Hold godt fast! Juristerne har lagt hovederne i blød…

Som omtalt tidligere har blandt andre foreningen Beskyt Jammerland Bugt klaget til Energiklagenævnet i Viborg over Energistyrelsens foreløbige godkendelse af Europeans Energy A/S’ VVM-redegørelse. Dette er gjort fordi VVM-redegørelsen ikke har den fornødne kvalitet, er misvisende på en række punkter og ikke i tilstrækkeligt omfang dækker de miljøaspekter, der nødvendigvis skal indgå.

Ved Energistyrelsens foreløbige godkendelse skrev selvsamme styrelse på sin hjemmeside, at godkendelsen kunne indklages til Energiklagenævnet, se teksten herunder:

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.

Energiklagenævnet modtog Beskyt Jammerland Bugts klage den 18. juni 2020, hvori der klart og præcist argumenteres for klagens berettigelse i henhold til ovenstående samt det indhold i VVM-redegørelsen klagen omhandlede.

Her 10 måneder senere (den 15. april 2021) har Energiklagenævnet i Viborg truffet afgørelse… den fylder 8 sider og lyder indledningsvist:

Energiklagenævnet afviser klagen over Energistyrelsens afgørelse, da klager ikke er klageberettiget.

Utroligt! ikke klageberettiget?

Heldigvis uddybes dette i klart sprog, se uddrag af uddybningen herunder:

Energiklagenævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapporten vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt må antages at berøre en stor, ikke umiddelbar identificerbar kreds af personer, foreninger og erhvervsdrivende i området. På baggrund af oplysningerne fra klager om foreningens medlemmer finder Energiklagenævnet efter en samlet og konkret vurdering, at hvert enkelt af foreningens 1.390 medlemmer ikke kan antages at have den fornødne individuelle interesse i at kunne påklage Energistyrelsens afgørelse af 22. maj 2020. Det store antal berørte personer, foreninger og erhvervsdrivende bevirker således en udtynding af den enkeltes interesse, at den falder under væsentlighedstærsklen sammenholdt med, at opførelsen af havvindmølleparken vil have betydning for en stor, afvekslende og svært identificerbar kreds af beboere i og brugere af området. Energiklagenævnet finder ikke, at der foreligger omstændigheder, der kan begrunde, at klager, herunder klagers medlemmer, er særligt berørt i forhold til andre beboere i og brugere af området, som berøres af Energistyrelsens afgørelse.

Klager er ikke selv berørt af Energistyrelsens afgørelse af 22. maj 2020, og klager repræsenterer heller ikke personer, som hver især har en væsentlig og individuel interesse.

Helt fantastisk sprog! men hov… der var jo også en privatperson, der havde klaget direkte til Energiklagenævnet. Faktisk en beboer i første række til vandet. Denne klage blev dog også (meget tidligt) afvist… ej heller denne beboer havde væsentlig eller individuel interesse synes Energiklagenævnet?

Nu bliver det lidt indviklet… hvem er så egentlig klageberettiget?

Inden offentliggørelse af sin afgørelse har det uafhængige Energiklagenævn ladet Energistyrelsen kommentere på det skrevne, og hold nu godt fast, herunder ses hvem Energistyrelsen anser som eneste klageberettigede i den aktuelle sag:

Det er Energistyrelsens vurdering, at der – ud over European Energy A/S – ikke er andre, som kan have en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen af 22. maj 2020 om godkendelse af forundersøgelsesrapporten vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt.

Utroligt… hvorfor skrev Energistyrelsen så egentlig at ”man” kunne klage?  Og betyder dette så også at Kalundborg Kommunes klage afvises, da ej heller kommunen så er klageberettiget?

Nuvel, der er kun tale om en foreløbig godkendelse af miljøvurderingen for det store   havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt, men den fremlagte miljøvurdering er altså fejlbehæftet og ufuldstændig og sådant bør der altså rettelig kunne klages over i rette tid! 

Er politikerne mon klar over, hvorledes denne klageadgang således i praksis fungerer?

Som en lille, men væsentlig ”krølle” skal nævnes, at Energiklagenævnets afgørelse ikke kan indklages for nogen instans… sådan fungerer vores demokratiske processer altså!

Links:

Energiklagenævnets afgørelse:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Ingen tvivl: Havfuglene i Jammerland Bugt skal beskyttes!

Som omtalt før er biodiversiteten i Danmark truet, se eksempelvis indlægget her på siden fra 9. november 2020 samt 19. januaar 2021. Samtidig har Danmark modtaget International kritik for ikke i tilstrækkeligt omfang at sikre truede dyr og områder som man er internationalt forpligtet til.

Dyr kender ikke landegrænser og derfor er internationale tiltag og beskyttelser nødvendige i relation til eksempelvis trækkende fugle.

Kriteriet for udpegning af væsentlige områder for sådanne fugle er ofte, at mere end 1% af en samlet international bestand opholder sig et givet sted, eksempelvis for at raste, opfedes under træk eller som yngleplads.

Måske på baggrund af det internationale pres, har Danmark netop nu sendt forslag i høring, om et antal nye fuglebeskyttelsesområder, med særlig vægt på europæiske trækkende havfugle. Områderne oplyses at være udpeget af fagfolk og organisationer. Dykker man (via aktindsigt) ned i materialet ses, at de foreslåede områder oprindeligt synes udpeget af organisationer. Forskere ved det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE ved Aarhus Universitet) er så efterfølgende er blevet bedt om at følge op på, hvorvidt disse områder lever op til kriterierne for udvælgelse samt om andre områder skulle medtages. DCE-folkene oplyser i indstillingerne, at data grundlaget for en række arter har været usikkert og til tider baseret på lidt ældre data. Man kunne have ønsket nyere og mere dækkende undersøgelser.

I de 4 teknisk faglige baggrundsrapporter fra DCE ses, at også fugletællingerne udført i forbindelse med undersøgelserne for en eventuel Havvindmøllepark i Jammerland Bugt er nævnt. Men fagfolkene oplyser også ærligt, at godt nok har de fået stillet disse data til rådighed, men at de ikke har anvendt alle data. Om dette skyldes et tidspres, ressourceproblem, kvalitetsproblem ved omtalte undersøgelser eller andet ved vi ikke.

De fugletællinger European Energy A/S har fået udført i forbindelse med havvindmølleprojektet for Jammerland Bugt, viser blandt andet at mere end 25 % af den vesteuropæiske bestand af edderfugle befandt sig i området under en af tællingerne. Og flere andre trækfugle var også til stede i et omfang, der overstiger 1% kriteriet (f.eks. sortænder og gråstrubede lappedykkere). Dette uagtet at optællingsmetoden, der anvendtes (meget lavtgående fly) netop vil få sådanne havdykænder til at dykke. Tallet ligger langt over væsentlighedskriteriet på de nævnte 1% af en bestand, der ofte anvendes ved udpegning af beskyttelsesområder.

Hvorfor disse nye fugletællinger ikke skal indgå ved udpegning af nye marine naturbeskyttelses områder er en gåde. Særligt når området faktisk også er særdeles væsentligt for en række andre særligt beskyttede dyr som eksempelvis marsvin.

Ifølge EU’s Habitat og Fugledirektiv gælder en forpligtelse for EU-medlemslandene til, at de skal benytte den tilgængelige, bedste og nyeste videnskabelige viden i deres arbejde med at udpege og forvalte EU-fuglebeskyttelsesområderne.  På denne baggrund er det også lidt overraskende, at Miljøministeren i Berlingske Business den 21. april 2021 udtaler, at de danske fuglebeskyttelsesområder udpeges efter anerkendte fuglefaglige kriteriers, og at ”De er nøje udpeget, der hvor fuglene rent faktisk er”.

Skal tilgængelige fakta anvendes eller ej?

Skal undersøgelses-forpligtelsen fra EU’s Habitat og Fugledirektiv følges eller ej?

Se faglig uddybning her: https://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2021/05/20210505-hoeringssvar-de-6-eu-fuglebeskyttelsesomraader.pdf

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Skal kendt viden og fakta anvendes i VVM-rapporten eller ej?

Energistyrelsens afgørelse for tilladelse eller afvisning af opførelse af den store havvindmøllepark i Jammerland Bugt hviler, efter det oplyste, i meget vidt omfang på Miljøvurderingsrapporten for projektet (den såkaldte VVM – Vurderinger af Virkninger på Miljøet – rapport).

Miljøvurderingsrapporten er bestilt og betalt af projektudvikler (European Energy A/S).

Rapporten skal, som benævnelsen VVM angiver, vurdere havvindmølleprojektets mulige påvirkninger af miljøet for bl.a. natur, fauna, dyreliv, landskab, mennesker, erhverv mv. Et meget væsentligt punkt heri er de såkaldte kumulative effekter. Dette vil sige, at det godt kan være at havvindmølleprojektets påvirkning alene af ét givent forhold er acceptabelt, men ser man påvirkningen i sammenhæng med en række andre eksisterende samt planlagte forhold, da vil realiseringen af det foreslåede projekt gøre at den samlede miljøpåvirkning IKKE bliver acceptabel.

I Jammerland Bugt findes et såkaldt klapningsområde. Det er et område hvor der, efter forudgående tilladelse af relevante myndigheder, kan gennemføres dumpninger af eksempelvis uddybningsmateriale, havneslam og andet.

De dumpninger der igennem tiden er foretaget på den nævnte plads, er fra udgravninger i Kalundborg Fjord herunder havnearealerne. Slammet derfra rummer således materiale fra både Kalundborg Havn, Raffinaderiet, Asnæs Olie Terminal samt Asnæsværket (eksempelvis 1, 2, 3 & 4)

Jammerland Bugt er et meget væsentligt område for eksempelvis edderfugle der er optaget på EU’s rødliste for truede fugle (5). De forekommer i meget stort antal i bugten, fordi de her kan finde gode mængder af blåmuslinger og snegle mv på relativt lavt vand (10-20 meter) og fordi området er roligt og med begrænset skibstrafik.

Efter de første af VVM-rapportens fugleoptællinger, som fandt sted i 2014, har Miljøstyrelsen i forbindelse med et andet anlægsarbejde tilladt klapning (= dumping) i perioden aug. 2017 – sept. 2020 af en meget stor mængde (925.000 m3) giftholdigt havnesediment (= havneslam) i nærheden af det potentielle mølleparkområde. De 925.000 m3 svarer til ca. 23.000 lastvognslæs!

Slammet er opsamlet fra havbunden i forbindelse med udbygningen af den nye Vesthavn i Kalundborg og er dumpet i vandet på en lokalitet lidt sydvest for spidsen af Asnæs (lokalitet (Klapplads K_020_01 Asnæs SV)) – dvs. lige nordvest for det planlagte havvindmølleparkområde. Når der dumpes, vil der grundet strøm og andet i vandet opstå en sediment ”sky” der vil kunne brede sig over et større område end selve dumpningspladsen.

Det fremgår af både ansøgningen og tilladelsen til denne store dumpning, at den største spredning kan forventes at foregå i sydlig retning på grund af de lokale strømforhold i bugten. Man kan derfor gå ud fra, at en del af det giftige slam vil aflejres på de blåmuslingebanker mv., som bl.a. udgør levegrundlag for bugtens overvintrende havænder.


Illustration af sedimentpølens udbredelse i sydlig retning ved 5 timer med ganske moderat strøm (1)

Slammet indeholdt en række forskellige miljøgifte, bl.a. cadmium, bly, kobber og tributyltin (TBT), som oprindeligt stammer fra de mange historiske udledninger fra fabrikker, bådtrafik, skibsværft mv. i Kalundborg. Særligt det meget giftige stof TBT forekommer i slammet i ret høje koncentrationer.

Den formodentlig største miljø- og naturrisiko fra dumpningen kan antages at være negativ effekt af slammets indhold af TBT på bugtens muslinge- og sneglesamfund og dermed på havfugle, herunder edderfuglene. Adskillige videnskabelige undersøgelser har påvist, at TBT ofte forekommer i sediment i årtier, at stoffet har utilsigtede negative indvirkninger på havenes bundfauna, og i dag desuden forekommer i alle led i naturens fødekæder, herunder i plankton, muslinger, snegle, fisk, delfiner, hvaler og mennesker. (11, 12, 13 & 14)

En eventuel havvindmøllepark i Jammerland Bugt vil give yderligere sedimentskyer, ophvirvling af  bundmateriale samt anden forstyrrelse for fuglene i forbindelse med etableringen. Dette sker ved både etablering af mølletårne, etablering af fundamenter, stenrev, nedspuling af kabler og den søtrafik, der knytter sig til arbejds- og servicefartøjer.

Men forholdet omkring den her omtalte udførte klapning er ikke medtaget, endsige overhovedet nævnt, i afsnittet om mulige kumulative effekter i VVM-rapporten for havvindmølleprojektet og dets mulige betydning for fuglelivet mv.  Og forholdet er heller ikke behandlet i de efterfølgende notater vedr. de truede fugle?

Det ignoreres således både i miljøvurderingen for havvindmølleparken og for den omfattende dumping, at disse forhold samlet vil kunne tænkes at have markante både direkte og indirekte negative effekter på muslinger og dermed på bl.a. den europæiske trækfuglebestand af edderfugle.

Hvor er kvaliteten/seriøsiteten i materialet, der skal ligge til grund for en tilladelse eller afvisning af projektet?

De nævnte forhold var som anført fuldt kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af VVM rapporten for en eventuel havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Kilder:

1. Ansøgning om tilladelse til klapning af sediment fra Kalundborg Fjord på klapplads Asnæs SV K_020_01. april 2017, NIRAS A/S og Kalundborg Havn.

2. Klapningstilladelse fra Miljøstyrelsen. 4. august 2017. Annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside den 7. august 2017.

3. Vejledning om dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning. Miljøstyrelsen, den 7.november 2005.

4. Asnæs Oil Terminal – Klapningstilladelse. Miljøstyrelsen. 13. februar 2020. Annonceret påMiljøstyrelsens hjemmeside den 13 februar 2020.

5. European Red List of Birds. European Commission 2015.

11. Environmental levels, toxicity and human exposure to tributyltin (TBT)-contaminated marine environment. A review. By Blanca Antizar-Ladislao. Environment International, vol 34, Issue 2, February 2008.

12. Tributyltin Compounds (TBT). Evaluation of health hazards and proposal of health-based quality criteria for soil and drinking water. Environment Project no. 1524, Danish Ministry of the Environment, 2013.

13. Tributyltin. Wikipedia (en.m.wikipedia.org/wiki/Tributyltin”).

14. Occurrence and trophic magnification profile of triphenyltin compounds in marine mammals and their corresponding food webs. By Ronia Chung-tin Sham et al., Environment International. Vol 137, april 202015.

15. Kommunikation og research ved tidligere direktør ved FN´s Udviklingsprogram vedr. international miljølovgivning og miljøvurderinger Søren Mark Jensen

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Balance…

Klima- og miljøhensyn er meget væsentlige for den menneskelige aktivitet her på jorden. Ligeså er opretholdelsen af biodiversitet og nødvendige habitater.

De bedste løsninger er naturligvis dem som gør en positiv indsats på alle ovennævnte områder.

Men sådan er det ikke altid, mange løsninger er et plus for det ene aspekt, men et minus for et eller flere af de andre.

Den VVM-rapport projektmager European Energy A/S har fremlagt for Jammerland Bugt Havvindmøllepark, oplister fordele og ulemper for miljø, klima og en række andre forhold for det foreslåede projekt.

Laver man en simpel sammentælling af fordele/ulemper for projektet, alene ud fra projektmagers fremlagte materiale, hvor ca. 100- 150 mulige påvirkninger vurderes, fås følgende resultat for henholdsvis anlægs- og driftsfasen:

Ovenstående gælder for projektet alene, sammentælles såkaldte kumulative (hvor andre anlæg og allerede eksisterende forhold i området indgår) fordele/ulemper i projektmagers rapport, fås at ulemperne når op over 90 %!

Resultatet af sammentællingerne taler sit eget tydelige sprog: Ulemper og miljømæssige negative påvirkninger står i kø for det foreslåede projekt.

Den foreslåede lokalitet er simpelthen ikke egnet!

Ovenstående er som nævnt lavet ud fra optælling af de fordele/ulemper projektmager selv oplister i sin VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) rapport.  Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er som det fremgår af vores tidligere indsigelse, ikke enig i rapporten, fordelene er tydeligvis overdrevne og ulemperne voldsomt underdrevne.

Men hvad er da løsningen mht. til placering? De planlagte møller er meget store og er jo faktisk både benævnt og udviklet som… havvindmøller! De skal, som navnet siger, ganske enkelt længere ud på havet! Her er vindforholdene markant gunstigere og påvirkningen af miljøet langt mindre!

Anlæg på havet ødelægger ikke Danmarks særkende og nødvendige habitater: Bugter og vige hvor netop vanddybder og andet gør at mange dyr finder føde, hvile- og opvækstmuligheder.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Hvem er den ansvarlige minister, Dan Jørgensen?

Projektet med gigantiske havvindmøller i den idylliske Jammerland Bugt er et grotesk og unødigt overgreb på både natur og mennesker. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt har derfor, på vegne både af naturen og de mere end 5.000 danskere, der har skrevet under på en protest mod projektet, søgt at få et møde med den ansvarlige minister for projektet, nemlig Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Eller rettere den minister vi troede var den ansvarlige minister…

For Dan Jørgensen henviser i sit (nyeste) afslag på et møde nu blot til Energistyrelsen og nægter dermed (igen) at tage et møde med repræsentanter for mere end 5.000 danske vælgere. Yderligere skriver Dan Jørgensen i afslaget, at det er Energistyrelsen, der vil træffe en afgørelse i sagen.

Med andre ord fraskriver Dan Jørgensen sig ansvaret for hvad den styrelse – som refererer til ham -måtte beslutte…

Dette sker i samme uge som Justitsminister Nick Hækkerup udtaler om Politiets Efterretningstjeneste PET, at regeringen ikke er forpligtiget til at følge en “styrelse”, hvis det går imod regeringens politik. Tilsvarende gælder i forsvarsministeriet, hvor forsvarschefen blot er chef for en styrelse, mens den reelle magt ligger hos ministeren.

Men sådan er det åbenbart ikke i Energiministeriet, her bestemmer en styrelse åbenbart langt mere end hvad tilfældet er i Justitsministeriet og i Forsvarsministeriet.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt frygter at dette er en indikation på, at Dan Jørgensen er ved at fralægge sig ansvaret for en beslutning, der vil være et voldsomt og unødigt indgreb i den danske natur.

Det er naturligvis helt uacceptabelt!

Et møde har tidligere været aftalt…men blev aflyst af Dan Jørgensen kort før det skulle finde sted.

Vi anmoder derfor alle vores følgere om at skrive en, gerne kort, mail til Dan Jørgensen og bede ham tage det fulde ansvar for de handlinger og beslutninger, der foretages i de styrelser, der ligger under hans ressortområde.

Dan Jørgensen har mailadressen: kefm@kefm.dk

Foreningen Beskyt Jammerland Bugts mødeanmodning findes her:

Svar fra Dan Jørgensen:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Processen herfra…

I maj 2020 gav Energistyrelsen projektmager European Energi A/S en foreløbig godkendelse af den indleverede miljøkonsekvensrapport (VVM-rapporten). Dette uagtet at mange væsentlige forhold deri bestrides, og at der ikke synes lavet kvalitetskontrol og tredjepartsvurdering af mange af disse forhold.  Energistyrelsens foreløbige godkendelse af Miljøkonsekvensrapporten kan læses her:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/godkendelse_af_forundersoegelsesrapport_vedroerende_etablering_af_elproduktionsanlaeg_paa_havet_ved_jammerland_bugt.pdf

Vi skriver nu 2021 og de næste procestrin for havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt er ifølge Energistyrelsen ”en fornyet offentlig høring af det endelige projekt”. Dette kan læses på Energistyrelsens hjemmeside: https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/havvindmoeller-og-projekter-i-pipeline

Der er ikke angivet en dato for en sådan ny høring. Den kan dog næppe være nært forestående, al den stund der fortsat er væsentlige mangler i miljøkonsekvensmaterialet, som skal udredes.

Denne ”ekstra” offentlige høring iværksættes egentlig alene fordi Energiklagenævnet for et andet projekt kom med den ganske rimelige afgørelse, at der skulle foreligge et konkret og ganske præcist projekt, førend en høring kunne laves.

Her er hvad Energistyrelsen skriver på sin hjemmeside for Jammerland Bugt processen:

Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2018 får den betydning for projektet Jammerland Bugt, at der bliver gennemført en offentlig høring over det endelige projekt, inden der kan meddeles en etableringstilladelse, uanset at der allerede er gennemført en offentlig høring.

Energistyrelsen oplyser i sin oplistning af procesforløbet ikke, at Styrelsens afgivne foreløbige accept samt miljøkonsekvens-rapportens utilstrækkelighed for Jammerland Bugt, også er indklaget for Energiklagenævnet. Og Energistyrelsen oplyser heller ikke, hvorvidt man afventer afgørelsen fra Energiklagenævnet af sådanne klager (hvad der jo nok ville være klogt…).

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er bekendt med i alle fald to klager til Energiklagenævnet, den ene fra Foreningen selv og den anden fra Kalundborg Kommune.

Der har yderligere ikke været mulighed for ekstern kvalitetssikring af første udgave af VVM-materialet, da de data der blev anmodet om i indsigelsen fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt, stadig ikke er fremsendt – se forrige indlæg her på hjemmesiden. Hvorfor dette ikke for længst er sket ved vi ikke, men vi afventer fortsat!

Dette gør vi, da vi jo forventer at Energistyrelsen tager høringer/indsigelser seriøst samt ønsker et retvisende og så oplyst grundlag som muligt for projektvurderingen.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi venter stadig på de ønskede data til vurdering/kvalitetssikring!

Som bekendt er det projektmager (European Energy A/S), der har bestilt, betalt og fremlagt miljøkonsekvensrapporten (VVM-rapporten) for det gigantiske havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Det er naturligvis meget vigtigt, at miljøvurderingen er korrekt og fuldt dækkende. Derfor bør og skal der jo laves kvalitetssikring af det fremlagte materiale.

Projektmager oplyser i dokumenterne at have lavet kvalitetssikring. En yderligere kvalitetssikring blev derefter udført af Energistyrelsen forud for den offentlige høring af VVM-rapporten fra den 27. december 2018 til den 28. februar 2019, forlød det i skrivelser til foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt”. Energistyrelsens kontorchef bekræftede  på det offentlige møde den 16. januar 2019 i Kalundborg, at man grundigt havde gennemlæst materialet.

Alligevel var der mange graverende og helt åbenlyse fejl i rapporten og materialet der medudsendtes. Fejl der blev fundet indenfor 24 timer af en række af foreningens medlemmer efter den offentlige høring var indledt. Det undrer – som også skrevet før – at man ikke har set disse fejl i Energistyrelsen, og det indgyder bestemt ikke tillid til den kvalitetssikring, der skulle have fundet sted hos både projektmager og Energistyrelsen.

Af meget åbenlyse fejl kan eksempelvis nævnes:

  • Der stod anført at Vordingborg Kommune er lokal myndighed for landanlægget
  • Der stod anført at der er ca. 5353 km til det militære område ved Sjællands Odde.
  • Der stod anført at der er ca. 2121 km til skibsovervågningscentralen VOR ved Korsør
  • Der stod anført at tankskibstrafik i Storebælt kun sker ved anvendelse af slæbebåde
  • Der stod anført at storskibsruten i Storebælt er Rute H (Rute H løber nede ved Femern Bælt)
  • Man accepterer Langelandsfærgen samt Bisserup Sejlklub som relevante eksperter for sejladsforhold og lokale forhold omkring Jammerland Bugt!
  • Man har ikke optalt antallet af campingpladser omkring bugten korrekt
  • Ej heller antallet af lystbådepladser i området er korrekt angivet

Disse var eksempler på ganske indlysende fejl, der som anført ikke blev fundet ved den oplyste kvalitetssikring.

Hertil kommer så en række forhold hvor der kræves større indsigt, ekspertviden samt regneværtøjer for at kunne foretage vurdering af indholdet i rapporten og dens bilag. Dette kan være forhold omkring fugle, sejladsrisiko, støjudbredelse mv.

Miljøvurderingsmaterialet (VVM-rapporten samt bilag) blev sendt i offentlig høring primo 2019. Der kom mange indvendinger mod faktuelt indhold og konklusioner heri.

Meningen med en sådan høring må jo være at give offentligheden indblik i, hvad der er undersøgt samt at få kommentarer hvis noget i materialet ikke er korrekt, altså yderligere en kvalitetssikring. I modsat fald er den offentlige høring jo en ren skueproces.

Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” leverede en omfattende VVM-indsigelse med punktopstilling af en lang række forhold, der ikke synes at være korrekte, foreningens indsigelse kan ses her:

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Foreningen anmoder bl. a. i indsigelsen om at de af projektmager anvendte basisdata for støjberegninger bliver fremlagt (punkt 2.4.4 og 2.4.8) således at det eksternt vil kunne kontrolleres (kvalitetssikres) om de af projektmager fremlagte støjbelastningsberegninger er korrekte og retvisende.

Dette er fortsat ikke sket…? Foreningens repræsentanter har uagtet anmodningen ikke modtaget de anvendte data og kontrol/kvalitetssikring kan således ikke finde sted? Så indtil videre er det alene “ræven der vogter gæs”…

De anvendte forudsætninger og basisdata på dette meget væsentlige punkt må og skal fremlægges! Dette er særligt vigtig når så mange mennesker påvirkes af dette projekt!

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Intelligent, effektiv Grøn Omstilling – uden skader på natur og mennesker!

Som det er fremgået i dagspressen og på Energistyrelsens hjemmeside, har partierne bag klimaaftalen indgået en politisk aftale om oprettelse af verdens første såkaldte Energi ø.

Energiøen bliver anlagt 80 km fra den jyske vestkyst som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindmølleparker. Øen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW og kunne dække 3 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Det udvides på sigt til 10 GW.

Oprettelsen af en sådan (første) Energi ø, er en langt bedre grøn løsning for naturen og borgerne end opførelse af en havvindmøllepark i en naturskøn og dyrerig bugt som Jammerland Bugt på Vestsjælland

Energiøen kommer til at ligge ca. 80 km fra den jyske kyst, og vil derfor ikke påvirke de truede havdykænder eller de totalfredede marsvin, som tilfældet jo er med opførelsen af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt. Ej heller de mange tusind borgere, der dagligt benytter vores kyster, vil lide under en vindmøllepark hele 80 km ude i Nordsøen.

Vindforholdene er endvidere væsentligt mere gunstige og produktionen pr installeret MW mølle vil derfor også blive større end ved kystnære placeringer. Løsningen er på alle måder det helt rigtige for både vindmøllerne, mennesker og natur. Løsningen nyder derfor både bred politisk og erhvervsmæssige opbakning.

Alle os, der kæmper for naturen ved Jammerland Bugt håber, at der med den politiske beslutning om den første Energi ø, kan sættes en stopper for det nu helt unødvendige og ødelæggende projekt i Jammerland Bugt!

Der er ingen grund til at ødelægge miljøet for mange fuglearter, marsvin og mennesker, på grund af en havvindmøllepark på kun 250 MW, når vi ser frem mod en Energi ø med 3000 MW (=3 GW). Øen planlægges som nævnt forøget til hele 10 GW, en kapacitet der mere end dækker Danmark forbrug selv på en kold vinterdag som nu

Læs mere om Energiøen her: https://presse.ens.dk/news/danmark-bliver-en-oe-rigere-verdens-foerste-energi-oe-etableres-80-km-ude-i-nordsoeen-420530

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vindmøller med lys på giver udfordringer…

“Et tivoliland, en månebase og lysshow med blinkende røde lygter” således beskriver Danmarks Radio den 30. januar 2021, opstillingen af (kun) 5 vindmøller ved Thisted.

De pågældende vindmøller er fejlagtigt blevet placeret for tæt på Thisted Lufthavn, hvorfor der skal være kraftigt blinkende lys på møllerne om aftenen og natten.

De lokale beboere er naturligt nok bestyrtede og har reageret meget negativt. Artiklen og den tilhørende video kan ses her:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/vindmoeller-placeret-taet-paa-lufthavn-ved-en-fejl-blinkende-lys-er

Det skal her bemærkes, at de planlagte 30 gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt også skal have blinkende lys på både vindmøllehuset og nederst på tårnet, som det fremgår i videoen fra Thisted.

I Jammerland bugt bliver vi vidner til et Tivoliland af uanede dimissioner – en visuel forurening uden sidestykke i Danmark.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Skal natur og biodiversitet ofres… for en lidt lavere anlægspris?

De indre danske farvande er på mange måder unikke. Kysterne og de kystnære områder ligeså. Disse farvande omfatter blandt andet bælter, bugter og vige, og farvandene byder en række steder på helt særligt gunstige føde- og opholdsbetingelser for en lang række dyr, organismer og planter.

Jammerland Bugt er med sine vanddybder, beskyttede beliggenhed og en havbund rig på muslinger og snegle, et sådant væsentligt spisekammer for blandt andet fugle, som vi i Danmark har lovet at passe på. Forekomsten af visse dykænder overstiger langt hvad der almindeligvis er kriteriet for at udpege et område som fuglebeskyttelsesområde!  De dyrearter der nu trues i Jammerland Bugt, er Danmark internationalt forpligtet til at beskytte!

Opstilling af et voldsomt antal meget store havvindmøller – som det er planlagt – vil true disse fuglebestande på deres væsentlige opholdssteder. Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund har med udgangspunkt i en anden planlagt kystnær havvindmøllepark i Storebælt, råbt vagt i gevær og lavet en fælles video. Denne video redegør for udfordringer og trusler for disse fugle ved placering af så mange og så store havvindmøller ved fuglenes føde-, opholds- og rastesteder. Videoen kan ses her:

Jammerland Bugt er 100% identisk med Omø Syd for såvidt angår påvirkning af havfugle

Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund er her på linje med Danmarks Naturfredningsforening. De 3 organisationer har tidligere udsendt fælles pressemeddelelser herom, se eksempelvis her:

Både Klima og Natur er vigtige, men der bør ikke være tale om et enten eller. Begge udfordringer skal løses. Naturen og biodiversiteten skal ikke betale prisen, blot for at skaffe en lidt billigere anlægspris for havvindmøllerne grundet den lave vanddybde… Og da slet ikke lige midt i et for fuglene så væsentligt føde-, opholds- og rastested.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar