Tak for mange gode input… Processen herfra

Både myndigheder, organisationer og private har i slutningen af 2021 indsendt forslag til, hvad det er væsentligt at få dækket i den kommende miljøkonsekvens-rapport – for det konkrete projekt – der nu skal udarbejdes. Energistyrelsen er ved at gennemgå det indsendte materiale og videregiver derefter forventelig et oplæg til indholdsfortegnelse for rapporten til projektmager (European Energy A/S) og dennes rådgiver.

En sådan rapport har allerede inden de ovennævnte forslag til indhold en række faste elementer som sådanne miljøkonsekvensrapporter (tidligere kaldt VVM-rapporter) skal indeholde.

Kalundborg Kommune har klart fastslået både kommunens holdning til det aktuelle projekt samt specificeret hvad de gerne ser behandlet i rapporten. Danmarks Naturfredningsforening samt Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes deltaget med input. Og naturligvis har også foreningen Beskyt Jammerland Bugt indsendt respons.

Det forlyder at det kan forventes at miljøkonsekvens-rapporten for det konkrete ansøgte havvindmølle-projekt udsendes i 8 ugers offentlig høring sidst på året.

Den forrige rapport havde et omfang (hovedrapport, bilag samt væsentligste referencer) på over 2.000 sider. Dette er et ganske voldsomt materiale at få læst og meget ressourcekrævende (tidsmæssigt som økonomisk) at få kontrolleret.

Energistyrelsen synes meget overraskende – og helt ude af tråd med tidligere afgørelse fra Energiklagenævnet – at have arbejdet med at projektmager nu skulle kunne fremlægge op til 5 alternative projekter fremfor ét konkret projekt.  Fem forskellige projekter er det helt urealistisk at få vurderet på 8 uger og som nævnt absolut ude af trit med afgørelsen fra Energiklagenævnet.

Det skal nu alene være det konkrete anlægsforslag man ønsker at opføre der fremlægges.

Den forrige miljøkonsekvensrapport var som bekendt fyldt med pinlige og ganske åbenlyse fejl og gav ikke på alle punkter mulighed for kontrol.

Det er derfor vigtigt, at de nødvendige baggrundsdata fremlægges for kontrol, hvis man da ønsker at beslutningsmaterialet skal være retvisende. Dette må vi forlange at Energistyrelsen støtter op om, ellers bliver der blot tale om at høringen er en formalia der skal overstås og processen herom blot er en skin- eller skueproces.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status vinter 2022… og processen herfra

På Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) kan man under punktet ”Vindenergi og aktuelle projekter” finde status for det påtænkte kystnære havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

De senest nævnte aktiviteter, ses at være indkaldelse af ideer til hvilke punkter, der skal tages med i den endelige Miljøvurderings rapport (VVM-rapport) for projektet. Deadline for indsendelse af sådanne indholdsforslag til rapporten var som tidligere nævnt 2/12 2021.

Det procestrin vi så nu venter på er, at der som skrevet på Energistyrelsens hjemmeside udarbejdes en ny VVM-rapport for det helt konkrete projekt. Denne Miljøvurderingsrapport kommer så i offentlig høring i 8 uger. Hvornår dette sker, er ikke angivet på Energistyrelsens hjemmeside.

På Energistyrelsens hjemmeside står der følgende om denne rapport:

Når der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil Miljøstyrelsen efter de otte ugers offentlig høring tage stilling til, om der kan meddeles miljøvurderingstilladelse til projektet.

At der kommer en sådan ny VVM-rapport samt ny høringsfase, skyldes en afgørelse fra Energiklagenævnet i 2018 for vindmølleparken Vesterhav Syd. Denne afgørelse siger meget fornuftigt, at der skal fremlægges et helt konkret anlægsprojekt og det er dette helt konkrete anlægs mulige miljøpåvirkninger, der sluttelig skal vurderes og indhentes kommentarer til.  

Det besynderlige ”Afgrænsningsnotat” fra projektmagers nuværende rådgiver WSP, som Energistyrelsen også fremlagde i tilknytning til ideindkaldelsen, omtaler en rapport med op til 5 alternative anlægsudformninger!

Det er helt uacceptabelt at bede folk, organisationer og andre forholde sig hertil.

Og det er helt ude at trit med afgørelsen fra Energiklagenævnet. Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” har naturligvis skrevet til Energistyrelsen og protesteret over denne åbenlyse mistolkning af hensigt og indhold i Energiklagenævnets tidligere afgørelse.

Vi ser frem til en væsentligt mere gennemarbejdet og retvisende konkret rapport end det (ret fejlagtige) materiale projektmager og dennes daværende rådgiver fremlagde i 2018.  Skal der være mulighed for kontrol og reel faglig dialog er det naturligvis væsentligt, at forudsætninger og baggrundmateriale dertil fremlægges/gøres tilgængelige.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Udsigt til 2022: Har projektmagers miljøvurderingsmateriale den krævede kvalitet?

Energistyrelsen forventer ifølge deres hjemmeside, at der i starten af 2022 foretages en offentlig høring om nyt Miljøvurderings-materiale vedr. det ansøgte havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Det er dette materiale, der skal belyse om det ansøgte – voldsomt store projekt – er miljømæssigt forsvarligt overfor dyr, fauna, landskab, mennesker mv. Det gælder både projektet i sig selv, men også den samlede belastning af såvel havvindmølleprojektet som øvrige forhold (nuværende samt kommende kendte) der på den ene eller anden vis vil kunne belaste området omkring Jammerland Bugt.

Vi må – helt naturligt – forlange et samlet, overskueligt, revideret og kvalitetssikret materiale til brug for den kommende vurdering!

Dette siges, fordi ingen vil kunne overskue yderligere nye supplerende rapporter inklusiv den tidligere mere end 500 siders VVM-hovedrapport. Denne rapport havde adskillige åbenlyse og væsentlige fejl i såvel hovedrapport som i de mange hundreder siders bilag og andet baggrundsmateriale, der ligger til grund for angivelserne i hovedrapporten.

Det er lidt som at sætte ræven til at vogte gæs, at lade projektmager (European Energy A/S) udarbejde miljøvurderinger for det privatejede projekt!

Da den første VVM-rapport blev udsendt, bekræftede Energistyrelsen naturligvis at have gennemlæst denne inden udsendelsen. Alligevel havde der sneget sig mange helt åbenlyse fejl med i rapporten, så som forkerte kommunenavne, gale kilometerangivelser, forkert betegnelse af storskibstrafikruten i Storebælt, fejlagtig oplysning om at alle tankskibe i Storebælt sejlede med slæbebåds-assistance… og meget meget andet.

Flere af de efterfølgende udarbejdede notater har også helt åbenlyse fejl. For eksempel har projektmagers rådgiver i de efterfølgende udførte støjberegninger – for samlet støjbelastning – udeladt områdets 2 største landmøller! Og der er fortsat ikke afholdt den lovede workshop omkring sejlads-risici med relevante parter for området. Dette oplyste man ellers at have lavet i den oprindelige VVM-rapports hoveddel… Men efterfølgende research viste, at dette var en workshop for et helt andet område med deltagere så som Langelandsfærgen og Bisserup Sejlklub!

Det må derfor forlanges, at der udføres uvildig tredjeparts-kvalitetskontrol af oplysninger og væsentlige beregninger i det kommende VVM-materiale.

Visualiseringer er et væsentligt punkt, flere af de pt. fremlagte visualiseringer er bestemt ikke retvisende. Dette er nævnt flere gange her på hjemmesiden samt i de fremsendte indsigelser ved forrige offentlige høringsperiode. Der mangler visualiseringer for en række væsentlige – og ved det oprindelige inputmøde -lovede punkter. Visualiseringer skal i sagens natur være retvisende og der skal derfor anvendes korrekte farver, staffering, lys, sigtbarhedsindeks osv… Forhold der burde være ret indlysende. Ikke desto mindre er det tidligere fremlagte ikke korrekt på disse punkter.

Der er for flere år siden udlagt et antal nye sommerhusområder omkring bugten, disse grunde er nu til salg. Mange af disse grunde er højtliggende. Dette indgår ikke i det tidligere fremlagte materiale ligesom der heller ikke er foretaget visualiseringer for disse områder. På Fyns siden (Hindsholm – lige overfor Jammerland Bugt) diskuteres pt. et større sommerhusområde (110 huse), også dette aspekt bør inddrages og naturligvis visualiseres.

Som nævnt mange gange er bugten meget væsentlig for flere beskyttede dyrearter!

Dette gælder for eksempel marsvin (Danmarks eneste tandhval, en såkaldt strengt beskyttet Bilag 4 art med ”Zero Tolerance” for forstyrrelse) og edderfugle (truet og derfor beskyttet på EU-niveau) med en bestand der gør at bugten langt overstiger hvad der normalt anvendes som udpegning som fuglebeskyttelses-område. Bugten har således præcis de kvaliteter mht. biodiversitet, landskabelige og rekreative kvaliteter, som man andre steder bruger mange penge og ressourcer på at forsøge at skabe eller genskabe!

Med de væsentlige og ganske åbenlyse fejl, der er i det tidligere fremlagte miljøvurderingsmateriale for Jammerland Bugt projektet, kan sagsbehandlingen her jo egentlig koges ned til at konkludere, at ansøger ikke har villet eller ikke har evnet at fremlægge et retvisende materiale og det ansøgte meget voldsomme projekt derfor må afvises.

Den grønne omstilling kan ikke tilsidesætte miljøbeskyttelseshensyn og lovgivning… men heldigvis kan begge tilgodeses ved f.eks. opstilling af havvindmøller til havs på ”energiøer” som Energinet.dk omtaler allerførst på deres hjemmeside. De to planlagte ”energiør” forventes – i første omgang – at levere energi til 5 mio. husstande og de vil betyde langt mindre negativ påvirkning af naturen end det helt unødvendige anlæg ved Jammerland Bugt.

Med løftet om at ”Beskyt Jammerland Bugt” også i 2022 vil kæmpe indædt og med alle lovlige midler for vores naturskønne område, ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Indkaldelse af ideer til Miljøkonsekvensrapport for Jammerland Bugt.

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen indkalder nu ideer til indhold i Miljøkonsekvensrapporten for det ansøgte Havvindmølleprojekt med 34 – 60 gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt, frist 2.december 2021.

