1 Million klik på Jammerlandbugt.dk – Tusind tak!

Hjemmesiden her (jammerlandbugt.dk) runder i disse dage mere end en million klik. Disse mange klik kommer fra små 300.000 unikke IP-adresser. Der er med andre ord omkring 300.000 mennesker, der har besøgt vores hjemmeside.

Dette vidner om en meget stor interesse for det som hjemmesiden handler om, nemlig beskyttelse af truede dyr og beskyttelse af et meget vigtigt naturområde!

Truslen mod bugtens unikke natur og de truede dyr, udgøres af et gigantisk industrianlæg i form af en havvindmøllepark med 34 til 60 kolossale møller, placeret alt for tæt på land.

Møllerne vil være op mod 200 meter i samlet højde og således på højde med Asnæsværkets højeste skorsten. De vil stå skulder ved skulder eller mølle ved mølle og syne meget voldsomt. Møllerne forsynes hver især med adskillige blinkende lys og vil således være synlige dag og nat.  

Et stort antal områder i Danmark er blevet undersøgt for mulig egnethed for kystnære vindmølleparker i statsligt regi. Også Jammerland Bugt indgik i denne store undersøgelse som én blandt mange lokaliteter. Jammerland Bugt blev dog fornuftigvis slutteligt fundet ikke-egnet efter både faglige vurderinger samt drøftelser både med kommuner og andre aktører.

En privat aktør (European Energy A/S) udnyttede dog kort derefter en daværende mulighed i lovgivningen (åben-dør) til at søge om udnyttelse af bugten til opførelse af en meget stor privatejet havvindmøllepark. Det er dette projekt, der således i dag ”spøger” i bugten. Politikerne har siden, med stor enighed, lavet lovgivningen om… men det aktuelle projekt er ansøgt inden denne lovændring.

Projektet vil indebære en markant negativ påvirkning af et område med meget store naturværdier. De 200 meter høje havvindmøller placeres i et bælte tæt på land. Staten (Energistyrelsen) skal godkende opstillingen.

Så vi står med et projekt, der endnu ikke er opført, og som med de aktuelle politiske rammer ikke ville være muligt. Projektet får trods ændringerne i lovgivningen lov at fortsætte sin proces efter de dagældende regler i 2012. Den politiske vilje eller det politiske mod til at rydde op i en forfejlet og panisk lovgivning er desværre svær at få øje på. Som én af vores lokale politikere udtalte, så sidder politikerne alene med aben og det er også derfor fra dem, at oprydningsinitiativer skal komme. Lad os nu få fornuften tilbage i energi- og klimapolitikken. Set med såvel lokale briller som i det store perspektiv er og bliver dette et vanvidsprojekt.

Kalundborg Kommune ønsker ikke havvindmøller i Jammerland Bugt, og arbejder aktivt mod projektet, jf. http://www.dr.dk/nyheder/penge/kalundborg-siger-klart-nej-til-havmoellepark

Blandt modstanderne til projektet findes også Danmarks Naturfredningsforening, jf. JB_DN ,Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Den svenske stats naturmyndighed (Naturvårdsverket) og Akademirådet jf. JB_akademi, samt over 5.400 borgere fra lokalområdet.

Projektmager har som et nødvendigt led i godkendelsesprocessen afleveret en såkaldt VVM-redegørelse over mulige påvirkninger af miljøet for mennesker og dyr. Trods mange fejl og mangler i dette materiale viser VVM-redegørelsen, at de miljømæssige ulemper for projektet er i massivt overtal, se eksempelvis indlægget her på hjemmesiden fra 8/4 2021. VVM-redegørelsen siger direkte, at projektet vil have en meget voldsom visuel indvirkning for fastboere, sommerhuse, brugere af de rekreative muligheder, campingpladser, kolonier mv langs kysten. De meget høje møller vil være synlige viden om faktisk helt til områder omkring Odense.

Jammerland Bugt er et anerkendt opholds- og ynglested for Danmarks eneste tandhval marsvinet. Marsvinet er en dyreart der nyder særlig national og international beskyttelse, der er faktisk såkaldt nul-tolerance overfor forstyrrelse af denne dyreart.

I forbindelse med projektmagers VVM-redegørelse blev der i flere omgange udført fugletællinger i bugten. Disse tællinger viste bestande i Jammerland Bugt på over 1% kriteriet for en række EU- beskyttede fuglearter. For edderfugle blev eksempelvis optalt et antal fugle svarende til 27% af den vesteuropæiske bestand!

Svenske miljømyndigheder har klart meldt ud, at man ikke finder det fremlagte projekt ok. Hvorvidt de danske myndigheder har taget den – via Espoo-konventionen nødvendige diskussion med nabostater omkring disse emner – er uklart, vi er langt fra overbeviste. På bedste amatørvis har Energistyrelsen på et tidligt tidspunkt sendt et Link til en række nabostater, hvor disse så kunne klikke… og på dansk læse om projektet… dette er næppe tilstrækkeligt.

Jamen hvad med klimaet vil nogle ganske fornuftigt indvende? Ingen tvivl, klimahensyn er meget vigtigt! Men vi har også brug for miljø og biodiversitet! Og velbegrundede internationale bestemmelser for beskyttelse af dyr og natur skal naturligvis også overholdes.

Har vi ikke brug for vindenergien kan man også spørge? Jo – det har vi bestemt. Heldigvis er der i tiden, der er gået siden denne forfejlede lovgivning var gældende sket stor udvikling. Møllerne er blevet væsentligt billigere og det er ikke mere nødvendigt at få de store havvindmøller ind på så lavt vand for at opnå en konkurrencedygtig elproduktionspris. Kommer møllerne længere ud vil der også være væsentligt bedre vindforhold og dette vil ganske enkelt medføre en højere produktion.

Der er nu taget skridt til at etablere sålkaldte energiøer ude i Nordsøen. Sådanne øer vil give optimale forhold mht. vinden, anlægs- og serviceomkostninger og vil betyde væsentligt færre miljøgener for mennesker og dyr. Et nyt og grønt… Nordsøeventyr!

Havvindmøllerne hører hjemme på havet, ikke i en naturskøn bugt.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.