Intelligent, effektiv Grøn Omstilling – uden skader på natur og mennesker!

Som det er fremgået i dagspressen og på Energistyrelsens hjemmeside, har partierne bag klimaaftalen indgået en politisk aftale om oprettelse af verdens første såkaldte Energi ø.

Energiøen bliver anlagt 80 km fra den jyske vestkyst som en egentlig kunstig ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindmølleparker. Øen vil i første omgang have en kapacitet på 3 GW og kunne dække 3 mio. europæiske husstandes strømforbrug. Det udvides på sigt til 10 GW.

Oprettelsen af en sådan (første) Energi ø, er en langt bedre grøn løsning for naturen og borgerne end opførelse af en havvindmøllepark i en naturskøn og dyrerig bugt som Jammerland Bugt på Vestsjælland

Energiøen kommer til at ligge ca. 80 km fra den jyske kyst, og vil derfor ikke påvirke de truede havdykænder eller de totalfredede marsvin, som tilfældet jo er med opførelsen af en havvindmøllepark i Jammerland Bugt. Ej heller de mange tusind borgere, der dagligt benytter vores kyster, vil lide under en vindmøllepark hele 80 km ude i Nordsøen.

Vindforholdene er endvidere væsentligt mere gunstige og produktionen pr installeret MW mølle vil derfor også blive større end ved kystnære placeringer. Løsningen er på alle måder det helt rigtige for både vindmøllerne, mennesker og natur. Løsningen nyder derfor både bred politisk og erhvervsmæssige opbakning.

Alle os, der kæmper for naturen ved Jammerland Bugt håber, at der med den politiske beslutning om den første Energi ø, kan sættes en stopper for det nu helt unødvendige og ødelæggende projekt i Jammerland Bugt!

Der er ingen grund til at ødelægge miljøet for mange fuglearter, marsvin og mennesker, på grund af en havvindmøllepark på kun 250 MW, når vi ser frem mod en Energi ø med 3000 MW (=3 GW). Øen planlægges som nævnt forøget til hele 10 GW, en kapacitet der mere end dækker Danmark forbrug selv på en kold vinterdag som nu

Læs mere om Energiøen her: https://presse.ens.dk/news/danmark-bliver-en-oe-rigere-verdens-foerste-energi-oe-etableres-80-km-ude-i-nordsoeen-420530

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vindmøller med lys på giver udfordringer…

“Et tivoliland, en månebase og lysshow med blinkende røde lygter” således beskriver Danmarks Radio den 30. januar 2021, opstillingen af (kun) 5 vindmøller ved Thisted.

De pågældende vindmøller er fejlagtigt blevet placeret for tæt på Thisted Lufthavn, hvorfor der skal være kraftigt blinkende lys på møllerne om aftenen og natten.

De lokale beboere er naturligt nok bestyrtede og har reageret meget negativt. Artiklen og den tilhørende video kan ses her:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/vindmoeller-placeret-taet-paa-lufthavn-ved-en-fejl-blinkende-lys-er

Det skal her bemærkes, at de planlagte 30 gigantiske havvindmøller i Jammerland Bugt også skal have blinkende lys på både vindmøllehuset og nederst på tårnet, som det fremgår i videoen fra Thisted.

I Jammerland bugt bliver vi vidner til et Tivoliland af uanede dimissioner – en visuel forurening uden sidestykke i Danmark.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Skal natur og biodiversitet ofres… for en lidt lavere anlægspris?

De indre danske farvande er på mange måder unikke. Kysterne og de kystnære områder ligeså. Disse farvande omfatter blandt andet bælter, bugter og vige, og farvandene byder en række steder på helt særligt gunstige føde- og opholdsbetingelser for en lang række dyr, organismer og planter.

Jammerland Bugt er med sine vanddybder, beskyttede beliggenhed og en havbund rig på muslinger og snegle, et sådant væsentligt spisekammer for blandt andet fugle, som vi i Danmark har lovet at passe på. Forekomsten af visse dykænder overstiger langt hvad der almindeligvis er kriteriet for at udpege et område som fuglebeskyttelsesområde!  De dyrearter der nu trues i Jammerland Bugt, er Danmark internationalt forpligtet til at beskytte!

Opstilling af et voldsomt antal meget store havvindmøller – som det er planlagt – vil true disse fuglebestande på deres væsentlige opholdssteder. Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund har med udgangspunkt i en anden planlagt kystnær havvindmøllepark i Storebælt, råbt vagt i gevær og lavet en fælles video. Denne video redegør for udfordringer og trusler for disse fugle ved placering af så mange og så store havvindmøller ved fuglenes føde-, opholds- og rastesteder. Videoen kan ses her:

Jammerland Bugt er 100% identisk med Omø Syd for såvidt angår påvirkning af havfugle

Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund er her på linje med Danmarks Naturfredningsforening. De 3 organisationer har tidligere udsendt fælles pressemeddelelser herom, se eksempelvis her:

Både Klima og Natur er vigtige, men der bør ikke være tale om et enten eller. Begge udfordringer skal løses. Naturen og biodiversiteten skal ikke betale prisen, blot for at skaffe en lidt billigere anlægspris for havvindmøllerne grundet den lave vanddybde… Og da slet ikke lige midt i et for fuglene så væsentligt føde-, opholds- og rastested.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beskyt Jammerland Bugt ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!

Det kommende år bliver meget afgørende for om det lykkes at friholde den unikke natur i Jammerland Bugt for det gigantiske industrianlæg.

Et industrianlæg, som under normale vilkår aldrig så meget som ville komme på tale noget sted i Danmark.

Et industrianlæg, som ville være umuligt under den gældende lovgivning.

Et industrianlæg, som vil medføre umådelig skade for den grønne omstilling.

Et industrianlæg, som giver en milliardær yderligere en milliard… mindst.

Et industrianlæg, som vil medføre ødelagte livsvilkår for fugle og marsvin

Et industrianlæg, som markant påvirker de tusindvis af borgere, der dagligt færdes og bor langs naturskønne Jammerland Bugt.

Lad os forberede os på en meget aktiv modstand også i 2021!

Udsigt fra Bjerge Nordstrand mod Asnæs sommeren 2020

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Vi undres over Energistyrelsen… Hvordan kan en forundersøgelsesrapport med åbenlyse faktuelle fejl opnå en foreløbig godkendelse?

 

Som skrevet tidligere har Energistyrelsen givet en foreløbig godkendelse af det indleverede VVM-materiale (”forundersøgelsesrapporten”) fra projektmageren European Energy A/S.

Dette er en foreløbig accept af det indleverede materiale samt at dette ikke indeholder forhold, der efter Energistyrelsens vurdering betyder stop for projektaktiviteterne omkring den
kystnære havvindmøllepark i Jammerland Bugt.

Energistyrelsens godkendelse af forundersøgelsesrapporten kan ses her:

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/godkendelse_af_forundersoegelsesrapport_vedroerende_etablering_af_elproduktionsanlaeg_paa_havet_ved_jammerland_bugt.pdf.

Det er efter vor mening helt utroligt, at Energistyrelsen mener at den
foreliggende rapport og bilag  – med mange og væsentlige faktuelle fejl – er fyldestgørende som vurderingsgrundlag!

Det undrer ligeledes meget, at projektmagers kommentarer til indsigelser får lov at stå alene. Hverken Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” eller andre, er os bekendt inviteret til nærmere at redegøre for indsigelser eller påpegning af fejl i beslutningsmaterialet! Dette er  uhørt i et ellers velfungerende demokrati.

Her nogle ganske få eksempler på de mange fejlagtigheder i rapporten:

        Den visuelle fremstilling af møllerne rummer mange og alvorlige fejl:

  • den markante gule farve på møllerne fremgår intetsteds,
  • der er anvendt vandkantsvisualisering fra steder hvor hovedparten af bebyggelsen er højtliggende,
  • der er undladt visualisering fra oplagte visuelt kritiske steder.
  • Der er på intet punkt heri taget hensyn til forslag og indvendinger fra Borgermødet der indgik i procesplanen.
  • Der er anvendt et sigtbarhedsindeks for et helt andet område i Danmark! Det holder simpelthen ikke som beslutningsgrundlag uanset hvad årsagen måtte være.       

Projekts påvirkning af erhvervslivet er et væsentligt forhold i en sådan VVM-rapport. Her kan vi ganske enkelt konstatere at materialet fejlagtigt angiver:

  • et ukorrekt og for lavt antal campingpladser omkring bugten. Hvor svært er det lige at få styr på? Campingpladserne er ganske væsentlige, de vil påvirkes både visuelt og med støj i både anlægs-, drifts- og nedtagningsfase.
  • ikke opregner feriecentre samt eksempelvis etablerede pladser for mobil homes
  • undgår at indregne en af de største havne- og lystbådepladser (150 lystbådepladser) i området.

Med hensyn til støjbelastning har Foreningen ”Beskyt Jammerland Bugt” eksempelvis i sin indsigelse ønsket at få adgang til de anvendte kildedata. Dette er ikke sket og støj-beregningerne har dermed ikke kunnet kontrolleres… med mindre Energistyrelsen selv har udført dette? De største møller i området er tilsyneladende forsat ikke indregnet i den totale støjbelastning, hvilket er påpeget før men intet er sket?

Dette var blot nogle enkelte eksempler. Hvorfor skal rapporten ikke være retvisende, hvorfor er den ikke rettet og hvorledes skal eksempelvis nye sagsbehandlere i Energistyrelsen kunne vurdere materialet og de mulige miljømæssige påvirkninger, når faktuelle fejl ikke rettes deri?

Er godkendelsen blot en kontrol af at rapporten indeholder de forventede afsnit (formalia), mens faktuelt indhold deri og eventuelle protester derimod er underordnet?

Vi afventer svar!

Foreningen Beskyt Jammerlands Bugts indsigelse kan ses her:

http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Den er helt gal med naturen i Danmark…

Danmark ligger i EU’s absolutte bund hvad angår beskyttelse af naturen, samt beskyttelse af truede planter og dyr!

EU’s miljøkontor har for nylig offentliggjort en analyse og oversigt over, hvorledes EU-landene varetager ansvaret med at beskytte natur, truede planter og dyr*. Resultatet her er, at Danmark ligger i den absolutte bund, trods danske løfter om at leve op til forpligtelserne og styrke indsatsen på en række punkter.

Danmark udnytter sine arealer meget intensivt, og får ikke reserveret tilstrækkeligt med beskyttede habitater til at sikre truede arter eller sikre den nødvendige biodiversitet. Nedenstående tabel viser hvor galt det står til med Danmark, bemærk at vi springer nogle lande over. (Side 44 i rapporten, se link nedenfor)

Danmark er med andre ord det næst-dårligste land i EU til at beskytte naturen!

De danske kyster repræsenterer på mange områder Danmarks sidste vilde natur og de indre danske farvande repræsenterer endog meget væsentlige føde- og opholdsområder for fugle på træk.

Jammerland Bugt er et godt sådant eksempel. Her opfeder blandt andet en meget stor andel af EU’s truede (”rødlistede”) ** edderfugle sig gennem vintermånederne, inden de videre strabadser på disse trækfugles lange tur.

Under en nylig fugletælling kunne det konstateres, at over 27% af den vesteuropæiske bestand af edderfugle faktisk opholdt sig i Jammerland Bugt! Og optællingsmetoden skete ovenikøbet med overflyvning i meget lav højde med fly, hvor sikkert mange edderfugle er dykket og ikke er talt med!

Tilbagevendende fuglekoncentrationer på over 1% af den samlede europæiske trækfuglebestand i et givent område, kvalificerer normalt et område til kunne udpeges som et EU-fugle beskyttelsesområde!

Mange andre fugle nyder også godt af bugtens moderate vanddybde og forekomst af føde i form af især snegle og muslinger. I den omtalte EU-rapport fra oktober 2020, omtales havænder, heriblandt edderfugle, som nogle af de fuglearter som har det allerværst i øjeblikket.

Bugten er ligeledes et meget væsentligt opholdssted for marsvin. Marsvinet, den eneste hvalart der yngler i danske farvande, nyder helt særlig beskyttelse beskrevet som nul-tolerance overfor forstyrrelse***. Om marsvinet (på engelsk Harbour Porpoise) skriver EU-rapporten følgende:

For god ordens skyld så skriver Miljøministeriet på deres hjemmeside, (jvnf. *** nedenfor), at der er ”forbud mod at forstyrre Bilag IV arter”, og marsvinet er en sådan Bilag IV art!

I ovenstående lys er det helt utroligt, at man så meget som overvejer at anlægge et stort industrielt anlæg i netop Jammerland Bugt, med al den forstyrrelse for de nævnte arter det medfører både under anlægsarbejdet, drift og nedtagning.

Hvis man ønsker at gøre miljøministeren opmærksom på dette forhold, så er hendes mail-adresse følgende: miljoeministeren@mfvm.dk

Referencer:

*State of Nature in the EU 2013 – 2018, Det Europæiske Miljøagentur 2020

Link: https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020

**EU 27 Red List, European Commission, 2015

Link:https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_birds.pdf

***Habitatdirektivets Bilag IV

Link: https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/bilag-iv-arter/


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Beskyt Jammerland Bugt i Radio4

Radioudsendelse om havvindmølle-projektet i Jammerland Bugt. Radio4 har for nylig bragt en udsendelse omkring havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt, denne ligger nu som podcast og kan høres på nedenstående link.

I udsendelsen interviewes foreningen Beskyt Jammerland Bugts formand Ole Nyvold. Han gives god tid og kommer godt omkring problemstillinger og argumenterne for at placeringen både er uhensigtsmæssig og miljømæssigt uforsvarlig.

Link til udsendelsen ses herunder, Ole Nyvold interviewes fra 5:40 til 19:00 deri:

https://www.radio4.dk/program/4-toget/?id=havvindmller-og-mnd_ep_22_10_20

Tak til Radio4 for interesse i sagen!

Ved læsning af foromtalen på radioens hjemmeside kan man få det indtryk at det alene skulle være en flok sommerhusejere der er imod placeringen. Også European Energy A/S vælger ofte at bruge dette billede.

Det er absolut ikke korrekt eller retvisende!

Man kan for eksempel ved selvsyn se, at foreningens indsigelse mod European Energy A/S’ fremlagte VVM-materiale, er underskrevet af såvel fastboere, sommerhusejere og virksomhedsejere omkring bugten.

Link til foreningens indsigelse : http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

En af af de lokale medunderskriverne (se side 10) er Anders Vølund, der både er bosiddende og driver erhverv ved Jammerland Bugt. Anders udtaler i denne sammenhæng: “Det er helt uhørt, at det ofte fremstilles som om det kun er sommerhusejere, der er modstandere af havvindmølle-projektet i Jammerland Bugt. Vi lokale beboere er også kraftige modstandere af disse gigantiske havvindmøller! Havvindmøller hører hjemme på havet og ikke i en naturskøn bugt!


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Havvindmøller hører hjemme på havet… Jyllandsposten er enig med foreningen Beskyt jammerland Bugt!

Onsdag den 28. oktober havde Jyllandspostens leder overskriften “Nej til kommunalt vindmøllevanvid. Havvindmøller hører til på havet.”

I lederartiklen skrives bl.a. følgende: “I en tid, hvor man snart sagt kun kan rejse inden for landets grænser, kan det anbefales at besøge Det Nationale Testcenter for Store Vindmøller ved Østerild nær Thisted. Området betegnes af videnskabsfolk som et af de bedst egnede i landet til at teste store vindmøller, og store – det er de.

Før udvidelsen i fjor var det muligt at teste vindmøller på op til 250 meter i højden, målt fra jorden til øverste vingespids, hvilket svarer til højden på pylonerne på Storebæltsbroen målt fra havoverfladen. Efter udvidelsen er det blevet muligt at teste havvindmøller på op til 330 meter, hvilket er højere end Eiffeltårnet i Paris – selv når man medregner antennekonstruktionen på toppen.”

Artiklen fokuserer meget på lokale faktorer, men skriver videre: “…og kæmpevindmøllerne vil, som fremført af kritikere, være »kæmpe flimmermaskiner«, når solens stråler brydes af de roterende vinger. Hertil kan komme gener fra lavfrekvent støj, der først lader sig måle, når kæmpevindmøllerne er rejst. Det er ikke uden grund, at vindmøller i den størrelse udvikles til at blive placeret i havvindmølleparker, der ikke kan ses fra land.

I foreningen Beskyt Jammerland Bugt, kunne vi ikke være mere enige; gigantiske havvindmøller hører hjemme på havet og da slet slet ikke i en beskyttet og naturskøn bugt!

Artiklen findes her: https: www.jyllands-posten.dk/debat/leder/ECE12511102/nej-til-kommunalt-vindmoellevanvid


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Lørdag den 17. oktober 2020 afholdtes der generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt. Trods Covid-19 restriktioner mødte der næste 200 mennesker op, og der var en meget livlig debat blandt deltagerne. Hovedtemaet for de fleste kommentarer på mødet omhandlede hvorledes vi beskytter den naturskønne bugt for det voldsomme industrianlæg, der planlægges opført. Et industrianlæg med 40 gigantiske havvindmøller, der burde placeres på havet fremfor i den unikke natur ved kysten.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt, med den tilføjelse at Ulla Thøgersen indtræder som suppleant, efter afdøde Hans Søie.

Kontingentet blev fastholdt. Regnskabet findes her:

Her følger formand Ole Nyvolds beretning:

I løbet af året fra juli 2019 til juni 2020 har vi oplevet en fortsat markant opbakning til bestyrelsens arbejde. Vi har således et sted omkring 1.500 helårshuse og fritidsboliger som medlemmer. I foreningen tilslutter vi os fuldt ud den grønne omstilling. Vi tilslutter os også fortsat udbygning med havvindmøller. Fælles for os alle er, at vi helt på linje med Kalundborg Kommunalbestyrelse, når de til European Energy, siger: ”NEJ TAK til jeres møller”. Vi ønsker dem ikke placeret i Jammerland Bugt. Det er helt unødvendigt. De hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke opsættes på bekostning af naturværdierne. Naturværdier i forhold til TRÆKFUGLENE, i forhold til HAVPATTEDYRENE og i forhold til de tobenede pattedyr, nemlig os MENNESKER.

Jammerland Bugt har gennem generationer været rammen om rekreative oplevelser for de familier, der berøres af projektet. 69 % af de berørte borgere eller 220 ud af 320 respondenter i Megafon-undersøgelsen fra 2019 er modstandere af projektet. Dette resultat fremkommer til trods for, at mange af vores medlemmer slet ikke havde mulighed for at deltage i undersøgelsen, fordi de ikke har fastnet telefon i deres sommerhus. Vi repræsenterer modstanden mod projektet og derfor også disse 69 %.

Frem til Julen 2019 var vores aktiviteter præget af, at vi afventede den uvildige tredje parts undersøgelse af fugleperspektivet i VVM-redegørelsen. Konsulentfirmaet NIRAS havde fået opgaven af Energistyrelsen. Sidst i januar 2020 afleverede NIRAS rapporten til Energistyrelsen. Den væsentligste konklusion for pro­jektet i Jammerland Bugt var, at der ganske enkelt ikke var tilstrækkelige fugleobservationer til, at der kunne drages endelige konklusioner. Med en tilstedeværelse på 273.000 edderfugle på en af observationsdagene i Jammerland Bugt eller mere end 25 % af den fælles samlede Nordeuropæiske bestand af edderfugle, er der al mulig grund til, at projektudvikleren pålægges at foretage yderligere fugleobservationer også i de kritiske vintermåneder. Hvordan skal vi, som borgere forholde os til de 25 %? Vi kan jo sammenholde det med, at EU’s kriterie for udpegning af fuglebeskyttelsesområder ligger på en forekomst af den pågældende fugleart på 1 %. Der skal således ikke herske tvivl om, at den faglige problem­stilling omkring edderfuglen er meget alvorlig. Energistyrelsens pressemeddelelse omkring fugleperspektivet dateret den 7. februar 2020 fremhæver nødvendigheden af et bedre fugledatagrundlag for projektet i Jammerland Bugt. Vi er tilhængere af, at tvivlen skal komme naturen til gode gennem en aktiv anvendelse af forsigtighedsprincippet. Den private kapital skal nok klare sig.

Vi har udfordret Energistyrelsens forvaltningspraksis i forbindelse med disse gamle åben-dør projekter. Energistyrelsen hævder således, at de – uagtet den værst mulige karakter for de visuelle gener – i deres afgørelse af, om der kan gives en etableringstilladelse, vil se helt bort fra de visuelle forhold. Energistyrelsen gør det med udgangspunkt i VE-loven af 2012, hvor de hævder, at politikerne i energifor­ligskredsen én gang for alle har taget stilling til, at havvindmøller kan placeres helt ind til 4 km fra kysten. Og at alle andre hensyn skal vige herfor. Energistyrelsen tillægger det ikke nogen betydning, at politikerne i 2012 var tvunget til at acceptere vilkårene ud fra et helt overordnet hensyn til at nedbringe de samfunds­økonomiske omkostninger ved den grønne omstilling. I dag – 8 år senere – er etableringsomkostningerne for havvindmølleparker faldet med 70 %. Med det som udgangspunkt, må Energistyrelsen nødvendigvis gøre aktivt brug af afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Vi kan her pege på begrænsning af antallet af møller, begrænsning på størrelsen af møllerne, forøgelse af afstanden til nærmeste kyst, krav til opstillingsmønstret mv.

Det er blandt andet i det lys, at vi valgte at indbringe Energistyrelsens betingede godkendelse af VVM-redegørelserne den 22. maj 2020 til Energiklagenævnet.

European Energy købte i januar 2020 Boralex ud af projektet i Jammerland Bugt. Så canadierne er ude! European Energy har udover vores projekt også et projekt ved Omø Syd på maksimalt 320 MW. I april måned blev projektudvik­leren gjort bekendt med, at Energistyrelsen og Miljøstyrelsen ønskede at sætte projektet ved Omø Syd i bero. Årsagen er en igangværende proces mellem Danmark og EU om udpegning af nye fuglebeskyttelsesom­råder, som meget vel kunne medføre, at projektet ved Omø Syd ikke kunne realiseres. Sker det, vil det uden tvivl lægge yderligere pres på, at European Energy vil realisere projektet i Jammerland Bugt.

Med afsæt i, at politikerne ikke ønsker at gennemføre lovgivning med tilbagevirkende kraft, har vi henvendt os til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at få dem til at forstå, at de kan bruge udpegningen af internationale fuglebeskyttel­ses­­områder til at få ryddet op i en klimapanisk lovgivning fra 2012. Alle senere energiaftaler og lovændringer har indholdsmæssigt indebåret forøget lokal indflydelse og fremdriftskrav. I dag har kommunerne indflydelse på afgørelsen, hvis den påtænkte havvindmøllepark placeres inden for 15 km fra nærmeste kyst.

Vi har ligeledes direkte henvendt os til EU’s miljøkommissær og vice miljøkommissær med henblik på at påpege vigtigheden af Jammerland Bugt i forhold til edderfuglene. Parallelt hermed er der fortsat forhandlinger i gang mellem den danske miljøstyrelse og det svenske Naturvårdsverket om grænseoverskridende miljø­problemer i forhold til de fælles nordeuropæiske bestande af trækfugle.

Den 22. maj 2020 udstedte Energistyrelsen en betinget godkendelse af VVM-redegørelserne for Omø Syd og Jammerland Bugt. Energistyrelsen kan således ikke se, at der er noget til hindring for at udnytte vindressourcen for de to områder, men projektudvikleren skal respektere, hvis der udpeges nye Natura-2000 områder, herunder internationale fuglebeskyttelsesområder.

Vi har indbragt Energistyrelsen godkendelse for Energiklagenævnet og forventer først at modtage en afgørelse på denne klage i løbet af 1. kvartal 2021. Kalundborg Kommune har også valgt at indklage Energistyrelsens godkendelse for Energiklagenævnet. Vores klage til Energiklagenævnet er en forudsætning for, at vi efterfølgende kan gå til domstolene med sagen.

Som forventet meddelte European Energy den 19. august 2020, at de havde til hensigt at søge etableringstilladelse og at parkerne ville blive opført uden offentlige tilskud.  Havde de søgt tilskud fra fællespuljen ville projektet i Jammerland Bugt være omfattet af lokal indflydelse fra Kalundborg Kommune og dermed ville projektet næppe blive gennemført.

I går den 16. oktober indleverede de så helt forventeligt deres ansøgning om etableringstilladelse. Den skulle senest have været indleveret den 22. november 2020. Der er ingen tvivl om, at deres hastværk hænger sammen med den politiske proces omkring udpegningen af internationale fugle­beskyttelsesområder, hvor Danmark har forpligtet sig til at fremlægge det danske forslag inden 31. december 2020 for EU Kommissionen.

I går mødtes vi fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt til et dialogmøde med European Energy. Det væsentligste indhold i mødet var, at vi var enige om, at vi er uenige, at vi forfølger forskellige mål. Vi fortalte, at definitionen på en god dag ved Jammerland Bugt, er en dag, hvor der ikke er nogen havvindmøller i bugten. Vi deler heller ikke projektudviklerens syn på den fremadrettede proces med ibrugtagning af møllerne i 2023.

Står det til os kommer det selvfølgelig ikke til at ske. Vi er tålmodige og vedholdende og vil forfølge denne sag, indtil dens endelige afklaring. For os er der tale om et helt unødvendigt overgreb på naturværdierne i og omkring Jammerland Bugt. European Energy og vores politikere risikerer, at realiseringen af projektet vil skabe en folkelig modstand mod den grønne omstilling. En modstand, som ingen af os kan være tjente med.

Lad os nu og før det er for sent, få fornuften tilbage i energidebatten. Havvindmølle­parker hører til langt ude på havet og ikke i de indre danske farvande.  

I årets løb har vi haft annoncer i JyllandsPosten, i Ekstra Bladet og i august i Politiken sammen med en artikel. Vi har haft en kronik på netmediet Altinget.dk i starten af september. Det synes dog fortsat svært at trænge igennem til de landsdækkende medier.

Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet i bestyrelsen og en tak til vores medlemmer for den fortsatte støtte.

Ole Nyvold

Formand   


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | En kommentar

Regeringen har afvist tre vindmøller på Sjælland, fordi de ville skade turismen!

HUSK: Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt på lørdag den 17. oktober kl. 10.00 i Gørlevhallen. Kom tidligt, således at alle Covid-19 retningslinjer kan følges i god ro og orden.

Faxe Kommune slipper for tre 150 meter høje vindmøller i nærheden af Skovtårnet på Midtsjælland. Dette skyldes mulig negativ påvirkning af turismeerhvervet skriver erhvervsminister Simon Kollerup (S) i afgørelsen.

Mulig indflydelse på turisme og erhvervsliv er også et de punkter, der indgår i VVM vurderinger for en vindmøllepark som Jammerland Bugt.

Jammerland Bugt er et af Kalundborg Kommunes meget væsentlige rekreative turistområder. Her ligger et meget stort antal sommerhuse, 5 større velbesøgte campingpladser lige ud til bugten, pladser for mobil homes, feriekolonier mv. Flere af disse blev overset i den af projektmager European Energy A/S præsenterede VVM redegørelse…

Der er i lighed med afgørelsen om de tre møller på Midtsjælland, ingen tvivl om, at et stort antal ekstremt høje havvindmøller i bugten vil have en markant negativ turismeeffekt. De lokale campingpladsejere er ikke i tvivl, de har udtrykt meget stor bekymring for det skitserede projekt, ligesom kolleger andre steder i landet, som det fremgår af foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse.

Bekymringen skyldes det meget væsentlige visuelle indtryk, støjen der opstår når møllerne arbejder samt de voldsomt store gener under anlægsarbejde mv.

Det er meget opløftende og positivt for naturen, at erhvervsministeren endegyldigt fastslår at gigantiske vindmøller har en negativ effekt på turismen!

Må vi derfor venligst bede de ansvarlige myndigheder om, at ministerens glædelige og korrekte synspunkt fastholdes – også når det drejer sig om Jammerland Bugt – til glæde for både truede/beskyttede dyr, fauna og mennesker. 

Ministerens afgørelse kan læses her:

https://www.faxekommune.dk/aktuelt/nyheder/udsigten-fra-skovtaarnet-bliver-fortsat-uden-vindmoeller


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar