“Beskyt Jammerland Bugt” deltog i Folkemøde Kalundborg 2016

På det nyligt afholdte Folkemøde Kalundborg i Høng viste der sig stor lokalpolitisk modstand mod de projekterede havvindmøller i Jammerland Bugt. 

Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” havde en velbesøgt stand til folkemødet, og besøgte selv de forskellige politiske partier, for at tage temperaturen på den lokalpolitiske opbakning til vores sag.

Det viste sig at stort set alle partier fra både rød og blå blok deler vores synspunkter og bekymringer præsenteret i vedhæftede tipskupons fire spørgsmål. De fleste skrev således glade smileys på de enkelte udsagn. Eneste undtagelse var Alternativet, der efter mange overvejelser endelig havde svaret på det første spørgsmål, men herefter besluttede sig til at trække det tilbage og afbryde deres medvirkning i undersøgelsen.  

Socialdemokratiet og de Radikale støtter os også, men vi forstod fra vores samtaler at der er forskellige holdninger til havvindmølleprojektet i begge partier. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat spørger vores politikere om deres holdninger og hvad de vil gøre for at stoppe projektet med gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt.  

Spg maj 2016

 

 

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Jammerland Bugt på besøg (igen) i Folketingets Energiudvalg

Den 12. maj var der en delegation fra “Beskyt Jammerland Bugt” på besøg i folketingets Energiudvalg for at orientere yderligere om vores projekt og den store forsinkelse, der har fundet sted.

Som det fremgår i vedhæftede brev har vi nu bl.a. dokumenteret, at Energiminister Lars Chr. Lilleholt juridisk set godt kan tilbagetrække beslutningen om opsætningen af havvindmøllerne fra Energistyrelsen og tilbage til ministeriet.

folketinget maj 2016 – I

Efterfølgende har medlemmerne af Folketingets Energiudvalg stillet nedenstående opklarende spørgsmål til ministeren.

folketinget maj 2016 – II

Vi følger udviklingen tæt her på hjemmesiden.

 

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Regeringen vil droppe statslige kystnære havvindmøller, men rører ikke projektet ved Jammerland Bugt

Nyt: Desværre virker det ikke som om det nye forsalg også dækker havvindmøller under åben dør lovgivningen. Dermed er der – i første omgang – intet positivt nyt for Jammerland Bugt.

Her er det officielle forslag:

Regeringen vil skabe vækst ved at sænke elregningen

Fredag, 13 maj, 2016

FORÅRSUDSPIL FRA REGERINGEN: Regeringen vil styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at sænke elregningen og i fremtiden finansiere omstillingen af Danmarks energisystem – de såkaldte PSO-udgifter – via finansloven. I samme ombæring ønsker regeringen at reducere energiforbrugernes omkostninger med et tocifret milliardbeløb.

Støtten til omstillingen af Danmarks energisystem, den såkaldte PSO-afgift, skal væk fra elregningen og over på finansloven. Det foreslår regeringen i dag som et led i en forårspakke, der skal skabe bedre vækstvilkår for danske virksomheder og sænke husholdningernes elregning. Det vil også endegyldigt løse EU-Kommissionens kritik af, at PSO-afgiften strider mod EU-retten og derfor skal laves om inden udgangen af i år.

”Ved at flytte PSO’en over på finansloven løser vi problemet med EU, vi giver en af de mest markante afgiftslettelser til dansk erhvervsliv, og så vil danske virksomheder og borgere få glæde af billigere grøn strøm. Regeringen ønsker i samme ombæring at nedbringe omkostningerne og dermed gøre den grønne omstilling billigere. Det vil betyde, at der skal findes færre penge andre steder til omlægningen af PSO-afgiften til finansloven. Det vil vi nu indlede forhandlinger med Folketingets partier om,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Som et led i omlægningen ønsker regeringen at justere på initiativerne i omstillingen af Danmarks energisystem til vedvarende energi. Der er en række muligheder for at reducere udgiften ved blandt andet at sætte et loft for budprisen på havvindmølleparken Kriegers Flak, annullere det kystnære havvindudbud, reducere puljen til VE til proces og tilpasse energispareindsatsen. Det vil tage toppen af PSO-regningen, som skal ind på finansloven.

De danske virksomheders elregning lettes i gennemsnit med ca. 25 pct. ved omlægningen af PSO-afgiften til finansloven. Det giver erhvervslivet en af de laveste elregninger i EU – på niveau med vores nabolande Sverige, Norge og Finland. Husholdningernes elregning falder med ca. 10 pct., men vil fortsat være blandt de højeste i EU.

”Dansk økonomi befinder sig i slæbesporet. En afskaffelse af PSO-afgiften vil være en markant håndsrækning til danske virksomheder, som ofte konkurrerer med udenlandske virksomheder med langt lavere skatter og afgifter. PSO-afgiften går i dag ud over den danske konkurrenceevne. En afskaffelse er til gavn for alle virksomheder og vil understøtte, at vi fortsat kan have produktion i Danmark. Lavere el-udgifter vil samtidig understøtte en nødvendig digital omstilling af dansk erhvervsliv som grundlag for fremtidig vækst. Regeringen mener, at et stærkt og produktivt dansk erhvervsliv udgør fundamentet for, at vi kan fastholde arbejdspladser i Danmark og øge velstanden til gavn for alle danskere,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen.

Regeringen foreslår en gradvis afskaffelse af PSO-afgiften fra 2017 til 2021. Forslaget indebærer PSO-lempelser for 5,7 mia. kr. i 2021, hvoraf lempelserne for dansk erhvervsliv umiddelbart udgør 3,5 mia. kr. Afskaffelsen af PSO-afgiften kan give en samfundsgevinst på omkring 2 mia. kr. i 2021 afhængig af finansieringsform. Regeringen vil drøfte finansieringen med Folketingets partier.

Regeringen ønsker tillige at understøtte en dansk produktion af avancerede biobrændstoffer ved at fastsætte et krav om iblanding af 0,9 pct. avancerede biobrændstoffer i energiforbruget til transport. Kravet vil blive stillet til alle leverandører af brændstoffer til transport, omfattende benzin, diesel og gas, og vil kunne opfyldes med alle typer af avancerede biobrændstoffer.

For yderligere information kontakt: Pressechef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Rasmus Bjørn, 4172 9077, rasbj@efkm.dk

 

 

Fra dr.dk:

“I et forsøg på et bringe prisen på den grønne omstilling ned med i alt 8 mia. kroner, er regeringen nu parat til at droppe planerne om at opstille alle de kystnære vindmøller, som det tidligere blev aftalt at stille op i energiforliget fra 2012, erfarer DR Nyheder.

Det vil energi- forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) sammen med erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) præsentere på et pressemøde klokken 10 i dag.

Den samlede PSO-regning, som er regningen for den grønne omstilling, vil over de næste 10 år løbe op i 70 mia. kroner.

Og ved at droppe de kystnære vindmøller vil regeringen samlet spare otte mia. kroner.

Pengene bliver i dag opkrævet hos elforbrugere og virksomheder, men på grund af EU-regler er regeringen nødt til at finde en ny model for at opkræve pengene. Forventningen er, at det kommer til at ske over finansloven til efteråret.

De kystnære vindmøller skulle efter planen stå klar i senest i 2020 og skulle have produceret 350 megawatt.”

Vi ved ikke om ovenstående er korrekt og slet ikke om det gælder havvindmøller under det såkaldte “åben dør-princip”, men der er mere nyt efter kl. 10.00.

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Hvornår kommer der en afklaring om havvindmøller i Jammerland Bugt?

Ovenstående spørgsmål arbejder foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” for at få afklaret. Men nu kommer også borgmester Martin Damm, Kalundborg på banen og udfordrer Energistyrelsen og ministeren. Dette fremgår af nedenstående stort opsatte artikel i Jyllands-Posten fra 5. maj 2016. Af artiklen fremgår det klart, at Martin Damm er utilfreds med, at ministerens nye fremdriftskrav tilsyneladende ikke fører til noget.

Artiklen findes her:

20160505 JP

Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” er helt enige med borgmesteren i, at det er utroværdigt at ministerens fremdriftskrav intet fører til. Det er urimeligt at borgerne ved Jammerland Bugt skal gå og være bekymrede i så lang tid. Energistyrelsen har nu haft den foreløbige VVM-redegørelse til “kvalitetskontrol” siden juni 2015, og styrelsen kræver åbenbart stadig nye oplysninger fra European Energy. Dette er ikke rimeligt adfærd overfor borgerne, ministeren må komme på banen.

 

Link til artiklen:

J-P 5. maj 2016

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Hjælp “Beskyt Jammerland Bugt”

Kære medlemmer af støtteforeningen “Beskyt Jammerland Bugt” 

Det er nu snart 1 år siden, at foreningen blev stiftet og det er derfor tid for begyndende betalinger af kontingent for den næste periode. Vi vil være taknemlige for dit/jeres fortsatte medlemskab og dermed støtte til det frivillige arbejde med at holde Jammerland Bugt fri for havvindmøller.

I vil derfor pr. mail i nær fremtid modtage opfordring til betaling af kontingent for medlemskabet de kommende 12 måneder – Kontingentet er fortsat er på 100 kr pr. person for et Privat medlemskab – og 20 kr pr. person for Grundejerforeningers medlemskaber.  Såfremt du/I måtte have lyst til at betale et ekstraordinært beløb til foreningens fortsatte arbejde, er dette også yderst velkomment. I så fald venligst betal dette ved en separat indbetaling på foreningens bankkonto (se nedenfor) og angiv teksten: “Sponsorat” ifm med betalingen. Alle beløb er velkomne.

Ved spørgsmål eller beskeder vedr. kontingent eller medlemskab, venligst skriv til kassereren på michaelvoer@hotmail.com

Tak for din økonomiske støtte og moralske opbakning, som vi naturligvis håber vil fortsætte i den kommende periode.

Mvh 

Støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt

Konto 0516-356118 – Sparekassen Sjælland

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vindmøller er godt for klimaet, men hvad med miljøet i og omkring Jammerland Bugt?

Opstilling af vindmøller er godt for klimaet og godt for miljøet – globalt set. Men hvad med miljøet lokalt, der hvor møllerne står?

Lokalt vil vindmøller kunne påvirke miljøet positivt som negativt blandt andet afhængigt af projektets omfang samt ikke mindst dets placering. Det er for at afdække disse forhold, der udarbejdes en VVM rapport (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet).  Der afventes stadig en endelig VVM rapport for den meget store kystnære vindmøllepark i Jammerland Bugt.

I det første udkast af VVM rapporten har vi optalt fordele og ulemper på basis af den vurdering der gives i den af European Energy bestilte VVM rapport. Som nævnt ved stormødet i Kalundborg Hallen finder vi mange steder ”karaktergivningen” i rapporten besynderlig og favoriserende for projektets miljøpåvirkning. Men på trods af dette overstiger ulemperne flerfold fordelene i både anlægs-, og driftsfase som vist herunder. Dette skyldes Jammerland Bugt projektets omfang samt miljømæssigt yderst uheldige placering.

I nedenstående figur opstiller vi projektets negative og positive effekter først i anlægsfasen:

jam1

I nedenstående figur opstiller vi projektets negative og positive effekter først i driftsfasen:

jam2

 

Konklusionen er således klar, selv med al den positive bias projektudbyderne kunne presse ind i den første VVM-rapport, er der langt flere negative ulemper end positive faktorer for vores lokalmiljø.

 

Udgivet i Uncategorized | 3 kommentarer

Lange udsigter for afklaring om havvindmøller i Jammerland Bugt?

På borgermødet i Kalundborg den 5. september 2015 lovede Energiminister Lars Chr. Lilleholt, at han ville arbejde for at borgerne ikke skal vente i uvished i årevis, når et givet vindmølleprojekt eventuelt skal etableres.

Som det fremgår af nedenstående artikel siger European Energy A/S imidlertid nu, at der minimum går 3 år før det er besluttet, om der kommer et havvindmølle-anlæg i Jammerland Bugt eller ej. “Skylden” for denne udsættelse angiver European Energy A/S, er udelukkende langsommelig sagsbehandling i Energistyrelsen.

Foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” synes denne udmelding er fuldstændig uacceptabel og vi anmoder venligst ministeren om at tage øjeblikkelig affære.

lange udsigter

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status Jammerland Bugt – Marts 2016

Der er mange, der har spurgt om hvordan det går med vindmølleprojektet og vores indsats for at beskytte naturen mod dette overgreb. Her følger en kort status, baseret på vedlagte brev fra foreningens advokat Brian Hebel Andersen.

Foreningen har været aktiv med at påvirke folketinget og har to gange været på besøg i Folketingets Energiudvalg, og vi har været medvirkende til at reglerne for fremtidige projekter er blevet ændret. Desværre har denne indsats ikke hjulpet synderligt i kampen mod “vores” projekt, idet det fortsat besluttes af embedsmændene i Energistyrelsen.

Processen for “vores” projekt er som følger:

 • Energistyrelsen gennemfører i løbet af foråret 2016 en myndighedshøring på 8 uger (stjernehøring), hvor alle relevante myndigheder får mulighed for at udtale sig om den VVM-redegørelse, som European Energy har afleveret.
 • Energistyrelsen gennemfører herefter en ekstern høring på 8 uger, hvor foreningen “Beskyt Jammerland Bugt”, Kalundborg Kommune og andre kan afgive et høringssvar.
 • Når begge høringer er gennemført træffer Energistyrelsen en afgørelse i sagen
 • Hvis Energistyrelsen – mod vores vilje – skulle give European Energy en etableringstilladelse, skal de udnyttet denne inden der er gået 6 måneder. Dette er en vigtig opstramning som ministeren har besluttet.

Frem mod ovennævnte proces arbejder foreningen “Beskyt Jammerland Bugt” ihærdigt på at  fremskaffe materiale, der kan bruges til at understøtte vores høringssvar. Der arbejdes således på indsigelser bl.a. vedrørende naturforhold, jura, støjpåvirkninger og visuelle påvirkninger.  Det endelige høringssvar skal formodentlig afleveres efter sommerferien.

status marts 2016

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Film om naturen i Vestsjælland vinder stor pris

Den smukke natur i Vestsjælland – som vi kæmper intenst for at beskytte – er blevet smukt fortolket i en fin film fra Visitvestsjælland. Nu er denne film blevet præmieret med en sølv-pris ved Danish Digital Awards, jf. nedenstående link.

http://www.tveast.dk/artikel/stor-reklamepris-til-visitvestsjaelland

Selve filmen kan ses her:

 

 

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Skærpede fremdriftskrav for “åben dør” havvindmøller – også gældende for Jammerland Bugt

Energistyrelsen har i dag (12. februar) offentliggjort nedenstående:

Skærpede fremdriftskrav for åben-dør-ansøgninger for havvindmøller

Energi-, forsynings- og klimaministeren har besluttet, at der skal fastsættes fremdriftskrav til åben-dør-projekter for havvindmølleparker. Fremdriftskravene skal sikre større fremdrift i projekterne, og kravene omfatter både eksisterende og nye ansøgninger.
12. februar 2016

Energistyrelsen har i dag orienteret alle ansøgere af de såkaldte åben-dør-projekter, at der fra den 12. februar fremsættes fremdriftskrav til nye projekter og de projekter, som de allerede har sendt til Energistyrelsen. Styrelsen har i dag 26 åben-dør-ansøgninger under sagsbehandling, hvoraf langt de fleste ansøgninger er i et meget tidligt stadie af ansøgningsprocessen.

Kravene til åben-dør-projekterne indeholder en skærpelse på fire punkter:

 1. Der fastsættes kortere frister for modtagelse af nødvendige oplysninger i forbindelse med behandling af ansøgningen inden en forundersøgelsestilladelse. Alle ansøgere kan regne med at få fire uger til at indsende supplerende materiale til ansøgningen.
 2. Efter modtagelse af en forundersøgelsestilladelse skal forundersøgelsesrapporten være færdiggjort inden for 1 år.
 3. Hvis forundersøgelsesrapporten godkendes, skal ansøgeren inden 3 måneder meddele, om det ønskes at opføre et produktionsanlæg på den ansøgte placering.
 4. Der skal ansøges om en etableringstilladelse senest 6 måneder efter godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

Tidsfristerne vil kunne forlænges, hvis særlige forhold gør sig gældende.

De skærpede fremdriftskrav vil minimere langvarige arealreservationer, og de vil begrænse borgernes usikkerhed om, hvorvidt der kommer en havvindmøllepark i deres lokalområde. Samtidig får projektudvikleren hurtigt en afklaring på, om et projekt kan realiseres.

Med kravene begrænses projekterne til de projekter, hvor projektudvikler har reelle intentioner om at opføre en havvindmøllepark inden for en begrænset tidsramme. Hvis projektudviklerne ønsker at opretholde deres ansøgning, skal de sikre, at projektet skrider planmæssigt frem i alle stadier.

I den kommende tid vil Energistyrelsen kontakte alle ansøgere med henblik på at afklare den videre proces for netop deres ansøgning.

Fakta:

Energistyrelsen har i dag 26 åben-dør-ansøgninger under sagsbehandling. Heraf er 22 ansøgninger på et tidligt stadie i processen. De resterende projekter har alle fået en forundersøgelsestilladelse:

 1. Havvind Århus Bugt A/S (HÅB) – Mejl Flak
 2. European Energy – Omø Syd
 3. European Energy – Jammerland Bugt
 4. Nissum Bredning Vindmøllelaug I/S & Jysk Energi (tidligere NOE) – Nissum Bredning

Frederikshavn Offshore Wind ApS har tidligere fået en etableringstilladelse, som sidenhen er blevet leveret tilbage grundet ansøgning under 50 MW forsøgsordningen. Senest har Energistyrelsen modtaget en ny ansøgning til forundersøgelsestilladelse fra Frederikshavn Offshore Wind ApS vedrørende samme site.

Link:

http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/skaerpede-fremdriftskrav-aaben-doer-ansoegninger-havvindmoeller-0

 

 

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar