Kalundborg Kommune klager også til Energiklagenævnet!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt står ikke alene med en klage til Energiklagenævnet over den mulige opsætning af gigantiske havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt.

Som det fremgår af artikler i Nordvestnyt nedenfor, har Kalundborg Kommune også klaget til Energiklagenævnet.

Klagen fra en enig kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune påpeger flere emner, herunder mangelfuld visulisering og andre mangler i VVM-materialet, negativ turistpåvirkning samt stor folkelig modstand.

Læs mere i artiklen her:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er meget tilfredse med at også den lokale kommune markerer sig kraftigt som modstander af dette projekt, og vi håber at det har en effekt på behandlingen i Energiklagenævnet.


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beskyt Jammerland Bugt klager til Energiklagenævnet

Energistyrelsen valgte den 22. maj 2020, at godkende den forundersøgelsesrapport (VVM-redegørelse) som European Energy A/S har været 4 år om at udarbejde og som alligevel fremstod med adskillige mangler og åbenlyse forvrængninger. Tilsyneladende har de 450 indkomne indsigelser fra private personer, foreninger, myndigheder og offentlige instanser ikke givet anledning til, at man i Energistyrelsen har valgt at stoppe projektet.

 Følgende kan læses på Energistyrelsens hjemmeside:

(https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline under ”Jammerland Bugt”)

”Energistyrelsen har med godkendelsen vurderet, at rapporten opfylder lovens krav til indhold, og at det ikke på det foreliggende grundlag kan afvises at være relevant at udnytte energien i området.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten (VVM-redegørelsen) giver ikke projektudvikleren European Energy ret til at opføre havvindmølleparken, men det giver European Energy mulighed for at gå videre til næste skridt i ansøgningsprocessen.

Efter Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten, skal European Energy tilkendegive, om de ønsker at fortsætte projektet. Hvis European Energy ønsker at fortsætte projektet, skal de søge om etableringstilladelse senest 6 måneder efter, at de har modtaget Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten.

En afgørelse fra Energiklagenævnet af 20. december 2018 vedr. Vesterhav Syd Havvindmøllepark indebærer, at der skal laves et VVM-tillæg for projektet, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring af en VVM-redegørelse for projektet. Energistyrelsen vil først tage endeligt stilling til, om der kan gives etableringstilladelse til projektet, når der har været gennemført en offentlige høring af et tillæg til VVM-redegørelsen. Det forventes, at et VVM-tillæg sendes i offentlig høring i 2021.”

Som det fremgår af teksten er det ikke en godkendelse for European Energy A/S til at gennemføre projektet, men det giver ret til at gå videre til næste fase. Senest den 22. november 2020 skal European Energy A/S meddele om de ønsker at gå videre med projektet og i så fald indsende en ansøgning om etableringstilladelse.

Støtteforeningen Beskyt Jammerland Bugt har via vor advokat den 16. juni 2020 indsendt nedenstående klage over afgørelsen til Energiklagenævnet. Klagen indeholder en lang række klagepunkter, bl.a. flere som tidligere har været påpeget. Det forventes at klagebehandlingstiden er op til 6-9 mdr.

Klagen kan læses her:

Husk at støtte “Beskyt Jammerland Bugt”, det er mere vigtigt nu end nogensinde før!


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Svar på indsigelser?

En række mennesker har undrende henvendt sig og spurgt til, hvorledes Energistyrelsen kan foreløbigt godkende VVM-materialet for havvindmølle-pojektet i Jammerland Bugt, inden Energistyrelsen har svaret folk på indsigelserne… og måske diskuteret samme?

Sådanne svar på de mange relevante indsigelser kan man desværre ikke forvente.

Energistyrelsen har bekvemt sammenskrevet de mange indvendinger i et såkaldt Høringsnotat som man så har indhentet svar på fra projektmager (European Energy A/S) og formentlig diskuteret med samme.  Sammenskrivning og ”svar” kan ses her:  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_borgere_og_foreninger.pdf

og her

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/hoeringsnotat_-_myndigheder.pdf

Med sammenskrivningen ”udvander” og omgår Energistyrelsen en række præcise spørgsmål og facts.

De få steder hvor man fra Energistyrelsens side måske mener, at der er forhold af særlig betydning, er svaret ofte, at det vil man bede projektmager tage særligt hensyn til i betingelserne for en eventuel tilladelse.

Det er efter foreningen Beskyt Jammerland Bugts vurdering, helt uacceptabelt alene at lægge sådanne miljømæssige forhold i hænderne på en parthaver med aldeles andre interesser.

Ej heller Foreningen Beskyt Jammerlands Bugt har fået nogen henvendelse eller invitation fra Energistyrelsen til drøftelse/præcisering eller andet af foreningens vægtige, præcise og punktopstillede indsigelser, dokumentet kan ses her:  

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Til gengæld viser aktindsigt en løbende dialog herom mellem Energistyrelsen og projektmager/rådgiver.

Den offentlige høring ligner en proforma sag!

Faktisk på samme måde som det indledende ”idé møde” i Gørlev Hallen, indkaldt af projektmager og med deltagelse også af Energistyrelsen tidligt i processen. Ingen af de ting der her blev drøftet genfindes i VVW-materialet. Selv de faktuelle fejl, der på mødet blev påpeget flere gange overfor projektmager (f.eks. anvendelse af betegnelse Rute H for den meget trafikerede storskibsrute i Storebælt) var efterfølgende at finde i VVM-materialet fra projektmager.

Det er sørgeligt for demokratiet, kvaliteten af det fremlagte materiale og fremfor alt miljøet, at man ikke tager sådant alvorligt.


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Dårlig nyhed for naturen ved Jammerland Bugt!

Midt i Kristi Himmelfartsferien har Energistyrelsen meddelt, at de godkender forundersøgelse for opstilling af gigantiske havvindmøller i den naturskønne Jammerland Bugt. Dette er desværre et stort skridt mod ødelæggelse af store naturværdier, omend kampen for naturen og mod de forkert placerede havvindmøller endnu ikke er afsluttet.

Der udestår stadig en offentlig høring af et tillæg til VVM-redegørelsen, hvor selve projektet skal beskrives i endelige detaljer. Dette tillæg bliver sendt i offentlig høring i 2021.

Til trods for meget fejlbehæftede og direkte manipulerende VVM-rapporter, skriver Energistyrelsen at rapporterne opfylder krav til indhold, og processen kan således fortsætte.

Det private aktieselskab European Energy A/S – ejet primært af Knud Erik Andersen – er projektudvikler og har nu 6 måneder til at søge om etableringstilladelse. Hvis de mod forventning ikke gør dette, bortfalder projektet.

Formand for miljøorganisationen Beskyt Jammerland Bugt, Ole Nyvold udtaler:

”Som forventet har Energistyrelsen nu valgt at godkende den fremlagte forundersøgelsesrapport, bestående af miljøkonsekvensrapporten for Jammerland Bugt Kystnær Havmøllepark af 12. november 2018 med tilhørende bilag. Vi noterer os, at Energistyrelsens godkendelse betyder, at det ikke ud fra den fremlagte forundersøgelsesrapport kan udelukkes, at der kan etableres et havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt. Der vil fortsat komme en offentlig høring forventeligt i 2021, hvor det konkrete projekt inklusive valg af mølletyper, det valgte opstillingsmønster mv. og de afledte miljømæssige konsekvenser vil være i fokus. Vi noterer os ligeledes, at Energistyrelsen vurderer, at det fremlagte materiale opfylder VE-lovens krav til indhold. Det er vi ikke enige i. Derfor vil vi over de næste 4 uger bruge kræfterne på at indbringe godkendelsen fra Energistyrelsen for Energiklagenævnet. Naturligvis med henblik på at få omstødt Energistyrelsens godkendelse. Vi ser med fortrøstning og fornyet energi frem til den fortsatte kamp for naturværdierne i Jammerland Bugt. Det sidste ord er langt fra sagt i denne sag.”

Her er link til nyhed fra Energistyrelsen:

https://presse.ens.dk/news/energistyrelsen-godkender-forundersoegelser-for-omoe-syd-og-jammerland-bugt-havmoelleparker-403000

Og specifikt om Jammerland Bugt:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/godkendelse_af_forundersoegelsesrapport_vedroerende_etablering_af_elproduktionsanlaeg_paa_havet_ved_jammerland_bugt.pdf


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Beskyt Jammerland Bugt er en Grøn Organisation!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er en miljøorganisation, der til fulde støtter den grønne omstilling! Vi kæmper mod at den smukke, men skrøbelige natur i Jammerland Bugt, bliver ødelagt ved den potentielle opstilling af gigantiske (240 m) havvindmøller.

Det er foreningens holdning, at havvindmøller hører hjemme på havet, ikke i en naturskøn bugt.

Og… Vi er ikke alene!

Nogle af Danmarks mest grønne og klimabevidste organisationer støtter vores kamp mod de kystnære havvindmøller!

Det drejer sig om: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening BirdLife.

Ovenstående tre organisationer skrev for halvandet år siden nedenstående brev til Energi-, forsynings- og klimaministeren, hvori de meget klart finder det uacceptabelt at der planlægges kystnære havvindmøllerparker i Jammerland Bugt og ved Omø.

Her er brevet:

Det er vores håb, at de tre organisationer vil være aktivt deltagende og kritiske, når Energistyrelsen sender projektet i Jammerland Bugt ud i den afsluttende offentlige høring!


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Hvaler i Jammerland Bugt i April 2020

Opdatering: Danmarks Radio viste den 19. april 2020 et meget smukt afsnit af serien “Vilde Vidunderlige Danmark” som omhandlede livet ved kysterne. Her kunne man høre og se meget smukke historier om både marsvinet og edderfuglen, som jo begge vil lide markant overlast, hvis der bliver opført en privat havvindmøllepark i Jammerland Bugt. Se afsnittet her:

https://www.dr.dk/drtv/se/vilde-vidunderlige-danmark_-hav-og-kyst_180848

Som vi tidligere har skrevet meget om, er Jammerland Bugt hjemsted og yngleplads for Danmarks eneste hvalart – Marsvinet.

Tirsdag den 8. april 2020 var der en større flok marsvin meget tæt på kysten ved Bjerge Nordstrand. Nedenstående små videoer viser tydeligt de mange dyr, og viser også tydeligt hvor tæt på kysten de var.

Lad os håbe at vi i mange år fremover kan nyde disse smukke og relativt sjældne dyr – også i Jammerland Bugt. Det er desværre et faktum at Marsvin absolut ikke er venner med havvindmølleparker.

Læs eventuelt mere her: http://jammerlandbugt.dk/wp-admin/post.php?post=2495&action=edit

Her er videoer:


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Mindeord om Hans Søie

Det er med et tungt hjerte at vi skal meddele, at foreningens mangeårige bestyrelsesmedlem Hans Søie døde tirsdag den 31. marts 2020.

Hans var gennem mange år et meget aktiv medlem af foreningen Beskyt Jammerland Bugt, og bidrog med stor indsigt i mange af de aktiviteter som foreningen har gennemført.

Hans Søie blev desværre ramt af alvorlig sygdom, men hans utrættelige indsats for naturen i Jammerland Bugt vil ikke blive glemt.

Æret være Hans Søie’s minde.

Ole Nyvold

Formand

Beskyt Jammerlandbugt

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Om Fugle i Jammerland Bugt

I februar offentliggjorde Energistyrelsen en ny rapport om fuglepåvirkning af en eventuel havvindmøllepark i Jammerland Bugt. Rapporten er udført af konsulentfirmaet NIRAS.

Rapporten kan læses her:

https://presse.ens.dk/news/ny-rapport-om-fuglepaavirkning-i-jammerland-bugt-og-omoe-syd-projekter-393839

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har fået en af Danmarks mest anerkendte ornitologer til at læse rapporten og komme med sine kommentarer. Disse meget kritiske kommentarer kan læses her:

Herudover har foreningens formand Ole Nyvold skrevet nedenstående brev til Energistyrelsen om sagen.

Notat om den offentliggjorte 3. parts vurdering af fugleperspektivet i forbindelse med Omø Syd og Jammerland Bugt.

Vedlagt fremsendes NGO Beskyt Jammerland Bugt’s notat om den offentliggjorte 3. parts vurdering om Seaduck Assessment for Omø Syd and Jammerland Bugt Offshore Windfarms. Vi er, som det fremgår af vedlagte notat, ikke enige i Energistyrelsens udlægning af konklusionerne.

