VVM-Materiale 2019

På denne side vil vi placere så meget af VVM-materialet som muligt. Rapporterne findes længere nede på siden.

Her er indsigelsen fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt:

Her er VVM-hovedrapporten (uploaded fra ENS 8/1-2019):

Her er bilagsrapporter:

European Energy

Der er flere, der har spurgt os om European Energy A/S, og hvem der står bag selskabet, og vi har derfor set hvad vi kunne finde på de offentligt tilgængelige medier.

European Energy A/S er et firma, der primært arbejder med vind- og solenergi. Selskabet både projekterer, opsætter og driver energiparker forskelige steder i Europa. Selskabet har aldrig opført et havvindmølleanlæg før. De har ca. 67 ansatte og tjente ca. 112 mio. i 2015, egenkapitalen er ca. 475 mio.

Firmaets hovedaktionær er direktør Knud-Erik Andersen, Lyngby (76%). Herudover er to andre ansatte, Jens-Peter Zink (10%) og Michael D. Pedersen (14%) medejere.

Nedenfor findes link til yderligere oplysninger

Om Knud-Erik Andersen:

http://www.business.dk/evb-archive/anonym-superivaerksaetter-paa-gyldent-vind-eventyr

Regnskab fra European Energy A/S:

European_Energy_2014

Bemærk at European Energy A/S i regnskabet fra 2014 på side 22 er i stand til at se Omø projektet fra kysten ved Asnæs…Geografi er givetvis ikke deres største styrke.

Regnskab 2015:

http://europeanenergy.dk/fileadmin/ee_files/Financial_Information/Euro_Energy_2015_Report__disclosure.pdf

Link til hjemmeside:

European Energy A/S

Om deres forretningsmetoder:

Forretningsmetoder?

 

9 Responses to VVM-Materiale 2019

 1. Bodil Holst Kjær skriver:

  Knud Erik Andersen, direktør i og ejer af European Energy, må være en travl mand. Han er direktør i eller sidder i bestyrelsen for i alt 92 selskaber. Alle med adresse Gyngemose Parkvej 50, Søborg. Kilde: http://www.proff.dk

 2. Indsigelse vedr. etablering og placering af havvindmøller i Jammerland Bugt

  Man vil opføre 40 – 80 møller i en størrelse på 4-7MW i havområdet.
  Spørgsmål til det økonomiske aspekt: Ved at opføre 20 møller på 12 MW langt til havs på en bedre egnet havbund kunne der opnås en bedre økonomi, idet det valgte område indeholder ustabilt plastisk ler, som klart fordyrer fundamentsarbejdet.

  Det fornuftige ræsonnement er, at udbygge allerede eksisterende havvindmøllerparker der i forvejen er placeret i et havmiljø, hvor de ikke spolerer habitater eller er til gene for et områdes udvikling; både med hensyn til natur og kultur eller ved deres etablering og tilstedeværelse – som i det fremlagte projekt for Jammerland Bugt – der tydeligvis totalt vil spolere de fremtidige muligheder for den socio-økonomiske udvikling i Nord- Vestsjælland.
  Desuden viser de geofysiske undersøgelser at havbunden i det udvalgte område, består af mange store sten i havbunden og ligeledes på morænen dybere nede. Fjernelsen af dette materiale er en fordyrende omkostning ved etableringen, og desuden vil denne proces udgøre en stor trussel for havmiljøet, da dette en vital del af havmiljøet. (s. 38 i VVM)Placering for hhv. 80 og 37 havvindmøller (s. 3 i VVM)
  Spørgsmål til aspektet vedr. miljøet for mennesker, havfugle og –dyr: Kumulative effekter er vurderet i sammenhæng med den planlagte kystnære havmøllepark ved Omø Syd (max 320 MW). Vurderingen viser, at væsentlige negative effekter på bestandene af edderfugl og fløjsand som følge af fortrængning ikke kan afvises i tilfælde af, at begge havvindmølleparker etableres.
  På denne baggrund vurderes det, at maks. 500.000 edderfugle passerer igennem Storebælt forår og efterår (s. 42 i VVM). Erfaringerne fra eksisterende kystnære havvindmølleparker viser, at mange arter af vandfugle reagerer negativt på mølleparkens tilstedeværelse og helt eller delvist undlader at opholde sig indenfor mølleparkens areal og i en zone på op til nogle km omkring denne (fx Petersen et al. 2006, 2014).
  Fuglene kan derved fortrænges fra ellers attraktive raste- og fourageringsområder, hvorved der sker et indirekte tab af habitat (s. 86 i VVM).
  Sammenholdt med etableringen af OMØ Syd Kystnær Havmøllepark vil det medføre fortrængning af et meget stort antal edderfugle både efterår og forår. I Jammerland Bugt vurderes i kumulation med et havvindmølleprojekt i dette område at føre til fortrængning af omkring 34.000 edderfugle om efteråret og omkring 6.000 om foråret, svarende til hhv. 3,4% og 0,6% af den biogeografiske bestand (s. 10 VVM) og tabel s. 103 i VVM).
  Det er et generelt problem, at den eksisterende viden om vandfuglestandenes langtidsreaktioner på kystnære havvindmølleparker er mangelfuld. Navnlig er det uvist, i hvilket omfang de forskellige arter over tid kan vænne sig til møllerne og den tilknyttede servicetrafik og derved opnå adgang til ressourcerne i og omkring de kystnære havvindmølleparker.
  Når man udfærdiger en VVM-rapport og påstår, at der IKKE sker påvirkning af fugle, så er det et problem, at man samtidig skriver: ’ Det er ligeledes et generelt problem, at den eksisterende viden om fugles undvigelsesreaktioner bygger på data fra ret få kilder og derfor må betegnes som mangelfuld (s. 108 i VVM).

  • bodil holst kjær skriver:

   Godt indlæg! Jeg er i øjeblikket i gang med at skrive min indsigelse. VVM-redegørelsen indeholder , som I har konstateret, rystende mange løse påstande, som overhovedet ikke berettiger den bagatellisering af problemerne, som fremgår af redegørelsen. Den kunne aldrig have bestået en phd-grad.

 3. Gitte Hou Olsen skriver:

  Så fik jeg også skrevet min indsigelse mod projektet. Jeg synes ikke, jeg har nok teknisk ekspertise til at forholde mig til konkrete ting fra VVM-rapporten, så jeg har skrevet en generel indsigelse. Så er jeg i hvert fald med til at hæve antallet af protestmails. Her er den tekst, jeg har sendt i dag:

  Jeg var til stede ved borgermødet i Kalundborg Hallerne 17. januar 2019, hvor Energistyrelsen, Orbicon og European Energy fremlagde elementer fra VVM-redegørelsen.

  Under mødet blev det mere og mere tydeligt, at der ikke er vandtætte skotter mellem European Energy/Orbicon og den statslige myndighed, Energistyrelsen, der skal træffe beslutning om en evt. godkendelse af VVM-rapporten og tilladelse til opsætning af møller. Kontorchef i Energistyrelsen, Jakob Henrik Juul, havde tydeligvis arbejdet tæt sammen med Orbicon og EE på udarbejdelsen af VVM-rapporten (Jakob Henrik Juul udtalte under mødet, at det var helt standard forvaltningspraksis). En godkendt VVM-rapport er altså også et udtryk for, at Energistyrelsen medarbejdere har løst deres opgaver tilfredsstillende, og man må derfor også antage, at Juul og hans medarbejdere har en interesse i, at VVM-rapporten godkendes.

  Energistyrelsen er med andre ord inhabile og bør ikke være besluttende myndighed i denne sag.

  Herudover vil jeg anmode om, at den lange række af lægfolk og eksperter, der støtter op om protesterne mod projektet, får den vægt, de fortjener, når der træffes beslutning om, hvorvidt European Energy får etableringstilladelse.

  Den enorme protest mod projektet, som kommer fra ejere af campingpladser i bugten, sommerhusejere, lokale, en enig kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet samt de svenske myndigheder, bør resultere i, at projektet forkastes, og at der ikke gives etableringstilladelse.

  Venlig hilsen ….

 4. Henrik Tvenge skriver:

  Vi havde en fantastisk oplevelse sidste sommer, da vi saa Marsvin springe i vandet. Fantastisk at vi ved Danmarks kyster kan opleve et saadant dyreliv. I Belgien og i Holland er der lavet undersoegelse, der viser, at Delfiner og Marsvin tager varig skade af larmen fra arbejdet naar fundamenterne til vindmoellerne rammes ned i undergrunden. Taenk hvis vi i fremtiden ikke laengere kan opleve “Whale Watching” i Danmark!

 5. Erling Brock Jakobsen skriver:

  I VVM redegørelsen behandles nedtagningen af møllerne om 25 under de relevante punkter. Da møllerne står til havs er der ingen grundejer der kan drages til ansvar for nedtagningen. Jeg kan ikke finde noget punkt der omhandler afsatte midler til nedtagning. Hvis der et sted i projektet findes midler til nedtagning, bør disse være båndlagte, så ved en konkurs efter 24 år må midlerne ikke indgå i boet.
  Er der nogen der har dyrket dette?
  Erling
  Bjerge Strand.

 6. Ruth og Karsten Jensen skriver:

  22. februar 2019

  Indsigelse mod vindmølleprojekt i Jammerlandbugt.

  Da vi bliver nærmeste nabo til havmøller i Jammerlandbugt, gør vi hermed indsigelse mod disse planlagte havvindmøller i bugten, at blive overdænget med blinkende lys, støj og andre følgegener dag og nat, samt spektakel ved opførelse af dette projekt er uacceptabelt. At få disse havvindmøller er ødelæggende for det miljø, som vi ønskede, da vi investerede i vores hjem.
  Det er også utroligt at alle de undersøgelser man har foretaget i forbindelse med fugle, fisk og andre havdyr har været meget nødvendige, vi opfatter disse grundige undersøgelser som om at man er fuldstændig ligeglade med, hvordan det påvirker de mennesker og erhverv, som bliver berørt af dette projekt.
  Ved mødet 16. januar 2019 i Kalundborghallen oplevede vi, hvordan de mennesker som gjorde indsigelser, nærmest blev latterliggjort af personer fra Orbicon og Energistyrelsen, og Orbicon talte udenom det bedste de havde lært, godt hjulpet af de personer som var tilstede fra Energistyrelsen.
  Det tyder også på at Orbicon ikke har styr på VVM rapporten, som så tydeligt er fyldt med alvorlige fejl.
  Havvindmøller hører til på havet og ikke i en bugt.
  Med venlig hilsen
  Ruth og Karsten Jensen
  Svallerup Søvej 15
  4400 Kalundborg

 7. Peter Correll, Moseholmen 12, Svallerup Strand, 4000 skriver:

  SK Forsyning har planlagt at etablere et solcelleanlæg med 12.500 paneler i forbindelse med det nyetablerede Halskov Halmvarmeværk.
  Denne plan er imidlertid nu “skudt til hjørne” idet der på grunden findes en gammel gravhøj. Samtidig mangler man et dokument fra 1967 som udgør en dispensation på at der må bygges i en afstand på 25 meter fra gravhøjen, – i stedet for de normale 100 meter.
  Det vil sige at man lytter mere til at der på stedet er begravet en viking for 1000 år siden. (Og han er sikkert ligeglad) – end man lytter til protester fra 100-vis af nulevende borgerne, som IKKE ønsker at Jammerland Bugt skal skæmmes af tårnhøje vindmøller.
  Skal vi synge John Mogensens evergreen: “Der er noget galt i Danmark” !?
  Mvh.
  Peter Correll, Moseholmen 12, Svallerup Strand, 4000 Kalundborg.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.