Referat af generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Referat fra ordinær generalforsamling i støtteforeningen ”Beskyt Jammerland Bugt”

Dato: 30. september 2017, kl. 10:00.

Sted: Gørlevhallen

Fremmødte: Over 100 medlemmer inkl. bestyrelsen

Dagsorden iht. foreningens vedtægter

Punkt 1 – Valg af dirigent

Jørgen Arnam-Olsen blev enstemmigt valgt af forsamlingen.

Punkt 2 – Formandens beretning v/ Jens Rønnemoes Pedersen

Beretningen blev fremlagt af hhv. Jens Rønnemoes Pedersen, Jørgen Karlsen og Jan de Wit.

Endnu et år er gået uden afklaring om havvindmølleprojektet i Jammerland Bugt, der som bekendt planlægges af European Energy A/S. Der er stadig stor interesse for hvordan det går med projektet og mange er fortsat bekymret for, hvad der kan ske med vores dejlige bugt. Støtten til foreningens arbejde er vedvarende intensiv og en stor tak skal lyde til alle som støtter op med frivilligt arbejde, medlemsskab og sponsorater. Det er stadig overvældende, at så mange kæmper for vor sag.

Foreningen tæller mere end 1.000 betalende medlemmer og 18 grundejerforeningsmedlemsskaber.

Kalundborg Kommune har i forbindelse med ”Myndighedshøringen” klart tilkendegivet, at de ikke kan støtte vindmølleprojektet med kæmpe havvindmøller i Jammerland Bugt. Ligesom Danmarks Naturfredningsforening og Akademirådet er kraftige modstandere af dette projekt.

Ved det årlige Kalundborg Folkemøde i Høng blev de lokale politikere igen adspurgt om deres holdning til projektet og alle (på nær ét parti), har klart tilkendegivet deres modstand til projektet. Det er bemærkelsesværdigt, at der er diametral forskel på hvordan de lokalt folkevalgte i et parti kan være ”imod” et projekt, når de samme partiers folkevalgte som er siddende på Christiansborg kan være ”for” det samme projekt. Medlemmerne opfordres til at deltage i de kommende kommune-valgmøder og spørge ind til projektet i Jammerland Bugt.

Der er fra VVM-granskningsgruppens side arbejdet intensivt på at forberede høringssvar til den kommende ”Offentlige høring” af VVM-rapporten. Vores kommende indsigelser er forberedt på baggrund af aktindsigt i det hidtidige VVM-materiale, og der vil derfor kunne forekomme yderligere justeringer af foreningens høringssvar, når den endelige VVM-rapport foreligger. Indtil videre er vort høringssvar blevet til et ret så omfattende værk.

På Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk) kan man følge status for projektet i Jammerland Bugt. Der er for ganske nyligt (og nok engang) rykket på det forventede tidspunkt for den offentlige høring. Det må antages, at der fra projektmagernes side stadig arbejdes intensivt på at kvalitetssikre rapporten og det betragtes som mildest talt forundrende, at der stadig her godt 2 år efter afleveringen af en såkaldt ”endelig VVM-redegørelse” stadig arbejdes med kvalitetssikringsarbejdet! Myndighederne bliver løbende adspurgt om sagsbehandlingen, men der kommer ikke nogle forklarende eller forståelige tilbagemeldinger. Den offentlige høring forventes nu at blive startet ultimo 2017.

European Energy A/S har gang i mindst 3 store projekter i de indre danske farvande: Omø Syd (afventer etableringstilladelse), Mejl Flak (etableringstilladelse er givet), Jammerland Bugt (afventer offentlig høring).

Foreningen Beskyt Jammerland Bugts økonomi er ”god og bæredygtig”, men det skal i den sammenhæng pointeres, at der stadig er behov for økonomisk støtte (medlemsskaber og sponsorater). Bestyrelsen vurderer, at der kan komme betydelige udgifter i flere sammenhænge bl.a. til ekspertbistand til den offentlige høring, eller hvis projektet kommer så langt, at der udstedes ”byggetilladelse” for projektet. Så må ”sagen” nødvendigvis forsætte i retten. Foreningen har adgang til meget betydelig frivillig professionel teknisk, miljøfaglig og juridisk bistand, men yderligere bistand kan kræve betaling. Link til regnskabet findes nederst i dette indlæg.

Jeg vil gerne sige tak til de mange frivillige samt alle, der bidrager med økonomisk støtte, hvilket er overvældende for os alle i bestyrelsen. Uden Jer var vi ikke kommet så langt.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Punkt 3 – Fremlæggelse af regnskab v/ Michael Amstrup

Regnskabet blev gennemgået og herefter godkendt.

Punkt 4 – Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

Punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Alle var på valg)

Bestyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende konstitueret sig.

Jens Rønnemoes Pedersen (Formand)

Jørgen Karlsen (Næstformand)

Kirsten Dirchsen (Sekretær)

Ole Nyvold (Bestyrelsesmedlem)

Kaj Flemming Nielsen (Bestyrelsesmedlem)

Michael Amstrup (Kasserer)

Erik Ludvigsen (Bestyrelsessuppleant)

Knud Baltser (Bestyrelsessuppleant)

Connie Tode (Ny bestyrelsessuppleant)

 Punkt 6 – Valg af revisor og revisorsuppleant

Aase Steinmetz (Genvalgt)

Jens Thyboe Pedersen (Genvalgt)

Punkt 7 – Fastlæggelse af kontingent

Det nuværende niveau fortsætter i den kommende periode

Punkt 8 – Eventuelt.

Flere emner blev drøftet åbent, bl.a. virksomhedsmedlemskab, kampagner ifm. det kommende kommunevalg KV 17, yderligere pres på Energiministeren, skabelon til høringsvar fra private, og tilmeldingsblanket til hjemmesiden.

Endeligt kom der et indlæg fra en landmandsfamilie fra Østrup på Asnæs. Deres landbrug var deres pensionsopsparing, og efter et langt arbejdsliv var de rystede over, at myndighederne med deres eventuelle beslutning om havvindmøller fuldstændigt kan ødelægge en families økonomiske grundlag. Værdien af deres landbrug – med udsigt over Jammerland Bugt – vil være væsentligt reduceret hvis havvindmøllerne kommer, og deres pensionisttilværelse vil blive meget anstrengt.

TIL SLUT

Tak for en kæmpe indsats fra alle Frivillige, Koordinatorer, Bestyrelse, Hjælpere, Medlemmer og ikke mindst Sponsorer – Uden Jeres uvurderlige støtte er foreningens arbejde ikke muligt!

Tak for endnu en god generalforsamling med stort engagement og fantastisk fremmøde.

Tak til Jørgen for at have styret os sikkert igennem generalforsamlingen.

/Bestyrelsen

 

Regnskabet for 2016/2017: BJB-Regnskab-2016-2017-til-referat

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Referat af generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

  1. Finn Bach skriver:

    Nyt alternativ
    Faldt over denne artikel i dag – hvor der arbejdes med flydende vindmøller, som derfor billigere kan placeres på dybere vand…..SÅ MØLLERNE KAN PLACERES UDEN AT GENERE !!
    Se: https://www.business.dk/energi/flydende-vindparker-aabner-nye-farvande

    Mvh Finn Bach

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.