Ingen tvivl: Havfuglene i Jammerland Bugt skal beskyttes!

Som omtalt før er biodiversiteten i Danmark truet, se eksempelvis indlægget her på siden fra 9. november 2020 samt 19. januaar 2021. Samtidig har Danmark modtaget International kritik for ikke i tilstrækkeligt omfang at sikre truede dyr og områder som man er internationalt forpligtet til.

Dyr kender ikke landegrænser og derfor er internationale tiltag og beskyttelser nødvendige i relation til eksempelvis trækkende fugle.

Kriteriet for udpegning af væsentlige områder for sådanne fugle er ofte, at mere end 1% af en samlet international bestand opholder sig et givet sted, eksempelvis for at raste, opfedes under træk eller som yngleplads.

Måske på baggrund af det internationale pres, har Danmark netop nu sendt forslag i høring, om et antal nye fuglebeskyttelsesområder, med særlig vægt på europæiske trækkende havfugle. Områderne oplyses at være udpeget af fagfolk og organisationer. Dykker man (via aktindsigt) ned i materialet ses, at de foreslåede områder oprindeligt synes udpeget af organisationer. Forskere ved det Nationale Center for Miljø og Energi (DCE ved Aarhus Universitet) er så efterfølgende er blevet bedt om at følge op på, hvorvidt disse områder lever op til kriterierne for udvælgelse samt om andre områder skulle medtages. DCE-folkene oplyser i indstillingerne, at data grundlaget for en række arter har været usikkert og til tider baseret på lidt ældre data. Man kunne have ønsket nyere og mere dækkende undersøgelser.

I de 4 teknisk faglige baggrundsrapporter fra DCE ses, at også fugletællingerne udført i forbindelse med undersøgelserne for en eventuel Havvindmøllepark i Jammerland Bugt er nævnt. Men fagfolkene oplyser også ærligt, at godt nok har de fået stillet disse data til rådighed, men at de ikke har anvendt alle data. Om dette skyldes et tidspres, ressourceproblem, kvalitetsproblem ved omtalte undersøgelser eller andet ved vi ikke.

De fugletællinger European Energy A/S har fået udført i forbindelse med havvindmølleprojektet for Jammerland Bugt, viser blandt andet at mere end 25 % af den vesteuropæiske bestand af edderfugle befandt sig i området under en af tællingerne. Og flere andre trækfugle var også til stede i et omfang, der overstiger 1% kriteriet (f.eks. sortænder og gråstrubede lappedykkere). Dette uagtet at optællingsmetoden, der anvendtes (meget lavtgående fly) netop vil få sådanne havdykænder til at dykke. Tallet ligger langt over væsentlighedskriteriet på de nævnte 1% af en bestand, der ofte anvendes ved udpegning af beskyttelsesområder.

Hvorfor disse nye fugletællinger ikke skal indgå ved udpegning af nye marine naturbeskyttelses områder er en gåde. Særligt når området faktisk også er særdeles væsentligt for en række andre særligt beskyttede dyr som eksempelvis marsvin.

Ifølge EU’s Habitat og Fugledirektiv gælder en forpligtelse for EU-medlemslandene til, at de skal benytte den tilgængelige, bedste og nyeste videnskabelige viden i deres arbejde med at udpege og forvalte EU-fuglebeskyttelsesområderne.  På denne baggrund er det også lidt overraskende, at Miljøministeren i Berlingske Business den 21. april 2021 udtaler, at de danske fuglebeskyttelsesområder udpeges efter anerkendte fuglefaglige kriteriers, og at ”De er nøje udpeget, der hvor fuglene rent faktisk er”.

Skal tilgængelige fakta anvendes eller ej?

Skal undersøgelses-forpligtelsen fra EU’s Habitat og Fugledirektiv følges eller ej?

Se faglig uddybning her: https://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2021/05/20210505-hoeringssvar-de-6-eu-fuglebeskyttelsesomraader.pdf

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.