Fugle… hvidbogssvar… og fortsatte mangler

Jammerland Bugt er meget væsentlig for en lang række fugle. Trækfugle anvender eksempelvis bugten som et livsvigtigt spisekammer for nødvendig opfedning i en længere periode inden energien bruges til at trække videre, yngle osv. længere mod nord. Bugten er perfekt for eksempelvis havdykænder netop med sin dybde, friske vand og forekomst af blåmuslinger, snegle mv.

For visse fuglearter udgør Jammerland bugt hvad der betegnes som et Internationalt betydende område. Dette gælder som nævnt tidligere eksempelvis edderfugle. Fugleproblematikken har åbenlyse mangler i det fremlagte VVM-materiale hvorfor både foreningen “Beskyt Jammerland Bugt”, eksterne fagfolk og eksperter, alle har gjort indsigelse på dette punkt. Også Danmarks Ornitologiske forening er modstandere af projektet i Jammerland Bugt.

Foreningens indsigelse kan ses her: http://jammerlandbugt.dk/wp-content/uploads/2019/03/20190228-Indsigelse-JammBugtNearshoreFull-1.pdf

Disse indsigelser har European Energy A/S (projektmager) nu haft lejlighed til at forholde sig til og besvare i en såkaldt hvidbog til Energistyrelsen. Bemærk at det nu er European Energy A/S (projektmager), der besvarer forhold som det vel ellers tilkom det rådgivende firma Orbicon A/S at besvare. Det var Orbicon der udarbejdede VVM-materialet… men de ansvarlige for dette er nu direkte ansat hos projektmager, en absolut ny rolle.

Disse svar fra European Energy har foreningen via aktindsigt hos Energistyrelsen fået adgang til og læst. Det samme har kompetente fagpersoner og svarene omkring fugle imponerer ikke.

Svarene er absolut ikke dækkende eller tilstrækkelige på eksempelvis følgende punkter:

  • Bugten har en bestand af eksempelvis edderfugle, der gør at der er tale om et internationalt betydende område. Edderfugle er optaget på den nationale liste over ansvarsarter og er rødlistede i EU. Disse vigtige forhold fremgår ikke af svaret.
  • Konklusioner omkring påvirkning af den europæiske trækfuglebestand antages i svarene samt i VVM-materialet at være ubetydeligt, men dette hviler på et utilstrækkeligt datagrundlag og på klare metodiske svagheder.
  • De kumulative effekter (påvirkning fra andre vindmølleparker, eksisterende som planlagte) er ikke vurderet tilstrækkeligt. En sådan korrekt analyse er af afgørende betydning også som beslutningsgrundlag for høringsparter.
  • Nationale forpligtelser under EU’s regelsæt og under ESPOO-konventionen om grænseoverskridende miljøeffekter, er ikke efterlevet.
  • Havvindmøller tiltrækker trækkende rovfugle, dette burde være reflekteret i det fremlagte VVM-materiale. Nu skriver European Energy A/S i deres hvidbogssvar – uden faglige referencer – at de anser dette for lidet sandsynligt.  Det rækker ikke!

Læs uddybende om ovenstående i dokumentet her:

Dokumentet er skrevet af Søren Mark Jensen, miljøkonsulent og rådgiver, en absolut ekspert på området!

European Energy A/S har ikke på et overbevisende fagligt grundlag adresseret ovennævnte kritikpunkter. Det er måske ikke overraskende, når det er projektansøgeren/bygherren, der først har bestilt og betalt VVM-materialet og nu faktisk også direkte forholder sig til kritikpunkter i hvidbogen – som de selv har udarbejdet.

Vi er som nævnt ikke alene med disse kritikpunkter, eksempelvis anerkender også Miljøstyrelsen i høringsindsigelse, at bugten har internationalt betydende bestande af eksempelvis gråstrubet lappedykker, edderfugl, sortand, og fløjlsand. Miljøstyrelsen efterlyser generelt en fagligt stærkere redegørelse omkring særligt de kumulativ effekter.

Det bliver i den videre proces afgørende, om de danske myndigheder (Energistyrelsen og Miljøstyrelsen eller i sidste instans den ansvarlige minister) erkender, at VVM-materialet er utilstrækkeligt, ikke har den fornødne faglige kvalitet, at de rette nabolande ikke er blevet inddraget og at man i denne sag, ifølge både den nationale og EU lovgivningen, skal følge forsigtighedsprincippet.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt. Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet m.fl. At de sidste er modstandere af projektet, fremgår af følgende breve:

Samt:

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.