Udkast til ”Danmarks Havplan” har været i høring, meget lille fokus på naturen!

Husk Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 23. oktober 2021 kl. 10

Der har netop været høring på hvad der kaldes ”Danmarks Første Havplan”.

Fra statens side (Søfartsstyrelsen) lægges der op til markant øget erhvervsudnyttelse af Jammerland Bugt. Denne erhvervsudnyttelse er eksempelvis den store havvindmøllepark, råstofudvinding og opdræt af fisk og skaldyr i bugten.

Alle de nævnte aktiviteter vil udfordre bugtens fine økologiske balance herunder produktionen af føde til de meget store og beskyttede fugleflokke, der anvender bugten til ophold og opfedningsområde.

Jammerland Bugt har allerede rigtig mange af de naturkvaliteter, der generelt efterspørges og arbejdes hen imod langs de danske kyster! Der er føde og opholdsmulighed både til vigtige fuglebestande herunder truede og beskyttede fuglearter, samt til andre beskyttede dyrearter så som marsvin.

Bugten har en god økologisk tilstand, moderat fiskeribelastning, lav næringsstoftilførsel fra landområder og en anerkendt rekreativ kvalitet med tilhørende erhverv (campingpladser m.m.) omkring i bugten.

Jammerland Bugt har således allerede nu netop de kvaliteter man i høj grad tilstræber og mange steder bruger rigtig mange penge på at forsøge at etablere!

Hvis ikke foreningens indsigelse bliver taget til efterretning, kan det udvikle sig til en katastrofe for naturen langs Jammerland Bugt.

Se nærmere i artiklen i NordvestNyt 6. oktober 2021 (Link):

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har i samarbejde med anerkendte fagpersoner udarbejdet et høringssvar som er indsendte i høringsperioden, høringssvaret kan læses her (Link):

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Årets generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt afholdes lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10.00 i Gørlevhallen.

Nærmere information følger snarest, men her en kort statusopdatering fra bestyrelsen:

“Måske ser det ikke ud til der sker så meget fra bestyrelsen, men vi er midt i en proces, hvor vi afventer European Energys VVM.

I kan følge procesforløbet på Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk

Det er nu mere end 10 år siden, at EE (European Energy A/S) indsendte deres ansøgning om opførsel af et gigantisk Vindmølle-industrianlæg i den smukke Jammerland Bugt.

Bestyrelsen for foreningen Beskyt Jammerland Bugt, de tilknyttede eksperter samt medlemmer og støtter har kæmpet imod en realisering af projektet, i de mere end 8 år som det har været kendt for offentligheden.

EE repræsenteret ved direktør og hovedaktionær Knud Erik Andersen har gennem de seneste måneder været meget aktiv i medierne, på Twitter og i aviserne. Vi ser forundrede og hovedrystene til, mens han overfortolker, misfortolker og forvrænger sandheden om div. ekspertundersøgelser til projektet. Situationen er simpelthen grotesk.

Lovgivere og embedsværket burde for længst have besluttet at stoppe dette private, unødvendige og naturødelæggende vanvidsprojekt.

Staten opfører selv store havvindmølleparker og har udpeget flere områder, men fravalgte tidligt i projektet Jammerland Bugt, da der var andre åbenlyse og bedre placeringer.

Derfor giver det absolut ingen mening, at en privat investor efterfølgende griber chanchen og søger om lov til at udnytte området for opførelse af et endnu mere omfattende projekt end de tidligere foreslåede statslige af slagsen.

Vi arbejder naturligvis fortsat imod en realisering af vanvidsprojektet og vil derfor gerne informere Jer nærmere på den årlige generalforsamlingen som afholdes den 23’ende oktober, hvor der selvfølgelig også bliver mulighed for at stille spørgsmål.”

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Er vi vidner til en skinproces?

I Nordvestnyt kunne man den 1. juni overraskende læse, at European Energy A/S har stærk forventning om en snarlig endelig etableringstilladelse for den store havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Jamen jamen, der er mange punkter derom, der ikke er afklaret, og mange punkter hvor man ikke har leveret de ved den offentlige høring ønskede data, data som er nødvendige for en kontrol af mulige påvirkninger af miljøet!

Så med mindre man har en underhåndsaftale med Energistyrelsen om at blæse på kontrol og blæse på kvaliteten i den indtil videre fremlagte miljøredegørelse, forekommer det noget besynderligt med denne ”optimisme”.

Seneste offentlige høring foregik herover juleferien 2018 og de første uger af 2019. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt indleverede sin indsigelse (der var én blandt over rekordmange 400 indsigelser) i februar 2019. Men de konkret ønskede data for kontrol er stadig ikke leveret, tages disse indsigelser overhovedet seriøst? Ønsker man ikke kvalitet i materialet?

