Den er helt gal med naturen i Danmark…

Danmark ligger i EU’s absolutte bund hvad angår beskyttelse af naturen, samt beskyttelse af truede planter og dyr!

EU’s miljøkontor har for nylig offentliggjort en analyse og oversigt over, hvorledes EU-landene varetager ansvaret med at beskytte natur, truede planter og dyr*. Resultatet her er, at Danmark ligger i den absolutte bund, trods danske løfter om at leve op til forpligtelserne og styrke indsatsen på en række punkter.

Danmark udnytter sine arealer meget intensivt, og får ikke reserveret tilstrækkeligt med beskyttede habitater til at sikre truede arter eller sikre den nødvendige biodiversitet. Nedenstående tabel viser hvor galt det står til med Danmark, bemærk at vi springer nogle lande over. (Side 44 i rapporten, se link nedenfor)

Danmark er med andre ord det næst-dårligste land i EU til at beskytte naturen!

De danske kyster repræsenterer på mange områder Danmarks sidste vilde natur og de indre danske farvande repræsenterer endog meget væsentlige føde- og opholdsområder for fugle på træk.

Jammerland Bugt er et godt sådant eksempel. Her opfeder blandt andet en meget stor andel af EU’s truede (”rødlistede”) ** edderfugle sig gennem vintermånederne, inden de videre strabadser på disse trækfugles lange tur.

Under en nylig fugletælling kunne det konstateres, at over 27% af den vesteuropæiske bestand af edderfugle faktisk opholdt sig i Jammerland Bugt! Og optællingsmetoden skete ovenikøbet med overflyvning i meget lav højde med fly, hvor sikkert mange edderfugle er dykket og ikke er talt med!

Tilbagevendende fuglekoncentrationer på over 1% af den samlede europæiske trækfuglebestand i et givent område, kvalificerer normalt et område til kunne udpeges som et EU-fugle beskyttelsesområde!

Mange andre fugle nyder også godt af bugtens moderate vanddybde og forekomst af føde i form af især snegle og muslinger. I den omtalte EU-rapport fra oktober 2020, omtales havænder, heriblandt edderfugle, som nogle af de fuglearter som har det allerværst i øjeblikket.

Bugten er ligeledes et meget væsentligt opholdssted for marsvin. Marsvinet, den eneste hvalart der yngler i danske farvande, nyder helt særlig beskyttelse beskrevet som nul-tolerance overfor forstyrrelse***. Om marsvinet (på engelsk Harbour Porpoise) skriver EU-rapporten følgende:

For god ordens skyld så skriver Miljøministeriet på deres hjemmeside, (jvnf. *** nedenfor), at der er ”forbud mod at forstyrre Bilag IV arter”, og marsvinet er en sådan Bilag IV art!

I ovenstående lys er det helt utroligt, at man så meget som overvejer at anlægge et stort industrielt anlæg i netop Jammerland Bugt, med al den forstyrrelse for de nævnte arter det medfører både under anlægsarbejdet, drift og nedtagning.

Hvis man ønsker at gøre miljøministeren opmærksom på dette forhold, så er hendes mail-adresse følgende: miljoeministeren@mfvm.dk

Referencer:

*State of Nature in the EU 2013 – 2018, Det Europæiske Miljøagentur 2020

Link: https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020

**EU 27 Red List, European Commission, 2015

Link:https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_birds.pdf

***Habitatdirektivets Bilag IV

Link: https://mst.dk/natur-vand/natur/international-naturbeskyttelse/eu-direktiver/naturbeskyttelsesdirektiver/bilag-iv-arter/


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.