European Energy A/S søger om etableringstilladelse

Som omtalt forskellige steder i pressen, har European Energy A/S, ikke overraskende valgt, at søge om etableringstilladelse til opførelse af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Direktør og hovedejer af European Energy A/S Knud Erik Andersen, har også deltaget i et radiointerview, hvor han helt havde glemt, at det ikke kun er sommerhusejere Jammerland Bugt, som bekymrer sig om det groteske overgreb på naturen, men også miljøorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Knud Erik Andersen undlader også at forholde sig til, at der blandt underskriverne af Foreningen Beskyt Jammerland Bugt’s indsigelse er fastboere samt virksomhedsejere omkring bugten.

Direktør Knud Erik Andersen står personligt til at tjene langt over 1 mia. DKK, hvis projektet gennemføres, så det er måske ikke overraskende at hans hukommelse er lidt selektiv….

Imidlertid er det vigtigt at fastslå, at foreningen Beskyt Jammerland Bugt, fortsætter kampen mod de gigantiske havvindmøller i den smukke bugt. Havvindmøller hører hjemme på havet, og ikke i en naturskøn bugt. Og fagligt baseret og international miljøbeskyttelse via lovgivning for sårbare dyrearter og miljøer skal naturligvis respekteres!

Foreningen har således skrevet nedenstående brev til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget samt til Miljø og Fødevareudvalget. Den er helt naturligt også sendt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeren og til Miljøministeren

Her er brevet:

Kære medlem af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlem af Miljø- og Fødevareudvalget

Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie! Nu skal arbejdstøjet på igen.

Tiden er inde til, at du som folkevalgt politiker nu træder i karaktér i relation til lovgivningen vedrørende mulig etablering af kystnære havvindmølleparker. En lang række borgere og brugere af de rekreative danske kyster står i den situation, at deres lokalområder med tilhørende naturværdier er truet af opførelsen af gigantiske el-kraftværker placeret alt for tæt på kysten. Problemerne opstår, fordi projekterne rummer proportioner i forhold til såvel møllestørrelser som mølleantal i et hidtil uset omfang i vores indre og kystnære farvande.

Det kan meget vel tænkes, at du som politiker ikke personligt har haft andel i frembringelse af 2012 VE lovgivningen, men det parti som du repræsenterer har medvirket til vedtagelsen af lovgivningen. Siden 2012 har alle efterfølgende politiske energiaftaler indeholdt elementer, der skulle kompensere embedsværkets og Energiministerens udformning af VE-loven af 2012 og de uheldige konsekvenser i form af manglende lokal indflydelse og tilsidesættelse af naturværdierne.

Situationen nu er den, at en række såkaldte ”åben-dør” projekter står overfor at skulle modtage en etableringstilladelse fra Energistyrelsen. En etableringstilladelse, der i givet fald vil blive givet til trods for massiv kommunal modstand og uden hensyn til naturværdier og biodiversitet i de pågældende områder.

Det må klart forventes, at projekternes realisering vil have en markant negativ indvirkning på befolkningens villighed til at medvirke til den grønne omstilling – ikke mindst fordi etableringen af disse kystnære havvindmølleparker er blevet helt unødvendig. Den teknologiske udvikling og de økonomiske markedskræfter har siden 2012 ganske enkelt overflødiggjort disse parker. I 2018/2019 er der i den hollandske og tyske del af Nordsøen indgået såkaldte ”0-buds” aftaler, hvor mølleopstilleren ikke modtager tilskud til parkens etablering. Samtidig skal det bemærkes, at ingen af de andre nationer omkring Østersøen eller Nordsøen har valgt at etablere havvindmølleparker med så kystnære placeringer som i Danmark – der har vi valgt at gå enegang. Det er som berørte borgere vores vurdering, at en fastholdelse af den nuværende lovgivning og dermed en faktisk etablering af disse kystnære havvindmølleparker i de indre danske farvande vil være gift for den grønne omstilling – Dette vil blive meget tydeligt ligeså snart den første at disse kystnære parker etableres. Vi har en frygt for, at disse kystnære parker kommer til at stå som monumenter over en fejlslagen energipolitik. For vindmøllebranchen vil de komme til at stå, som et udstillingsvindue til illustration af, hvor galt det kan gå.

Vi har fra Energistyrelsen fået oplyst, at lovgivningen (VE-loven) omkring disse ”åben-dør” projekter ikke indeholder lovmæssig mulighed for at opkræve arealleje fra projektopstillerne. Kombineres dette med oplysningen om, at etableringsomkostningerne ved havvindmølleparker siden 2012 er faldet med 70 %, så indebærer udformningen af loven en meget lukrativ indkomst til projektudviklerne. Det er næppe Folketingets opgave at overføre indtægter til nogle få aktionærer bag disse projekter på bekostning af tab af de for samfundet fælles naturværdier. Nogle af brugerne af de rekreative områder har således udtrykt forundring over, at politikerne har ”eksproprieret” de fælles naturværdier til stor ugunst for almenvellet, men til fordel for nogle få projektudviklere.

Endelig vil vi gerne henlede opmærksomheden på, at der indbygget i hele ”åben-dør” ordningen ligger en alvorlig risiko for suboptimering. Det hænger direkte sammen med mulige arealkonflikter mellem ønsket om etableringen af energi-øer og storskala havvindmølleparker i forhold til ”små” projekter med placeringer tæt på kysterne. I yderste konsekvens kan etableringstilladelserne i de indre danske farvande til åben-dør havvindmølleparkerne indebære, at det ikke vil være muligt at etablere en energi-ø ved f.eks. Bornholm, fordi kvoterne omkring vores internationale biodiversitetsforpligtelser/fuglebeskyttel­ses­forpligtelser allerede er opbrugte.  

Den manglende mulighed for strategisk at indbygge disse åben-dør projekter i den overordnede infrastrukturudvikling, herunder den nødvendige udbygning af transmissionsnettet tilsiger en grundlæggende ændring af VE-loven med en fjernelse af åben-dør eldoradoet.

Helt centralt står spørgsmålet derfor om, hvilke handlemuligheder I som politikere har i situationen.

Her vil vi gerne komme med nogle bud:

 1. De aktuelle etableringstilladelser (Omø Syd og Jammerland Bugt).

I den foreløbig godkendte VVM-rapport fra den 22. maj 2020 gør Energistyrelsen projektudvikleren European Energy A/S opmærksom på, at ”Udpeges der eksempelvis nye Natura2000 og/eller fuglebeskyttelsesområder i området m.m., skal betydningen af et projekt på lokaliteten undersøges i henhold hertil, inden der kan meddeles etableringstilladelse, jf. § 25, stk. 1 i VE-loven.” Der foreligger således en mulighed for, at Miljøministeren og/eller EU-kommissionen udpeger de pågældende lokaliteter til internationalt betydende fuglebeskyttelsesområder. EU-kommissionen har allerede rejst spørgsmålet i relation til Omø Syd. I Jammerland Bugt er der i forbindelse med projektet observeret, at der i perioder opholder sig mellem 25-33 % af den samlede nordeuropæiske bestand af edderfugle i bugten. Fuglene dykker ned til 20 meter for at hente føde op.  Jammerland Bugt er rig på blåmuslinger, som udgør en væsentlig del af edderfuglenes fødegrundlag. Edderfuglene er rødlistede på EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Det har selvsagt betydning for biodiversiteten, når der opføres et el-kraftværk midt i havdykændernes spisekammer. En enig kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune er modstandere af projektet i Jammerland Bugt og har indbragt Energistyrelsens betingede godkendelse af 22. maj 2020 for Energiklagenævnet. Det samme har NGO Beskyt Jammerland Bugt gjort. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Jægerforbund er modstandere af projektet ved Omø Syd. Det svenske Naturvårdsverket er modstander af begge projekter. En beslutning om at udpege arealerne til internationale fuglebeskyttelsesområder vil ikke kunne udløse erstatningskrav fra European Energy og vil samtidig opfylde kravet om ikke at være et indgreb med ”bagudvirkende” kraft.

 1.  Øvrige kystnære havvindmølle projekter (Mejlflak v.  Aarhus Bugt og Lillebælt Syd v. Assens).

Kommunalbestyrelserne i Odder samt i Assens er modstandere af disse ”åben-dør” projekter, som hhv. European Energy A/S og Sønderborg Forsyning står bag. Situationen omkring Mejlflak er, at brugerne af de rekreative områder i mere end 10 år har befundet sig i usikkerhed om, hvorvidt projektet ville blive realiseret. En uanstændig behandling af de berørte borgere. Sønderborg Forsynings ønske om at gøre Sønderborg CO2-frit demonstrerer en naiv silo tankegang i klimakampen. Løsningen består tilsyneladende i at belaste borgerne i Assens Kommune med gener som man i Sønderborg ikke selv bliver påvirket af. Set ud fra en balanceret helhedsvurdering er dette ikke rimeligt og vi vil gerne også her pege på den mulighed, der ligger i at udpege områderne i Lillebælt Syd og ved Mejlflak til internationale fuglebeskyttelsesområder.

 1. De statslig udbudte kystnære havvindmølleparker Vesterhav Syd og Vesterhav Nord.

Vattenfall har vundet disse udbud, men har en ganske betydelig strategisk interesse i at være involveret i storskalaprojekterne og i projekterne omkring energi-øerne. Lad Energistyrelsen indgå en aftale med Vattenfall om at integrere – som minimum Vesterhav Nord med dets 180 MW – i Thor-projektet, så rammen for Thor-projektet på 1.000 MW udnyttes fuldt ud. Der vil være betydelige stordriftsfordele for Vattenfall i at gøre dette og samtidig vil de danske skatteydere kunne spare betydelige beløb til at dække forskellen mellem den for Vesterhav Syd og Vesterhav Nord aftalte afregningspris på 47,5 øre pr. kWh og markedsprisen. Der er dog ikke nogen garanti for, at Vattenfall kommer med det billigste bud på Thor storskala havvindmølleparken og der kan derfor være tale om et erstatningskrav fra Vattenfall. Det er så den økonomiske pris, som vi som samfund må betale for at få en balanceret og bæredygtig grøn omstilling. Under alle omstændigheder kunne det være interessant, at alle parter kunne få indblik i dokumentationsmaterialet i relation til erstatningskravet, så både Energistyrelsen, I som politikere, konsulenthusene, vindmøllebranchen og vi som vælgere kan få syn for sagen omkring økonomien i disse projekter.

 1. Øvrige projekter

De af HOFOR planlagte havvindmølleparker i henholdsvis Køge Bugt og Nordre Flint nordøst for Saltholm og med møller med en vingehøjde på op til 220 meter vil for sidstnævntes vedkommende garantere, at en væsentlig del af indbyggerne i Malmø fremover vil kunne nyde solnedgangen over København gennem et gitter af havvindmøller. Næppe noget, der værdsættes ”hinsidan”.

Antallet af nye ansøgninger om forundersøgelsestilladelser efter ”åben-dør” ordningen fortsætter med at stige. Det tager vi som udtryk for, at projektudviklerne øjner særdeles gode chancer for at lave en ”skilling” på realiseringen og det uden, at vi som samfund kan sikre os en andel af den økonomi, der ligger i at sælge ud af de fælles naturværdier. Der er således al mulig grund til at få efterset VE-loven og få fjernet ”Vild West”-elementet i form af ”åben-dør” ordningen. Indtil nu har ordningen alene været usikkerhedsskabende og har haft karakter af en de facto areal reservation efter først-til-mølle princippet.

Hvis du som politiker og på det således oplyste grundlag synes, at de nugældende regler fungerer efter hensigten, så vil vi opfordre til, at du på vegne af dit parti melder dette klart og redeligt ud til os vælgere. Så vil vi have en reel mulighed for at vælge til og fra.

Forvaltningspraksis i Energistyrelsen.

Klima-, energi- og forsyningsministeren kunne alternativt lade Energistyrelsen genoverveje den forvaltningspraksis, som anvendes. I svaret til Kalundborg Kommune anfører Energistyrelsen, at politikerne gennem vedtagelsen af VE-loven i 2012 én gang for alle har taget stilling til, at de visuelle gener ikke skal tillægges nogen vægt i forhold til såvel godkendelse af VVM-redegørelser som ved udstedelse af en eventuel etableringstilladelse. Set med vores briller, var politikernes accept af en placering helt ind til 4 km fra kysten underlagt det overordnede hensyn til billiggørelse af etableringen og driften af havvindmølleparker. Og dermed et nødtvunget ja til tilsidesættelse af hensynet til naturværdierne, visuelle gener og biodiversitet:

”Begrundelsen for kystnære placeringer

Den kystnære placering af havmølleparkerne er primært ud fra et ønske om at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede. Placeringen tættere på land end andre havvindmølleparker har flere økonomiske fordele. På grund af kortere sejltid ud til møllerne, forventes eksempelvis omkostningerne til drift og vedligehold mindsket. Desuden forventes omkostningerne i forbindelse med nettilslutning at være lavere, da kablerne til land typisk er kortere, og da mindre anlægsstørrelser kan nettilsluttes på lavere spændingsniveauer via transformere placeret på land. Energistyrelsen.”

Hertil kunne man så også tilføje, at omkostningerne til kabeltrækning mellem de enkelte møller reduceres som en konsekvens af den lavere vanddybde tættere på land. Desværre også med den konsekvens, at etableringen af disse kystnære havvindmølleparker sker i skarp konkurrence med havdykændernes fødegrundlag og dermed med biodiversiteten.

Med den realiserede 70% billiggørelse af omkostningerne til etablering af havvindmølleparker siden 2012, må hensynet til ”økonomien” nedtones i forvaltningen af loven. I ovenstående citat fra Energistyrelsen kan aspektet omkring ”at holde omkostningerne til udbygningen og dermed borgeres og virksomheders elregning nede” udelades, idet det alene er bundet op på den offentlige støtte til projektudviklerne. Omø Syd og Jammerland Bugt projekterne vil efter det oplyste blive realiseret uden nogen form for offentlig støtte.

Energistyrelsen har således en mulighed for at anvende ”afværgeforanstaltninger” i forbindelse med sagsbehandlingen. Styrelsen kan således begrænse antallet af møller, møllernes højde, deres placering i forhold til kysten og opstillingsmønstret m.v.. Styrelsen kan også tillægge lokal opbakning/modstand mod projekterne betydning i forbindelse med udstedelse af en eventuel etableringstilladelse.

Vi vil derfor opfordre til, at den nugældende forvaltningspraksis genovervejes og ændres.

I ønskes alle en fortsat god arbejdslyst med udmøntningen af klimahandlingsplanerne.

Med venlig hilsen og på vegne af

Tusindvis af usikre vælgere

Med venlig hilsen

Ole Nyvold

Formand Beskyt Jammerland Bugt

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

5 Responses to European Energy A/S søger om etableringstilladelse

 1. Lars Werner skriver:

  TAK for jeres indsats

 2. bodil holst kjær skriver:

  Tak for den flotte indsats.

 3. Jes skriver:

  Støttes. Håber nogen snart vågner! Ubegribelig at politikere slipper afsted med den slags tyveri.

 4. Christian skriver:

  Tusind tak for indsatsen, bestyrelse! Hele den hér sag er måske det groveste tilfælde af greenwashing jeg kender til her til lands og fuldstændigt forrykt at vi borgere skal finde os i at de ansvarlige politikerne bare lukker øjne og ører måske fordi de tænker at ‘et eller andet sted skal de møller jo stå…’ – men det er jo ikke tilfældet da der er masser af plads langt ude på havet! Imens mister vi borgere både vores rekreative- og ejendomsværdier. Projektudvikler, derimod, scorer, kassen på vores bekostning!

 5. Ulla Thøgersen skriver:

  Af hjertet tak fordi I med viden og grundighed fortsætter kampen for at beskytte Jammerland Bugt mod havvindmøller.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.