Og rimelige og faktisk let opfyldelige punkter fra det forudgående borgermøde (der er en del af den officielle proces) er fortsat ej heller imødekommet?  Var dette borgermøde blot formalia der skulle overstås? Den opfattelse kunne man jo godt få, også da Energistyrelsen efterfølgende måtte i pressen og beklage den arrogance mange deltagere havde fået opfattelsen af at Energistyrelsen her lagde for dagen.

Herunder gives i kort form eksempler på punkter der stadig ikke er tilstrækkeligt og tilfredsstillende belyst:

  • Fugleproblematikken er absolut ikke afklaret. Mange fuglearter som er beskyttet på EU-niveau optræder i antal, som klart gør at området vil kunne udpeges som væsentligt beskyttelsesområde for disse arter.
  • Fugleproblematisk i relation til nabolande, et land som Sverige er absolut ikke tilfredse med det fremlagte materiale og øvrige lande har fået fremsendt materiale på dansk.
  • Kumulativ virkning på miljø og fødeemner for fugle og marsvin af den omfattende klapning der pt foregår i Jammerland Bugt, senest med materiale fra Kalundborg nye Vesthavn. Punktet er overhovedet ikke med under kumulative påvirkninger i projektmagers miljøvurderingsrapport!
  • Projektmager/rådgiver mangler fortsat og trods at der venligt er rykket herfor, at fremlægge grundlæggende støjdata til kontrolberegninger af dette meget væsentlige punkt. Dette gælder både den anvendte støjemission fra møllerne mv. (se indsigelsen fra februar 2019) samt data for baggrundsstøj, der skal indgå i kumulativ vurdering af støjniveauet for mennesker og dyr langs bugten.
  • Retvisende visualisering… Det er fortsat ikke fremlagt. Også visualiseringer fra højtliggende beboelsespunkter fra Røsnæs.
  • Kvali- og kvantitativ stillingsstagen til et muligt havvindmølleprojekts betydning for Røsnæs i lyset af dennes udnævnelse til Naturkanon… punktet er ikke berørt eller nævnt i projektmagers VVM-rapport.
  • Kumulativ indvirkning fra andre nye anlægsprojekter i området, herunder to meget store vindmøller ved nordsiden af Gørlev.

Dette var blot eksempler. Projektmager har nu haft mere end 2 år til at levere de data, der er nævnt og som seriøse borgere har sat sig til tasterne og anmodet om. Når disse data forligger skal der så foretages supplerende kvalitetskontrolberegninger og disse skal forventeligt drøftes og vurderes. Hvordan man som projektmager da kan drømme om en endelig etableringstilladelse allerede i 2022 er en gåde….

Det er forhåbentlig ikke en skinproces (dvs. en sagsbehandling som udadtil skal fremstå som retfærdig og uvildig, men hvor resultatet er givet på forhånd) vi, kommunen og mange andre her er vidne til…?

Vi ønsker alle en god sommer og kan love, at kampen for natur og mennesker langs Jammerland Bugt fortsætter indtil havvindmøllerne er flyttet ud på havet, hvor de jo hører hjemme.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

En meget besynderlig logik/argumentation…

Halvøen Røsnæs blev i november 2018 officielt udnævnt til repræsentation i Danmarks nationale Naturkanon, flot, fortjent og yderst rimeligt.

Det man ved udnævnelsen lagde vægt på, var det unikke landskab, den unikke natur og fauna, herunder også de vande der omgiver Røsnæs. Røsnæs er som bekendt højt beliggende og udsigten derfra er unik.

Rigtig mange boliger og sommerhuse på Røsnæs har store sydvendte vindues- og opholdspartier netop for at kunne nyde solen, samt den fantastiske udsigt over fjord, Storebælt og den lave Asnæs halvø.

Dette aspekt indgår imidlertid ikke i projektmagers European Energy A/S’ fremlagte VVM-redegørelse, hvilket det naturligvis burde gøre. For visualiseringer har man under punktet Røsnæs, valgt en meget u-repræsentativ vandkants-visualisering fra et geografisk punkt inden Røsnæs de facto ”starter”!

Der er således overhovedet ikke fremlagt repræsentativ visualisering fra boliger på Røsnæs, selvom man i VVM-rapportens hoveddel som nævnt forsøger at give indtryk heraf, ved under overskriften Røsnæs at anvende vandkantsbilledet inde fra Kalundborg (side 363 i hovedrapport)! Mon nu lige de forventelig ikke-lokalkendte sagsbehandlere i Energistyrelsen fanger den? Og ved samme sagsbehandlerne i øvrigt hvor lav Asnæs egentlig er, samt at skovbevoksningen der hovedsagligt er løvfældende?  Dette betyder at havvindmøller og samt de blinkende lys i forhold til de fremlagte visualiserings-billeder vil være ekstra synlige en stor del af året?

Repræsentativ visualisering fra Røsnæs blev ellers fremlagt som absolut rimeligt ønske på Borgermøderne arrangeret af Projektmager/Energistyrelsen, møder der netop der har borgerinddragelse til formål.

Med hensyn til udnævnelsen af Røsnæs til Naturkanon giver projektmager/dennes rådgiver efterfølgende i høringsnotaterne, indtryk af at udnævnelsen skulle have fundet sted efter at VVM-redegørelsen sendtes i høring (Høringsnotat Borgere og Foreninger side 7/37, www.ens.dk), dette er simpelthen ikke korrekt!

Dette aspekt må naturligvis medtages ved vurdering af havvindmølleparkens påvirkning af miljøet samt den mulige påvirkning af erhvervsmæssige interesser der knytter sig hertil!  

Ordentlig og repræsentativ visualisering fra Røsnæs er blevet yderligere aktuelt siden, idet Strandhotel Røsnæs med Restaurant Næs i marts 2021 er kåret som Danmarks bedste badehotel!

Strandhotel Røsnæs og Restaurant Næs (Foto: Strandhotel Røsnæs / Fredløv)

Ingen tvivl, den unikke udsigt over fjord og Asnæs fra stedet er medvirkende hertil. Hotellet ligger præcist sådan, at man fra Hotellet kigger frit over Asnæs til Jammerland Bugt mellem de to skovpartier på Asnæs.

At udnævnelsen af Røsnæs til repræsentation i den Danmarks Naturkanon ikke indgår i projektmagers VVM-redegørelse er naturligvis uacceptabelt. Og at der ikke indgår repræsentative visualiseringer fra Røsnæs i materialet ligeså uacceptabelt.

Vi må naturligvis forlange at VVM-vurderingen tager afsæt i oplyste og gældende forhold. Og vi må forlange respekt for rimelige ønsker fra Borgermøderne indkaldt af Projektmager. Ellers er der tale om en regulær skinproces!

Havvindmøllerne hører hjemme på havet, ikke i en naturskøn bugt.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

1 Million klik på Jammerlandbugt.dk – Tusind tak!

Hjemmesiden her (jammerlandbugt.dk) runder i disse dage mere end en million klik. Disse mange klik kommer fra små 300.000 unikke IP-adresser. Der er med andre ord omkring 300.000 mennesker, der har besøgt vores hjemmeside.

Dette vidner om en meget stor interesse for det som hjemmesiden handler om, nemlig beskyttelse af truede dyr og beskyttelse af et meget vigtigt naturområde!

Truslen mod bugtens unikke natur og de truede dyr, udgøres af et gigantisk industrianlæg i form af en havvindmøllepark med 34 til 60 kolossale møller, placeret alt for tæt på land.

Møllerne vil være op mod 200 meter i samlet højde og således på højde med Asnæsværkets højeste skorsten. De vil stå skulder ved skulder eller mølle ved mølle og syne meget voldsomt. Møllerne forsynes hver især med adskillige blinkende lys og vil således være synlige dag og nat.  

Et stort antal områder i Danmark er blevet undersøgt for mulig egnethed for kystnære vindmølleparker i statsligt regi. Også Jammerland Bugt indgik i denne store undersøgelse som én blandt mange lokaliteter. Jammerland Bugt blev dog fornuftigvis slutteligt fundet ikke-egnet efter både faglige vurderinger samt drøftelser både med kommuner og andre aktører.

En privat aktør (European Energy A/S) udnyttede dog kort derefter en daværende mulighed i lovgivningen (åben-dør) til at søge om udnyttelse af bugten til opførelse af en meget stor privatejet havvindmøllepark. Det er dette projekt, der således i dag ”spøger” i bugten. Politikerne har siden, med stor enighed, lavet lovgivningen om… men det aktuelle projekt er ansøgt inden denne lovændring.

Projektet vil indebære en markant negativ påvirkning af et område med meget store naturværdier. De 200 meter høje havvindmøller placeres i et bælte tæt på land. Staten (Energistyrelsen) skal godkende opstillingen.

Så vi står med et projekt, der endnu ikke er opført, og som med de aktuelle politiske rammer ikke ville være muligt. Projektet får trods ændringerne i lovgivningen lov at fortsætte sin proces efter de dagældende regler i 2012. Den politiske vilje eller det politiske mod til at rydde op i en forfejlet og panisk lovgivning er desværre svær at få øje på. Som én af vores lokale politikere udtalte, så sidder politikerne alene med aben og det er også derfor fra dem, at oprydningsinitiativer skal komme. Lad os nu få fornuften tilbage i energi- og klimapolitikken. Set med såvel lokale briller som i det store perspektiv er og bliver dette et vanvidsprojekt.

Kalundborg Kommune ønsker ikke havvindmøller i Jammerland Bugt, og arbejder aktivt mod projektet, jf. http://www.dr.dk/nyheder/penge/kalundborg-siger-klart-nej-til-havmoellepark

Blandt modstanderne til projektet findes også Danmarks Naturfredningsforening, jf. JB_DN ,Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Den svenske stats naturmyndighed (Naturvårdsverket) og Akademirådet jf. JB_akademi, samt over 5.400 borgere fra lokalområdet.

Projektmager har som et nødvendigt led i godkendelsesprocessen afleveret en såkaldt VVM-redegørelse over mulige påvirkninger af miljøet for mennesker og dyr. Trods mange fejl og mangler i dette materiale viser VVM-redegørelsen, at de miljømæssige ulemper for projektet er i massivt overtal, se eksempelvis indlægget her på hjemmesiden fra 8/4 2021. VVM-redegørelsen siger direkte, at projektet vil have en meget voldsom visuel indvirkning for fastboere, sommerhuse, brugere af de rekreative muligheder, campingpladser, kolonier mv langs kysten. De meget høje møller vil være synlige viden om faktisk helt til områder omkring Odense.

Jammerland Bugt er et anerkendt opholds- og ynglested for Danmarks eneste tandhval marsvinet. Marsvinet er en dyreart der nyder særlig national og international beskyttelse, der er faktisk såkaldt nul-tolerance overfor forstyrrelse af denne dyreart.

I forbindelse med projektmagers VVM-redegørelse blev der i flere omgange udført fugletællinger i bugten. Disse tællinger viste bestande i Jammerland Bugt på over 1% kriteriet for en række EU- beskyttede fuglearter. For edderfugle blev eksempelvis optalt et antal fugle svarende til 27% af den vesteuropæiske bestand!

Svenske miljømyndigheder har klart meldt ud, at man ikke finder det fremlagte projekt ok. Hvorvidt de danske myndigheder har taget den – via Espoo-konventionen nødvendige diskussion med nabostater omkring disse emner – er uklart, vi er langt fra overbeviste. På bedste amatørvis har Energistyrelsen på et tidligt tidspunkt sendt et Link til en række nabostater, hvor disse så kunne klikke… og på dansk læse om projektet… dette er næppe tilstrækkeligt.

Jamen hvad med klimaet vil nogle ganske fornuftigt indvende? Ingen tvivl, klimahensyn er meget vigtigt! Men vi har også brug for miljø og biodiversitet! Og velbegrundede internationale bestemmelser for beskyttelse af dyr og natur skal naturligvis også overholdes.

Har vi ikke brug for vindenergien kan man også spørge? Jo – det har vi bestemt. Heldigvis er der i tiden, der er gået siden denne forfejlede lovgivning var gældende sket stor udvikling. Møllerne er blevet væsentligt billigere og det er ikke mere nødvendigt at få de store havvindmøller ind på så lavt vand for at opnå en konkurrencedygtig elproduktionspris. Kommer møllerne længere ud vil der også være væsentligt bedre vindforhold og dette vil ganske enkelt medføre en højere produktion.

Der er nu taget skridt til at etablere sålkaldte energiøer ude i Nordsøen. Sådanne øer vil give optimale forhold mht. vinden, anlægs- og serviceomkostninger og vil betyde væsentligt færre miljøgener for mennesker og dyr. Et nyt og grønt… Nordsøeventyr!

Havvindmøllerne hører hjemme på havet, ikke i en naturskøn bugt.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Hold godt fast! Juristerne har lagt hovederne i blød…

Som omtalt tidligere har blandt andre foreningen Beskyt Jammerland Bugt klaget til Energiklagenævnet i Viborg over Energistyrelsens foreløbige godkendelse af Europeans Energy A/S’ VVM-redegørelse. Dette er gjort fordi VVM-redegørelsen ikke har den fornødne kvalitet, er misvisende på en række punkter og ikke i tilstrækkeligt omfang dækker de miljøaspekter, der nødvendigvis skal indgå.

Ved Energistyrelsens foreløbige godkendelse skrev selvsamme styrelse på sin hjemmeside, at godkendelsen kunne indklages til Energiklagenævnet, se teksten herunder:

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.

Energiklagenævnet modtog Beskyt Jammerland Bugts klage den 18. juni 2020, hvori der klart og præcist argumenteres for klagens berettigelse i henhold til ovenstående samt det indhold i VVM-redegørelsen klagen omhandlede.

Her 10 måneder senere (den 15. april 2021) har Energiklagenævnet i Viborg truffet afgørelse… den fylder 8 sider og lyder indledningsvist:

Energiklagenævnet afviser klagen over Energistyrelsens afgørelse, da klager ikke er klageberettiget.

Utroligt! ikke klageberettiget?

Heldigvis uddybes dette i klart sprog, se uddrag af uddybningen herunder:

Energiklagenævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapporten vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt må antages at berøre en stor, ikke umiddelbar identificerbar kreds af personer, foreninger og erhvervsdrivende i området. På baggrund af oplysningerne fra klager om foreningens medlemmer finder Energiklagenævnet efter en samlet og konkret vurdering, at hvert enkelt af foreningens 1.390 medlemmer ikke kan antages at have den fornødne individuelle interesse i at kunne påklage Energistyrelsens afgørelse af 22. maj 2020. Det store antal berørte personer, foreninger og erhvervsdrivende bevirker således en udtynding af den enkeltes interesse, at den falder under væsentlighedstærsklen sammenholdt med, at opførelsen af havvindmølleparken vil have betydning for en stor, afvekslende og svært identificerbar kreds af beboere i og brugere af området. Energiklagenævnet finder ikke, at der foreligger omstændigheder, der kan begrunde, at klager, herunder klagers medlemmer, er særligt berørt i forhold til andre beboere i og brugere af området, som berøres af Energistyrelsens afgørelse.

Klager er ikke selv berørt af Energistyrelsens afgørelse af 22. maj 2020, og klager repræsenterer heller ikke personer, som hver især har en væsentlig og individuel interesse.

Helt fantastisk sprog! men hov… der var jo også en privatperson, der havde klaget direkte til Energiklagenævnet. Faktisk en beboer i første række til vandet. Denne klage blev dog også (meget tidligt) afvist… ej heller denne beboer havde væsentlig eller individuel interesse synes Energiklagenævnet?

Nu bliver det lidt indviklet… hvem er så egentlig klageberettiget?

Inden offentliggørelse af sin afgørelse har det uafhængige Energiklagenævn ladet Energistyrelsen kommentere på det skrevne, og hold nu godt fast, herunder ses hvem Energistyrelsen anser som eneste klageberettigede i den aktuelle sag:

Det er Energistyrelsens vurdering, at der – ud over European Energy A/S – ikke er andre, som kan have en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen af 22. maj 2020 om godkendelse af forundersøgelsesrapporten vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt.

Utroligt… hvorfor skrev Energistyrelsen så egentlig at ”man” kunne klage?  Og betyder dette så også at Kalundborg Kommunes klage afvises, da ej heller kommunen så er klageberettiget?

Nuvel, der er kun tale om en foreløbig godkendelse af miljøvurderingen for det store   havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt, men den fremlagte miljøvurdering er altså fejlbehæftet og ufuldstændig og sådant bør der altså rettelig kunne klages over i rette tid! 

Er politikerne mon klar over, hvorledes denne klageadgang således i praksis fungerer?

Som en lille, men væsentlig ”krølle” skal nævnes, at Energiklagenævnets afgørelse ikke kan indklages for nogen instans… sådan fungerer vores demokratiske processer altså!

Links:

Energiklagenævnets afgørelse:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Ingen tvivl: Havfuglene i Jammerland Bugt skal beskyttes!

Som omtalt før er biodiversiteten i Danmark truet, se eksempelvis indlægget her på siden fra 9. november 2020 samt 19. januaar 2021. Samtidig har Danmark modtaget International kritik for ikke i tilstrækkeligt omfang at sikre truede dyr og områder som man er internationalt forpligtet til.

Dyr kender ikke landegrænser og derfor er internationale tiltag og beskyttelser nødvendige i relation til eksempelvis trækkende fugle.

Kriteriet for udpegning af væsentlige områder for sådanne fugle er ofte, at mere end 1% af en samlet international bestand opholder sig et givet sted, eksempelvis for at raste, opfedes under træk eller som yngleplads.

Måske på baggrund af det internationale pres, har Danmark netop nu sendt forslag i høring, om et antal nye fuglebeskyttelsesområder, med særlig vægt på europæiske trækkende havfugle. Områderne oplyses at være udpeget af fagfolk og organisationer. Dykker man (via aktindsigt) ned i materialet ses, at de foreslåede områder oprindeligt synes udpeget af organisationer. Forskere ved det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE ved Aarhus Universitet) er så efterfølgende er blevet bedt om at følge op på, hvorvidt disse områder lever op til kriterierne for udvælgelse samt om andre områder skulle medtages. DCE-folkene oplyser i indstillingerne, at data grundlaget for en række arter har været usikkert og til tider baseret på lidt ældre data. Man kunne have ønsket nyere og mere dækkende undersøgelser.

I de 4 teknisk faglige baggrundsrapporter fra DCE ses, at også fugletællingerne udført i forbindelse med undersøgelserne for en eventuel Havvindmøllepark i Jammerland Bugt er nævnt. Men fagfolkene oplyser også ærligt, at godt nok har de fået stillet disse data til rådighed, men at de ikke har anvendt alle data. Om dette skyldes et tidspres, ressourceproblem, kvalitetsproblem ved omtalte undersøgelser eller andet ved vi ikke.

De fugletællinger European Energy A/S har fået udført i forbindelse med havvindmølleprojektet for Jammerland Bugt, viser blandt andet at mere end 25 % af den vesteuropæiske bestand af edderfugle befandt sig i området under en af tællingerne. Og flere andre trækfugle var også til stede i et omfang, der overstiger 1% kriteriet (f.eks. sortænder og gråstrubede lappedykkere). Dette uagtet at optællingsmetoden, der anvendtes (meget lavtgående fly) netop vil få sådanne havdykænder til at dykke. Tallet ligger langt over væsentlighedskriteriet på de nævnte 1% af en bestand, der ofte anvendes ved udpegning af beskyttelsesområder.

Hvorfor disse nye fugletællinger ikke skal indgå ved udpegning af nye marine naturbeskyttelses områder er en gåde. Særligt når området faktisk også er særdeles væsentligt for en række andre særligt beskyttede dyr som eksempelvis marsvin.

Ifølge EU’s Habitat og Fugledirektiv gælder en forpligtelse for EU-medlemslandene til, at de skal benytte den tilgængelige, bedste og nyeste videnskabelige viden i deres arbejde med at udpege og forvalte EU-fuglebeskyttelsesområderne.  På denne baggrund er det også lidt overraskende, at Miljøministeren i Berlingske Business den 21. april 2021 udtaler, at de danske fuglebeskyttelsesområder udpeges efter anerkendte fuglefaglige kriteriers, og at ”De er nøje udpeget, der hvor fuglene rent faktisk er”.

Skal tilgængelige fakta anvendes eller ej?

Skal undersøgelses-forpligtelsen fra EU’s Habitat og Fugledirektiv følges eller ej?

Se faglig uddybning her: https://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2021/05/20210505-hoeringssvar-de-6-eu-fuglebeskyttelsesomraader.pdf

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Skal kendt viden og fakta anvendes i VVM-rapporten eller ej?

Energistyrelsens afgørelse for tilladelse eller afvisning af opførelse af den store havvindmøllepark i Jammerland Bugt hviler, efter det oplyste, i meget vidt omfang på Miljøvurderingsrapporten for projektet (den såkaldte VVM – Vurderinger af Virkninger på Miljøet – rapport).

Miljøvurderingsrapporten er bestilt og betalt af projektudvikler (European Energy A/S).

Rapporten skal, som benævnelsen VVM angiver, vurdere havvindmølleprojektets mulige påvirkninger af miljøet for bl.a. natur, fauna, dyreliv, landskab, mennesker, erhverv mv. Et meget væsentligt punkt heri er de såkaldte kumulative effekter. Dette vil sige, at det godt kan være at havvindmølleprojektets påvirkning alene af ét givent forhold er acceptabelt, men ser man påvirkningen i sammenhæng med en række andre eksisterende samt planlagte forhold, da vil realiseringen af det foreslåede projekt gøre at den samlede miljøpåvirkning IKKE bliver acceptabel.

I Jammerland Bugt findes et såkaldt klapningsområde. Det er et område hvor der, efter forudgående tilladelse af relevante myndigheder, kan gennemføres dumpninger af eksempelvis uddybningsmateriale, havneslam og andet.

De dumpninger der igennem tiden er foretaget på den nævnte plads, er fra udgravninger i Kalundborg Fjord herunder havnearealerne. Slammet derfra rummer således materiale fra både Kalundborg Havn, Raffinaderiet, Asnæs Olie Terminal samt Asnæsværket (eksempelvis 1, 2, 3 & 4)

Jammerland Bugt er et meget væsentligt område for eksempelvis edderfugle der er optaget på EU’s rødliste for truede fugle (5). De forekommer i meget stort antal i bugten, fordi de her kan finde gode mængder af blåmuslinger og snegle mv på relativt lavt vand (10-20 meter) og fordi området er roligt og med begrænset skibstrafik.

Efter de første af VVM-rapportens fugleoptællinger, som fandt sted i 2014, har Miljøstyrelsen i forbindelse med et andet anlægsarbejde tilladt klapning (= dumping) i perioden aug. 2017 – sept. 2020 af en meget stor mængde (925.000 m3) giftholdigt havnesediment (= havneslam) i nærheden af det potentielle mølleparkområde. De 925.000 m3 svarer til ca. 23.000 lastvognslæs!

Slammet er opsamlet fra havbunden i forbindelse med udbygningen af den nye Vesthavn i Kalundborg og er dumpet i vandet på en lokalitet lidt sydvest for spidsen af Asnæs (lokalitet (Klapplads K_020_01 Asnæs SV)) – dvs. lige nordvest for det planlagte havvindmølleparkområde. Når der dumpes, vil der grundet strøm og andet i vandet opstå en sediment ”sky” der vil kunne brede sig over et større område end selve dumpningspladsen.

Det fremgår af både ansøgningen og tilladelsen til denne store dumpning, at den største spredning kan forventes at foregå i sydlig retning på grund af de lokale strømforhold i bugten. Man kan derfor gå ud fra, at en del af det giftige slam vil aflejres på de blåmuslingebanker mv., som bl.a. udgør levegrundlag for bugtens overvintrende havænder.


Illustration af sedimentpølens udbredelse i sydlig retning ved 5 timer med ganske moderat strøm (1)

Slammet indeholdt en række forskellige miljøgifte, bl.a. cadmium, bly, kobber og tributyltin (TBT), som oprindeligt stammer fra de mange historiske udledninger fra fabrikker, bådtrafik, skibsværft mv. i Kalundborg. Særligt det meget giftige stof TBT forekommer i slammet i ret høje koncentrationer.

Den formodentlig største miljø- og naturrisiko fra dumpningen kan antages at være negativ effekt af slammets indhold af TBT på bugtens muslinge- og sneglesamfund og dermed på havfugle, herunder edderfuglene. Adskillige videnskabelige undersøgelser har påvist, at TBT ofte forekommer i sediment i årtier, at stoffet har utilsigtede negative indvirkninger på havenes bundfauna, og i dag desuden forekommer i alle led i naturens fødekæder, herunder i plankton, muslinger, snegle, fisk, delfiner, hvaler og mennesker. (11, 12, 13 & 14)

En eventuel havvindmøllepark i Jammerland Bugt vil give yderligere sedimentskyer, ophvirvling af  bundmateriale samt anden forstyrrelse for fuglene i forbindelse med etableringen. Dette sker ved både etablering af mølletårne, etablering af fundamenter, stenrev, nedspuling af kabler og den søtrafik, der knytter sig til arbejds- og servicefartøjer.

Men forholdet omkring den her omtalte udførte klapning er ikke medtaget, endsige overhovedet nævnt, i afsnittet om mulige kumulative effekter i VVM-rapporten for havvindmølleprojektet og dets mulige betydning for fuglelivet mv.  Og forholdet er heller ikke behandlet i de efterfølgende notater vedr. de truede fugle?

Det ignoreres således både i miljøvurderingen for havvindmølleparken og for den omfattende dumping, at disse forhold samlet vil kunne tænkes at have markante både direkte og indirekte negative effekter på muslinger og dermed på bl.a. den europæiske trækfuglebestand af edderfugle.

Hvor er kvaliteten/seriøsiteten i materialet, der skal ligge til grund for en tilladelse eller afvisning af projektet?

De nævnte forhold var som anført fuldt kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af VVM rapporten for en eventuel havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Kilder:

1. Ansøgning om tilladelse til klapning af sediment fra Kalundborg Fjord på klapplads Asnæs SV K_020_01. april 2017, NIRAS A/S og Kalundborg Havn.

2. Klapningstilladelse fra Miljøstyrelsen. 4. august 2017. Annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 7. august 2017.

3. Vejledning om dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning. Miljøstyrelsen, den 7.november 2005.

4. Asnæs Oil Terminal – Klapningstilladelse. Miljøstyrelsen. 13. februar 2020. Annonceret påMiljøstyrelsens hjemmeside den 13 februar 2020.

5. European Red List of Birds. European Commission 2015.

11. Environmental levels, toxicity and human exposure to tributyltin (TBT)-contaminated marine environment. A review. By Blanca Antizar-Ladislao. Environment International, vol 34, Issue 2, February 2008.

12. Tributyltin Compounds (TBT). Evaluation of health hazards and proposal of health-based quality criteria for soil and drinking water. Environment Project no. 1524, Danish Ministry of the Environment, 2013.

13. Tributyltin. Wikipedia (en.m.wikipedia.org/wiki/Tributyltin”).

14. Occurrence and trophic magnification profile of triphenyltin compounds in marine mammals and their corresponding food webs. By Ronia Chung-tin Sham et al., Environment International. Vol 137, april 202015.

15. Kommunikation og research ved tidligere direktør ved FN´s Udviklingsprogram vedr. international miljølovgivning og miljøvurderinger Søren Mark Jensen

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Balance…

Klima- og miljøhensyn er meget væsentlige for den menneskelige aktivitet her på jorden. Ligeså er opretholdelsen af biodiversitet og nødvendige habitater.

De bedste løsninger er naturligvis dem som gør en positiv indsats på alle ovennævnte områder.

Men sådan er det ikke altid, mange løsninger er et plus for det ene aspekt, men et minus for et eller flere af de andre.

Den VVM-rapport projektmager European Energy A/S har fremlagt for Jammerland Bugt Havvindmøllepark, oplister fordele og ulemper for miljø, klima og en række andre forhold for det foreslåede projekt.

Laver man en simpel sammentælling af fordele/ulemper for projektet, alene ud fra projektmagers fremlagte materiale, hvor ca. 100- 150 mulige påvirkninger vurderes, fås følgende resultat for henholdsvis anlægs- og driftsfasen:

Ovenstående gælder for projektet alene, sammentælles såkaldte kumulative (hvor andre anlæg og allerede eksisterende forhold i området indgår) fordele/ulemper i projektmagers rapport, fås at ulemperne når op over 90 %!

Resultatet af sammentællingerne taler sit eget tydelige sprog: Ulemper og miljømæssige negative påvirkninger står i kø for det foreslåede projekt.

Den foreslåede lokalitet er simpelthen ikke egnet!

Ovenstående er som nævnt lavet ud fra optælling af de fordele/ulemper projektmager selv oplister i sin VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) rapport.  Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er som det fremgår af vores tidligere indsigelse, ikke enig i rapporten, fordelene er tydeligvis overdrevne og ulemperne voldsomt underdrevne.

Men hvad er da løsningen mht. til placering? De planlagte møller er meget store og er jo faktisk både benævnt og udviklet som… havvindmøller! De skal, som navnet siger, ganske enkelt længere ud på havet! Her er vindforholdene markant gunstigere og påvirkningen af miljøet langt mindre!

Anlæg på havet ødelægger ikke Danmarks særkende og nødvendige habitater: Bugter og vige hvor netop vanddybder og andet gør at mange dyr finder føde, hvile- og opvækstmuligheder.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Hvem er den ansvarlige minister, Dan Jørgensen?

Projektet med gigantiske havvindmøller i den idylliske Jammerland Bugt er et grotesk og unødigt overgreb på både natur og mennesker. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har derfor, på vegne både af naturen og de mere end 5.000 danskere, der har skrevet under på en protest mod projektet, søgt at få et møde med den ansvarlige minister for projektet, nemlig Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Eller rettere den minister vi troede var den ansvarlige minister…

For Dan Jørgensen henviser i sit (nyeste) afslag på et møde nu blot til Energistyrelsen og nægter dermed (igen) at tage et møde med repræsentanter for mere end 5.000 danske vælgere. Yderligere skriver Dan Jørgensen i afslaget, at det er Energistyrelsen, der vil træffe en afgørelse i sagen.

Med andre ord fraskriver Dan Jørgensen sig ansvaret for hvad den styrelse – som refererer til ham -måtte beslutte…

Dette sker i samme uge som Justitsminister Nick Hækkerup udtaler om Politiets Efterretningstjeneste PET, at regeringen ikke er forpligtiget til at følge en “styrelse”, hvis det går imod regeringens politik. Tilsvarende gælder i forsvarsministeriet, hvor forsvarschefen blot er chef for en styrelse, mens den reelle magt ligger hos ministeren.

Men sådan er det åbenbart ikke i Energiministeriet, her bestemmer en styrelse åbenbart langt mere end hvad tilfældet er i Justitsministeriet og i Forsvarsministeriet.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt frygter at dette er en indikation på, at Dan Jørgensen er ved at fralægge sig ansvaret for en beslutning, der vil være et voldsomt og unødigt indgreb i den danske natur.

Det er naturligvis helt uacceptabelt!

Et møde har tidligere været aftalt…men blev aflyst af Dan Jørgensen kort før det skulle finde sted.

Vi anmoder derfor alle vores følgere om at skrive en, gerne kort, mail til Dan Jørgensen og bede ham tage det fulde ansvar for de handlinger og beslutninger, der foretages i de styrelser, der ligger under hans ressortområde.

Dan Jørgensen har mailadressen: kefm@kefm.dk

Foreningen Beskyt Jammerland Bugts mødeanmodning findes her:

Svar fra Dan Jørgensen:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar