Godt Nytår og husk at støtte naturen i Jammerland Bugt

Som vi tidligere har omtalt, mener Energistyrelsen ikke at de hundredevis af indsigelser, der fremkom under VVM-høringen skal tillægges stor værdi. Kun spørgsmålet om påvirkning af fugle (havdykænder) kræver yderligere undersøgelse.

Dette kan læses på side 2 her: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_borgere_og_foreninger.pdfger.pdf

Nordvestnyt har den 16. december skrevet en kort opdatering om sagen, den kan læses her:

Alt i alt er det meget bekymrende, hvordan hensynet til naturen, gældende miljøregler og lovgivning samt påpegede miljørisici tilsidesættes. Og dette udelukkende for at et privatejet energiselskab skal tjene flest mulige penge.

Der er ingen rationelle grunde til at netop havvindmøller ikke flyttes ud på havet – hvor de hører hjemme – fremfor i en bugt med væsentlig biodiversitet, væsentlige rekreative værdier og stor lokal betydning, også erhvervsmæssigt.

Som det fremgår af artiklen kommer der endnu en borgerhøring, når alle detaljer for projektet er klar, inklusiv nye støjberegninger (spændende om disse nu, efter mange indsigelser, skal være retvisende), beskrivelse af fundamenter m.m. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er dog nervøse for om denne høring er reel eller om der er tale om (endnu…) en skinproces.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og mere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og ikke i en naturskøn bugt.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Høringsnotat fremlagt. Ikke positiv læsning…

Energistyrelsen har nu fremlagt det såkaldte Høringsnotat. Dette notat rummer en række af de indvendinger der er indkommet i høringsperioden, projektmagers kommentar hertil og sluttelig hvorvidt Energistyrelsen vurderer om indsigelsen skal have indflydelse på projektet eller ej.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er i gang med en nøje gennemlæsning af notatet, men her følger nogle første iagttagelser.

Meget bekvemt er indvendingerne grupperet/sammenskrevet/”udglattet” inden der tages stilling hertil. Hermed kan man f.eks. ikke se hvorledes Energistyrelsen forholder sig specifikt til de separat punktopstillede indvendinger foreningen Beskyt Jammerland Bugt har opstillet i deres indsigelse.

Et eksempel: Man undgår fortsat at svare på hvordan lydberegninger fra projektmager – hvor store vindmøller i nærområdet fortsat ikke er medtaget – kan accepteres?

Dette er påpeget til Energistyrelsen adskillige gange i processen.

Her taler vi ikke om små hustandsmøller, men nyopførte og igangsatte vindmøller med mølleeffekt i MegaWatt klassen, der tilsyneladende ikke er medtaget i de meget væsentlige lydberegninger!

Man har ikke engang ulejliget sig at bede os udpege disse og tilsyneladende heller ikke selv været ude at besigtige området omkring bugten…?

For en række af miljøindvendingerne fra VVM-høringen anfører Energistyrelsen blot, at man agter at bede projektmager være opmærksomme herpå… det er vi så ikke helt trygge ved…

Og med hensyn til visualiseringer synes man det er helt ok, at møllerne ikke er gengivet korrekt samt at forståelige (og tidligt fremførte) ønsker om væsentlige visualiseringspunkter ikke er nødvendige.

Ej heller Kertemindes Kommunes meget forståelige ønsker herom imødekommes. 

Og at de anvendte billeder er optaget på et ikke repræsentativt tidspunkt eller med geografisk fuldstændig forkerte sigtbarhedsdata og deraf forkerte synlighedsprocenter, fører tilsyneladende ej heller til at projektmager anmodes at lave dette om så det bliver retvisende!

Foreningen er nu i gang med gennemlæsning af Høringsnotaterne: De er tilgængelige her:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_borgere_og_foreninger.pdf

og

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_myndigheder.pdf

Foreningens indsigelse kan ses her: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

De nye regler der er vedtaget omkring høringer for sådanne kystnære havvindmølleparker betyder, at der kan forventes en ny høring når et eventuelt endeligt projektforslag foreligger.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og mere end 5.000 bekymrede borgere.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Brev til Energistyrelsen vedr. ny støjberegning

Foreningen Beskyt Jammerland Bugts advokat, Brian Hebel Andersen har sendt nedenstående brev til Energistyrelsen. I brevet stilles adskillige spørgsmål til den nye støjberegning, der fremgår af den såkaldte hvidbog, jf. tidligere indlæg på denne hjemmeside. Når Energistyrelsen har svaret, vil vi skrive svaret her.

Vedr.: Aktuelt projekt Jammerland Bugt Havmøllepark.

Som advokat for NGO Beskyt Jammerlandbugt retter jeg henvendelse til Energistyrelsen vedrørende aktuelt projekt Jammerland Bugt Havmøllepark.

I Hvidbog – Myndigheder Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark er angivet nye beregninger af støj. Jeg forudsætter, at støj er beregnet i henhold til Vindmøllebekendtgørelsen  – BEK nr 135 af 07/02/2019. Vindmøllebekendtgørelsen bestemmer eksakte grænseværdier for støj. Beregningsmodeller er angivet i Bilag 1 til Vindmøllebekendtgørelsen.

Grænseværdier er eksakte størrelser som er bindende. Beregninger skal dokumentere, at grænseværdier er overholdt. Grænseværdier forudsættes i henhold til beregninger faktuelt overholdt efter opsætning af vindmøller. Med andre ord skal grænseværdier og beregninger sikre, at den faktuelle støj efter opsætning af møller ikke overstiger det tilladte niveau. Førnævnte selvfølgelig af hensyn til støjens påvirkning af mennesker.

Det er almindeligt videnskabeligt kendt, at beregninger af støj er forbundet med en vis usikkerhed. Jeg henviser til følgende, som blot er et udpluk af videnskabelige redegørelser:

‘Bulletin of Science, Technology & Society’, 2011 af Professor John Harrison, ‘Wind Turbine Noise’. På side 4 “Deficiencies With Present Noise Regulation” anføres bl.a. følgende:

“The authors of noise prediction algorithms appreciate that there is uncertainty in the calculations. For instance, the manual for ISO 9613-2 puts the uncertainty at +/- 3 dBA for a
source to receptor distance in the range 100 to 1,000 meters.
The turbine makers know that there is variability in manufacture; this is put at +/- 1 or +/- 2 dBA. Combining these, the predictions can be no better than +/- 4 dBA. This uncertainty is
ignored by the wind energy developers and by the regulatory authorities. This is despite the fact that the final siting plans are signed off by professional engineers and approved by
professional engineers.”

På side 5 “The Way Ahead” anføres bl.a. følgende:

“Uncertainty in design calculations is the norm in engineering practice. The +/- 4 dBA is real and should be tolerated in the noise prediction calculation. For the wind developers, erring on the side of caution could protect their very large investments when testing for compliance does become the norm.”

Artikel 2017: “Wind Farm Noise Uncertainty: Prediction, Measurement and Compliance Assessment” udgivet i “Acoustics Australia” af  professorerne Kristy Hansen, Branko Zajamsek og Colin H. Hansen. I Abstract anføres følgende:

“In most jurisdictions containing wind farms, base noise limits have been set by local regulatory authorities, with the intention of protecting the amenity of surrounding communities. It is a standard requirement that during the planning process for a new wind farm, the developer  demonstrates that the proposed wind farm will comply with the relevant limits. At present, results from noise prediction models are commonly presented without uncertainty values, despite the fact that simplifications and approximations have been made in the models. Therefore, when prediction models indicate that the wind farm will generate noise within 3 dB of base noise limits, it is likely that these limits will be exceeded. Despite the fact that regulatory authorities often require that compliance measurements are taken to validate predictions of wind farm noise, it is very difficult to make substantial changes to noise emissions, without a corresponding reduction in electrical power output. Current methods of compliance assessment do not provide an indication of the amount of time that wind farms exceed allowable noise limits as they focus on ‘average’ levels only. Therefore, it is possible for wind farms to exceed allowable limits on a regular basis, and by significant margins. Hence, a more conservative approach is warranted during wind farm noise prediction and it is proposed that the upper level of the uncertainty estimate of the prediction model should not be permitted to exceed the allowable level.”

 I “Wind Farm Noise: Measurement, Assessment and Control” af Kristy Hansen, Con J. Doolan og Colin Hansen side 35 anføres:

Adjustment for uncertainties. Any noise level calculated using a generally accepted propagation model with down-wind conditions included, should have a 4 dBA added to the calculated level to account for uncertainties in turbine sound powers and uncertainties in the propagation model parameters.”

Energistyrelsen bedes besvare følgende spørgsmål:

 1. Er beregninger af støj angivet i ovennævnte hvidbog foretaget i henhold til Vindmøllebekendtgørelsen  – BEK nr 135 af 07/02/2019?
 • Er anvendte støjberegningsmodul i støjberegningsprogrammet WindPRO valideret af støjmålinger til anvendelse af beregning af støj over vand og i bekræftende fald over hvor lang afstand? I bekræftende fald bedes dokumentation for akkreditering fremsendt.
 • Er oplyste værdier for støj i hvidbog tillagt usikkerheder ved beregning, og i bekræftende fald hvad er da størrelsen af den tillagte usikkerhed?
 • Flere støjberegninger er meget tæt på grænseværdier. Hvordan forholder Energistyrelsen sig til usikkerhed ved beregning af støj ved vurdering af om støjgrænser er overholdt?

I forbindelse med pågående undersøgelser af nye beregninger af støj anført i Hvidbog – Myndigheder bedes Energistyrelsen endvidere venligst besvare nedennævnte spørgsmål:

I Hvidbog – Myndigheder side 25 er anført følgende:

Besvarelse: Der er gennemført nye støjberegninger for projektet i henhold til den nyevindmøllebekendtgørelse af 7. februar 2019. Støjberegningerne er udført i programmet WindPRO ved modulet ”decibel”.

WindPRO er udviklet af EMD International A/S. EMD International A/S oplyser, at WindPRO inkluderer landespecifikke beregningsmodeller. For Danmark anføres om WindPRO følgende – se https://www.emd.dk/windpro/windpro-modules/environment-modules/decibel/

“Denmark; The Guidelines of the Dept. of Environment, 2015 (including low Frequency)”

 • Kontrollerer Energistyrelsen, at den i Hvidbog – Myndigheder anvendte beregningsmodel opfylder krav i Vindmøllebekendtgørelsen 2019?

I Hvidbog – Myndigheder side 27 Tabel 1 og 2 og side 28 Tabel 3 definerer European Energy, hvilke punkter, der er støjfølsomme og ikke støjfølsomme. Det antages, at førnævnte sker i henhold til Vindmøllebekendtgørelsen § 2, nr. 7.

 • Er Energistyrelsen i besiddelse af kort, som viser hvilke områder ved Jammerland Bugt, som er henholdsvis støjfølsomme og ikke støjfølsomme?
 • Er Energistyrelsen i besiddelse af støjkort udarbejdet på baggrund den i Hvidbog – Myndigheder beregnede kumulativ støj? Vi er bekendt med, at det nu anvendte støjberegningsprogram Modul WindPRO / Decibel producerer kort over støjbelastning med ISO kurser for beregnet støjniveau i området. De kort anmoder jeg om at få tilsendt.

Det bemærkes, at kumulativ støj jfr. Tabel 3 er meget tæt på grænseværdier – 0,2 decibel. Førnævnte forudsætter, at områder er defineret korrekt. I modsat fald er grænseværdier overskredet væsentligt. Det er derfor relevant at udarbejde detaljerede kort visende støj og henholdsvis støjfølsomme og ikke støjfølsomme områder.

 • Er Energistyrelsen af EE blevet oplyst om værdi af variabler ved beregninger af støj? I bekræftende fald bedes værdi af variabler oplyst.
 • Hvorfor er nogle af de største eksisterende vindmøller i området fortsat ikke medtaget?

Med venlig hilsen

Brian Hebel Andersen

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Generalforsamling i foreningen Beskyt Jammerland Bugt blev afhold den 20. oktober 2019.

Her findes referat af generalforsamlingen:

Her findes regnskab for foreningen:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter – Punkt 7:

1 – Valg af dirigent

2 – Formandens beretning v/ Ole Nyvold

3 – Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup

4 – Indkomne forslag

5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for ét år (alle er på valg)

6 – Valg af revisor og revisorsuppleant for ét år

7 – Fastlæggelse af kontingent

8 – Eventuelt

www.jammerlandbugt.dk

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Marsvin… Et dyr med nul-tolerance for forstyrrelser!

Jammerland Bugt er et meget vigtigt opholdssted for marsvin. Dette er anerkendt ved mange målinger og undersøgelser udført af danske og internationale forskere. Ved en forårsmåling i 2003 måltes en tæthed på 4,9 individer pr. km2, en rekordhøj tæthed i Europæisk sammenhæng!

Marsvinet er særlig beskyttet i forhold til både danske og internationale bestemmelser, en beskyttelse der kort kan betegnes ”Nul-tolerance” overfor forstyrrelser. Dette blev også oplyst af Orbicon ved møde om VVM-materialet i Kalundborghallen den 16. januar 2019.

Et så voldsomt anlægsarbejde med pæleramning, øget bådtrafik, lys og andet i bugten, er derfor uacceptabelt i relation til beskyttelsen af et så vigtigt område for marsvinene. Og som Miljøstyrelsen korrekt skriver i deres indsigelse mod havvindmølleprojektet, er anlægsarbejder i sommerperioden af denne grund helt udelukket.

Anlægsarbejde om sommeren er ellers hvad Oribicon/European Energy A/S antager kan finde sted i forbindelse med projektet. VVM-materialet omtaler også mulighed for ”høreskader” og andet for marsvinene under anlægsarbejdet, men påregner at man ved at påbyde entreprenøren at udføre langsom opstart kan nå at skræmme dyrene væk således at sådanne permanente og livstruende skader kan udgås…

Bortskræmning… Hvorledes er det foreneligt med nul-tolerance overfor forstyrrelser… og sikring af disse særligt beskyttede dyrs opholdssteder?

I Hvidbogssvarene, hvor European Energy A/S forholder sig til en række af de indkomne høringsindsigelser, anerkender man at der ved anlægsarbejdet vil kunne/skulle ske bortskræmning af marsvin, men anfører at man forventer at disse senere vil vende tilbage igen.

Jammerland Bugt kan, med hensyn til marsvin, i mange sammenhænge bedst kan sammenlignes med Nysted vindmøllepark, hvor marsvin faktisk ikke vendte tilbage! Denne sammenlignelighed bygger på forhold som bundforhold, vanddybde, strøm og den helt aktuelle marsvinepopulation.

I 2013 blev af førende danske forskere for Naturstyrelsen lavet et notat, der redegør for udviklingen i den aktuelle population baseret på tællinger i 1994, 2005 og 2012. Disse målinger viser et fald i antallet af individer i området, en bekymrende tendens der jo absolut ikke skal udfordres af anlægsprojekter i et for marsvinene så vigtigt område.

Sådanne forhold må og skal veje tungt og enhver tvivl – særligt for sådanne særligt beskyttede dyr – må/skal komme disse til gode!

Projektet frembyder således ikke i hverken anlægs- eller driftsfase (og sikkert heller ikke under demontering) fornøden sikkerhed for nul-tolerance for forstyrrelse af marsvin, samt fornøden sikkerhed for opretholdelse af populationen på dette ubestridt væsentlige område for disse dyr.

Eksempler på kilder:

Teilmann, J., Sveegaard, S., Dietz, R., Petersen, I.K., Berggren, P., and Desportes, G. 2008. High density areas for harbour porpoises in Danish waters. National Environmental Research Institute, Aarhus University – NERI. Technical Report No. 657. http://www.dmu.dk/Pub/FR657.pdf

Sveegaard, S. et al: Abundance survey of harbour porpoises in Kattegat,Belt Seas and the Western Baltic July 2012; publiceret 31 May 2013 af Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University.

Teilmann, J. and Carstensen, J. (2012). Negative long term effects on harbour porpoises from a large scale offshore wind farm in the Baltic – evidence of slow recovery. Environmental Research Letters 7 045101, doi:10.1088/1748-9326/7/4/045101

Teilmann, J. (2003): Influence of Seastate on Abundance Estimates of Harbour Porpoises (Phocoena phocoena). –Journal of Cetacean Research and Management 5(1): 85-92.

Sveegaard, S., Andreasen, H., Mouritsen, K. N., Jeppesen, J. P., and Teilmann, J. (2012). Correlation between the seasonal distribution of harbour porpoises and their prey in the Sound, Baltic Sea. Marine Biology 159: 1029–1037, DOI: 10.1007/s00227-012-1883-z

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Støj… Markante overskridelser af grænseværdier for området!

Vi er fortsat i gang med at kigge på, hvad de tidligere Orbicon folk (der nu pludselig er ansat direkte i European Energy A/S) har svaret på de mange indsigelser. Dette gør de i en såkaldt hvidbog overfor Energistyrelsen. Denne hvidbog har foreningen via anmodning om aktindsigt fået tilsendt.

I dette indlæg behandles det meget væsentlige element støj. 

Væsentligt fordi der jo er rigtig mange sommerhuse, helårsboliger, campingpladser, kolonier, pladser for mobil-homes og rekreative aktiviteter osv. i og rundt om bugten.

I anlægsfasen vil støjgrænser blive overskredet i perioder. Dette står tydeligt i VVM materialet og blev også fremført af Orbicon ved fremlæggelsen af materialet i Kalundborghallen. Dette kunne ses af plancherne uagtet at indlægsholderen, absolut fejlagtigt, sagde, at der ikke var brug for dispensation. Nu giver man os i Hvidbogen ret i, at der kan være behov for en dispensation.

De perioder hvor der vil ske overskridelse i, er faktisk i sommerperioden, den foretrukne anlægsperiode, hvor så også flest mennesker er til stede langs bugten!

Indsigelserne viser, at dette også af andre grunde er et meget uacceptabelt anlægstidspunkt, eksempelvis for marsvin og disses drægtighedsperiode og nyfødte kalve. Miljøstyrelsen skriver klart i deres indsigelse at anlægsarbejder i sommerperioden af denne grund er helt udelukket.

Forstyrrelse af marsvin er miljøbeskyttelsesmæssigt et totalt no-go (zero tolerance) og naturligvis ekstra væsentligt i disse perioder.

Dette viser meget tydeligt at Jammerland Bugt miljømæssigt ikke er velegnet for det fremlagte projekt!

Også for den lange driftsfase er der fremkommet indsigelser imod støjniveau og det anvendte beregnings-programmel til vurdering heraf, se eksempelvis miljøforeningen ”Beskyt Jammerland Bugts” indsigelse kapitel 2.4. Yderligere er der kommet en revideret støjbekendtgørelse i februar 2019 som projektet skal leve op til.

Sidstnævnte har ført til at, der nu er lavet nye støjberegninger.  I ”Hvidbogen (side 28/28 i Myndighedsdelen”) fremlægges nye beregninger for 7 punkter rundt om bugten. Disse beregninger viser at vindmølleprojektet vil bringe det samlede støjniveau helt op mod 44 dB(A)!

I 3 ud af de 7 beregnede punkter (!!!) er der en markant overskridelse i forhold til grænseværdien for områder med støjfølsom anvendelse. Jammerland Bugt er så absolut et område med støjfølsom anvendelse. Her er adskillige campingpladser helt til vandkant og en stor mængde sommerhuse… hvor meget mon en teltdug dæmper støj? De fleste af sommerhusene har heller ikke samme vægkonstruktion som helårshuse, eller støjdæmpende vinduer, tung ekstra beklædning og beror sig heller ikke på mekanisk ventilation for lukkede vinduer som Miljøstyrelsen anbefaler i forbindelse med naboskab til møller, se mere herom i foreningens indsigelses punkt 2.4.8.

Herunder ses det beregnede samlede støjniveau for de 7 punkter i ”Hvidbogen”. De røde cirkler markerer overskridelser:

Grænseværdien for sådant støjfølsomt område er som anført henholdsvis 37 og 39 dB(A) ved de to nævnte vindhastigheder, så der er meget markante overskridelser i 3 ud af 7 punkter for det samlede støjniveau! En forskel på 3 dB er vanligvis lig en fordobling i lydtryk/lyd-energiniveau.

I beregninger for samlet støjniveau (kumulativt) mangler i øvrigt fortsat bidraget fra nogle af de eksisterende møller i området, eksempelvis de to meget store møller ved Gørlev, så støjniveauet bliver de facto endnu højere end anført.

Havvindmølleparken øger støjniveauet for området og den samlede støjbelastning når hermed et absolut uacceptabelt niveau i henhold til gældende regler for et rekreativt støjfølsomt område som Jammerland Bugt.

Dette viser meget tydeligt at projektet miljømæssigt (også) mht. lyd er uacceptabelt for området.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Fugle… hvidbogssvar… og fortsatte mangler

Jammerland Bugt er meget væsentlig for en lang række fugle. Trækfugle anvender eksempelvis bugten som et livsvigtigt spisekammer for nødvendig opfedning i en længere periode inden energien bruges til at trække videre, yngle osv. længere mod nord. Bugten er perfekt for eksempelvis havdykænder netop med sin dybde, friske vand og forekomst af blåmuslinger, snegle mv.

For visse fuglearter udgør Jammerland bugt hvad der betegnes som et Internationalt betydende område. Dette gælder som nævnt tidligere eksempelvis edderfugle. Fugleproblematikken har åbenlyse mangler i det fremlagte VVM-materiale hvorfor både foreningen “Beskyt Jammerland Bugt”, eksterne fagfolk og eksperter, alle har gjort indsigelse på dette punkt. Også Danmarks Ornitologiske forening er modstandere af projektet i Jammerland Bugt.

Foreningens indsigelse kan ses her: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Disse indsigelser har European Energy A/S (projektmager) nu haft lejlighed til at forholde sig til og besvare i en såkaldt hvidbog til Energistyrelsen. Bemærk at det nu er European Energy A/S (projektmager), der besvarer forhold som det vel ellers tilkom det rådgivende firma Orbicon A/S at besvare. Det var Orbicon der udarbejdede VVM-materialet… men de ansvarlige for dette er nu direkte ansat hos projektmager, en absolut ny rolle.

Disse svar fra European Energy har foreningen via aktindsigt hos Energistyrelsen fået adgang til og læst. Det samme har kompetente fagpersoner og svarene omkring fugle imponerer ikke.

Svarene er absolut ikke dækkende eller tilstrækkelige på eksempelvis følgende punkter:

 • Bugten har en bestand af eksempelvis edderfugle, der gør at der er tale om et internationalt betydende område. Edderfugle er optaget på den nationale liste over ansvarsarter og er rødlistede i EU. Disse vigtige forhold fremgår ikke af svaret.
 • Konklusioner omkring påvirkning af den europæiske trækfuglebestand antages i svarene samt i VVM-materialet at være ubetydeligt, men dette hviler på et utilstrækkeligt datagrundlag og på klare metodiske svagheder.
 • De kumulative effekter (påvirkning fra andre vindmølleparker, eksisterende som planlagte) er ikke vurderet tilstrækkeligt. En sådan korrekt analyse er af afgørende betydning også som beslutningsgrundlag for høringsparter.
 • Nationale forpligtelser under EU’s regelsæt og under ESPOO-konventionen om grænseoverskridende miljøeffekter, er ikke efterlevet.
 • Havvindmøller tiltrækker trækkende rovfugle, dette burde være reflekteret i det fremlagte VVM-materiale. Nu skriver European Energy A/S i deres hvidbogssvar – uden faglige referencer – at de anser dette for lidet sandsynligt.  Det rækker ikke!

Læs uddybende om ovenstående i dokumentet her:

Dokumentet er skrevet af Søren Mark Jensen, miljøkonsulent og rådgiver, en absolut ekspert på området!

European Energy A/S har ikke på et overbevisende fagligt grundlag adresseret ovennævnte kritikpunkter. Det er måske ikke overraskende, når det er projektansøgeren/bygherren, der først har bestilt og betalt VVM-materialet og nu faktisk også direkte forholder sig til kritikpunkter i hvidbogen – som de selv har udarbejdet.

Vi er som nævnt ikke alene med disse kritikpunkter, eksempelvis anerkender også Miljøstyrelsen i høringsindsigelse, at bugten har internationalt betydende bestande af eksempelvis gråstrubet lappedykker, edderfugl, sortand, og fløjlsand. Miljøstyrelsen efterlyser generelt en fagligt stærkere redegørelse omkring særligt de kumulativ effekter.

Det bliver i den videre proces afgørende, om de danske myndigheder (Energistyrelsen og Miljøstyrelsen eller i sidste instans den ansvarlige minister) erkender, at VVM-materialet er utilstrækkeligt, ikke har den fornødne faglige kvalitet, at de rette nabolande ikke er blevet inddraget og at man i denne sag, ifølge både den nationale og EU lovgivningen, skal følge forsigtighedsprincippet.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl. At de sidste er modstandere af projektet, fremgår af følgende breve:

Samt:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Fugle-, dyre- og miljøproblematikken i VVM-materialet

Som skrevet før, så er der kommet mange indsigelser mod VVM-materialets afsnit omkring beskyttelse af fugle og andre dyr. Disse indsigelser kommer fra danske og udenlandske organisationer inkl. udenlandske ministerier/styrelser og fra førende eksperter på området med god indsigt i de miljø- og beskyttelsesregler, der er på området.  

Også indsigelsen fra Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har rigtig mange kritikpunkter på dette område, se eksempler i tidligere indlæg på denne hjemmeside.

Naturligvis skal de nationale og internationale love og konventioner, der er på miljøbeskyttelsesområdet anerkendes, respekteres og håndhæves til fulde!

Disse regler er baseret på fagfolk, forskeres og andres mangeårige indsats og grundige undersøgelser. De er sluttelig drøftet og accepteret på politisk niveau, nationalt som internationalt.

 Dette er grunden til vi råber ”vagt i gevær” i forbindelse med det fremlagte projekt for en bugt med så mange beskyttede og kritiske arter og individer. Og vi er ikke alene, se artikel om samme herunder:

https://sn.dk/Kalundborg/International-voldgift-kan-stoppe-havmoelle-projekter/artikel/863183

Udover de forhold der fint nævnes i artiklen, kan supplerende anføres, at man tilsyneladende har undladt at orientere og høre bl.a. Norge, Finland og de Baltiske lande, som vi jo deler edderfuglene i Jammerland Bugt med. Ikke at orientere og høre disse lande strider klart mod EUs og ESPOO-konventionens regler!

VVM-materialet og tilknyttede høringer handler jo netop (faktisk ene og alene) om påvirkning samt beskyttelse af miljøet for det konkrete projekt!  

Ikke om overordnede holdninger til grøn omstilling generelt, som European Energy A/S i pressen ofte vil gøre det til!

Yderligere en artikel sætter fokus på de truede edderfugle:

https://sn.dk/Kalundborg/Svensk-bekymring-er-alvorlig/artikel/865247

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Aktindsigt på udkast til svar til indsigelser… Chokerende Læsning!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har via aktindsigt fået adgang til kommentarer af de indkomne høringsindsigelser fra en række af skribenterne bag VVM-rapportmaterialet. Kommentarerne er bestilt af Energistyrelsen, for at hjælpe med deres besvarelse af de mange indsigelser.

Kommentarerne er skrevet af European Energy A/S og af ansatte, der tidligere var ansat i rådgiverfirmaet Orbicon. European Energy A/S har på det seneste ansat en stribe medarbejdere fra Orbicon.

Orbicon er firmaet der, betalt og hyret af European Energy A/S, har udarbejdet VVM-materialet til vurdering af en eventuel havvindmølleparks virkninger på miljøet i og omkring Jammerland bugt.

Kommenteringen af indsigelserne er ikke færdig, der mangler fortsat besvarelser og kommentarer fra eksempelvis Energi- samt Miljøstyrelse deri.

I det lys lyder det lidt underligt, at Energistyrelsen skulle kunne være klar til at træffe en snarlig afgørelse om det videre forløb.

Med mindre man allerede nu har fundet tilstrækkeligt med punkter, hvor projektet konflikter med beskyttelse af miljøet og som gør at placeringen er miljømæssig uegnet og projektet derfor må afvises.

Tilbage til det modtagne materiale, det er rystende læsning! Her lige lidt umiddelbare eksempler (vi har endnu ikke været hele materialet igennem):

Som bekendt har vi og mange andre anråbt, at visualiseringerne i materialet åbenlyst ikke er retvisende.

Der mangler eksempelvis gul farve på møllerne, store numre på samme og der er anvendt et ikke repræsentativt (og absolut forkert!) sigtbarhedsindeks for alle billeder.

Skal visualiseringer være retvisende, ja eller nej?  Spørgsmålet burde være overflødigt at stille, naturligvis skal de det!

Men nej, det er bestemt ikke nødvendigt mener European Energy A/S… de kan sagtens vurdere sagen ud fra de ikke retvisende billeder!

Her glemmer man da vist, at materialet jo også indgår i både myndigheds- og offentlig høring hvor myndigheder, interesseorganisationer, beboere mv. naturligvis alle er interesserede i retvisende billeder. Og visualiseringer er et meget væsentligt punkt i sådant materiale, hvilket Energistyrelsen adskillige gange har understreget.

Også med hensyn til visualiseringspunkter ønsker man ikke at ændre noget. At eksempelvis det angivne vandkantsbillede benævnt Røsnæs, overhovedet ikke er fra Røsnæs og ej heller med sin fotohøjde er repræsentativt for de mange højtliggende boliger der, agter man at gøre noget ved!  Man kan jo ikke dække alle steder lyder det… så de vælger et geografisk forkert vandkantsbillede… det er bare ærgerligt Røsnæs!

Ej heller det væsentlige faktum, at Røsnæs er udpeget som Naturkanon (Natura 2000) vil man inddrage; denne udnævnelse er sket efter materialets udarbejdelse anfører man bekvemt. Vi kan oplyse, at udnævnelsen (fra november 2018) er sket inden høringen, kandidaturet har været kendt længe inden og punktet er naturligvis top-aktuelt og yderst væsentligt i den aktuelle sag.  

Visualisering for de mange højtliggende sommerhuse i Svallerup, ønsker man ej heller at lave, ja dette højtliggende sommerhusområde, hvor rigtig mange har udsigt, er faktisk så godt som glemt. Igen lyder det… man kan ikke visualisere fra alle steder… så de lader vandkantsbillederne stå.

Alle nævnte visualseringspunkter blev påpeget under det af Orbicon indkaldte idemøde i Gørlevhallen den 23. april 2015… men det er bekvemt glemt, selvom skribenterne fra European Energy A/S (Orbicon) var til stede på mødet. De anvendte foto-standpunkter er præcis og alene dem Orbicon havde klar inden mødet.

 Er vi vidne til en skueproces?

Det samme gælder VVM-rapportens kludder mellem skibsrute T og H. Taste- og skrivefejl kaldes det nu. Mystisk, dette blev faktisk også allerede nævnt overfor den ansvarlige VVM-skribent og øvrige repræsentanter på idemødet i Gørlev… alligevel har det så siden fundet vej til VVM-rapporten.  Og det er ej heller fundet af den efterfølgende kvalitetssikring hverken hos Orbicon eller Energistyrelsen… meget bekymrende.

Kald det nu, hvad det formentlig er: Et copy paste fra andet projekt. Præcis som det er med Langelandsfærgen og Bisserup Sejlklub. Hvor meget andet er lavet på denne useriøse vis og med så elendig kvalitetssikring trods de mange fine underskrifter?

Ovenstående enkle eksempler viser desværre, at man

 • helt åbenlyst ikke har taget idemødet i Gørlev seriøst,
 • at rapporten er dårligt håndværk
 • og kvalitetssikringen (uagtet de mange fine underskrifter) ligeså…
 • at man ikke tager påviste fejl seriøst

Vi er langt fra færdige med at kigge i det modtagne materiale, ovenstående er kun et hurtigt udsnit. Vi håber som sagt ikke, at vi er vidne til en skueproces…

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og over 5.400 bekymrede borgere!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Den nye Klima-, energi- og forsyningsminister… Beskyttelse af miljøet!

Danmark har som bekendt fået ny Klima-, energi og forsyningsminister, Dan Jørgensen, som vi naturligvis byder hjerteligt velkommen!

Han er allerede gjort bekendt med det ansøgte havvindmølleprojekt for Jammerland Bugt, det viser eksempelvis nedenstående artikel i Energy-Supply.

https://www.energy-supply.dk/article/view/670024/sverige_advarer_mod_danske_kystnaere_havvindmoller

I artiklen forespørges omkring vurdering af miljøeffekter og gældende regler for fuglebeskyttelse i relation til det ansøgte projekt i bugten. Der svares – af Energistyrelsen – at dette er grundigt behandlet i VVM-materialet…

Dette er der så ikke enighed om hverken blandt førende danske eller udenlandske eksperter!

Det sidste er ganske tydeligt ud fra de meget klare svenske udmeldinger og det første vil kunne ses blandet andet fra mange af de indkomne høringsindsigelser fra kompetente personer og organisationer.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har ligeledes benyttet førende eksperter i forbindelse med vores indsigelse, herunder anføres eksempelvis en række af punkter hvor Orbicons materiale bestrides:

 • Fugle, overtrædelse af EU lovgivning vedr. fuglebeskyttelse
 • Fugle, beskyttelse af bestande i Natura 2000 områder
 • Fugle, mangelfuldt datagrundlag
 • Fugle, metodiske forhold og væsentlige mangler heri
 • Fugle, høring af europæiske lande
 • Hørings Notat svært at vurdere
 • Fuglebeskyttelsesdirektivets forbudsregler
 • De store rovfugle,
 • Manglende Natural 2000 vurdering af kollisionsrisiko
 • Kollisionsrisiko for trækkende rovfugle
 • Fugle, kumulativ effekt

Hertil kommer naturligvis nødvendige hensyn og regler gældende for marsvin, sæler og andre dyr der i henhold til Habitat Direktivet nyder særlig beskyttelse. Også her har vi benyttet førende eksperter, eksperter der ikke er enige i det i VVM-materialet anfører.

Se nærmere i indsigelsen: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Vi håber naturligvis ministeren er bekendt hermed…

P.S. Man kan læse mere om de svenske miljømyndigheders indsigelser mod havvindmøllerne i Jammerland Bugt her: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE11530527/Sverige-advarer-mod-danske-kystn%C3%A6re-havvindm%C3%B8ller/

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar