Stadig ingen VVM høring i Jammerland Bugt, men besøg af politikere

Sidste tirsdag (28/8-2018) var to lokalt valgte folketingspolitikere på besøg i campingpladsen Urhøj ved Jammerland Bugt. På mødet deltog flere medlemmer i foreningen Beskyt Jammerland Bugt og emnet var naturligvis de (måske) kommende havvindmøller.

Nordvestnyt skriver følgende om mødet:  https://sn.dk/Kalundborg/Frygter-at-havmoeller-vil-skade-turismen/artikel/770276

Yderligere oplysninger findes her : 20180831-2 JB

Bemærk i øvrigt at generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt bliver den 27. oktober, kl. 10.00 i Gørlevhallen.

For god ordens skyld, så skriver Energistyrelsen stadigt at den offentlige høring af VVM-redegørelsen starter i sommeren 2018…

 

 

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt – Mens vi venter på VVM-redegørelsen…

Energistyrelsen skriver på deres hjemmeside – ens.dk – at havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt kommer i offentlig høring i løbet af sommeren 2018. Inden da skal Energistyrelsen udsende den gældende VVM-redegørelse inkl. bilag.

Mens vi venter, får vi hele tiden nye oplysninger, der har stor betydning også for “vores” projekt. Sidste nye er nedenstående artikel fra Jyllandsposten 6. august 2018 vedrørende visualisering af havvindmøller, hvor artiklens forfatter professor Jens Zimmer Rasmussen, forklarer at havvindmøller syner af langt mere, når de er i bevægelse end når de står stille.

Artiklen er her:   https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10767948/visualisering-af-havvindmoeller-er-ikke-retvisende/

I henhold til loven skal en VVM-redegørelse ALTID tage udgangspunkt i et såkaldt worst-case scenarie, altså den værst tænkelige påvirkning på miljøet. Som det klart fremgår af artiklen, skal der således fremlægges en visualisering, der tager også højde for vingernes bevægelse. I år 2018 er det både rimeligt og jo næppe raketvidenskab at frembringe sådan dokumentation.

For projektet i Jammerland Bugt er visualiseringen yderligere påvirket af at alle møllevingerne skal have påført et blinkende lys, hvilket yderligere forstærker synsindtrykket for “vores” møller.

Det er naturligvis også meget meget væsentligt at lysafmærkning visualiseres korrekt i materialet der lægges frem. Dette ”Tivoli om natten” er tit overset og/eller mangelfuldt visualiseret/beskrevet jf. det tidligere indlæg fra Ekstra Bladet herom.

Da Energistyrelsens “kvalitetssikring” af VVM-redegørelsen har taget adskillige år, må vi gå ud fra at den fremlagte VVM-redegørelse nu dækker dette område fyldestgørende….

 

Husk at skrive under på borgerforslaget om minimumsafstand for kystnære havvindmøller jf. tidligere artikel

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Der er fejl i visualiseringer og støjberegninger!

Mens vi venter på VVM-redegørelsen for Jammerland Bugt – der ifølge Energistyrelsen kommer i løbet af sommeren 2018 – så er det relevant at betragte nogle af de øvrige kystnære havvindmølleprojekter.

Ekstrabladet bragte søndag den 15. juli 2018 en større artikel omkring erstatningsberegning i forbindelse med de kystnære havvindmølleparker ved Vestkysten (Vesterhav Nord og Syd).

Her har det nu vist sig, at det materiale vedr. visualiseringer samt støjberegning, der har været anvendt ved borgermøder samt senere ved godkendelsen af projektet/projekterne ikke er retvisende! Havvindmøllerne fremstår langt mindre end de i virkeligheden er og støjproblemerne bliver ikke korrekt gengivet, tværtimod. 

Det er præcist det samme vi i Beskyt Jammerland Bugt har konstateret med det materiale vi via aktindsigt har fået adgang til. Selv i seneste version af materialet optræder disse alvorlige fejl, trods flere års granskning og kvalitetssikring hos Energistyrelsen. Vi er bekymrede – alvorligt bekymrede – og følger naturligvis disse forhold tæt.

Her er et link til artiklen: Fusk fra Energistyrelsen?

PS. Husk at underskrive borgerforslaget om kystnære havvindmøller

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Borgerforslag der kan stoppe havvindmøller i Jammerland Bugt – Støt venligst

Som det fremgår nedenfor bliver der nu fremsat et borgerforslag, der kræver en mindsteafstand til kysten for kystnære havvindmøller på 12 km. Forslaget vil – hvis det gennemføres – sætte en stopper for projektet i Jammerland Bugt, hvorfor vi indtrængende anmoder om at forslaget støttes. Ligeledes anmoder vi om at alle deler opslaget, gerne på Facebook og andre sociale medier.

 

Oplysninger om borgerforslaget.

Vi er en række borgere, der så absolut er tilhængere af den grønne omstilling. Vi skal bare gøre det med fornuften i højsædet. Vi har rejst et borgerforslag på borgerforslag.dk om, at afstanden til den nærmeste kyst fra en havvindmøllepark minimum skal være på 12 kilometer. Vi ønsker at bringe dette forslag op til debat og afstemning i Folketinget. Formålet med vores forslag er, at havvindmølleparker placeres der, hvor de hører hjemme, nemlig på havet. Her ødelægger de ikke den sidste frie kystnatur, de ødelægger ikke udsigten for brugerne af vores badestrande, de generer ikke fastboende og sommerhusejere og de generer ikke sejlerne. Vedtages forslaget vil det i praksis betyde, at havvindmølleparkerne vil blive etableret i Nordsøen, Skagerak, Kattegat og i Østersøen, mens de indre danske farvande friholdes for disse op til 250 meter høje industrianlæg.

Hjælp os med at få dette gjort. Du kan gøre det ved at gå ind på borgerforslag.dk og støtte forslaget ved at bruge din NemID.

Sådan gør du:

 1. Gå ind på www.borgerforslag.dk
 2. Klik på: ”Se eller støt forslag”
 3. Klik på: “Søg efter forslag” – øverst oppe på skærmen
 4. Skriv: “mindsteafstand” og tryk Enter
 5. Klik på forslaget
 6. Klik på det røde felt med ”Støt”. Så kommer NemID frem. Indtast dine oplysninger
 7. Når det er gjort, skal du indtaste dit CPR.nr. uden brug af bindestreg. Gør det.
 8. Sæt derefter hak i ”Jeg bekræfter, at jeg har læst og accepteret samtykkeerklæringen”
 9. Klik på den røde knap ”Støt forslaget”

Nu har du støttet forslaget. Når vi i alt har 50.000 personer, der har støttet forslaget, vil forslaget blive behandlet i Folketinget.

 

Du vil kunne læse følgende tekst omkring vores borgerforslag på borgerforslag.dk

 

Startdato15. maj 2018

Slutdato11. november 2018

Antal støtter

Mindsteafstand til kysten for havvindmølleparker

ID: FT-01093

Havvindmøller skal opsættes mindst 12 kilometer fra kysten.

Havvindmøller i de danske farvande, skal opsættes med en afstand til kysten på mindst 12 kilometer.

Dette er en betingelse for alle etableringstilladelser, der gives efter borgerforslagets fremsættelsesdato.

For at sikre bred folkelig opbakning til den fortsatte grønne omstilling foreslås det, at alle havvindmølleparker opstilles med en afstand fra nærmeste kyst på mindst 12 kilometer.

Dette vil sikre beskyttelse af det, som Danmarks Naturfredningsforening kalder ”Den sidste frie natur i Danmark” og dermed tilgodese de rekreative interesser, som den frie kystnatur danner rammerne for.

Med den forbedrede økonomi, der nu er opnået og dokumenteret ved opsætningen af egentlige havvindmølleparker længere end 12 kilometer fra kysten, er der ikke nogen økonomisk begrundelse for at opstille kystnære havvindmølleparker tættere på land. Og dermed kan vi undgå deres omfattende negative konsekvenser for kystlandskabet.

Forslaget skal have virkning for alle projekterede og fremtidige havvindmølleparker, hvor der endnu ikke er givet etableringstilladelse.

Borgerforslaget tager udgangspunkt i, at Danmarks Naturfredningsforening har samme opfattelse af denne sag. De mener også, at afstanden mellem kysten og den tætteste havvindmølle minimum skal være på 12 km.

Supplerende oplysninger

Der er i dag mindst 4 kystnære projekter under planlægning efter den såkaldte åben-dør ordning. Disse 4 åben-dør projekter udgør op mod 840 MW og er alle placeret i de indre danske farvande. Derudover er der planlagt etablering af 2 kystnære statslige havvindmølleparker tæt ved den jyske vestkyst på tilsammen 350 MW. I alt er der altså tæt på 1.300 MW (1,3 gigawatt) kystnære havvindmølleparker i støbeskeen, hvilket langt overstiger målsætningen fra energiforliget i 2012, hvor det oprindelige mål var opstilling af 500 MW kystnære havvindmølleparker (senere blev målsætningen for de kystnære havvindmølleparker justeret ned til 400 MW, inklusiv 50 MW forsøgsmøller ved Bornholm).

De kystnære havvindmølleprojekter er ikke underlagt krav til maksimal møllehøjde, maksimalt antal møller eller bestemte opstillingsmønstre og havvindmølleparkerne kan placeres i en afstand helt ind til kun 4 km fra kysten.

 

 

Forslag stillet af:

Kontaktoplysninger:

Ole Nyvold Rudersdal

E-mail: ole.nyvold@babc.dk

Medstillere:

Kontaktoplysninger:

Anita Bernow Lyngesen Kalundborg

E-mail: perl@mail.dk Tlf.nr.: 40464947

Ole Bjørn Grund Petersen Frederikshavn

E-mail: ob@drlund-gym.dk Tlf.nr.: 31772597

Hans Ulrik Skotte Møller Slagelse

E-mail: hsmsabah@hotmail.com Tlf.nr.: 20935851

Dorthe Porskær Winther Slagelse

E-mail: dorthe.winther@skolekom.dk Tlf.nr.: 61705249

Jens Zimmer Rasmussen Assens

E-mail: jzimmer@dadlnet.dk Tlf.nr.: 20121935

Mikael Grønlykke Assens

E-mail: mg@summerbird.dk

Flemming Caspersen Lolland

E-mail: mf.caspersen@newmail.dk Tlf.nr.: 24620442

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Svar fra ministeren om fremdrift i Jammerland Bugt

Så er der svar fra energiminister Lars Christian Lilleholt vedr. fremdrift eller mangel på samme ved havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt.

Som det fremgår er projektet IKKE aflyst, men det bliver formodentlig lidt mindre og placeres lidt længere fra kysten. Det er dog fortsat en grotesk dårlig placering af et havvindmølleanlæg og foreningen Beskyt Jammerland Bugt vil fortsat kæmpe imod projektet med alle de midler vi har til rådighed.

Den offentlige høring af den nye VVM-redegørelse bliver (formodentlig) i sommeren 2018.

Her er svaret:

20180424 Svar L.C. Lilleholt

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Jammerland Bugt og fremdrift – Brev til ministeren

Som det er alle bekendt skrider projektet med gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt meget langsomt frem. Dette på trods af ministerens klare udmelding, at borgerne ikke skulle gå i uvished i lang tid.

For at få ministerens forklaring på dette, har Advokat Brian Hebel Andersen på vegne af en række grundejerforeninger samt foreningen Beskyt Jammerland Bugt skrevet vedlagte brev. Vi ser frem til ministerens svar.

20180313 fremdrift

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Kort status for Jammerland Bugt havvindmøllerne – Marts 2018

Hvis man går ind på hjemmesiden hos Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (ENS.dk) finder man følgende om projektet i Jammerland Bugt:

“Efterår 2017: Offentlig høring af VVM-redegørelsen

Efter endt myndighedshøring og eventuelle supplerende undersøgelser kan VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring, hvor den danske befolkning, herunder privatpersoner, interesseorganisationer mv., kan læse og afgive bemærkninger til indholdet.”

Nu nærmer vi os jo (meget) langsomt foråret 2018, men alligevel orker embedsmændene ikke at opdatere deres hjemmeside med oplysninger om et projekt, der har meget stor betydning for tusindvis af borgere. At ministeren for over 2 år siden lovede hurtig fremdrift for vores projekt, virker heller ikke til at påvirke nogen som helst.

Mens vi tålmodigt venter på nyt i sagen, er her et fremragende indlæg fra JP.dk fra en professor med ekspertise i vindkraft: Ja tak til havvindmøller – men ude på havet!

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status for Jammerland Bugt projektet – December 2017

Året 2017 går snart på hæld. Der er holdt flittigt øje med Energistyrelsens hjemmeside, hvor man kan læse om status mv. for en række eksisterende vindmølleparker samt aktuelle projekter.

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/eksisterende-havvindmoelleparker-og-aktuelle-projekter

På denne hjemmeside er der omkring Jammerland Bugt projektet anført en række væsentlige datoer og procestrin for projektet.

Der står ikke anført noget om, da etablering af vindmøller sammesteds var under overvejelse i statsligt regi, og efter nøje overvejelser blev droppet ud fra fornuftige saglige argumenter.

For det aktuelle seneste projekt kan man se at European Energy projektet er indledt med en ansøgning i februar 2012. Her er så anført i alt 8 procestrin:

 1. feb. 2012: Ansøgning modtaget
 2. april 2014: Myndighedshøring af ansøgning
 3. 17. juni 2014: Tilladelse til forundersøgelser givet til European Energy A/S
 4. 17. juni 2015: VVM-redegørelse modtaget
 5. Juli 2015: Gennemgang af VVM-redegørelsen af Energistyrelsen
 6. 24. februar 2017 – Myndighedshøring (stjernehøring) af VVM-redegørelsen
 7. Efterår 2017: Offentlig høring af VVM-redegørelsen
 8. Ukendt dato: VVM-redegørelse godkendes evt. af Energistyrelsen
 9. Ansøger kan herefter ansøge om en etableringstilladelse og dernæst en elproduktionstilladelse.

Vi befinder os nu umiddelbart før procestrin 7. ”Offentlig høring af VVM redegørelsen”, denne høring vil vare 8 uger når den igangsættes.

Den VVM redegørelse der på et tidspunkt sendes i offentlig høring, med mindre projektet er skrinlagt inden, er ikke identisk med den version myndigheder og andre har haft til gennemsyn. Der er foretaget ændringer heri, delvis grundet mulige indsigelser samt strategisk/taktiske overvejelser hos projektmager.

Repræsentanter for foreningen Beskyt Jammerland Bugt har via aktindsigt fået adgang til en række af disse versioner, og har kunnet følge dette redigeringsarbejde.

Seneste nyt (december 2017) er, at der nu kan være tale om ganske omfattende projektændringer og den annoncerede høring i efteråret 2017 bliver sandsynligvis udsat. Dermed er en hurtig afklaring ikke umiddelbart forestående. Og gad vide om den allerede udførte lukkede myndighedshøring (stjernehøring) da er gældende og retvisende eller om den skal gentages?

Vi holder naturligvis øje med projektets status og informerer så snart der er nyt.

I mellemtiden ønskes hjemmesidens mange tusinde læsere en glædelig jul og et godt nytår og stor tak for engagement og indsats i det forgangne år!

 

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

Meddelelse vedr. generel modstand mod kystnære havvindmøller

Som det gentagne gange er blevet påpeget, så er foreningen Beskyt Jammerland Bugt på ingen måde modstandere af vindenergi, og vi støtter fuldt ud den grønne omstilling. Vi er imidlertid modstandere af, at gigantiske havvindmøller placeres i områder hvor naturen og lokale beboere lider voldsom skade.

Vores fokus er naturligt på den skrøbelige natur omkring Jammerland Bugt, men nu er der startet et landsdækkende initiativ omkring alle de kystnære havvindmølle-projekter, der påtænkes og projekteres langs Danmarks kyster.

Bestyrelsen for foreningen Beskyt Jammerland bugt vil derfor gerne henvise interesserede til den kampagne, der foregår på: www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/

Interesserede kan her give deres underskrift som støtte til den generelle modstand mod kystnære havvindmøller i hele Danmark. Som hos Jammerland Bugt, er det et kernepunkt at havvindmøller hører hjemme på havet – ikke ved kysten.

Det skal understreges, at foreningerne bag det nye initiativ også går fuldt ud ind for at den grønne energiforsyning skal udvikles og vokse, ved brug af vindkraft, solenergi m.m.

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Referat af generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Referat fra ordinær generalforsamling i støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”

Dato: 30. september 2017, kl. 10:00.

Sted: Gørlevhallen

Fremmødte: Over 100 medlemmer inkl. bestyrelsen

Dagsorden iht. foreningens vedtægter

Punkt 1 – Valg af dirigent

Jørgen Arnam-Olsen blev enstemmigt valgt af forsamlingen.

Punkt 2 – Formandens beretning v/ Jens Rønnemoes Pedersen

Beretningen blev fremlagt af hhv. Jens Rønnemoes Pedersen, Jørgen Karlsen og Jan de Wit.

Endnu et år er gået uden afklaring om havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt, der som bekendt planlægges af European Energy A/S. Der er stadig stor interesse for hvordan det går med projektet og mange er fortsat bekymret for, hvad der kan ske med vores dejlige bugt. Støtten til foreningens arbejde er vedvarende intensiv og en stor tak skal lyde til alle som støtter op med frivilligt arbejde, medlemsskab og sponsorater. Det er stadig overvældende, at så mange kæmper for vor sag.

Foreningen tæller mere end 1.000 betalende medlemmer og 18 grundejerforeningsmedlemsskaber.

Kalundborg Kommune har i forbindelse med ”Myndighedshøringen” klart tilkendegivet, at de ikke kan støtte vindmølleprojektet med kæmpe havvindmøller i Jammerland Bugt. Ligesom Danmarks Naturfredningsforening og Akademirådet er kraftige modstandere af dette projekt.

Ved det årlige Kalundborg Folkemøde i Høng blev de lokale politikere igen adspurgt om deres holdning til projektet og alle (på nær ét parti), har klart tilkendegivet deres modstand til projektet. Det er bemærkelsesværdigt, at der er diametral forskel på hvordan de lokalt folkevalgte i et parti kan være ”imod” et projekt, når de samme partiers folkevalgte som er siddende på Christiansborg kan være ”for” det samme projekt. Medlemmerne opfordres til at deltage i de kommende kommune-valgmøder og spørge ind til projektet i Jammerland Bugt.

Der er fra VVM-granskningsgruppens side arbejdet intensivt på at forberede høringssvar til den kommende ”Offentlige høring” af VVM-rapporten. Vores kommende indsigelser er forberedt på baggrund af aktindsigt i det hidtidige VVM-materiale, og der vil derfor kunne forekomme yderligere justeringer af foreningens høringssvar, når den endelige VVM-rapport foreligger. Indtil videre er vort høringssvar blevet til et ret så omfattende værk.

På Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk) kan man følge status for projektet i Jammerland Bugt. Der er for ganske nyligt (og nok engang) rykket på det forventede tidspunkt for den offentlige høring. Det må antages, at der fra projektmagernes side stadig arbejdes intensivt på at kvalitetssikre rapporten og det betragtes som mildest talt forundrende, at der stadig her godt 2 år efter afleveringen af en såkaldt ”endelig VVM-redegørelse” stadig arbejdes med kvalitetssikringsarbejdet! Myndighederne bliver løbende adspurgt om sagsbehandlingen, men der kommer ikke nogle forklarende eller forståelige tilbagemeldinger. Den offentlige høring forventes nu at blive startet ultimo 2017.

European Energy A/S har gang i mindst 3 store projekter i de indre danske farvande: Omø Syd (afventer etableringstilladelse), Mejl Flak (etableringstilladelse er givet), Jammerland Bugt (afventer offentlig høring).

Foreningen Beskyt Jammerland Bugts økonomi er ”god og bæredygtig”, men det skal i den sammenhæng pointeres, at der stadig er behov for økonomisk støtte (medlemsskaber og sponsorater). Bestyrelsen vurderer, at der kan komme betydelige udgifter i flere sammenhænge bl.a. til ekspertbistand til den offentlige høring, eller hvis projektet kommer så langt, at der udstedes ”byggetilladelse” for projektet. Så må ”sagen” nødvendigvis forsætte i retten. Foreningen har adgang til meget betydelig frivillig professionel teknisk, miljøfaglig og juridisk bistand, men yderligere bistand kan kræve betaling. Link til regnskabet findes nederst i dette indlæg.

Jeg vil gerne sige tak til de mange frivillige samt alle, der bidrager med økonomisk støtte, hvilket er overvældende for os alle i bestyrelsen. Uden Jer var vi ikke kommet så langt.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup

Regnskabet blev gennemgået og herefter godkendt.

Punkt 4 – Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Alle var på valg)

Bestyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende konstitueret sig.

Jens Rønnemoes Pedersen (Formand)

Jørgen Karlsen (Næstformand)

Kirsten Dirchsen (Sekretær)

Ole Nyvold (Bestyrelsesmedlem)

Kaj Flemming Nielsen (Bestyrelsesmedlem)

Michael Amstrup (Kasserer)

Erik Ludvigsen (Bestyrelsessuppleant)

Knud Baltser (Bestyrelsessuppleant)

Connie Tode (Ny bestyrelsessuppleant)

 Punkt 6 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Aase Steinmetz (Genvalgt)

Jens Thyboe Pedersen (Genvalgt)

Punkt 7 – Fastlæggelse af kontingent

Det nuværende niveau fortsætter i den kommende periode

Punkt 8 – Eventuelt.

Flere emner blev drøftet åbent, bl.a. virksomhedsmedlemskab, kampagner ifm. det kommende kommunevalg KV 17, yderligere pres på Energiministeren, skabelon til høringsvar fra private, og tilmeldingsblanket til hjemmesiden.

Endeligt kom der et indlæg fra en landmandsfamilie fra Østrup på Asnæs. Deres landbrug var deres pensionsopsparing, og efter et langt arbejdsliv var de rystede over, at myndighederne med deres eventuelle beslutning om havvindmøller fuldstændigt kan ødelægge en families økonomiske grundlag. Værdien af deres landbrug – med udsigt over Jammerland Bugt – vil være væsentligt reduceret hvis havvindmøllerne kommer, og deres pensionisttilværelse vil blive meget anstrengt.

TIL SLUT

Tak for en kæmpe indsats fra alle Frivillige, Koordinatorer, Bestyrelse, Hjælpere, Medlemmer og ikke mindst Sponsorer – Uden Jeres uvurderlige støtte er foreningens arbejde ikke muligt!

Tak for endnu en god generalforsamling med stort engagement og fantastisk fremmøde.

Tak til Jørgen for at have styret os sikkert igennem generalforsamlingen.

/Bestyrelsen

 

Regnskabet for 2016/2017: BJB-Regnskab-2016-2017-til-referat

 

 

Udgivet i Uncategorized | En kommentar