Hold godt fast! Juristerne har lagt hovederne i blød…

Som omtalt tidligere har blandt andre foreningen Beskyt Jammerland Bugt klaget til Energiklagenævnet i Viborg over Energistyrelsens foreløbige godkendelse af Europeans Energy A/S’ VVM-redegørelse. Dette er gjort fordi VVM-redegørelsen ikke har den fornødne kvalitet, er misvisende på en række punkter og ikke i tilstrækkeligt omfang dækker de miljøaspekter, der nødvendigvis skal indgå.

Ved Energistyrelsens foreløbige godkendelse skrev selvsamme styrelse på sin hjemmeside, at godkendelsen kunne indklages til Energiklagenævnet, se teksten herunder:

Klager over godkendelsen kan i henhold til § 66 i VE-loven af klageberettigede indbringes for Energiklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg. Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at nærværende tilladelse er meddelt.

Energiklagenævnet modtog Beskyt Jammerland Bugts klage den 18. juni 2020, hvori der klart og præcist argumenteres for klagens berettigelse i henhold til ovenstående samt det indhold i VVM-redegørelsen klagen omhandlede.

Her 10 måneder senere (den 15. april 2021) har Energiklagenævnet i Viborg truffet afgørelse… den fylder 8 sider og lyder indledningsvist:

Energiklagenævnet afviser klagen over Energistyrelsens afgørelse, da klager ikke er klageberettiget.

Utroligt! ikke klageberettiget?

Heldigvis uddybes dette i klart sprog, se uddrag af uddybningen herunder:

Energiklagenævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at Energistyrelsens afgørelse om godkendelse af forundersøgelsesrapporten vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt må antages at berøre en stor, ikke umiddelbar identificerbar kreds af personer, foreninger og erhvervsdrivende i området. På baggrund af oplysningerne fra klager om foreningens medlemmer finder Energiklagenævnet efter en samlet og konkret vurdering, at hvert enkelt af foreningens 1.390 medlemmer ikke kan antages at have den fornødne individuelle interesse i at kunne påklage Energistyrelsens afgørelse af 22. maj 2020. Det store antal berørte personer, foreninger og erhvervsdrivende bevirker således en udtynding af den enkeltes interesse, at den falder under væsentlighedstærsklen sammenholdt med, at opførelsen af havvindmølleparken vil have betydning for en stor, afvekslende og svært identificerbar kreds af beboere i og brugere af området. Energiklagenævnet finder ikke, at der foreligger omstændigheder, der kan begrunde, at klager, herunder klagers medlemmer, er særligt berørt i forhold til andre beboere i og brugere af området, som berøres af Energistyrelsens afgørelse.

Klager er ikke selv berørt af Energistyrelsens afgørelse af 22. maj 2020, og klager repræsenterer heller ikke personer, som hver især har en væsentlig og individuel interesse.

Helt fantastisk sprog! men hov… der var jo også en privatperson, der havde klaget direkte til Energiklagenævnet. Faktisk en beboer i første række til vandet. Denne klage blev dog også (meget tidligt) afvist… ej heller denne beboer havde væsentlig eller individuel interesse synes Energiklagenævnet?

Nu bliver det lidt indviklet… hvem er så egentlig klageberettiget?

Inden offentliggørelse af sin afgørelse har det uafhængige Energiklagenævn ladet Energistyrelsen kommentere på det skrevne, og hold nu godt fast, herunder ses hvem Energistyrelsen anser som eneste klageberettigede i den aktuelle sag:

Det er Energistyrelsens vurdering, at der – ud over European Energy A/S – ikke er andre, som kan have en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen af 22. maj 2020 om godkendelse af forundersøgelsesrapporten vedrørende etablering af elproduktionsanlæg på havet ved Jammerland Bugt.

Utroligt… hvorfor skrev Energistyrelsen så egentlig at ”man” kunne klage?  Og betyder dette så også at Kalundborg Kommunes klage afvises, da ej heller kommunen så er klageberettiget?

Nuvel, der er kun tale om en foreløbig godkendelse af miljøvurderingen for det store   havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt, men den fremlagte miljøvurdering er altså fejlbehæftet og ufuldstændig og sådant bør der altså rettelig kunne klages over i rette tid! 

Er politikerne mon klar over, hvorledes denne klageadgang således i praksis fungerer?

Som en lille, men væsentlig ”krølle” skal nævnes, at Energiklagenævnets afgørelse ikke kan indklages for nogen instans… sådan fungerer vores demokratiske processer altså!

Links:

Energiklagenævnets afgørelse:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Hold godt fast! Juristerne har lagt hovederne i blød…

  1. Lars Andersen skriver:

    Det er jo en oplagt sag for Operation X og Morten Spiegelhauer. Det plejer nok at kunne få søvnige politikere op af stolen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.