Borgere, organisationer, myndigheder og andre der kan blive berørt af projektet kan her komme med forslag til hvad man ønsker medtaget i Miljøkonsekvensrapporten.

Forslag skal senest 2. december 2021 indsendes til adressen open-door@ens.dk eller med almindelig post til: Energistyrelsen, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V. Alle høringssvar skal være mærket med ”Høringssvar til Jammerland Bugt Havmøllepark” og med journalnummeret: 2019-5937.

Der har, som mange sikkert husker, tidligere også været en sådan ide-indkaldelse. De meget relevante forslag der dengang blev fremsat af folk med lokal indsigt, blev fuldstændig tilsidesat i det materiale der siden blev udarbejdet. Vi håber man denne gang mener og tager inddragelsen seriøst.

Yderligere info kan findes på Energistyrelsens hjemmeside under adressen: 

https://ens.dk/presse/hoering-indkaldelse-af-ideer-til-miljoekonsekvensrapport-jammerland-bugt-kystnaer

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil naturligvis indsende sådanne væsentlige punkter og opfordrer ligeledes andre der er berørt af projektet til at gøre det samme!

I Jeres henvendelse kan I for eksempel skrive at I er påvirket af nogle af disse forhold:

 • Visualisering – den smukke udsigt over vandet og solnedgangen forsvinder
 • Dyrelivet – De i EU-regi fredede edderfugle og de sjældne marsvin forsvinder
 • Sommerhusudlejning og campingpladser lider store økonomiske tab, da herlighedsværdien i området reduceres markant
 • m.m.

Skriv gerne andre forhold i henvendelsen. Jo flere der skriver til Energistyrelsen jo bedre!

Frist for indsendelse af ideer er allerede om 13 dage, den 2. december 2021.

Det kan nævnes, at der pt. også pågår en anden høringsfase vedr. åben-dør-ordningen for eventuelle fremtidige projekter indenfor åben-Dør-ordningen. Man kalder det en justering og siger at det handler om små og kystnære projekter ved at indføre nye krav til vedvarende energianlæg på havet fra den 1. juli 2022. Her lægges eksempelvis op til at give hjemstedskommunen ”vetoret” vedrørende sådanne projekter.

Meget fornuftigt og givetvis en erkendelse af at de oprindelige regler har været aldeles uhensigtsmæssige både for beskyttelse af Danmarks særkende og sidste vilde natur: kysterne, samt for at sikre folkelig opbakning til den nødvendige grønne omstilling. Desværre hører projektet i Jammerland Bugt til under de oprindelige regler for åben-dør…

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Lørdag den 23’ende oktober afholdes der en meget velbesøgt generalforsamling, her følger formandens beretning. Regnskab for året 2020/21 findes nederst.

Formandens beretning på generalforsamlingen.

I løbet af året fra juli 2020 til juni 2021 har vi oplevet en fortsat markant opbakning til bestyrelsens arbejde. Vi har stadig et sted omkring 1.500 helårshuse og fritidsboliger som medlemmer af foreningen. I foreningen tilslutter vi os fuldt ud den grønne omstilling. Vi tilslutter os også fortsat udbygning med havvindmøller. Fælles for os alle er, at vi siger: ”NEJ TAK til de møller”, som European Energy arbejder på at få placeret i Jammerland Bugt. Vi ønsker dem ikke og vil gøre hvad vi kan for at forhindre projektet i at blive realiseret. De kystnære havvindmøller er og bliver helt unødvendige. Havvindmøller hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke opsættes på bekostning af naturværdier. Naturværdier i forhold til TRÆKFUGLENE, i forhold til HAVPATTEDYRENE og i forhold til de tobenede pattedyr, nemlig os MENNESKER.

Baggrunden for vores situation.

Vi har nu gennem en periode på meget snart 10 år været taget som gidsler af projektudvikleren European Energy A/S og af Energistyrelsen. Vi har gennem de sidste snart 8 år kæmpet imod projektet med de demokratiske midler, som eksisterer i et samfund, som det danske. Vi har opført os pænt og nogen vil sikkert sige FOR PÆNT.

I dagspressen kan vi nu ugentlig læse om vanvidsbilister, der får deres biler konfiskeret. Vi læser om direktører for virksomheder, der bliver idømt konkurskarantæne. Men hvad stiller vi op med politikere, der med velvillig hjælp fra embedsværket får tilvejebragt en lovgivning, der tillader kystnære vanvidsprojekter, der er helt ude af proportion med omgivelserne. De folkevalgte politikere i Folketinget skulle måske overveje en form for opstillingskarantæne.

Figenbladet, som politikerne forsvarer sig bag, består i, at vi ikke i et retssamfund laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det har vi taget til os. Og vi har peget på en alternativ vej for vores politikere til at få ryddet op i en fuldstændig misforstået klimapanisk lovgivning fra 2012. Vi har overfor de ansvarlige politikere anvist, at de kan udpege de berørte kystnære områder til internationale fuglebeskyttelses-områder. EU kører – og heldigvis for det – en pilotsag mod Danmark for manglende opfyldelse og udmøntning af den lovgivning, som Folketinget gennem markedsudvalget og regeringen har forpligtet Danmark og de andre EU-lande til omkring beskyttelse af truede dyrearter, herunder trækfugle, der flyver fra det ene EU-land til det andet.

Forleden dag læste jeg en artikel om V236-15.0 MW. V står for Vestas. 236 angiver afstanden fra vingespids til vingespids. Den skyder 280 meter op i luften og kan, når vinden blæser producere 15,0 MWh eller nok til at hver mølle vil kunne dække det årlige el-forbrug i 20.000 husstande.

Forestil Jer disse møller placeret i Jammerland Bugt. 280 m høje eller væsentlig højere end pylonerne på Storebæltsbroen. Utænkeligt – vanvittigt – skammeligt – men lovgivningen selv i dag – er indrettet sådan, at en kommunalbestyrelse, en projektudvikler og Energistyrelsen sammen kunne gennemføre et sådant projekt indenfor 15 km fra kysten. Der står ingen begrænsninger i selv den nuværende lovgivning om størrelsen på den enkelte mølle, om højden på møllerne, om antallet af møller, om deres indbyrdes placering, opstillingsmønstret. Den eneste begrænsning er, at møllerne skal stå minimum 4 km fra land. Politikerne og for den sags skyld også vindmøllebranchen har endnu ikke indset, at virkeliggørelsen af projektet i netop Jammerland Bugt kan udløse en voldsom folkelig modstand mod den Grønne Omstilling. Tillad mig endnu en gang at fastslå, at havvindmøller ikke hører hjemme i de indre danske farvande – de hører naturligt hjemme langt ude på havet.

Vi har udfordret og vil vedblive med at udfordre Energistyrelsens forvaltningspraksis i forbindelse med disse gamle åben-dør projekter. Energistyrelsen hævder således, at de – uagtet den værst mulige karakter for de visuelle gener – i deres afgørelse af, om der kan gives en etableringstilladelse, vil se helt bort fra de visuelle forhold. Energistyrelsen gør det med udgangspunkt i VE-loven af 2012, hvor de hævder, at politikerne i energifor­ligskredsen én gang for alle har taget stilling til, at havvindmøller kan placeres helt ind til 4 km fra kysten. Og at alle andre hensyn skal vige herfor. Energistyrelsen tillægger det ikke nogen betydning, at politikerne i 2012 var tvunget til at acceptere vilkårene ud fra et helt overordnet hensyn til at nedbringe de samfunds­økonomiske omkostninger ved den grønne omstilling. I dag – 10 år senere – er etableringsomkostningerne for havvindmølleparker faldet med 70 – 80 %. Med det som udgangspunkt, må Energistyrelsen nødvendigvis gøre aktivt brug af afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Vi kan her pege på begrænsning af antallet af møller, begrænsning på størrelsen af møllerne, forøgelse af afstanden til nærmeste kyst, krav til opstillingsmønstret mv.. Det er derfor glædeligt, at projektopstilleren er blevet bedt om at udarbejde nye visualiseringer og nye fotopunkter.

Det er blandt andet i det lys, at vi valgte at indbringe Energistyrelsens betingede godkendelse af VVM-redegørelserne den 22. maj 2020 til Energiklagenævnet. Vores klage blev afvist, idet Energiklagenævnet nåede frem til, at vi ikke var klageberettigede. Det vil vi dog være når det endelige og konkrete projekt skal gennem godkendelsesprocessen.

I løbet af året har vi talrige gange hørt om European Energy’s og Knud Erik Andersens fantasifulde udlægning af sameksistens mellem de meget sky trækfugle og havvindmøllerne. Regeringens rådgivere i fuglespørgsmål – DCE på Aarhus Universitet har ganske enkelt hældt European Energy’s rapport ned ad brættet med begrundelsen manglende videnskabelig dækning for konklusionerne. Hertil kommer domstolspraksis ved EU-domstolen, hvor domstolen går meget langt i bestræbelserne på at beskytte såvel natura 2000 områder som internationale fuglebeskyttelsesområder. Der er derfor næppe tvivl om, at European Energy har tabt slaget om Omø og står overfor at skulle udgiftsføre et tab på 2,5 mio. Euro eller 18,5 mio. kroner. Det vil naturligt lægge yderligere pres på realiseringen af projektet i Jammerland Bugt. Her har selskabet med udgangen af 2020 i alt brugt Euro 4,8 mio. eller 35,8 mio. kroner. Et beløb, som vi forventer vil blive øget betydeligt i løbet af 2021 til supplerende fugleundersøgelser (15 fugletællinger i perioden september 2020 til august 2021), flagermus undersøgelser, nye visualiseringer, nye støjmålinger med alle områdets eksisterende landvindmøller inkluderet, geologiske jordbundsundersøgelser mv.

Med afsæt i, at politikerne ikke ønsker at gennemføre lovgivning med tilbagevirkende kraft, har vi henvendt os til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at få dem til at forstå, at de kan bruge udpegningen af internationale fuglebeskyttel­ses­­områder til at få ryddet op i en klimapanisk lovgivning fra 2012. Alle senere energiaftaler og lovændringer har indholdsmæssigt indebåret forøget lokal indflydelse og fremdriftskrav. I dag har kommunerne indflydelse på afgørelsen, hvis den påtænkte havvindmøllepark placeres inden for 15 km fra nærmeste kyst.

Vi har fortsat direkte kontakt til EU’s miljøkommissær og vice miljøkommissær omkring vigtigheden af Jammerland Bugt i forhold til Ederfuglene.  

Den 22. maj 2020 udstedte Energistyrelsen en betinget godkendelse af VVM-redegørelserne for Omø Syd og Jammerland Bugt.  Som forventet indsendte European Energy den 16. oktober 2020 deres ansøgning om etableringstilladelse  

Klapning.

Langt de fleste af os har ikke noget forhold til klapning, men hvis vi hører om, at havet bliver brugt som losseplads bliver vi straks opmærksomme. I forbindelse med uddybningen af den eksisterende havn i Kalundborg og udvidelse med Vesthavnen er området ud for Jammerland Bugt blevet brugt som losseplads for 925.000 tons jord og havneslam. Jeg er sikker på, at vi alle ville have reageret, hvis det var foregået via lastbiltransport. Ingen af os ville i givet fald have overset de lidt mere en 23.000 40-tons lastbiler. Dele af havbunden er med denne klapning blevet hævet med op til 6 meter. Nu er materialerne over en periode på nogle år, stille og roligt blevet sejlet ud i bugten og dumpet. Tungmetallet i slammet er særdeles giftigt for blåmuslingerne, som Ederfuglene jo lever af. Ingen heller ikke konsulentfirmaet NIRAS, der har været rådgivere for såvel Miljøstyrelsen/Kalundborg Havn som for European Energy/Energistyrelsen har overhovedet haft øje for denne helt åbenlyse mulige konsekvens for fødegrundlaget i Jammerland Bugt for trækfuglene. En ganske alvorlig og afgørende miljømæssig sag er derfor under udvikling til ugust for de truede og rødlistede Ederfugle. I forbindelse hermed og i forbindelse med udpegningen af fuglebeskyttelsesområder samt Havplan 2021 har vi anmodet om foretræde for Folketingets Miljøudvalg. Det sker onsdag den 10. november 2021. Efter selve generalforsamlingen vil vi have lejlighed til at vende Havplan 2021 nærmere.

Hvad kan vi forvente i den nærmeste fremtid?

Der vil være fortsatte undersøgelsesaktiviteter hen over efterårs- og vinterperioden. Vi vil kunne se skibe, der udfører geologiske undersøgelser og i henhold til tidsplanen skal European Energy inden udgangen af marts måned 2022 af levere tillægget til VVM-redegørelsen. Energistyrelsen skal i forbindelse med den offentlige høringsfase på 8 uger i foråret 2022 også offentliggøre deres udkast til etableringstilladelse. Så det ser ud til, at vi nærmer os afslutningen på et vanvidsprojekt. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad der står i vores magt for, at projektet aldrig virkeliggøres.

Lad os nu og før det er for sent få fornuften tilbage i energidebatten. Havvindmølle­parker hører til langt ude på havet og ikke i de indre danske farvande.  

Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet i bestyrelsen og en særlig tak til Jørgen Karlsen, der har solgt huset og derfor træder ud af bestyrelsen. Tak for indsatsen gennem årene. Endelig skal der lyde en stor tak til vores medlemmer for den fortsatte støtte.

Ole Nyvold

Formand   

Regnskab:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Udkast til ”Danmarks Havplan” har været i høring, meget lille fokus på naturen!

Husk Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt 23. oktober 2021 kl. 10

Der har netop været høring på hvad der kaldes ”Danmarks Første Havplan”.

Fra statens side (Søfartsstyrelsen) lægges der op til markant øget erhvervsudnyttelse af Jammerland Bugt. Denne erhvervsudnyttelse er eksempelvis den store havvindmøllepark, råstofudvinding og opdræt af fisk og skaldyr i bugten.

Alle de nævnte aktiviteter vil udfordre bugtens fine økologiske balance herunder produktionen af føde til de meget store og beskyttede fugleflokke, der anvender bugten til ophold og opfedningsområde.

Jammerland Bugt har allerede rigtig mange af de naturkvaliteter, der generelt efterspørges og arbejdes hen imod langs de danske kyster! Der er føde og opholdsmulighed både til vigtige fuglebestande herunder truede og beskyttede fuglearter, samt til andre beskyttede dyrearter så som marsvin.

Bugten har en god økologisk tilstand, moderat fiskeribelastning, lav næringsstoftilførsel fra landområder og en anerkendt rekreativ kvalitet med tilhørende erhverv (campingpladser m.m.) omkring i bugten.

Jammerland Bugt har således allerede nu netop de kvaliteter man i høj grad tilstræber og mange steder bruger rigtig mange penge på at forsøge at etablere!

Hvis ikke foreningens indsigelse bliver taget til efterretning, kan det udvikle sig til en katastrofe for naturen langs Jammerland Bugt.

Se nærmere i artiklen i NordvestNyt 6. oktober 2021 (Link):

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har i samarbejde med anerkendte fagpersoner udarbejdet et høringssvar som er indsendte i høringsperioden, høringssvaret kan læses her (Link):

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Årets generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt afholdes lørdag den 23. oktober 2021 kl. 10.00 i Gørlevhallen.

Nærmere information følger snarest, men her en kort statusopdatering fra bestyrelsen:

“Måske ser det ikke ud til der sker så meget fra bestyrelsen, men vi er midt i en proces, hvor vi afventer European Energys VVM.

I kan følge procesforløbet på Energistyrelsens hjemmeside: ens.dk

Det er nu mere end 10 år siden, at EE (European Energy A/S) indsendte deres ansøgning om opførsel af et gigantisk Vindmølle-industrianlæg i den smukke Jammerland Bugt.

Bestyrelsen for foreningen Beskyt Jammerland Bugt, de tilknyttede eksperter samt medlemmer og støtter har kæmpet imod en realisering af projektet, i de mere end 8 år som det har været kendt for offentligheden.

EE repræsenteret ved direktør og hovedaktionær Knud Erik Andersen har gennem de seneste måneder været meget aktiv i medierne, på Twitter og i aviserne. Vi ser forundrede og hovedrystene til, mens han overfortolker, misfortolker og forvrænger sandheden om div. ekspertundersøgelser til projektet. Situationen er simpelthen grotesk.

Lovgivere og embedsværket burde for længst have besluttet at stoppe dette private, unødvendige og naturødelæggende vanvidsprojekt.

Staten opfører selv store havvindmølleparker og har udpeget flere områder, men fravalgte tidligt i projektet Jammerland Bugt, da der var andre åbenlyse og bedre placeringer.

Derfor giver det absolut ingen mening, at en privat investor efterfølgende griber chanchen og søger om lov til at udnytte området for opførelse af et endnu mere omfattende projekt end de tidligere foreslåede statslige af slagsen.

Vi arbejder naturligvis fortsat imod en realisering af vanvidsprojektet og vil derfor gerne informere Jer nærmere på den årlige generalforsamlingen som afholdes den 23’ende oktober, hvor der selvfølgelig også bliver mulighed for at stille spørgsmål.”

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Er vi vidner til en skinproces?

I Nordvestnyt kunne man den 1. juni overraskende læse, at European Energy A/S har stærk forventning om en snarlig endelig etableringstilladelse for den store havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Jamen jamen, der er mange punkter derom, der ikke er afklaret, og mange punkter hvor man ikke har leveret de ved den offentlige høring ønskede data, data som er nødvendige for en kontrol af mulige påvirkninger af miljøet!

Så med mindre man har en underhåndsaftale med Energistyrelsen om at blæse på kontrol og blæse på kvaliteten i den indtil videre fremlagte miljøredegørelse, forekommer det noget besynderligt med denne ”optimisme”.

Seneste offentlige høring foregik herover juleferien 2018 og de første uger af 2019. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt indleverede sin indsigelse (der var én blandt over rekordmange 400 indsigelser) i februar 2019. Men de konkret ønskede data for kontrol er stadig ikke leveret, tages disse indsigelser overhovedet seriøst? Ønsker man ikke kvalitet i materialet?

Og rimelige og faktisk let opfyldelige punkter fra det forudgående borgermøde (der er en del af den officielle proces) er fortsat ej heller imødekommet?  Var dette borgermøde blot formalia der skulle overstås? Den opfattelse kunne man jo godt få, også da Energistyrelsen efterfølgende måtte i pressen og beklage den arrogance mange deltagere havde fået opfattelsen af at Energistyrelsen her lagde for dagen.

Herunder gives i kort form eksempler på punkter der stadig ikke er tilstrækkeligt og tilfredsstillende belyst:

 • Fugleproblematikken er absolut ikke afklaret. Mange fuglearter som er beskyttet på EU-niveau optræder i antal, som klart gør at området vil kunne udpeges som væsentligt beskyttelsesområde for disse arter.
 • Fugleproblematisk i relation til nabolande, et land som Sverige er absolut ikke tilfredse med det fremlagte materiale og øvrige lande har fået fremsendt materiale på dansk.
 • Kumulativ virkning på miljø og fødeemner for fugle og marsvin af den omfattende klapning der pt foregår i Jammerland Bugt, senest med materiale fra Kalundborg nye Vesthavn. Punktet er overhovedet ikke med under kumulative påvirkninger i projektmagers miljøvurderingsrapport!
 • Projektmager/rådgiver mangler fortsat og trods at der venligt er rykket herfor, at fremlægge grundlæggende støjdata til kontrolberegninger af dette meget væsentlige punkt. Dette gælder både den anvendte støjemission fra møllerne mv. (se indsigelsen fra februar 2019) samt data for baggrundsstøj, der skal indgå i kumulativ vurdering af støjniveauet for mennesker og dyr langs bugten.
 • Retvisende visualisering… Det er fortsat ikke fremlagt. Også visualiseringer fra højtliggende beboelsespunkter fra Røsnæs.
 • Kvali- og kvantitativ stillingsstagen til et muligt havvindmølleprojekts betydning for Røsnæs i lyset af dennes udnævnelse til Naturkanon… punktet er ikke berørt eller nævnt i projektmagers VVM-rapport.
 • Kumulativ indvirkning fra andre nye anlægsprojekter i området, herunder to meget store vindmøller ved nordsiden af Gørlev.

Dette var blot eksempler. Projektmager har nu haft mere end 2 år til at levere de data, der er nævnt og som seriøse borgere har sat sig til tasterne og anmodet om. Når disse data forligger skal der så foretages supplerende kvalitetskontrolberegninger og disse skal forventeligt drøftes og vurderes. Hvordan man som projektmager da kan drømme om en endelig etableringstilladelse allerede i 2022 er en gåde….

Det er forhåbentlig ikke en skinproces (dvs. en sagsbehandling som udadtil skal fremstå som retfærdig og uvildig, men hvor resultatet er givet på forhånd) vi, kommunen og mange andre her er vidne til…?

Vi ønsker alle en god sommer og kan love, at kampen for natur og mennesker langs Jammerland Bugt fortsætter indtil havvindmøllerne er flyttet ud på havet, hvor de jo hører hjemme.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

En meget besynderlig logik/argumentation…

Halvøen Røsnæs blev i november 2018 officielt udnævnt til repræsentation i Danmarks nationale Naturkanon, flot, fortjent og yderst rimeligt.

Det man ved udnævnelsen lagde vægt på, var det unikke landskab, den unikke natur og fauna, herunder også de vande der omgiver Røsnæs. Røsnæs er som bekendt højt beliggende og udsigten derfra er unik.

Rigtig mange boliger og sommerhuse på Røsnæs har store sydvendte vindues- og opholdspartier netop for at kunne nyde solen, samt den fantastiske udsigt over fjord, Storebælt og den lave Asnæs halvø.

Dette aspekt indgår imidlertid ikke i projektmagers European Energy A/S’ fremlagte VVM-redegørelse, hvilket det naturligvis burde gøre. For visualiseringer har man under punktet Røsnæs, valgt en meget u-repræsentativ vandkants-visualisering fra et geografisk punkt inden Røsnæs de facto ”starter”!

Der er således overhovedet ikke fremlagt repræsentativ visualisering fra boliger på Røsnæs, selvom man i VVM-rapportens hoveddel som nævnt forsøger at give indtryk heraf, ved under overskriften Røsnæs at anvende vandkantsbilledet inde fra Kalundborg (side 363 i hovedrapport)! Mon nu lige de forventelig ikke-lokalkendte sagsbehandlere i Energistyrelsen fanger den? Og ved samme sagsbehandlerne i øvrigt hvor lav Asnæs egentlig er, samt at skovbevoksningen der hovedsagligt er løvfældende?  Dette betyder at havvindmøller og samt de blinkende lys i forhold til de fremlagte visualiserings-billeder vil være ekstra synlige en stor del af året?

Repræsentativ visualisering fra Røsnæs blev ellers fremlagt som absolut rimeligt ønske på Borgermøderne arrangeret af Projektmager/Energistyrelsen, møder der netop der har borgerinddragelse til formål.

Med hensyn til udnævnelsen af Røsnæs til Naturkanon giver projektmager/dennes rådgiver efterfølgende i høringsnotaterne, indtryk af at udnævnelsen skulle have fundet sted efter at VVM-redegørelsen sendtes i høring (Høringsnotat Borgere og Foreninger side 7/37, www.ens.dk), dette er simpelthen ikke korrekt!

Dette aspekt må naturligvis medtages ved vurdering af havvindmølleparkens påvirkning af miljøet samt den mulige påvirkning af erhvervsmæssige interesser der knytter sig hertil!  

Ordentlig og repræsentativ visualisering fra Røsnæs er blevet yderligere aktuelt siden, idet Strandhotel Røsnæs med Restaurant Næs i marts 2021 er kåret som Danmarks bedste badehotel!

Strandhotel Røsnæs og Restaurant Næs (Foto: Strandhotel Røsnæs / Fredløv)

Ingen tvivl, den unikke udsigt over fjord og Asnæs fra stedet er medvirkende hertil. Hotellet ligger præcist sådan, at man fra Hotellet kigger frit over Asnæs til Jammerland Bugt mellem de to skovpartier på Asnæs.

At udnævnelsen af Røsnæs til repræsentation i den Danmarks Naturkanon ikke indgår i projektmagers VVM-redegørelse er naturligvis uacceptabelt. Og at der ikke indgår repræsentative visualiseringer fra Røsnæs i materialet ligeså uacceptabelt.

Vi må naturligvis forlange at VVM-vurderingen tager afsæt i oplyste og gældende forhold. Og vi må forlange respekt for rimelige ønsker fra Borgermøderne indkaldt af Projektmager. Ellers er der tale om en regulær skinproces!

Havvindmøllerne hører hjemme på havet, ikke i en naturskøn bugt.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

1 Million klik på Jammerlandbugt.dk – Tusind tak!

Hjemmesiden her (jammerlandbugt.dk) runder i disse dage mere end en million klik. Disse mange klik kommer fra små 300.000 unikke IP-adresser. Der er med andre ord omkring 300.000 mennesker, der har besøgt vores hjemmeside.

Dette vidner om en meget stor interesse for det som hjemmesiden handler om, nemlig beskyttelse af truede dyr og beskyttelse af et meget vigtigt naturområde!

Truslen mod bugtens unikke natur og de truede dyr, udgøres af et gigantisk industrianlæg i form af en havvindmøllepark med 34 til 60 kolossale møller, placeret alt for tæt på land.

Møllerne vil være op mod 200 meter i samlet højde og således på højde med Asnæsværkets højeste skorsten. De vil stå skulder ved skulder eller mølle ved mølle og syne meget voldsomt. Møllerne forsynes hver især med adskillige blinkende lys og vil således være synlige dag og nat.  

Et stort antal områder i Danmark er blevet undersøgt for mulig egnethed for kystnære vindmølleparker i statsligt regi. Også Jammerland Bugt indgik i denne store undersøgelse som én blandt mange lokaliteter. Jammerland Bugt blev dog fornuftigvis slutteligt fundet ikke-egnet efter både faglige vurderinger samt drøftelser både med kommuner og andre aktører.

En privat aktør (European Energy A/S) udnyttede dog kort derefter en daværende mulighed i lovgivningen (åben-dør) til at søge om udnyttelse af bugten til opførelse af en meget stor privatejet havvindmøllepark. Det er dette projekt, der således i dag ”spøger” i bugten. Politikerne har siden, med stor enighed, lavet lovgivningen om… men det aktuelle projekt er ansøgt inden denne lovændring.

Projektet vil indebære en markant negativ påvirkning af et område med meget store naturværdier. De 200 meter høje havvindmøller placeres i et bælte tæt på land. Staten (Energistyrelsen) skal godkende opstillingen.

Så vi står med et projekt, der endnu ikke er opført, og som med de aktuelle politiske rammer ikke ville være muligt. Projektet får trods ændringerne i lovgivningen lov at fortsætte sin proces efter de dagældende regler i 2012. Den politiske vilje eller det politiske mod til at rydde op i en forfejlet og panisk lovgivning er desværre svær at få øje på. Som én af vores lokale politikere udtalte, så sidder politikerne alene med aben og det er også derfor fra dem, at oprydningsinitiativer skal komme. Lad os nu få fornuften tilbage i energi- og klimapolitikken. Set med såvel lokale briller som i det store perspektiv er og bliver dette et vanvidsprojekt.

Kalundborg Kommune ønsker ikke havvindmøller i Jammerland Bugt, og arbejder aktivt mod projektet, jf. http://www.dr.dk/nyheder/penge/kalundborg-siger-klart-nej-til-havmoellepark

Blandt modstanderne til projektet findes også Danmarks Naturfredningsforening, jf. JB_DN ,Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Den svenske stats naturmyndighed (Naturvårdsverket) og Akademirådet jf. JB_akademi, samt over 5.400 borgere fra lokalområdet.

Projektmager har som et nødvendigt led i godkendelsesprocessen afleveret en såkaldt VVM-redegørelse over mulige påvirkninger af miljøet for mennesker og dyr. Trods mange fejl og mangler i dette materiale viser VVM-redegørelsen, at de miljømæssige ulemper for projektet er i massivt overtal, se eksempelvis indlægget her på hjemmesiden fra 8/4 2021. VVM-redegørelsen siger direkte, at projektet vil have en meget voldsom visuel indvirkning for fastboere, sommerhuse, brugere af de rekreative muligheder, campingpladser, kolonier mv langs kysten. De meget høje møller vil være synlige viden om faktisk helt til områder omkring Odense.

Jammerland Bugt er et anerkendt opholds- og ynglested for Danmarks eneste tandhval marsvinet. Marsvinet er en dyreart der nyder særlig national og international beskyttelse, der er faktisk såkaldt nul-tolerance overfor forstyrrelse af denne dyreart.

I forbindelse med projektmagers VVM-redegørelse blev der i flere omgange udført fugletællinger i bugten. Disse tællinger viste bestande i Jammerland Bugt på over 1% kriteriet for en række EU- beskyttede fuglearter. For edderfugle blev eksempelvis optalt et antal fugle svarende til 27% af den vesteuropæiske bestand!

Svenske miljømyndigheder har klart meldt ud, at man ikke finder det fremlagte projekt ok. Hvorvidt de danske myndigheder har taget den – via Espoo-konventionen nødvendige diskussion med nabostater omkring disse emner – er uklart, vi er langt fra overbeviste. På bedste amatørvis har Energistyrelsen på et tidligt tidspunkt sendt et Link til en række nabostater, hvor disse så kunne klikke… og på dansk læse om projektet… dette er næppe tilstrækkeligt.

Jamen hvad med klimaet vil nogle ganske fornuftigt indvende? Ingen tvivl, klimahensyn er meget vigtigt! Men vi har også brug for miljø og biodiversitet! Og velbegrundede internationale bestemmelser for beskyttelse af dyr og natur skal naturligvis også overholdes.

Har vi ikke brug for vindenergien kan man også spørge? Jo – det har vi bestemt. Heldigvis er der i tiden, der er gået siden denne forfejlede lovgivning var gældende sket stor udvikling. Møllerne er blevet væsentligt billigere og det er ikke mere nødvendigt at få de store havvindmøller ind på så lavt vand for at opnå en konkurrencedygtig elproduktionspris. Kommer møllerne længere ud vil der også være væsentligt bedre vindforhold og dette vil ganske enkelt medføre en højere produktion.

Der er nu taget skridt til at etablere sålkaldte energiøer ude i Nordsøen. Sådanne øer vil give optimale forhold mht. vinden, anlægs- og serviceomkostninger og vil betyde væsentligt færre miljøgener for mennesker og dyr. Et nyt og grønt… Nordsøeventyr!

Havvindmøllerne hører hjemme på havet, ikke i en naturskøn bugt.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar