Støj… Markante overskridelser af grænseværdier for området!

Vi er fortsat i gang med at kigge på, hvad de tidligere Orbicon folk (der nu pludselig er ansat direkte i European Energy A/S) har svaret på de mange indsigelser. Dette gør de i en såkaldt hvidbog overfor Energistyrelsen. Denne hvidbog har foreningen via anmodning om aktindsigt fået tilsendt.

I dette indlæg behandles det meget væsentlige element støj. 

Væsentligt fordi der jo er rigtig mange sommerhuse, helårsboliger, campingpladser, kolonier, pladser for mobil-homes og rekreative aktiviteter osv. i og rundt om bugten.

I anlægsfasen vil støjgrænser blive overskredet i perioder. Dette står tydeligt i VVM materialet og blev også fremført af Orbicon ved fremlæggelsen af materialet i Kalundborghallen. Dette kunne ses af plancherne uagtet at indlægsholderen, absolut fejlagtigt, sagde, at der ikke var brug for dispensation. Nu giver man os i Hvidbogen ret i, at der kan være behov for en dispensation.

De perioder hvor der vil ske overskridelse i, er faktisk i sommerperioden, den foretrukne anlægsperiode, hvor så også flest mennesker er til stede langs bugten!

Indsigelserne viser, at dette også af andre grunde er et meget uacceptabelt anlægstidspunkt, eksempelvis for marsvin og disses drægtighedsperiode og nyfødte kalve. Miljøstyrelsen skriver klart i deres indsigelse at anlægsarbejder i sommerperioden af denne grund er helt udelukket.

Forstyrrelse af marsvin er miljøbeskyttelsesmæssigt et totalt no-go (zero tolerance) og naturligvis ekstra væsentligt i disse perioder.

Dette viser meget tydeligt at Jammerland Bugt miljømæssigt ikke er velegnet for det fremlagte projekt!

Også for den lange driftsfase er der fremkommet indsigelser imod støjniveau og det anvendte beregnings-programmel til vurdering heraf, se eksempelvis miljøforeningen ”Beskyt Jammerland Bugts” indsigelse kapitel 2.4. Yderligere er der kommet en revideret støjbekendtgørelse i februar 2019 som projektet skal leve op til.

Sidstnævnte har ført til at, der nu er lavet nye støjberegninger.  I ”Hvidbogen (side 28/28 i Myndighedsdelen”) fremlægges nye beregninger for 7 punkter rundt om bugten. Disse beregninger viser at vindmølleprojektet vil bringe det samlede støjniveau helt op mod 44 dB(A)!

I 3 ud af de 7 beregnede punkter (!!!) er der en markant overskridelse i forhold til grænseværdien for områder med støjfølsom anvendelse. Jammerland Bugt er så absolut et område med støjfølsom anvendelse. Her er adskillige campingpladser helt til vandkant og en stor mængde sommerhuse… hvor meget mon en teltdug dæmper støj? De fleste af sommerhusene har heller ikke samme vægkonstruktion som helårshuse, eller støjdæmpende vinduer, tung ekstra beklædning og beror sig heller ikke på mekanisk ventilation for lukkede vinduer som Miljøstyrelsen anbefaler i forbindelse med naboskab til møller, se mere herom i foreningens indsigelses punkt 2.4.8.

Herunder ses det beregnede samlede støjniveau for de 7 punkter i ”Hvidbogen”. De røde cirkler markerer overskridelser:

Grænseværdien for sådant støjfølsomt område er som anført henholdsvis 37 og 39 dB(A) ved de to nævnte vindhastigheder, så der er meget markante overskridelser i 3 ud af 7 punkter for det samlede støjniveau! En forskel på 3 dB er vanligvis lig en fordobling i lydtryk/lyd-energiniveau.

I beregninger for samlet støjniveau (kumulativt) mangler i øvrigt fortsat bidraget fra nogle af de eksisterende møller i området, eksempelvis de to meget store møller ved Gørlev, så støjniveauet bliver de facto endnu højere end anført.

Havvindmølleparken øger støjniveauet for området og den samlede støjbelastning når hermed et absolut uacceptabelt niveau i henhold til gældende regler for et rekreativt støjfølsomt område som Jammerland Bugt.

Dette viser meget tydeligt at projektet miljømæssigt (også) mht. lyd er uacceptabelt for området.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Støj… Markante overskridelser af grænseværdier for området!

  1. Flemming Rønholt Hansen skriver:

    Det vil være rigtig fint at se værdier for vindmøllestøj på Bjerge Sydstrand. Jeg bor selv på Lyngager 14 (1. række) fra vandet. Det er ca midt imellem Ågård møllerne og den påtænkte havmøllepark.
    Er de i tabellen angivne værdier beregnet som udbredelse over vand eller stadig som udbredelse over land ?
    mvh
    Flemming

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.