Vi noterer os med tilfredshed, at NIRAS i opgørelsen af den kumulative effekt er gået i rette med Orbicon/European Energy’s snævre danske nationale perspektiv til nu også at omfatte etablerede og planlagte havvindmølleparker i tysk og svensk territorial farvand.

Vi undrer os dog over,

  • at NIRAS har ikke har valgt at tage det fulde skridt nemlig at inkludere alle planlagte og etablerede havvindmølleparker langs med disse trækfugles trækruter. 
  • at NIRAS ikke har inkluderet andre menneskeskabte indgreb i trækfuglenes eksistensgrundlag som f.eks. anlæg af broer, dumpning/klapning nær vigtige fugleopholdslokaliteter
  • at NIRAS ikke har insisteret på, at datamaterialet for Jammerland Bugt er så mangelfuldt, at der ikke kan drages konklusioner for dette projekt.
  • at observationsmetoden med lavt gående fly forbigås uden faglig indsigelse
  • at Energistyrelsen på trods af erkendt manglende fugleekspertise i opgavebeskrivelsen overfor NIRAS konkluderende skriver ”Det vurderes umiddelbart ikke nødvendigt, at der laves en ny modellering af tætheder af fugle.”

I NGO Beskyt Jammerland Bugt efterlades vi med det indtryk, at Energistyrelsens fokus ligger at opfylde formalia omkring udstedelsen af en etableringstilladelse frem for at sikre den nødvendige kvalitet i beslutningsgrundlaget.

På det personlige plan undres undertegnede over Energistyrelsens valg af Bent Sømod, som projektleder for en såkaldt uafhængig 3. parts vurdering. Første gang undertegnede mødte Bent Sømod var i forbindelse med det første offentlige møde på Kobæk Strand omkring Omø Syd Havvindmøllepark. Bent Sømod var vært for mødet på vegne af Energinet. På dette møde deltog også fuldmægtig Søren Keller, Energistyrelsen sammen med folkene fra Orbicon og European Energy.

I forbindelse med vurderingen af de kumulative effekter for havdykænderne for havvindmølleparken i Jammerland Bugt havde vi i NGO Beskyt Jammerland Bugt forventet, at Energistyrelsen og ikke mindst NIRAS havde inddraget den klapningstilladelse, som Miljøstyrelsen har udstedt til Kalundborg Havn. Sagt på lægmandssprog indebærer en klapningstilladelse, at Kalundborg Havn har fået tilladelse til at bruge området ved spidsen af Asnæs som losseplads for bundaffald og uddybningsmateriale fra Den Ny Vesthavn i Kalundborg. Gennem aktindsigt er vi blevet bekendt med beslutningsgrundlaget for denne tilladelse. Et beslutningsgrundlag udformet af NIRAS. Tilladelsen indebærer, at der må dumpes 957.644 tons uddybningsmateriale i perioden frem til den 31. juli 2022. Energistyrelsen har været bekendt med denne problemstilling siden den 27. februar 2019 (se indsigelse nr. 81b fra Hans Jørgen Sørensen).

Som ansvarlig medarbejder i Energistyrelsen ville vi tillægge det væsentlig betydning, at en etableringstilladelse for disse 2 projekter, isoleret set kan have en strategisk energipolitisk konsekvens for mulig etablering af havvindmølleparker efter offentlig udbud andre steder på dansk territorialfarvand. Dette ikke mindst i lyset af det politiske ønske om delvis at erstatte Nordsø-indtægterne med indtægter fra udlejning af søterritoriet til havvindmølleparker. Som det er fremgået af en tidligere korrespondance med Energistyrelsen rummer den nuværende lovgivning omkring åben-dør-ordningen ingen mulighed for at opkræve lejeindtægter fra de arealer, der stilles til rådighed for projektudviklerne.  

Med venlig hilsen

Ole Nyvold

Formand

Beskyt Jammerland Bugt


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Et præcist debatoplæg om kystnære havvindmøller

Den tidligere formand (2007-2011) for Folketingets energiudvalg, Jens Kirk, har skrevet nedenstående debatoplæg i Dagbladet Ringkøbing/Skjern. I foreningen Beskyt Jammerland Bugt, er vi enige i mange af Jens Kirks kommentarer, og vi har fået lov at bringe indlægget her på hjemmesiden.

Debat: Havmøller skal være win-win – ikke et tab af kystnær natur

Ikke en dag går uden, at vi hører ordet havvindmøller ”i den (hellige) grønne navns omstilling”. Alle partier på Christiansborg bruger disse ord mindst én gang i døgnet. Men det bliver ved snakken uden, at man er klar hvad der er ved ske med hensyn til etablering af havvindmølleparker og deres placering.

Danmark har i dag 14 havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 1699 MW. Kun Horns Rev 2, Sprogø, Anholt og Horns Rev 3 har møller på over 100 meter, nemlig henholdsvis 115, 120, 140 og 193 meter.

Men ifølge Energistyrelsens hjemmeside i januar 2020 er 14 nye havvindmølleparker i pipeline med en samlet kapacitet på mellem 3454 og 4734 MW. 11 af de 14 havvindmølleparker er kystnære. I alle ansøgninger til Energistyrelsen er der søgt om tilladelse til møller på 200 meter eller mere. Dog ikke for Kriegers Flak, Vesterhav Syd og – Nord, hvor møllehøjden vil være 193 meter.

Især seks af de kystnære projekter bør aldrig blive til noget. Nemlig Jammerland Bugt, Mejl Flak, Lille Bælt Syd og Aflands Hage samt Vesterhav Syd og Nord. For de to sidste har Vattenfall nu i forslag til ny VVM-redegørelse, efter store protester, placeret møllerne længst ude i det tildelte område i to lange rækker a 2 gange 15 kilometer henholdsvis 9 og 5–7 kilometer fra land ud for Holmsland klit og Harboøre. Landskaber med sjælden og rå natur.

Vattenfall har gjort sit. Men at et flertal af medlemmerne i Folketinget ikke kan se, at dette er rablende galt og stopper disse to statsprojekter er uforståeligt. Men området er jo langt fra Christiansborg, så vi kan jo bare råbe.

Men lav så det eksperiment, at én eller flere af de seks oven for beskrevne vindmølleparker blev placeret op langs Øresundskysten fire til fem kilometer fra land ud for Vedbæk, Hørsholm, Humlebæk og Nivå med 200 meter høje møller svarende til højden på et 50 – 60 etages højhus. Der ville lyde et ramaskrig som ville forhindre placeringen. Det samme ville gøre sig gældende, hvis Jammerland Bugt, Mejl Flak, Lillebælt Syd og Aflands Hage, tilsammen 600 MW, blev slået sammen til én stor havvindmøllepark 8–10 kilometer ud for Nordsjællands kyst.

Men hvorfor ikke placere en stor havvindmøllepark 30 kilometer ude i Kattegat nord for Nordsjælland nær ved forbrugerne og et nedgravet ledningsnet klar til at føre den producerede el frem til forbrugerne og dermed gøre os fri for nogle af de kystnære parker og være med til at aflaste forbindelsen fra Vestdanmark over Storebælt til Østdanmark, hvor man er længst med elektrificeringen?

Det næste er, har der for alle havvindmølleparkerne i pipeline været en åben høringsfase, hvor alle de berørte har kunnet komme til orde og ikke bare er blevet fejet af bordet? Man kan tvivle på det, når borgmestrene i Kalundborg og Assens udtaler sig om henholdsvis Jammerland Bugt og Lillebælt Syd. Og hvem er for eksempel i Aarhus interesseret i at se på 200 meter høje møller 3–4 kilometer fra land på Mejl Flak?

Lægges kapaciteten i de nuværende havvindmølleparker sammen med havvindmølleparkerne i pipeline og med kapaciteten i landvindmøller og dertil 2–3 ekstra parker, anvist af Energistyrelsen i efteråret 2018, kan vi have en produktionskapacitet på 12.000 MW i 2030.

Pt. er Danmarks forbrug 5000 MW iberegnet bio- og fossile kraftværker samt solceller ( 25 procent af de 5000 MW) på almindelige hverdage. Dertil skal lægges 1500 MW til fuld elektrificering af vores bilpark inden 2030 (hvem tror på dette). 5 – 6 store datacentre vil kræve 1250 MW, dertil yderligere elektrificering af tog og færger 1000 MW. Sammenlagt forbrug 8750 MW. Ved 75 procent udnyttelse = 11667 MW minus 25 procent fra kraftværker og solceller = 8750 MW.

Men hvad med de overskydende 3250 MW (12.000 – 8.750)? Skal disse MW sælges til lav pris, når det blæser og købes til høj pris, når det ikke blæser? Eller skal alle landvindmøller standses, når det blæser mest? Eller skal alle boliger opvarmes ved el? Eller oplagres i brint og brændselsceller ved hjælp af elektrolyse, biogas og katalyseanlæg? Mange ubesvarede spørgsmål venter på besvarelse.

Ovennævnte minder om en iværksætter, der producerer et produkt uden at have tænkt på markedsføring og salg. Kære energiminister Dan Jørgensen, pt har vi møller nok, det er lagringsmuligheder, der først og fremmest er brug for.

Derfor lad os lige stoppe op og finde ud af hvordan vi lagre el fra vind. Stop Nogle af projekterne. Lyt til Borgmestrene i henholdsvis Ringkøbing–Skjern, Kalundborg og Assens, der til Jyllands-Posten i marts i fjor sagde ”stop de kystnære mølleprojekter”.

Det mest visionære ville være, at placere 10.000 MW eller mere havvindmøller i en kæmpe havvindmøllepark på Dogger Banke med et ledningsnet ud til alle landene omkring Vesterhavet/Nordsøen. Dette kunne sikkert gøres uden at det ville koste den danske stat ret mange kroner og være en win-win for alle. Det at vi – staten – betaler til Vattenfall i milliarder af kroner for ved opførsel af Vesterhav Syd og Nord er skræmmende.

Skribenten her er ikke modstander af vindmøller. Men møllerne er efterhånden så store, at vi i forhold til den danske natur og mennesker med hensyn til placering både på land og vand, skal tænke os godt om for at bevare en win-win situation for alle.

Link til artiklen er her:

https://dbrs.dk/artikel/debat-havmøller-skal-være-win-win-ikke-et-tab-af-kystnær-natur


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og ikke i en naturskøn bugt, der også rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Baggrunden for de Kystnære Havvindmøller

De kystnære havvindmøller var et forsøgsprogram som efter længere tids debat i Folketinget blev vedtaget ved Energiforliget i 2012.

Man var godt klar over, at man her kom alvorligt tæt på og i konflikt med et af Danmarks største særkender: Den sidste frie natur ved de danske kyster og dennes særlige betydning for dyr og mennesker.

Derfor satte man i Energiaftalen fra 2012 også en effektmæssig øvre begrænsning på programmet på 450 MW, hvilket siden blev reduceret til 350 MW.

Aktuelt er det maksimale effektmål nu nået med de nu besluttede kystnære havvindmølleprojekter Vesterhav Nord og Syd på samlet 350 MW samt et forsøgsprojekt ved Bornholm på 50 MW.

Mange mulige placeringer blev indledningsvist undersøgt i statsligt regi, og rigtig mange af disse forkastet, herunder Jammerland Bugt!

MEN… med yderligere tilkomne private “åben-dør” projekter som Mejl Flak, Omø Syd, Jammerland Bugt, Lillebælt Syd og Frederikshavn, arbejdes der fra projektmageres side nu ihærdigt på at opnå accept af yderligere 500-1000 MW “meget kystnære” havvindmølleprojekter.

Disse møller er endda som oftest betragteligt større end dem der var på tale da Energiaftalen kom i hus. Og i de seneste måneder er der indkommet ansøgninger om forundersøgelsestilladelser til yderligere flere tusinde MW.

Såfremt blot nogle af disse tilkomne “åben-dør” projekter realiseres, vil det betyde en mangedobling af effektrammen i Energiaftalen fra 2012.

Dette er naturligvis ikke rimeligt!

Kære Folketing, Politikere, Energiminister, Miljøminister, Styrelser, Projektmagere m.fl.: Få nu stoppet dette kortsigtede kystnære havvindmølleræs i tide – og fokuser i stedet for på de rigtige havvindmølleparker som er placeret tilpas langt ude på det rigtige hav og lad os så bevare de værdifulde kystnære områder…Danmarks særkende og sidste frie natur.

Det vil betale sig på den lange bane.


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og ikke i en naturskøn bugt, der også rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer