Regeringen har afvist tre vindmøller på Sjælland, fordi de ville skade turismen!

HUSK: Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt på lørdag den 17. oktober kl. 10.00 i Gørlevhallen. Kom tidligt, således at alle Covid-19 retningslinjer kan følges i god ro og orden.

Faxe Kommune slipper for tre 150 meter høje vindmøller i nærheden af Skovtårnet på Midtsjælland. Dette skyldes mulig negativ påvirkning af turismeerhvervet skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S) i afgørelsen.

Mulig indflydelse på turisme og erhvervsliv er også et de punkter, der indgår i VVM vurderinger for en vindmøllepark som Jammerland Bugt.

Jammerland Bugt er et af Kalundborg Kommunes meget væsentlige rekreative turistområder. Her ligger et meget stort antal sommerhuse, 5 større velbesøgte campingpladser lige ud til bugten, pladser for mobil homes, feriekolonier mv. Flere af disse blev overset i den af projektmager European Energy A/S præsenterede VVM redegørelse…

Der er i lighed med afgørelsen om de tre møller på Midtsjælland, ingen tvivl om, at et stort antal ekstremt høje havvindmøller i bugten vil have en markant negativ turismeeffekt. De lokale campingpladsejere er ikke i tvivl, de har udtrykt meget stor bekymring for det skitserede projekt, ligesom kolleger andre steder i landet, som det fremgår af foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse.

Bekymringen skyldes det meget væsentlige visuelle indtryk, støjen der opstår når møllerne arbejder samt de voldsomt store gener under anlægsarbejde mv.

Det er meget opløftende og positivt for naturen, at erhvervsministeren endegyldigt fastslår at gigantiske vindmøller har en negativ effekt på turismen!

Må vi derfor venligst bede de ansvarlige myndigheder om, at ministerens glædelige og korrekte synspunkt fastholdes – også når det drejer sig om Jammerland Bugt – til glæde for både truede/beskyttede dyr, fauna og mennesker. 

Ministerens afgørelse kan læses her:

https://www.faxekommune.dk/aktuelt/nyheder/udsigten-fra-skovtaarnet-bliver-fortsat-uden-vindmoeller


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Edderfuglen… Tæt på sandheden, men så alligevel ikke helt…

Husk at foreningen Beskyt Jammerland Bugt afholder generalforsamling lørdag den 17. oktober 2020 kl. 10.00 i Gørlevhallen. Der vil være fuld fokus på at overholde samtlige corona-restriktioner til mødet.

Danmarks Radio (DR) sendte for nogle dage siden det kendte satireprogram med Jonatan Spang ”Tæt på sandheden”. Der var mange aktuelle emner i udsendelsen, der blev serveret af en veloplagt Jonatan Spang.

Søreme om ikke også Jammerland Bugt havde fundet vej til sendefladen og her interviewedes en ligeledes veloplagt Rasmus Horn Langhoff (MF, Socialdemokratiet) ved stranden på Reersø. Tak til Rasmus for deltagelsen og Jonatan for at tage emnet op.

Der er et link til programmet herunder, Jammerland Bugt er på efter ca. 11 minutter

https://www.dr.dk/drtv/se/taet-paa-sandheden_-hvad-rimer-paa-klima_171273

Flere miljøvinkler blev humoristisk vendt og truslen for en række af dyrene i bugten var et væsentligt emne. En række dyrearter er truede og nyder særlig beskyttelse efter både nationale samt for visse også internationale konventioner og lovgivning.

I udsendelsen fremkom Jonatan Spang imidlertid med udsagnet, at edderfuglen ikke skulle være truet. Dette er ikke korrekt. Edderfuglen ER truet på EU-niveau (se eksempelvis: ”EU 27 Red List, European Commission, 2015”) link: https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_birds.pdf

Derfor er det særligt vigtigt at væsentlige føde- og opholdssteder ikke ødelægges for Edderfuglen.

Jammerland Bugt er uden diskussion et sådant meget vigtigt spisekammer for edderfuglene. Faktisk er der optalt et antal edderfugle på over 25% af samlede mængde af denne europæiske trækfugl i netop Jammerland Bugt!

De miljøregler og konventioner der beskytter en række truede dyr er lavet på baggrund af talrige seriøse fagfolk og forskeres indsats og er så siden drøftet og ratificeret af politikere på internationalt plan. De må ikke trædes under fode, og enhver tvivl skal faktisk komme miljøet til gode.

20161103-edderfugl-over-vandet

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Svar fra Energistyrelsen er kommet

HUSK at generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt finder sted den 17. oktober 2020 kl. 10.00 i Gørlevhallen. Der vil være fuld fokus på at overholde samtlige corona-restriktioner til mødet.

Som vi beskrev i sidste indlæg, har foreningen Beskyt Jammerland Bugt skrevet til Energistyrelsen for at få afklaret den aktuelle status, specielt med henblik på de yderligere fugleundersøgelser, der tidligere er blevet afkrævet projektmageren (European Energy A/S). Svaret er nu kommet og fremgår her:

Som det fremgår af svaret, er det endnu ikke afklaret om European Energy A/S får tilladelse til opførelse af de gigantiske havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt.

Dette betyder også, at vores kamp for at beskytte naturen mod dette groteske og unødvendige overgreb fortsætter for fuld kraft. Du kan høre meget mere om de fortsatte bestræbelser til generalforsamlingen den 17. oktober.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beskyt Jammerland Bugt skriver til Energistyrelsen

Bemærk: Årets generalforsamling i foreningen Beskyt Jammerland Bugt afholdes lørdag den 17. oktober kl. 10 i Gørlevhallen.

Formanden for Beskyt Jammerland Bugt, har skrevet til Energistyrelsen, for at få afklaret hvordan det kan lade sig gøre, at Energistyrelsen først kræver at European Energy A/S skal levere supplerende fugleundersøgelser, men alligevel godkender VVM-materialet, hvorefter European Energy A/S kan søge om etableringstilladelse.

Det er lidt teknisk, men nedenstående brev forklarer sagen yderligere.

Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Att. Kontorchef Astrid Rathe

Vedr.: Supplerende data på fugleområdet i Jammerland Bugt og vindmøllebekendtgørelsen.

I foreningen Beskyt Jammerland Bugt har vi noteret os, at Energistyrelsen den 22. maj 2020 har givet en betinget godkendelse af den VVM-redegørelse for Jammerland Bugt, som European Energy A/S har indsendt. Samtidig har vi hæftet os ved, at Energistyrelsen i pressemeddelelsen i forbindelse med offentliggørelsen af NIRAS-rapporten om fuglene ved såvel Jammerland Bugt som ved Omø Syd skrev (se bilag 1):

”De overordnede konklusioner i NIRAS-rapporten er de samme som konklusionerne i VVM-redegørelserne for Jammerland Bugt og Omø Syd. Den eksterne vurdering og den offentlige høring af Jammerland Bugt projektet rejser dog nogle opmærksomhedspunkter, som Energistyrelsen vil bede bygherre forholde sig nærmere til fremadrettet. Energistyrelsen vil bl.a. bede bygherre supplere datagrundlaget om fugle i Jammerland Bugt, idet den eksterne vurdering og høringssvar peger på, at dette er en svaghed i VVM-rapporten.

Der vil for begge projekterne Omø Syd og Jammerland Bugt skulle laves et VVM-tillæg, såfremt de foreliggende VVM’er godkendes, og bygherre ønsker at gå videre med projekterne. VVM-tillæg og den efterfølgende høring skal blandt andet sikre, at offentligheden får lejlighed til at forholde sig til de helt konkrete projekter, som bygherre ønsker at realisere. Supplering af datagrundlaget om fugle for Jammerland Bugt vil kunne ske i forbindelse med et eventuelt VVM-tillæg.”

  1. Kan Energistyrelsen bekræfte, at European Energy er blevet bedt om at supplere datagrundlaget om fugle i Jammerland Bugt?
  2. På hvilken måde er det i givet fald sket (venligst fremsend en kopi af instruktionen til bygherre)?
  3. I lyset af, at European Energy A/S onsdag den 19. august 2020 har meddelt Energistyrelsen, at de ønsker at ansøge om etableringstilladelse, ønsker jeg at få oplyst, senest hvornår European Energy skal levere dette supplerende datagrundlag om fugle i Jammerland Bugt?

Afslutningsvis ønsker jeg at få oplyst, om Energistyrelsen eller andre myndigheder har mulighed for at dispensere fra vindmøllebekendtgørelsen, der trådte i kraft i den 7. februar 2019.

Med venlig hilsen

Ole Nyvold

Formand

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

European Energy A/S søger om etableringstilladelse

Som omtalt forskellige steder i pressen, har European Energy A/S, ikke overraskende valgt, at søge om etableringstilladelse til opførelse af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Direktør og hovedejer af European Energy A/S Knud Erik Andersen, har også deltaget i et radiointerview, hvor han helt havde glemt, at det ikke kun er sommerhusejere Jammerland Bugt, som bekymrer sig om det groteske overgreb på naturen, men også miljøorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Knud Erik Andersen undlader også at forholde sig til, at der blandt underskriverne af Foreningen Beskyt Jammerland Bugt’s indsigelse er fastboere samt virksomhedsejere omkring bugten.

Direktør Knud Erik Andersen står personligt til at tjene langt over 1 mia. DKK, hvis projektet gennemføres, så det er måske ikke overraskende at hans hukommelse er lidt selektiv….

Imidlertid er det vigtigt at fastslå, at foreningen Beskyt Jammerland Bugt, fortsætter kampen mod de gigantiske havvindmøller i den smukke bugt. Havvindmøller hører hjemme på havet, og ikke i en naturskøn bugt. Og fagligt baseret og international miljøbeskyttelse via lovgivning for sårbare dyrearter og miljøer skal naturligvis respekteres!

Foreningen har således skrevet nedenstående brev til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget samt til Miljø og Fødevareudvalget. Den er helt naturligt også sendt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og til Miljøministeren

Her er brevet:

Kære medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget

Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie! Nu skal arbejdstøjet på igen.

Tiden er inde til, at du som folkevalgt politiker nu træder i karaktér i relation til lovgivningen vedrørende mulig etablering af kystnære havvindmølleparker. En lang række borgere og brugere af de rekreative danske kyster står i den situation, at deres lokalområder med tilhørende naturværdier er truet af opførelsen af gigantiske el-kraftværker placeret alt for tæt på kysten. Problemerne opstår, fordi projekterne rummer proportioner i forhold til såvel møllestørrelser som mølleantal i et hidtil uset omfang i vores indre og kystnære farvande.

Det kan meget vel tænkes, at du som politiker ikke personligt har haft andel i frembringelse af 2012 VE lovgivningen, men det parti som du repræsenterer har medvirket til vedtagelsen af lovgivningen. Siden 2012 har alle efterfølgende politiske energiaftaler indeholdt elementer, der skulle kompensere embedsværkets og Energiministerens udformning af VE-loven af 2012 og de uheldige konsekvenser i form af manglende lokal indflydelse og tilsidesættelse af naturværdierne.

Situationen nu er den, at en række såkaldte ”åben-dør” projekter står overfor at skulle modtage en etableringstilladelse fra Energistyrelsen. En etableringstilladelse, der i givet fald vil blive givet til trods for massiv kommunal modstand og uden hensyn til naturværdier og biodiversitet i de pågældende områder.

Det må klart forventes, at projekternes realisering vil have en markant negativ indvirkning på befolkningens villighed til at medvirke til den grønne omstilling – ikke mindst fordi etableringen af disse kystnære havvindmølleparker er blevet helt unødvendig. Den teknologiske udvikling og de økonomiske markedskræfter har siden 2012 ganske enkelt overflødiggjort disse parker. I 2018/2019 er der i den hollandske og tyske del af Nordsøen indgået såkaldte ”0-buds” aftaler, hvor mølleopstilleren ikke modtager tilskud til parkens etablering. Samtidig skal det bemærkes, at ingen af de andre nationer omkring Østersøen eller Nordsøen har valgt at etablere havvindmølleparker med så kystnære placeringer som i Danmark – der har vi valgt at gå enegang. Det er som berørte borgere vores vurdering, at en fastholdelse af den nuværende lovgivning og dermed en faktisk etablering af disse kystnære havvindmølleparker i de indre danske farvande vil være gift for den grønne omstilling – Dette vil blive meget tydeligt ligeså snart den første at disse kystnære parker etableres. Vi har en frygt for, at disse kystnære parker kommer til at stå som monumenter over en fejlslagen energipolitik. For vindmøllebranchen vil de komme til at stå, som et udstillingsvindue til illustration af, hvor galt det kan gå.

Vi har fra Energistyrelsen fået oplyst, at lovgivningen (VE-loven) omkring disse ”åben-dør” projekter ikke indeholder lovmæssig mulighed for at opkræve arealleje fra projektopstillerne. Kombineres dette med oplysningen om, at etableringsomkostningerne ved havvindmølleparker siden 2012 er faldet med 70 %, så indebærer udformningen af loven en meget lukrativ indkomst til projektudviklerne. Det er næppe Folketingets opgave at overføre indtægter til nogle få aktionærer bag disse projekter på bekostning af tab af de for samfundet fælles naturværdier. Nogle af brugerne af de rekreative områder har således udtrykt forundring over, at politikerne har ”eksproprieret” de fælles naturværdier til stor ugunst for almenvellet, men til fordel for nogle få projektudviklere.

Endelig vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at der indbygget i hele ”åben-dør” ordningen ligger en alvorlig risiko for suboptimering. Det hænger direkte sammen med mulige arealkonflikter mellem ønsket om etableringen af energi-øer og storskala havvindmølleparker i forhold til ”små” projekter med placeringer tæt på kysterne. I yderste konsekvens kan etableringstilladelserne i de indre danske farvande til åben-dør havvindmølleparkerne indebære, at det ikke vil være muligt at etablere en energi-ø ved f.eks. Bornholm, fordi kvoterne omkring vores internationale biodiversitetsforpligtelser/fuglebeskyttel­ses­forpligtelser allerede er opbrugte.  

Den manglende mulighed for strategisk at indbygge disse åben-dør projekter i den overordnede infrastrukturudvikling, herunder den nødvendige udbygning af transmissionsnettet tilsiger en grundlæggende ændring af VE-loven med en fjernelse af åben-dør eldoradoet.

Helt centralt står spørgsmålet derfor om, hvilke handlemuligheder I som politikere har i situationen.

Her vil vi gerne komme med nogle bud:

  1. De aktuelle etableringstilladelser (Omø Syd og Jammerland Bugt).

I den foreløbig godkendte VVM-rapport fra den 22. maj 2020 gør Energistyrelsen projektudvikleren European Energy A/S opmærksom på, at ”Udpeges der eksempelvis nye Natura2000 og/eller fuglebeskyttelsesområder i området m.m., skal betydningen af et projekt på lokaliteten undersøges i henhold hertil, inden der kan meddeles etableringstilladelse, jf. § 25, stk. 1 i VE-loven.” Der foreligger således en mulighed for, at Miljøministeren og/eller EU-kommissionen udpeger de pågældende lokaliteter til internationalt betydende fuglebeskyttelsesområder. EU-kommissionen har allerede rejst spørgsmålet i relation til Omø Syd. I Jammerland Bugt er der i forbindelse med projektet observeret, at der i perioder opholder sig mellem 25-33 % af den samlede nordeuropæiske bestand af edderfugle i bugten. Fuglene dykker ned til 20 meter for at hente føde op.  Jammerland Bugt er rig på blåmuslinger, som udgør en væsentlig del af edderfuglenes fødegrundlag. Edderfuglene er rødlistede på EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Det har selvsagt betydning for biodiversiteten, når der opføres et el-kraftværk midt i havdykændernes spisekammer. En enig kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune er modstandere af projektet i Jammerland Bugt og har indbragt Energistyrelsens betingede godkendelse af 22. maj 2020 for Energiklagenævnet. Det samme har NGO Beskyt Jammerland Bugt gjort. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund er modstandere af projektet ved Omø Syd. Det svenske Naturvårdsverket er modstander af begge projekter. En beslutning om at udpege arealerne til internationale fuglebeskyttelsesområder vil ikke kunne udløse erstatningskrav fra European Energy og vil samtidig opfylde kravet om ikke at være et indgreb med ”bagudvirkende” kraft.

  1.  Øvrige kystnære havvindmølle projekter (Mejlflak v.  Aarhus Bugt og Lillebælt Syd v. Assens).

Kommunalbestyrelserne i Odder samt i Assens er modstandere af disse ”åben-dør” projekter, som hhv. European Energy A/S og Sønderborg Forsyning står bag. Situationen omkring Mejlflak er, at brugerne af de rekreative områder i mere end 10 år har befundet sig i usikkerhed om, hvorvidt projektet ville blive realiseret. En uanstændig behandling af de berørte borgere. Sønderborg Forsynings ønske om at gøre Sønderborg CO2-frit demonstrerer en naiv silo tankegang i klimakampen. Løsningen består tilsyneladende i at belaste borgerne i Assens Kommune med gener som man i Sønderborg ikke selv bliver påvirket af. Set ud fra en balanceret helhedsvurdering er dette ikke rimeligt og vi vil gerne også her pege på den mulighed, der ligger i at udpege områderne i Lillebælt Syd og ved Mejlflak til internationale fuglebeskyttelsesområder.

  1. De statslig udbudte kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Vattenfall har vundet disse udbud, men har en ganske betydelig strategisk interesse i at være involveret i storskalaprojekterne og i projekterne omkring energi-øerne. Lad Energistyrelsen indgå en aftale med Vattenfall om at integrere – som minimum Vesterhav Nord med dets 180 MW – i Thor-projektet, så rammen for Thor-projektet på 1.000 MW udnyttes fuldt ud. Der vil være betydelige stordriftsfordele for Vattenfall i at gøre dette og samtidig vil de danske skatteydere kunne spare betydelige beløb til at dække forskellen mellem den for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord aftalte afregningspris på 47,5 øre pr. kWh og markedsprisen. Der er dog ikke nogen garanti for, at Vattenfall kommer med det billigste bud på Thor storskala havvindmølleparken og der kan derfor være tale om et erstatningskrav fra Vattenfall. Det er så den økonomiske pris, som vi som samfund må betale for at få en balanceret og bæredygtig grøn omstilling. Under alle omstændigheder kunne det være interessant, at alle parter kunne få indblik i dokumentationsmaterialet i relation til erstatningskravet, så både Energistyrelsen, I som politikere, konsulenthusene, vindmøllebranchen og vi som vælgere kan få syn for sagen omkring økonomien i disse projekter.

  1. Øvrige projekter

De af HOFOR planlagte havvindmølleparker i henholdsvis Køge Bugt og Nordre Flint nordøst for Saltholm og med møller med en vingehøjde på op til 220 meter vil for sidstnævntes vedkommende garantere, at en væsentlig del af indbyggerne i Malmø fremover vil kunne nyde solnedgangen over København gennem et gitter af havvindmøller. Næppe noget, der værdsættes ”hinsidan”.

Antallet af nye ansøgninger om forundersøgelsestilladelser efter ”åben-dør” ordningen fortsætter med at stige. Det tager vi som udtryk for, at projektudviklerne øjner særdeles gode chancer for at lave en ”skilling” på realiseringen og det uden, at vi som samfund kan sikre os en andel af den økonomi, der ligger i at sælge ud af de fælles naturværdier. Der er således al mulig grund til at få efterset VE-loven og få fjernet ”Vild West”-elementet i form af ”åben-dør” ordningen. Indtil nu har ordningen alene været usikkerhedsskabende og har haft karakter af en de facto areal reservation efter først-til-mølle princippet.

Hvis du som politiker og på det således oplyste grundlag synes, at de nugældende regler fungerer efter hensigten, så vil vi opfordre til, at du på vegne af dit parti melder dette klart og redeligt ud til os vælgere. Så vil vi have en reel mulighed for at vælge til og fra.

Forvaltningspraksis i Energistyrelsen.

Klima-, energi- og forsyningsministeren kunne alternativt lade Energistyrelsen genoverveje den forvaltningspraksis, som anvendes. I svaret til Kalundborg Kommune anfører Energistyrelsen, at politikerne gennem vedtagelsen af VE-loven i 2012 én gang for alle har taget stilling til, at de visuelle gener ikke skal tillægges nogen vægt i forhold til såvel godkendelse af VVM-redegørelser som ved udstedelse af en eventuel etableringstilladelse. Set med vores briller, var politikernes accept af en placering helt ind til 4 km fra kysten underlagt det overordnede hensyn til billiggørelse af etableringen og driften af havvindmølleparker. Og dermed et nødtvunget ja til tilsidesættelse af hensynet til naturværdierne, visuelle gener og biodiversitet:

”Begrundelsen for kystnære placeringer

Den kystnære placering af havmølleparkerne er primært ud fra et ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede. Placeringen tættere på land end andre havvindmølleparker har flere økonomiske fordele. På grund af kortere sejltid ud til møllerne, forventes eksempelvis omkostningerne til drift og vedligehold mindsket. Desuden forventes omkostningerne i forbindelse med nettilslutning at være lavere, da kablerne til land typisk er kortere, og da mindre anlægsstørrelser kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land. Energistyrelsen.”

Hertil kunne man så også tilføje, at omkostningerne til kabeltrækning mellem de enkelte møller reduceres som en konsekvens af den lavere vanddybde tættere på land. Desværre også med den konsekvens, at etableringen af disse kystnære havvindmølleparker sker i skarp konkurrence med havdykændernes fødegrundlag og dermed med biodiversiteten.

Med den realiserede 70% billiggørelse af omkostningerne til etablering af havvindmølleparker siden 2012, må hensynet til ”økonomien” nedtones i forvaltningen af loven. I ovenstående citat fra Energistyrelsen kan aspektet omkring ”at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede” udelades, idet det alene er bundet op på den offentlige støtte til projektudviklerne. Omø Syd og Jammerland Bugt projekterne vil efter det oplyste blive realiseret uden nogen form for offentlig støtte.

Energistyrelsen har således en mulighed for at anvende ”afværgeforanstaltninger” i forbindelse med sagsbehandlingen. Styrelsen kan således begrænse antallet af møller, møllernes højde, deres placering i forhold til kysten og opstillingsmønstret m.v.. Styrelsen kan også tillægge lokal opbakning/modstand mod projekterne betydning i forbindelse med udstedelse af en eventuel etableringstilladelse.

Vi vil derfor opfordre til, at den nugældende forvaltningspraksis genovervejes og ændres.

I ønskes alle en fortsat god arbejdslyst med udmøntningen af klimahandlingsplanerne.

Med venlig hilsen og på vegne af

Tusindvis af usikre vælgere

Med venlig hilsen

Ole Nyvold

Formand Beskyt Jammerland Bugt

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | 5 kommentarer

Ny artikel fra Nordvestnyt Kalundborg

Den 8. juli bragte Nordvestnyt nedenstående artikel hvori Energistyrelsen bekræfter, at der ikke bliver givet en etableringsgodkendelse til European Energy, til opførelse af havvindmøller i Jammerland Bugt, før efter endnu en offentlig høring af tillæg til VVM-rapporten. Dette forventes at blive gennemført i løbet af 2021.

European Energy oplyser samme dag, at de med al sandsynlighed vil ansøge om en etableringstilladelse inden længe.

Artiklen findes her:

Link findes her: https://sn.dk/Kalundborg/Kontorchef-For-tidligt-at-sige-ja-til-havmoeller/artikel/1336146


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Annonce om kystnære havvindmøller

Det er ikke kun omkring Jammerland Bugt, at borgerne er bekymrede for naturen, hvis der opstilles gigantiske havvindmøller. Der er adskillige andre områder i Danmark, hvor naturelskere arbejder på at få flyttet havvindmøllerne ud på havet, hvor de jo retteligt hører hjemme.

Som bekendt bliver saglig og veldokumenteret kritik af kystnære havvindmøller som oftest mødt af voldsom modstand fra vindmøllelobbyen og de investorer, der kan tjene milliarder på opstilling af de kystnære havvindmøller.

Som et beskedent modtræk mod disse kapitalinteresser er fire naturgrupper, heriblandt Beskyt Jammerland Bugt, gået sammen om at indrykke nedenstående annonce i nogle dagblade. Hensigten er at gøre opmærksom på, at den grønne omstilling er fornuftig, men den skal ikke ske på bekostning af naturen. I Danmark er vores unikke kyststrækning den sidste vilde natur vi har tilbage, og den skal vi beskytte!


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Kalundborg Kommune klager også til Energiklagenævnet!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt står ikke alene med en klage til Energiklagenævnet over den mulige opsætning af gigantiske havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt.

Som det fremgår af artikler i Nordvestnyt nedenfor, har Kalundborg Kommune også klaget til Energiklagenævnet.

Klagen fra en enig kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune påpeger flere emner, herunder mangelfuld visulisering og andre mangler i VVM-materialet, negativ turistpåvirkning samt stor folkelig modstand.

Læs mere i artiklen her:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er meget tilfredse med at også den lokale kommune markerer sig kraftigt som modstander af dette projekt, og vi håber at det har en effekt på behandlingen i Energiklagenævnet.


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beskyt Jammerland Bugt klager til Energiklagenævnet

Energistyrelsen valgte den 22. maj 2020, at godkende den forundersøgelsesrapport (VVM-redegørelse) som European Energy A/S har været 4 år om at udarbejde og som alligevel fremstod med adskillige mangler og åbenlyse forvrængninger. Tilsyneladende har de 450 indkomne indsigelser fra private personer, foreninger, myndigheder og offentlige instanser ikke givet anledning til, at man i Energistyrelsen har valgt at stoppe projektet.

 Følgende kan læses på Energistyrelsens hjemmeside:

(https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline under ”Jammerland Bugt”)

”Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.”

Som det fremgår af teksten er det ikke en godkendelse for European Energy A/S til at gennemføre projektet, men det giver ret til at gå videre til næste fase. Senest den 22. november 2020 skal European Energy A/S meddele om de ønsker at gå videre med projektet og i så fald indsende en ansøgning om etableringstilladelse.

Støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt har via vor advokat den 16. juni 2020 indsendt nedenstående klage over afgørelsen til Energiklagenævnet. Klagen indeholder en lang række klagepunkter, bl.a. flere som tidligere har været påpeget. Det forventes at klagebehandlingstiden er op til 6-9 mdr.

Klagen kan læses her:

Husk at støtte “Beskyt Jammerland Bugt”, det er mere vigtigt nu end nogensinde før!


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Svar på indsigelser?

En række mennesker har undrende henvendt sig og spurgt til, hvorledes Energistyrelsen kan foreløbigt godkende VVM-materialet for havvindmølle-pojektet i Jammerland Bugt, inden Energistyrelsen har svaret folk på indsigelserne… og måske diskuteret samme?

Sådanne svar på de mange relevante indsigelser kan man desværre ikke forvente.

Energistyrelsen har bekvemt sammenskrevet de mange indvendinger i et såkaldt Høringsnotat som man så har indhentet svar på fra projektmager (European Energy A/S) og formentlig diskuteret med samme.  Sammenskrivning og ”svar” kan ses her:  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_borgere_og_foreninger.pdf

og her

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_myndigheder.pdf

Med sammenskrivningen ”udvander” og omgår Energistyrelsen en række præcise spørgsmål og facts.

De få steder hvor man fra Energistyrelsens side måske mener, at der er forhold af særlig betydning, er svaret ofte, at det vil man bede projektmager tage særligt hensyn til i betingelserne for en eventuel tilladelse.

Det er efter foreningen Beskyt Jammerland Bugts vurdering, helt uacceptabelt alene at lægge sådanne miljømæssige forhold i hænderne på en parthaver med aldeles andre interesser.

Ej heller Foreningen Beskyt Jammerlands Bugt har fået nogen henvendelse eller invitation fra Energistyrelsen til drøftelse/præcisering eller andet af foreningens vægtige, præcise og punktopstillede indsigelser, dokumentet kan ses her:  

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Til gengæld viser aktindsigt en løbende dialog herom mellem Energistyrelsen og projektmager/rådgiver.

Den offentlige høring ligner en proforma sag!

Faktisk på samme måde som det indledende ”idé møde” i Gørlev Hallen, indkaldt af projektmager og med deltagelse også af Energistyrelsen tidligt i processen. Ingen af de ting der her blev drøftet genfindes i VVW-materialet. Selv de faktuelle fejl, der på mødet blev påpeget flere gange overfor projektmager (f.eks. anvendelse af betegnelse Rute H for den meget trafikerede storskibsrute i Storebælt) var efterfølgende at finde i VVM-materialet fra projektmager.

Det er sørgeligt for demokratiet, kvaliteten af det fremlagte materiale og fremfor alt miljøet, at man ikke tager sådant alvorligt.


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar