser det ud til at projektet i Jammerland Bugt – der jo er et gigantisk og unødvendigt overgreb på naturen – fortsætter.

Selve planen er her:

I bilag 1 på side 11 – kan man se et kort, hvor projektet i Jammerland Bugt fremgår.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Projektet i Jammerland Bugt er nu unødvendigt!

Tirsdag den 30. maj blev politikkerne enige om at fastlægge rammerne for udbygning af havvind i Danmark for mellem 9 og 14 gigawatt…

Det naturødelæggende projekt i Jammerland Bugt er på snoldede 250 megawatt og dermed fuldstændig unødvendigt!

Vi kan ikke se en eneste grund til, at det absurde projekt ikke bliver droppet straks, altså udover at European Energy A/S kan tjene nogle penge. Den grønne omstilling kan i hvert fald ikke bruges som undskyldning længere!

Yderligere oplysninger om den nye aftale kan findes i nedenstående link, men følgende elementer ligger fast (fra TV2):

link: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-05-30-stroem-til-14-millioner-husstande-danmarkshistoriens-stoerste-havvindsudbud-er-paa-plads

“Danske havvindmølleparker har i dag en kapacitet på 2,3 gigawatt, men med de nye planlagte projekter vil havvindmøllekapaciteten stå til at blive mere end syvdoblet.”

“Det betyder ifølge regeringen, at det potentielt kan sikre grøn strøm til mere end 14 millioner danske og europæiske husstande.

– Vi kan nu endelig give markedet grønt lys til udbygningen af potentielt 14 gigawatt havvind eller mere – og de fleste af dem vil staten og danskerne for første gang blive medejere af, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i aftaleteksten.

Med “medejer” sigter ministeren til en ny model i aftalen. Den drejer sig om, at den danske stat bliver medejer af havvindmølleparkerne og vil eje 20 procent af de havvindmølleparker, der leverer 6 gigawatt.

I 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om Energiø Bornholm på 2 gigawatt, som senere er blevet udvidet til 3. Siden er målsætningen udbygget til ni gigawatt.”

Også en fin artikel med kort over møllerne her: Fire nedslag i kæmpe aftale om havvind – Altinget – Alt om politik: altinget.dk

Her officiel artikel fra klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2023/maj/danmarkshistoriens-stoerste-havvindsudbud-er-paa-plads

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kaffen galt i halsen… Er vi vidne til en skueproces hos Energistyrelsen?

Projektet omkring eventuel kystnær havvindmøllepark i Jammerland Bugt er stadig under behandling og ikke endelig afgjort. Mange forhold omkring påvirkninger af miljø og andet relevant skal undersøgelse grundigt før der kan tages stilling om godkendelse eller afvisning.

Det er Energistyrelsen, der er ansvarlig myndighed og ansvarlig for den endelige afgørelse på baggrund af de undersøgelser omkring miljø og andet, der fremlægges.

Men… hold nu fast… kigger man på Energistyrelsens hjemmeside, så fremstår det som man allerede har besluttet sig og at den gigantiske vindmøllepark i kystzonen i Jammerland bugt er en realitet!

Projektet er nemlig rubriceret under vedtagne anlæg hvor der indledes med følgende:

Etablerede Havvindmølleparker

Danmark har den længste historie med havvindmøller i verden med etablering af den første park allerede i 1991.

Få her et overblik over eksisterende havvindmølleparker

Under dette punkt finder man materialet omkring det ansøgte Jammerland Bugt havvindmølle-projekt!

Dette er direkte misinformation og et forhold der gør det ganske svært at se og tro på Energistyrelsen kompetence og upartiskhed i denne sag! 

Er vi vidne til en skueproces?

Ifald ikke må vi straks anmode om berigtigelse og rubricering under korrekt rubrik, eksempelvis ”Ansøgte, men ikke besluttede projekter.”

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Naturen græder, milliardæren griner…

Energistyrelsen har desværre genoptaget behandlingen af det gigantiske, naturødelæggende og helt unødvendige havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Her er meddelelesen:

Energistyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark.

Energistyrelsen stillede den 1. februar 2023 sagsbehandlingen af 33 åben dør-projekter i bero indtil nærmere afklaring af EU-retlige spørgsmål.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har, i dialog med statsstøttesekretariatet, nu vurderet, at forundersøgelsestilladelserne, udstedt af Energistyrelsen i perioden 2014-2019 til Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark ikke er i strid med EU-retten, og at projekternes eventuelle fremtidige etableringstilladelser og elproduktionstilladelser heller ikke vil være i strid med EU-retten. Alle fire projekter har fået forundersøgelsestilladelse for flere år siden, og dermed da markedssituationen var en anden end i dag.

Energistyrelsen har derfor genoptaget sagsbehandlingen af Jammerland Bugt Havvindmøllepark, Lillebælt Syd Havvindmøllepark, Omø Syd Havvindmøllepark og Nordre Flint Havvindmøllepark.”

Kommentar: Det forekommer overraskende, at fordi et firma udnyttede et “først til mølle” princip for ca. 9 år siden, så vil staten ikke have indtjening på et havvindmølle-projekt i dag. European Energy A/S, ejet af milliadæren Knud Erik Andersen, udnyttede som bekendt et hul i loven, om små åben dør-projekter og fik forundersøgelsestilladelse til et gigantisk industrianlæg i Jammerland Bugt. I dag ville mange firmaer betale store beløb til staten for den mulighed, men de penge mener Energistyrelsen tydeligvis ligger bedre i lommerne hos Knud Erik Andersen, end i vores allesammens fælles kasse.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt fortsætter naturligvis kampen mod dette helt unødvendige industrianlæg med alle lovlige midler.

At vi ikke er alene med ovenstående holdning fremgår bla. af denne artikel:

https://www.mm.dk/artikel/hvem-skal-hoeste-havvindsmilliarderne

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling, herunder opførelsen af de store energi-øer.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Open Door – Åben Dør, en vanvittig gavebod…

Opdatering: Energistyrelsen har den 3. marts offentliggjort nedenstående redegørelse for hvorfor “åben-dør” projekterne er sat i bero. Konklusionerne fra Energistyrelsen matcher næsten fuldkomment de holdninger som er angivet i dette indlæg.

Link til Energistyrelsens redegørelse:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindmoller_hav/redegoerelse_om_forloebet_frem_mod_berostillelse_af_aaben_doer-ordningen.pdf

Energistyrelsen har, som det har kunnet læses i deres pressemeddelelse samt på mange andre medier, indstillet behandling af ansøgninger under ”Åben dør” ordningen.

Denne danske og ganske besynderlige ordning er formentlig i strid med EU-regler om statsstøtte samt i strid med vanlige regler for udbud.

Åben Dør ordning er en meget besynderlig dansk ”udbudsordning”. Den går kort fortalt ud på, at ifald staten af gode og saglige grunde opgiver/forlader, eksempelvis et område man har undersøgt for eksempelvis vindmølleopsætning, da kan en privat aktør – den der kommer først (!) – ansøge om ret til igen at undersøge og eventuelt udnytte området.

I mange år kunne man faktisk på denne enkle vis, ganske gratis reservere retten til et sådant område blot fordi man kom først!  ”Åben bagdør” er ordningen også blevet kaldt.

Ordningen sikrede således på ingen vis, at den bedst kvalificerede og måske også hurtigste aktør kom i spil.

Lige så snart første tilfældige ansøgning havnede hos Energistyrelsen, ja så var området reserveret på ubestemt tid og andre mulige aktører kunne blot se måbende til.

Dette ”Først til mølle” princip, gør det ekstraordinært svært for aktører fra resten af EU at deltage i gaveboden, og ligger da også ganske langt fra sædvanlige metoder for offentlige udbud.

Ordningen var i sin oprindelige udformning ej heller demokratisk og løftede ikke det samfundsansvar, der knytter sig til vore fælles ressourcer og arealer. Kommuner i områder hvor der pludselig var udsigt til gevaldige kystnære vindmølleprojekter, havde ingen særlige ret til indsigelse uagtet at præcis samme kommune administrerer opsætning af bænke, byggelinjer og andet ved selvsamme kyststrækning. Det betød ej heller noget, at eksempelvis en samlet kommunalbestyrelse ønskede en anden placering.  Lige dette punkt er der dog siden ændret på.

Men ordningen har som nævnt heller ikke sikret, at den mest kvalificerede leverandør er den, der vinder retten til at udarbejde endeligt projektforslag. Der er ikke fremlagt udbudskriterier og vægtning heraf, som ellers vanligvis afgør hvilken leverandør der kommer i spil. Det har været fuldstændig tilfældigt, hvem der har fået førsteret til et givet område og hvornår det så bekommer vedkommende at gøre brug heraf.

Man forærer kvit og frit landets fælles arealer og ressourcer væk til en tilfældig privat aktør over en lang årrække, arealer som projektansøgere under andre udbudsformer gerne betaler betragteligt til fællesskabet for!

Det er overraskende at de danske politikere ikke har råbt vagt i gevær over denne gavebod. Hvorfor skal staten forære gigantiske værdier gratis til tilfældige industrimagnater?

En vanvittig og fuldstændig tilfældig gavebod som på ingen måde ligner de udbudsformer staten ellers benytter.

Så det lyder meget klogt, at videre behandling af ansøgninger under denne ordning er sat i bero.

I en artikel i Nordvestnyt den 8. februar bekræfter Energistyrelsen, at åben dør udbudsmetoden ikke er holdbar, hvilket også hænger sammen med markedsudviklingen. I sommeren 2022 var det gået op for adskillige energiselskaber, at åben-dør muligheden er en ren gavebod, og Energistyrelsen modtog ikke mindre end 54 ansøgninger til nye åben-dør projekter. Yderligere oplyste branchen, at man var villige til at betale for at etablere havvindsprojekter på statens havbund.

Når staten kan blive betalt for at afgive noget havbund til brug for et industrianlæg, kan man ikke lade udbuddet afgøres ved et ”først-til-mølle” princip!

Artiklen fra Nordvestnyt findes her (bag betalingsmur):

https://www.sn.dk/kalundborg-kommune/energistyrelse-foerst-til-moelleprincip-ikke-godt-nok/

Så det lyder klogt, når klima-, energi- og forsyningsministeren udtaler, at ordningen næppe kan køre videre, se udtalelserne i linket her (bag betalingsmur):

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/minister-sandsynligt-at-det-er-slut-med-aaben-dor?b_source=borsen&b_medium=row_11&b_campaign=six_seven_1

Yderligere oplysninger om baggrunden for at sætte projekterne i bero findes her (Ikke bag betalingsmur):

https://www.mm.dk/artikel/hvem-skal-hoeste-havvindsmilliarderne

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Måske droppes alle åben-dør projekter…

I et interview med Dagbladet Børsen udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard at “…er det sandsynligt, at ordningen ikke kan fortsætte” og “Med den viden, jeg har lige nu, frygter jeg, at ordningen ikke kan køre videre. Det anser jeg desværre som et sandsynligt udfald,”

Årsagen til at EU er kritiske til den danske åben-dør model, skyldes at tilfældige virksomheder – og nogen gange efter et “først til mølle” princip” – gratis får tildelt statsarealer til brug for opsætning af industrianlæg.

Når industrianlægget er i funktion får staten intet afkast eller leje af arealerne.

At dette er statsstøtte til udvalgte industrier, har foreningen Beskyt Jammerland Bugt påpeget i årevis, desværre indtil nu for døve ører.

Link til interview med ministeren findes her:

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/minister-sandsynligt-at-det-er-slut-med-aaben-dor?b_source=borsen&b_medium=row_11&b_campaign=six_seven_1

Yderligere oplysninger om baggrunden for at sætte projekterne i bero findes her:

https://www.mm.dk/artikel/hvem-skal-hoeste-havvindsmilliarderne

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar