Referat af folkemøde om Jammerland Bugt

21. september 2022                          referent: Kirsten Dirchsen

Hvad skal der ske med Jammerland Bugt?

På initiativ af Jacob Jensen og Kaare Dybvad, havde over 100 deltagere denne onsdag trodset vejr og vind og fundet vej til forsamlingshuset i Svallerup, hvor P-pladsen var fyldt op med biler og cykler.

Der var lagt op til en livlig debat, med et panel bestående af Jacob Jensen, medlem af Folketinget (V), Kaare Dybvad, Udlændinge- og integrationsminister (S) og Kalundborgs borgmester Martin Damm. Til at holde styr på forsamlingen sad Formand for Foreningen Beskyt Jammerland bugt, Ole Nyvold, ligeledes i panelet.

Paneldeltagerne indledte med at redegøre for hver deres personlige holdning til havvindmølle-projektet i Jammerland Bugt. Jacob Jensen er tilhænger af grøn energi, men lodret imod det aktuelle projekt grundet omfang og placering. Det samme er Martin Dam, hvis protester, som han selv udtrykte det, beklageligvis ikke kommer i betragtning, da projektet kører via ”åben dør” ordningen. Kaare Dybvad var klar fortaler for flere havvindmøller i Danmark, også for projektet i Jammerland Bugt.

Jacob Jensen udtrykte klart, at det er nødvendigt med en god balance mellem mennesker, miljø og den grønne omstilling. Han støtter åbenlyst modstanden mod projektet og ødelæggelsen af den smukke natur og miljøet i og omkring Jammerland Bugt.

Kaare Dybvad udtrykte bl.a., at vi i Danmark ikke har tid til at vente på etableringen af de store Energi-øer, da teknologien endnu ikke er på plads (hvilket ikke er korrekt, kommentar fra referent) og at det derfor er bydende nødvendigt, at der opføres en masse mindre, hurtige og billige projekter (her blev der indskudt i en kommentar fra salen, at Kriegers Flak blev vedtaget i 2015 og taget i brug 2021, så der behøver ikke at være lang tidshorisont på større Havvindmølle-projekter, placeret på havet.)

Martin Dam berettede om initiativer som netop Kalundborg Kommune har taget for at gøre Kalundborg mere grøn, så som etablering af sol-, vind-, og biogasanlæg samt at en stor del af fjernvarmeforsyningen er baseret på overskudsvarme. Martin Dam mener ligeledes, at det er helt urimeligt, at dette projekt overhovedet er igangsat i bugten ud for Kalundborg. De grønne projekter der allerede er etableret eller som snart står færdige i Kommunen svarer til mere end 5-6 gange den strøm som Kalundborg forbruger.

Ole Nyvold opsummerede kort om projektet som nu har været mere end 10 år undervejs og hvor dokumenter udgøre ca. 4000 A4-sider. Der er undervejs i arbejdet heldigvis opnået resultatet. Projektet startede med at omfatte 80 Havvindmøller placeret indtil 4 km fra land dækkende et areal på 70 km2, til nu at indeholde max. 24 stk. Havvindmøller, med en afstand min. 8 km fra kysten. Til gengæld ønsker European Energy, at møllerne der nu projekteres, skal være 234 m høje. Sidste offentlige høring forventes at blive i foråret 2023. Derudover blev kritiseret, at politikerne indtil 1/7-2022 har ladet en ”lovgivningsport” stå vidt åben, så ansøgninger om kystnære Havvindmøller, hvor kommunerne kun har indsigelsesret, er væltet ind. Efter 1/7-2022 får kommunerne nu vetoret på nye kystnære projekter.   

Generelt var de fremmødte, meget engagerede i mødet, og rigtig mange deltog i debatten med holdninger og spørgsmål. Der blev berørt emner om bl.a: lavfrekvent støj – miljøpåvirkning i bugten – vandkvalitet – dyreliv (herunder havdykænder, marsvin, fisk, blåmuslinger mm.) – kumulative effekter ved kombinationen af klapning (fx dumpning af sand fra uddybning af havneområder, kommentar fra referent) og Havvindmøller – en sårbar placeringen som vil være omgivet af Natura 2000 områder – Sveriges modstand mod projektet – kan bugten udlægges som Natura 2000 område? – det oprindelige formål med ”åben dør” ordningen – manglende statsligt krav om arealleje af de berørte områder – ødelæggelse af menneskers trivsel (mange borgere føler, at man i ”Udkantsdanmark” tromles ned og at lokale holdninger ikke møder lydhørhed) mv.

Frustrationen og modstanden over projektet blev atter understreget, men dette til trods udviste deltagerne stor tålmodighed og vedholdenhed med deres spørgsmål.

Politikkerne gjorde deres bedste for at besvare de mange gode spørgsmål og selv om der var store meningsforskelle blev mødet afholdt i god ro og orden.

P.S. Årets generalforsamling i foreningen “Beksyt Jammerland Bugt” afholdes lørdag den 22. oktober kl. 10.00 i Gørlev-Hallen.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Kom til ’folkemøde’ om Jammerland Bugt

Hvad skal der ske med Jammerland Bugt?

Der er lagt op til politisk duel når Jacob Jensen, medlem af Folketinget (V) og Kaare Dybvad, Udlændinge- og integrationsminister (S) møder borgmester Martin Damm, som deltager på vegne af Kalundborg kommune.

Vi sætter fokus på Jammerland Bugt, vindmøllerne og et af tidens helt store dilemmaer i energidebatten: ønsket om mere vedvarende energi, men samtidigt ønsker vi at beskytte vores sårbare natur.

Kom og vær med når Jacob Jensen, Kaare Dybvad og Martin Damm tørner sammen i:

Svallerup Forsamlingshus

Onsdag den 21. september kl. 19 – 21

Bland dig i debatten og oplev demokratiet, når det er allerbedst og allermest levende.

Der bliver mulighed for at købe kaffe, vand og øl. Vi tager imod mobile pay og kontanter.

Vi glæder os til at høre netop din stemme og dine debatindlæg, så sæt straks kryds i kalenderen. Der kan maksimalt være 120 deltagere, så kom i god tid.

Mødet er arrangeret af foreningen Beskyt Jammerland Bugt i samarbejde med Jacob Jensen og Kaare Dybvad

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status Jammerland Bugt Havvindmøllepark – August 2022

Lige nu afventes en fornyet miljøredegørelse for det helt konkrete og påtænkte havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt. Ifølge Energistyrelsen vil denne blive sendt i offentlig høring primo 2023.

En sådan undersøgelse og redegørelse skal laves for at afdække de mulige påvirkninger af miljøet i forbindelse med det aktuelle projekt. Det er projektmager – European Energy A/S – der skal lave denne rapport.

Der er en række faste punkter der som minimum skal vurderes, dette er eksempelvis :

  • Den visuelle belastning
  • Påvirkning af dyreliv, fauna og landskab
  • Påvirkning af turisme/erhverv
  • Støjforhold
  • Øvrige miljøforhold
  • Sejladsforhold

Der skal redegøres for projektets mulige påvirknings af nævnte forhold isoleret set dvs. alene projektets påvirkning. Men der skal fornuftigvis også kigges på samlet belastning sammen med andre eksisterende, påvirkende anlæg samt mulige planlagte. Dette kaldes den kumulativ påvirkning og er jo den påvirkning som beboere, dyr, fauna og landskab rettelig vil mærke.

En sådan rapport er lavet på et tidligere tidspunkt (2018). Heri undersøgte og vurderede projektmagers rådgiver (Ingeniørfirmaet Orbicon A/S) 100 – 140 påvirkninger af miljøet i anlægs- og driftsfasen.

Opstiller man resultatet af disse vurderinger ses, at projektet vil have en meget negativ påvirkning af miljøet!  Når man ser på resultatet for den samlede (kumulative) påvirkning projektet vil medføre, vil ca. 90% af de undersøgte forhold påvirkes negativt, se optællingen gengivet i grafen herunder:

Mange af påvirkningerne er i rapporten anført til at have en meget stærk (”voldsom”) negativ indvirkning.

Dette er med al tydelighed en meget høj pris at betale for miljøet herunder biodiversitet, landskab, nødvendige rekreative forhold mv.

Hertil kan så lægges at bugten jo huser en række truede og derfor stærkt beskyttede dyrearter, visse med Zero Tolerance for forstyrrelser (marsvin). Den aktuelle placering af så mange og så store havvindmøller i en ekstrem vigtig bugt for disse dyr har en alt for høj miljømæssig pris.

Meget store havvindmøller skal placeres langt til havs. Der er vindforhold markant bedre og negative påvirkninger for dyr, mennesker og landskab markant mindre. Derude vil de kunne drives professionelt som de store industrielle anlæg de jo faktisk er. Sådanne energi-øer er allerede klogt besluttet og under planlægning, se eksempelvis henvisning fra forsiden af Energinet.dk

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm. Med den nye Esbjerg-aftale, planlægges der yderligere produktion svarende til 230 millioner husstande!

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Miljøministeren støtter Jammerland Bugt!

I et svar til til folketingsmedlem Jacob Jensen, skriver miljøminister Lea Wermelin, at der skal være “bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser” for at tillade, at der kan opføres havvindmøller i Jammerland Bugt.

Med opførelsen af den nye Energi-ø i Nordsøen er det på ingen måde “bydende nødvendigt” også at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, som jo er yngle-, raste- og opholdsområde for flere nationalt og internationalt beskyttede dyrearter!

Dette er helt på linje med hvad foreningen Beskyt Jammerland Bugt gennem flere år har påpeget: Projektet i Jammerland Bugt er et helt unødvendigt overgreb på naturen!

Ovenstående fremgår af denne artikel i SN: https://www.sn.dk/kalundborg-kommune/ministersvar-goer-det-svaert-at-tillade-havmoeller/

I Jammerland Bugt er der flere arter, der er beskyttede “bilag IV-arter” først og fremmest Marsvin.

Desværre er det ikke miljøministeren, der beslutter om der skal opføres havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt, men hendes kollega energiminister Dan Jørgensen. Vi håber dog at også Dan Jørgensen vil tænke på naturen – og de mange mennesker der nyder denne – når han skal træffe beslutning om havvindmøllerne.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm. Med den nye Esbjerg-aftale, planlægges der yderligere produktion svarende til 230 millioner husstande!

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

Gode nyheder… Det er sådan den grønne omstilling skal foregå!

Fra DR.dk: “Halvdelen af EU’s havvind skal komme fra Nordsøen

Det er præcis således at man kan bringe den grønne omstilling frem, UDEN at ødelægge sårbar natur!

Som vi har plæderet for på denne side i mange år, så hører havvindmøller hjemme på havet og IKKE i en naturskøn bugt som Jammerland Bugt.

Derfor er det meget positivt at Danmark, Tyskland, Holland og Belgien har indgået en aftale om at bygge ikke mindre end 150 gigawatt havvind i Nordsøen inden år 2050.

Når man planlægger 150 gigawatt, så er der da absolut ingen grund til at ødelægge et naturskønt område for sølle 250 megawat!

De 150 gigawatt er 10 gange så meget, som der findes i dag.

Yderligere oplysninger kan f.eks. findes her: www.dr.dk/nyheder/seneste/halvdelen-af-eus-havvind-skal-komme-fra-nordsoeen-i-morgen-gaar-de-i-gang-paa

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm. Med den nye Esbjerg-aftale, planlægges der produktion svarende til 230 millioner husstande!

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Møllerne bliver større og større…

Energistyrelsen har nu udarbejdet et såkaldt afgrænsningsnotat, der overfor projektmager beskriver hvad den reviderede miljøkonsekvens-rapport for det endelige projekt skal indeholde.

Afgrænsningsnotat kan ses på energistyrelsens hjemmeside på nedenstående adresse:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/afgraensingsudtalelse_om_indhold_af_miljoekonsekvensrapport_for_hav_marts_2022.pdf

Det er denne reviderede miljøkonsekvensrapport for det endelige og konkret ansøgte projekt, der forlægges til endnu en offentlig høring, forventeligt indenfor et års tid. Der lyder desværre forskellige tidspunkter fra henholdsvis pressechef i Energistyrelsen og på hjemmesiden for Energistyrelsen.

At der overhovedet kommer en sådan supplerende høring, skyldes projektet Vesterhav Syd. Her var det først fremlagte projektmateriale ikke præcist og konkret nok til en individuel vurdering for borgere og myndigheder. Derfor gennemføres der en anden høring (både for Vesterhav Syd samt andre efterfølgende projekter) hvor det præcise og endeligt ansøgte projekt og dets præcise miljøkonsekvenser skal beskrives.

Afgrænsningsnotatet for Jammerland Bugt omtaler nu et projekt med lidt færre havvindmøller. Det lyder jo egentlig godt. Men læser man så avisartikler om samme, lader det nu til at projektmager planlægger endnu højere havvindmøllerne end de tidligere på 200 meter.

Der tales om 236 meter… En højde der overgår Asnæsværkets højeste skorsten og faktisk nu nærmer sig Storebæltspylonerne! Lige med den forskel at der her skal 24 af disse ind i en bugt, der er livsnødvendig for internationalt beskyttede dyrearter samt giver rekreation og bopæl til rigtig mange mennesker.

Så store møller er i sandhed havvindmøller, der bør sættes op langt til havs hvor både vindforhold er bedre, gener væsentligt mindre. Den helt rigtige løsning er de Energi-øer som Energinet.dk og Energistyrelsen aktivt arbejder med.

Samtidig kan man i aviser læse at Europas (selvskabte) afhængighed af russisk gas nu gør ”at edderfugle må vige for vindmøller” og Miljøministeren gør sig til talsmand for at der af samme grund ”må gøres op med det det grønne bureaukrati” Samme miljøminister, der masser af gange har gjort sig til talskvinde for nødvendigheden og vigtigheden af biodiversitet mv. Prøv blot at google Miljøminister Lea Wermelin” og ”biodiversitet” Alt dette er nu pludselig tilsyneladende ikke så vigtigt mere!

Et citat fra Wermelin er ”Der er brug for akut handling, hvis vi skal nå at vende udviklingen for vores pressede natur” link: https://www.netnatur.dk/eu-styrker-indsats-for-biodiversitet/

Vi ved hvor svær og langvarig en proces det kan være at få beskyttet truede dyrearter, og har derfor en tro på at de regler, der nu er gældende er væsentlige og særdeles veldokumenterede. Og derfor skal disse ikke lige fejes til side af en selvskabt forsyningsmæssig afhængighed af eksempelvis russisk gas.

Og det lyder også meget mærkværdigt, at gældende regler pludselig skulle kunne erstattes af nye. Vi har jo i årevis måtte lægge øre til, at uagtet Jammerland Bugt havvindmølleprojektet ikke ville kunne fortsætte under nugældende (absolut mere fornuftige) regler, er det ansøgt under ældre regler og dette må respekteres og kan ikke ændres!

Afgræsningsprojektet indeholder en række miljømæssige forhold for dyr, landskab og mennesker som projektmager skal redegøre for. Og der skal redegøres både for projektets egen påvirkning samt den samlede påvirkning med andre eksisterende samt planlagte forhold/arbejder.

Afgræsningsnotatet skriver nu heldigvis også tydeligt, at både Sverige og Tyskland ønsker at deltage i den videre proces. Der erindres her om at Sverige også i Jammerland Bugt (som med Lynetteholmen i København) har talt med store (kritiske) bogstaver overfor projektet… Et forhold der tidligere var tilløb til at Energistyrelsen ikke ville viderebringe.

 Vi afventer den reviderede miljøkonsekvensrapport for projektet. Vi forventer at samme giver mulighed for kontrol og kvalitetssikring, det er vel derfor den sendes i høring?

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Folketinget på besøg ved Jammerland Bugt

Orientering fra bestyrelsen for Beskyt Jammerland Bugt:

Vi havde den 29. marts besøg af 8 folketingsmedlemmer fra Folketingets miljø- og fødevareudvalg. Besøget var en del af en samlet 2 dages-studietur for udvalgsmedlemmerne til forskellige lokationer og virksomheder. Et af de lokale besøg gik til Jammerland Bugt og blev afholdt på Urhøj Camping, hvor Lone og Alex velvilligt stillede lokaler til rådighed. Også repræsentanter fra European Energy var mødt frem. Fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt var bestyrelsesmedlemmerne Hans Simonsen og Michael Amstrup mødt op, flankeret af biolog og miljørådgiver Søren Mark Jensen som faglig ekspert på fugleområdet.

Mødets primære formål var at drøfte dilemmaet: ”Hvordan undgår man konflikt mellem klimahensyn (vindmøller) og miljøhensyn (beskyttede fuglearter m.v.)?”

Ved mødet fortalte repræsentant fra European Energy om status på projektet samt, at man forventer, at arbejde med ”Miljøkonsekvensrapporten” (tidligere kaldet ”VVM”) vil blive færdiggjort i løbet af indeværende år, hvilket sandsynligvis ville indebære en offentlig høring i løbet af 2023. Repræsentanten fra European Energy fortalte ligeledes, at projektet, såfremt det blev realiseret, ville kunne forsyne ca. 240.000 danske husstande med grøn strøm, eller hvad der, hvis strømmen blev leveret til et ”Power to X – anlæg”,  ville kunne producere grønt brændstof svarende til brændstofforbruget for 2 stk. Mærsk supertankskibe. Som det måske er mange bekendt bliver forskellige ”Power to X” løsninger rigt fremført af vindbranchen som løsningen på at kunne ”lagre” energi fra vedvarende energikilder for senere at kunne anvende den til f.eks. fly- eller skibstrafik eller for at kunne dække energibehovet i de perioder, hvor det ikke blæser eller solen ikke skinner.

Repræsentanterne fra European Energy mener grundlæggende ikke at konflikten mellem fugle på den ene side og etablering af en gigantisk vindmøllepark på den anden side, nødvendigvis er et problem, hvilket European Energy´s egne undersøgelser taler for.

Dette synspunkt blev skarpt kritiseret af vor faglige ekspert og biolog som anså undersøgelsen for at være ufaglig og udokumenteret. Netop dette dilemma vil med stor sandsynlighed være et af hovedstridsemnerne i forbindelse med den kommende høring, hvilket foreningens fagekspert tydeligt forklarede for de tilhørende. Der blev stillet mange gode spørgsmål fra politikerne som indikerede de mange dilemmaer der er forbundet med etablering af en gigantisk vindmøllepark i en forholdsvis uforstyrret bugt i et indre dansk farvand.

Vort korte svar på løsningen af dilemmaet: Flyt de store havvindmøller ud til de allerede besluttede ”Energi-Øer”, hvor de gør mest gavn (mere vind, mm.) og mindst skade. Det giver ingen mening at ødelægge sparsom, værdifuld natur for at redde klimaet, når der findes klart mindre skadelige alternativer.

Ved tidspunktet for besøget var der god sigtbarhed langt ud forbi bugten, hvor man meget tydeligt kunne se spidsen af Reersø, spidsen af Asnæs, Fyn, Romsø mm. samt ikke at forglemme nogle elementer med skala – dsv. den 220 meter høje skorsten fra Asnæsværket og møllerne på Asnæs. Med disse elementer er det ikke svært at forestille sig den betydelige voldsomhed som en realisering af projektet vil påføre området. Det er min fornemmelse at alle kunne forholde sig til dette, selvom det jo ikke var en del af agendaen for mødet.

På foreningens vegne

Michael Amstrup, bestyrelsesmedlem

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Samlet miljøpåvirkning af bugten…

Folketingsmedlem Jacob Jensen har taget et vigtigt initiativ til at Folketingets miljø- og fødevareudvalg i slutningen af marts skal se Jammerland Bugt. De skal ved selvsyn se, hvor European Energy A/S under ”Åben dør” ordningen har indsendt ansøgning om opførelse af en voldsom og udstrakt vindmøllepark med endog meget store havvindmøller.

Bugten har en høj rekreativ værdi for et meget stort antal mennesker og udgør en yderst vigtig lokalitet for en lang række dyr, heriblandt flere arter der nyder særlig og international beskyttelse. Blandt sidstnævnte kan bl.a. nævnes den eneste hvalart i de indre danske farvande, marsvinet samt edderfuglen. Til april kan man (måske) ved selvsyn se marsvinet yngle tæt på kysten ved Bjerge Nordstrand, som det fremgår af denne video fra april 2020:

Jacob Jensen har tidligere rejst samråds- og ministerspørgsmål omkring hvorledes bugten miljømæssigt kan forventes at blive udfordret.

Svaret på dette kan man allerede få et indtryk af ud fra det materiale som projektmagers rådgiver indleverede i 2018 (Miljøvurderingsrapport/VVM-materiale). Heri vurderes miljøpåvirkningerne fra over 100 miljøkritiske punkter for henholdsvis anlægs-, drifts- og nedtagningsfasen.

Ser man alene på anlægs- samt driftsfasen er resultaterne fra projektmagers materiale af de lidt over 100 mulige påvirkninger af miljøet følgende:

Det ses at langt de fleste af påvirkningerne ender som samlet negative for miljøet i både anlægs- og driftsfasen!

Det er derfor ganske tydeligt, at den valgte lokalitet er uegnet for det aktuelle gigantiske havvindmølleprojekt i bugten. Det har en alt for høj pris for miljøet!

Den viste sammentælling er foretaget for projekts påvirkning alene. Inkluderer man de øvrige forhold i området, de såkaldte kumulative forhold, falder projektet endnu tydeligere negativt ud!

Og den kumulative betragtning er jo præcis hvad man reelt vil opleve både som dyr og mennesker mv.

Mange forhold er udeladt eller utilstrækkeligt behandlet i det af projektmager i 2018 fremlagte materiale. Så de miljømæssige ulemper er flere og ofte mere alvorlige end det der er vist i projektmagers materiale.

Danmark har som bekendt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm.

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet (som de kommende Energi-øer) og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Tak for mange gode input… Processen herfra

Både myndigheder, organisationer og private har i slutningen af 2021 indsendt forslag til, hvad det er væsentligt at få dækket i den kommende miljøkonsekvens-rapport – for det konkrete projekt – der nu skal udarbejdes. Energistyrelsen er ved at gennemgå det indsendte materiale og videregiver derefter forventelig et oplæg til indholdsfortegnelse for rapporten til projektmager (European Energy A/S) og dennes rådgiver.

En sådan rapport har allerede inden de ovennævnte forslag til indhold en række faste elementer som sådanne miljøkonsekvensrapporter (tidligere kaldt VVM-rapporter) skal indeholde.

Kalundborg Kommune har klart fastslået både kommunens holdning til det aktuelle projekt samt specificeret hvad de gerne ser behandlet i rapporten. Danmarks Naturfredningsforening samt Dansk Ornitologisk Forening har ligeledes deltaget med input. Og naturligvis har også foreningen Beskyt Jammerland Bugt indsendt respons.

Det forlyder at det kan forventes at miljøkonsekvens-rapporten for det konkrete ansøgte havvindmølle-projekt udsendes i 8 ugers offentlig høring sidst på året.

Den forrige rapport havde et omfang (hovedrapport, bilag samt væsentligste referencer) på over 2.000 sider. Dette er et ganske voldsomt materiale at få læst og meget ressourcekrævende (tidsmæssigt som økonomisk) at få kontrolleret.

Energistyrelsen synes meget overraskende – og helt ude af tråd med tidligere afgørelse fra Energiklagenævnet – at have arbejdet med at projektmager nu skulle kunne fremlægge op til 5 alternative projekter fremfor ét konkret projekt.  Fem forskellige projekter er det helt urealistisk at få vurderet på 8 uger og som nævnt absolut ude af trit med afgørelsen fra Energiklagenævnet.

Det skal nu alene være det konkrete anlægsforslag man ønsker at opføre der fremlægges.

Den forrige miljøkonsekvensrapport var som bekendt fyldt med pinlige og ganske åbenlyse fejl og gav ikke på alle punkter mulighed for kontrol.

Det er derfor vigtigt, at de nødvendige baggrundsdata fremlægges for kontrol, hvis man da ønsker at beslutningsmaterialet skal være retvisende. Dette må vi forlange at Energistyrelsen støtter op om, ellers bliver der blot tale om at høringen er en formalia der skal overstås og processen herom blot er en skin- eller skueproces.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Status vinter 2022… og processen herfra

På Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) kan man under punktet ”Vindenergi og aktuelle projekter” finde status for det påtænkte kystnære havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

De senest nævnte aktiviteter, ses at være indkaldelse af ideer til hvilke punkter, der skal tages med i den endelige Miljøvurderings rapport (VVM-rapport) for projektet. Deadline for indsendelse af sådanne indholdsforslag til rapporten var som tidligere nævnt 2/12 2021.

Det procestrin vi så nu venter på er, at der som skrevet på Energistyrelsens hjemmeside udarbejdes en ny VVM-rapport for det helt konkrete projekt. Denne Miljøvurderingsrapport kommer så i offentlig høring i 8 uger. Hvornår dette sker, er ikke angivet på Energistyrelsens hjemmeside.

På Energistyrelsens hjemmeside står der følgende om denne rapport:

Når der er udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet, vil Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sende rapporten i en otte ugers offentlig høring. Energistyrelsen tager først endelig stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet (jf. VE-lovens § 25), når der har været gennemført en offentlig høring af miljøkonsekvensrapporten. Ligeledes vil Miljøstyrelsen efter de otte ugers offentlig høring tage stilling til, om der kan meddeles miljøvurderingstilladelse til projektet.

At der kommer en sådan ny VVM-rapport samt ny høringsfase, skyldes en afgørelse fra Energiklagenævnet i 2018 for vindmølleparken Vesterhav Syd. Denne afgørelse siger meget fornuftigt, at der skal fremlægges et helt konkret anlægsprojekt og det er dette helt konkrete anlægs mulige miljøpåvirkninger, der sluttelig skal vurderes og indhentes kommentarer til.  

Det besynderlige ”Afgrænsningsnotat” fra projektmagers nuværende rådgiver WSP, som Energistyrelsen også fremlagde i tilknytning til ideindkaldelsen, omtaler en rapport med op til 5 alternative anlægsudformninger!

Det er helt uacceptabelt at bede folk, organisationer og andre forholde sig hertil.

Og det er helt ude at trit med afgørelsen fra Energiklagenævnet. Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” har naturligvis skrevet til Energistyrelsen og protesteret over denne åbenlyse mistolkning af hensigt og indhold i Energiklagenævnets tidligere afgørelse.

Vi ser frem til en væsentligt mere gennemarbejdet og retvisende konkret rapport end det (ret fejlagtige) materiale projektmager og dennes daværende rådgiver fremlagde i 2018.  Skal der være mulighed for kontrol og reel faglig dialog er det naturligvis væsentligt, at forudsætninger og baggrundmateriale dertil fremlægges/gøres tilgængelige.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar