Jammerland Bugt: VVM-materiale – punkt 25: Fugle i Bugten

Vi vil i de kommende uger løbende orientere om de ting vi har fundet i VVM-materialet. Der er mange tilfælde af manipulationer, groteske fejl og mystiske udeladelser. Vi er rystede og vil her løbende delagtigøre læserne i noget af dette… femogtyvende emne omhandler fuglelivet i bugten – noget af det absolut mest kritiske i VVM-materialet.

Fuglebestand… Og fuglebeskyttelse… Et meget væsentligt punkt!

Orbicon A/S har i tilknytning til VVM-rapporten foretaget optællinger af fuglene i Jammerland Bugt, og i den forbindelse konstateret store forekomster (“internationalt betydende bestande“) af edderfugle, sortænder og gråstrubet lappedykker.

Det fremgår, at Jammerland Bugt udgør et vigtigt spisekammer for et meget stort antal havænder under deres årlige træk fra syd til nordligere egne af Europa. Især forekommer der store mængder af edderfugle, som raster og feder sig op i området umiddelbart før deres ynglesæson længere nord på.

Bugten er af særlig betydning for edderfuglene på grund af områdets store forekomster af bl.a. blåmuslinger på 10-20 m dybde, og på grund af bugtens moderate skibstrafik og rolige strømforhold.

Orbicon A/S har optalt fugle i bugten på fire datoer, hvoraf to lå i efteråret 2014 (den 30. oktober og den 21. november 2014). Ved disse optællinger vurderedes antallet af edderfugle i undersøgelsesområdet at være henholdsvis 273.402 individer og 128.962 individer, hvilket svarer til godt 27 % og 13 % af hele den samlede vesteuropæiske trækfuglebestand af edderfugle!

Ifølge Ramsarkonventionen, som Danmark har tilsluttet sig og er forpligtet af, defineres en “internationalt betydende bestand” som værende en bestand, der jævnligt forekommer i et givent område med mere end 1 % af den totale bestand. Dette kriterie er benyttet i forbindelse med udpegningen af de eksisterende danske EU-fuglebeskyttelsesområder. Også bestandene af sortænder og gråstrubede lappedykkere i Jammerland Bugt lå væsentligt over 1%-kriteriet.

Med denne nye biologiske viden er det blevet klart, at Jammerland Bugt er et særdeles vigtigt fugleområde, som ikke bør benyttes som en havvindmøllepark-lokalitet, men snarere burde udpeges og beskyttes som et EU-fuglebeskyttelsesområde!

Foreningen Jammerland Bugt har fået undersøgt VVM-rapportens videre antagelser om disse særligt beskyttede fugle. Førende og internationalt anerkendte eksperter kan her eksempelvis påpege:

  • Metodefejl
  • Mangelfuldt data grundlag
  • Ukvalificerede antagelser om fortrængningsgrad og bufferzone
  • Fejl i forbindelse med de forpligtede internationale høringer
  • Afstandskriterier til særligt beskyttede områder mv.
  • Kumulative forhold ift. andre planlagte havvindmølleparker i indre danske farvande
  • mm.

Disse forhold vil naturligvis fremgå af foreningen Beskyt Jammerland Bugts indsigelse.

Ovenstående er også medvirkende til, at Dansk Ornitologisk Forening er kraftige modstandere af projektet med havvindmøller i Jammerland Bugt.

PS: Husk at skrive en indsigelse – vejledning på siden ”VVM-materiale 2019”

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.