Processen herfra…

I maj 2020 gav Energistyrelsen projektmager European Energi A/S en foreløbig godkendelse af den indleverede miljøkonsekvensrapport (VVM-rapporten). Dette uagtet at mange væsentlige forhold deri bestrides, og at der ikke synes lavet kvalitetskontrol og tredjepartsvurdering af mange af disse forhold.  Energistyrelsens foreløbige godkendelse af Miljøkonsekvensrapporten kan læses her:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/godkendelse_af_forundersoegelsesrapport_vedroerende_etablering_af_elproduktionsanlaeg_paa_havet_ved_jammerland_bugt.pdf

Vi skriver nu 2021 og de næste procestrin for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er ifølge Energistyrelsen ”en fornyet offentlig høring af det endelige projekt”. Dette kan læses på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline

Der er ikke angivet en dato for en sådan ny høring. Den kan dog næppe være nært forestående, al den stund der fortsat er væsentlige mangler i miljøkonsekvensmaterialet, som skal udredes.

Denne ”ekstra” offentlige høring iværksættes egentlig alene fordi Energiklagenævnet for et andet projekt kom med den ganske rimelige afgørelse, at der skulle foreligge et konkret og ganske præcist projekt, førend en høring kunne laves.

Her er hvad Energistyrelsen skriver på sin hjemmeside for Jammerland Bugt processen:

Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 får den betydning for projektet Jammerland Bugt, at der bliver gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Energistyrelsen oplyser i sin oplistning af procesforløbet ikke, at Styrelsens afgivne foreløbige accept samt miljøkonsekvens-rapportens utilstrækkelighed for Jammerland Bugt, også er indklaget for Energiklagenævnet. Og Energistyrelsen oplyser heller ikke, hvorvidt man afventer afgørelsen fra Energiklagenævnet af sådanne klager (hvad der jo nok ville være klogt…).

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er bekendt med i alle fald to klager til Energiklagenævnet, den ene fra Foreningen selv og den anden fra Kalundborg Kommune.

Der har yderligere ikke været mulighed for ekstern kvalitetssikring af første udgave af VVM-materialet, da de data der blev anmodet om i indsigelsen fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt, stadig ikke er fremsendt – se forrige indlæg her på hjemmesiden. Hvorfor dette ikke for længst er sket ved vi ikke, men vi afventer fortsat!

Dette gør vi, da vi jo forventer at Energistyrelsen tager høringer/indsigelser seriøst samt ønsker et retvisende og så oplyst grundlag som muligt for projektvurderingen.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi venter stadig på de ønskede data til vurdering/kvalitetssikring!

Som bekendt er det projektmager (European Energy A/S), der har bestilt, betalt og fremlagt miljøkonsekvensrapporten (VVM-rapporten) for det gigantiske havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Det er naturligvis meget vigtigt, at miljøvurderingen er korrekt og fuldt dækkende. Derfor bør og skal der jo laves kvalitetssikring af det fremlagte materiale.

Projektmager oplyser i dokumenterne at have lavet kvalitetssikring. En yderligere kvalitetssikring blev derefter udført af Energistyrelsen forud for den offentlige høring af VVM-rapporten fra den 27. december 2018 til den 28. februar 2019, forlød det i skrivelser til foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”. Energistyrelsens kontorchef bekræftede  på det offentlige møde den 16. januar 2019 i Kalundborg, at man grundigt havde gennemlæst materialet.

Alligevel var der mange graverende og helt åbenlyse fejl i rapporten og materialet der medudsendtes. Fejl der blev fundet indenfor 24 timer af en række af foreningens medlemmer efter den offentlige høring var indledt. Det undrer – som også skrevet før – at man ikke har set disse fejl i Energistyrelsen, og det indgyder bestemt ikke tillid til den kvalitetssikring, der skulle have fundet sted hos både projektmager og Energistyrelsen.

Af meget åbenlyse fejl kan eksempelvis nævnes:

 • Der stod anført at Vordingborg Kommune er lokal myndighed for landanlægget
 • Der stod anført at der er ca. 5353 km til det militære område ved Sjællands Odde.
 • Der stod anført at der er ca. 2121 km til skibsovervågningscentralen VOR ved Korsør
 • Der stod anført at tankskibstrafik i Storebælt kun sker ved anvendelse af slæbebåde
 • Der stod anført at storskibsruten i Storebælt er Rute H (Rute H løber nede ved Femern Bælt)
 • Man accepterer Langelandsfærgen samt Bisserup Sejlklub som relevante eksperter for sejladsforhold og lokale forhold omkring Jammerland Bugt!
 • Man har ikke optalt antallet af campingpladser omkring bugten korrekt
 • Ej heller antallet af lystbådepladser i området er korrekt angivet

Disse var eksempler på ganske indlysende fejl, der som anført ikke blev fundet ved den oplyste kvalitetssikring.

Hertil kommer så en række forhold hvor der kræves større indsigt, ekspertviden samt regneværtøjer for at kunne foretage vurdering af indholdet i rapporten og dens bilag. Dette kan være forhold omkring fugle, sejladsrisiko, støjudbredelse mv.

Miljøvurderingsmaterialet (VVM-rapporten samt bilag) blev sendt i offentlig høring primo 2019. Der kom mange indvendinger mod faktuelt indhold og konklusioner heri.

Meningen med en sådan høring må jo være at give offentligheden indblik i, hvad der er undersøgt samt at få kommentarer hvis noget i materialet ikke er korrekt, altså yderligere en kvalitetssikring. I modsat fald er den offentlige høring jo en ren skueproces.

Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” leverede en omfattende VVM-indsigelse med punktopstilling af en lang række forhold, der ikke synes at være korrekte, foreningens indsigelse kan ses her:

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Foreningen anmoder bl. a. i indsigelsen om at de af projektmager anvendte basisdata for støjberegninger bliver fremlagt (punkt 2.4.4 og 2.4.8) således at det eksternt vil kunne kontrolleres (kvalitetssikres) om de af projektmager fremlagte støjbelastningsberegninger er korrekte og retvisende.

Dette er fortsat ikke sket…? Foreningens repræsentanter har uagtet anmodningen ikke modtaget de anvendte data og kontrol/kvalitetssikring kan således ikke finde sted? Så indtil videre er det alene “ræven der vogter gæs”…

De anvendte forudsætninger og basisdata på dette meget væsentlige punkt må og skal fremlægges! Dette er særligt vigtig når så mange mennesker påvirkes af dette projekt!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Intelligent, effektiv Grøn Omstilling – uden skader på natur og mennesker!

Som det er fremgået i dagspressen og på Energistyrelsens hjemmeside, har partierne bag klimaaftalen indgået en politisk aftale om oprettelse af verdens første såkaldte Energi ø.

Energiøen bliver anlagt 80 km fra den jyske vestkyst som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindmølleparker. Øen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW og kunne dække 3 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Det udvides på sigt til 10 GW.

Oprettelsen af en sådan (første) Energi ø, er en langt bedre grøn løsning for naturen og borgerne end opførelse af en havvindmøllepark i en naturskøn og dyrerig bugt som Jammerland Bugt på Vestsjælland

Energiøen kommer til at ligge ca. 80 km fra den jyske kyst, og vil derfor ikke påvirke de truede havdykænder eller de totalfredede marsvin, som tilfældet jo er med opførelsen af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt. Ej heller de mange tusind borgere, der dagligt benytter vores kyster, vil lide under en vindmøllepark hele 80 km ude i Nordsøen.

Vindforholdene er endvidere væsentligt mere gunstige og produktionen pr installeret MW mølle vil derfor også blive større end ved kystnære placeringer. Løsningen er på alle måder det helt rigtige for både vindmøllerne, mennesker og natur. Løsningen nyder derfor både bred politisk og erhvervsmæssige opbakning.

Alle os, der kæmper for naturen ved Jammerland Bugt håber, at der med den politiske beslutning om den første Energi ø, kan sættes en stopper for det nu helt unødvendige og ødelæggende projekt i Jammerland Bugt!

Der er ingen grund til at ødelægge miljøet for mange fuglearter, marsvin og mennesker, på grund af en havvindmøllepark på kun 250 MW, når vi ser frem mod en Energi ø med 3000 MW (=3 GW). Øen planlægges som nævnt forøget til hele 10 GW, en kapacitet der mere end dækker Danmark forbrug selv på en kold vinterdag som nu

Læs mere om Energiøen her: https://presse.ens.dk/news/danmark-bliver-en-oe-rigere-verdens-foerste-energi-oe-etableres-80-km-ude-i-nordsoeen-420530

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vindmøller med lys på giver udfordringer…

“Et tivoliland, en månebase og lysshow med blinkende røde lygter” således beskriver Danmarks Radio den 30. januar 2021, opstillingen af (kun) 5 vindmøller ved Thisted.

De pågældende vindmøller er fejlagtigt blevet placeret for tæt på Thisted Lufthavn, hvorfor der skal være kraftigt blinkende lys på møllerne om aftenen og natten.

De lokale beboere er naturligt nok bestyrtede og har reageret meget negativt. Artiklen og den tilhørende video kan ses her:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/vindmoeller-placeret-taet-paa-lufthavn-ved-en-fejl-blinkende-lys-er

Det skal her bemærkes, at de planlagte 30 gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt også skal have blinkende lys på både vindmøllehuset og nederst på tårnet, som det fremgår i videoen fra Thisted.

I Jammerland bugt bliver vi vidner til et Tivoliland af uanede dimissioner – en visuel forurening uden sidestykke i Danmark.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Skal natur og biodiversitet ofres… for en lidt lavere anlægspris?

De indre danske farvande er på mange måder unikke. Kysterne og de kystnære områder ligeså. Disse farvande omfatter blandt andet bælter, bugter og vige, og farvandene byder en række steder på helt særligt gunstige føde- og opholdsbetingelser for en lang række dyr, organismer og planter.

Jammerland Bugt er med sine vanddybder, beskyttede beliggenhed og en havbund rig på muslinger og snegle, et sådant væsentligt spisekammer for blandt andet fugle, som vi i Danmark har lovet at passe på. Forekomsten af visse dykænder overstiger langt hvad der almindeligvis er kriteriet for at udpege et område som fuglebeskyttelsesområde!  De dyrearter der nu trues i Jammerland Bugt, er Danmark internationalt forpligtet til at beskytte!

Opstilling af et voldsomt antal meget store havvindmøller – som det er planlagt – vil true disse fuglebestande på deres væsentlige opholdssteder. Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund har med udgangspunkt i en anden planlagt kystnær havvindmøllepark i Storebælt, råbt vagt i gevær og lavet en fælles video. Denne video redegør for udfordringer og trusler for disse fugle ved placering af så mange og så store havvindmøller ved fuglenes føde-, opholds- og rastesteder. Videoen kan ses her:

Jammerland Bugt er 100% identisk med Omø Syd for såvidt angår påvirkning af havfugle

Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund er her på linje med Danmarks Naturfredningsforening. De 3 organisationer har tidligere udsendt fælles pressemeddelelser herom, se eksempelvis her:

Både Klima og Natur er vigtige, men der bør ikke være tale om et enten eller. Begge udfordringer skal løses. Naturen og biodiversiteten skal ikke betale prisen, blot for at skaffe en lidt billigere anlægspris for havvindmøllerne grundet den lave vanddybde… Og da slet ikke lige midt i et for fuglene så væsentligt føde-, opholds- og rastested.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beskyt Jammerland Bugt ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Det kommende år bliver meget afgørende for om det lykkes at friholde den unikke natur i Jammerland Bugt for det gigantiske industrianlæg.

Et industrianlæg, som under normale vilkår aldrig så meget som ville komme på tale noget sted i Danmark.

Et industrianlæg, som ville være umuligt under den gældende lovgivning.

Et industrianlæg, som vil medføre umådelig skade for den grønne omstilling.

Et industrianlæg, som giver en milliardær yderligere en milliard… mindst.

Et industrianlæg, som vil medføre ødelagte livsvilkår for fugle og marsvin

Et industrianlæg, som markant påvirker de tusindvis af borgere, der dagligt færdes og bor langs naturskønne Jammerland Bugt.

Lad os forberede os på en meget aktiv modstand også i 2021!

Udsigt fra Bjerge Nordstrand mod Asnæs sommeren 2020

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi undres over Energistyrelsen… Hvordan kan en forundersøgelsesrapport med åbenlyse faktuelle fejl opnå en foreløbig godkendelse?

 

Som skrevet tidligere har Energistyrelsen givet en foreløbig godkendelse af det indleverede VVM-materiale (”forundersøgelsesrapporten”) fra projektmageren European Energy A/S.

Dette er en foreløbig accept af det indleverede materiale samt at dette ikke indeholder forhold, der efter Energistyrelsens vurdering betyder stop for projektaktiviteterne omkring den
kystnære havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten kan ses her:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/godkendelse_af_forundersoegelsesrapport_vedroerende_etablering_af_elproduktionsanlaeg_paa_havet_ved_jammerland_bugt.pdf.

Det er efter vor mening helt utroligt, at Energistyrelsen mener at den
foreliggende rapport og bilag  – med mange og væsentlige faktuelle fejl – er fyldestgørende som vurderingsgrundlag!

Det undrer ligeledes meget, at projektmagers kommentarer til indsigelser får lov at stå alene. Hverken Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” eller andre, er os bekendt inviteret til nærmere at redegøre for indsigelser eller påpegning af fejl i beslutningsmaterialet! Dette er  uhørt i et ellers velfungerende demokrati.

Her nogle ganske få eksempler på de mange fejlagtigheder i rapporten:

        Den visuelle fremstilling af møllerne rummer mange og alvorlige fejl:

 • den markante gule farve på møllerne fremgår intetsteds,
 • der er anvendt vandkantsvisualisering fra steder hvor hovedparten af bebyggelsen er højtliggende,
 • der er undladt visualisering fra oplagte visuelt kritiske steder.
 • Der er på intet punkt heri taget hensyn til forslag og indvendinger fra Borgermødet der indgik i procesplanen.
 • Der er anvendt et sigtbarhedsindeks for et helt andet område i Danmark! Det holder simpelthen ikke som beslutningsgrundlag uanset hvad årsagen måtte være.       

Projekts påvirkning af erhvervslivet er et væsentligt forhold i en sådan VVM-rapport. Her kan vi ganske enkelt konstatere at materialet fejlagtigt angiver:

 • et ukorrekt og for lavt antal campingpladser omkring bugten. Hvor svært er det lige at få styr på? Campingpladserne er ganske væsentlige, de vil påvirkes både visuelt og med støj i både anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.
 • ikke opregner feriecentre samt eksempelvis etablerede pladser for mobil homes
 • undgår at indregne en af de største havne- og lystbådepladser (150 lystbådepladser) i området.

Med hensyn til støjbelastning har Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” eksempelvis i sin indsigelse ønsket at få adgang til de anvendte kildedata. Dette er ikke sket og støj-beregningerne har dermed ikke kunnet kontrolleres… med mindre Energistyrelsen selv har udført dette? De største møller i området er tilsyneladende forsat ikke indregnet i den totale støjbelastning, hvilket er påpeget før men intet er sket?

Dette var blot nogle enkelte eksempler. Hvorfor skal rapporten ikke være retvisende, hvorfor er den ikke rettet og hvorledes skal eksempelvis nye sagsbehandlere i Energistyrelsen kunne vurdere materialet og de mulige miljømæssige påvirkninger, når faktuelle fejl ikke rettes deri?

Er godkendelsen blot en kontrol af at rapporten indeholder de forventede afsnit (formalia), mens faktuelt indhold deri og eventuelle protester derimod er underordnet?

Vi afventer svar!

Foreningen Beskyt Jammerlands Bugts indsigelse kan ses her:

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Den er helt gal med naturen i Danmark…

Danmark ligger i EU’s absolutte bund hvad angår beskyttelse af naturen, samt beskyttelse af truede planter og dyr!

EU’s miljøkontor har for nylig offentliggjort en analyse og oversigt over, hvorledes EU-landene varetager ansvaret med at beskytte natur, truede planter og dyr*. Resultatet her er, at Danmark ligger i den absolutte bund, trods danske løfter om at leve op til forpligtelserne og styrke indsatsen på en række punkter.

Danmark udnytter sine arealer meget intensivt, og får ikke reserveret tilstrækkeligt med beskyttede habitater til at sikre truede arter eller sikre den nødvendige biodiversitet. Nedenstående tabel viser hvor galt det står til med Danmark, bemærk at vi springer nogle lande over. (Side 44 i rapporten, se link nedenfor)

Danmark er med andre ord det næst-dårligste land i EU til at beskytte naturen!

De danske kyster repræsenterer på mange områder Danmarks sidste vilde natur og de indre danske farvande repræsenterer endog meget væsentlige føde- og opholdsområder for fugle på træk.

Jammerland Bugt er et godt sådant eksempel. Her opfeder blandt andet en meget stor andel af EU’s truede (”rødlistede”) ** edderfugle sig gennem vintermånederne, inden de videre strabadser på disse trækfugles lange tur.

Under en nylig fugletælling kunne det konstateres, at over 27% af den vesteuropæiske bestand af edderfugle faktisk opholdt sig i Jammerland Bugt! Og optællingsmetoden skete ovenikøbet med overflyvning i meget lav højde med fly, hvor sikkert mange edderfugle er dykket og ikke er talt med!

Tilbagevendende fuglekoncentrationer på over 1% af den samlede europæiske trækfuglebestand i et givent område, kvalificerer normalt et område til kunne udpeges som et EU-fugle beskyttelsesområde!

Mange andre fugle nyder også godt af bugtens moderate vanddybde og forekomst af føde i form af især snegle og muslinger. I den omtalte EU-rapport fra oktober 2020, omtales havænder, heriblandt edderfugle, som nogle af de fuglearter som har det allerværst i øjeblikket.

Bugten er ligeledes et meget væsentligt opholdssted for marsvin. Marsvinet, den eneste hvalart der yngler i danske farvande, nyder helt særlig beskyttelse beskrevet som nul-tolerance overfor forstyrrelse***. Om marsvinet (på engelsk Harbour Porpoise) skriver EU-rapporten følgende:

For god ordens skyld så skriver Miljøministeriet på deres hjemmeside, (jvnf. *** nedenfor), at der er ”forbud mod at forstyrre Bilag IV arter”, og marsvinet er en sådan Bilag IV art!

I ovenstående lys er det helt utroligt, at man så meget som overvejer at anlægge et stort industrielt anlæg i netop Jammerland Bugt, med al den forstyrrelse for de nævnte arter det medfører både under anlægsarbejdet, drift og nedtagning.

Hvis man ønsker at gøre miljøministeren opmærksom på dette forhold, så er hendes mail-adresse følgende: miljoeministeren@mfvm.dk

Referencer:

*State of Nature in the EU 2013 – 2018, Det Europæiske Miljøagentur 2020

Link: https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020

**EU 27 Red List, European Commission, 2015

Link:https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_birds.pdf

***Habitatdirektivets Bilag IV

Link: https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/bilag-iv-arter/


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beskyt Jammerland Bugt i Radio4

Radioudsendelse om havvindmølle-projektet i Jammerland Bugt. Radio4 har for nylig bragt en udsendelse omkring havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt, denne ligger nu som podcast og kan høres på nedenstående link.

I udsendelsen interviewes foreningen Beskyt Jammerland Bugts formand Ole Nyvold. Han gives god tid og kommer godt omkring problemstillinger og argumenterne for at placeringen både er uhensigtsmæssig og miljømæssigt uforsvarlig.

Link til udsendelsen ses herunder, Ole Nyvold interviewes fra 5:40 til 19:00 deri:

https://www.radio4.dk/program/4-toget/?id=havvindmller-og-mnd_ep_22_10_20

Tak til Radio4 for interesse i sagen!

Ved læsning af foromtalen på radioens hjemmeside kan man få det indtryk at det alene skulle være en flok sommerhusejere der er imod placeringen. Også European Energy A/S vælger ofte at bruge dette billede.

Det er absolut ikke korrekt eller retvisende!

Man kan for eksempel ved selvsyn se, at foreningens indsigelse mod European Energy A/S’ fremlagte VVM-materiale, er underskrevet af såvel fastboere, sommerhusejere og virksomhedsejere omkring bugten.

Link til foreningens indsigelse : http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

En af af de lokale medunderskriverne (se side 10) er Anders Vølund, der både er bosiddende og driver erhverv ved Jammerland Bugt. Anders udtaler i denne sammenhæng: “Det er helt uhørt, at det ofte fremstilles som om det kun er sommerhusejere, der er modstandere af havvindmølle-projektet i Jammerland Bugt. Vi lokale beboere er også kraftige modstandere af disse gigantiske havvindmøller! Havvindmøller hører hjemme på havet og ikke i en naturskøn bugt!


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Havvindmøller hører hjemme på havet… Jyllandsposten er enig med foreningen Beskyt jammerland Bugt!

Onsdag den 28. oktober havde Jyllandspostens leder overskriften “Nej til kommunalt vindmøllevanvid. Havvindmøller hører til på havet.”

I lederartiklen skrives bl.a. følgende: “I en tid, hvor man snart sagt kun kan rejse inden for landets grænser, kan det anbefales at besøge Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller ved Østerild nær Thisted. Området betegnes af videnskabsfolk som et af de bedst egnede i landet til at teste store vindmøller, og store – det er de.

Før udvidelsen i fjor var det muligt at teste vindmøller på op til 250 meter i højden, målt fra jorden til øverste vingespids, hvilket svarer til højden på pylonerne på Storebæltsbroen målt fra havoverfladen. Efter udvidelsen er det blevet muligt at teste havvindmøller på op til 330 meter, hvilket er højere end Eiffeltårnet i Paris – selv når man medregner antennekonstruktionen på toppen.”

Artiklen fokuserer meget på lokale faktorer, men skriver videre: “…og kæmpevindmøllerne vil, som fremført af kritikere, være »kæmpe flimmermaskiner«, når solens stråler brydes af de roterende vinger. Hertil kan komme gener fra lavfrekvent støj, der først lader sig måle, når kæmpevindmøllerne er rejst. Det er ikke uden grund, at vindmøller i den størrelse udvikles til at blive placeret i havvindmølleparker, der ikke kan ses fra land.

I foreningen Beskyt Jammerland Bugt, kunne vi ikke være mere enige; gigantiske havvindmøller hører hjemme på havet og da slet slet ikke i en beskyttet og naturskøn bugt!

Artiklen findes her: https: www.jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE12511102/nej-til-kommunalt-vindmoellevanvid


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar