Generalforsamling “Beskyt Jammerland Bugt”

Her følger formandens beretning fra generalforsamlingen lørdag den 22. oktober 2022

I løbet af året fra juli 2021 til juni 2022 har vi oplevet en fortsat markant opbakning til bestyrelsens arbejde. Vi har stadig et sted omkring 1.500 helårshuse og fritidsboliger som medlemmer. I foreningen tilslutter vi os fuldt ud den grønne omstilling. Vi tilslutter os også fortsat udbygning med havvindmøller og især dem, der placeres naturligt langt ude på havet. Fælles for os alle er, at vi siger: ”NEJ TAK til de møller”, som European Energy arbejder på at få placeret i Jammerland Bugt. Vi ønsker dem ikke og vil fortsat gøre hvad vi kan for at forhindre projektet i at blive realiseret. De hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke opsættes på bekostning af naturværdier.

Naturværdier i forhold til TRÆKFUGLENE, i forhold til HAVPATTEDYRENE og i forhold til de tobenede pattedyr, nemlig os MENNESKER. De kystnære havvindmøller er og bliver helt unødvendige. Det gælder også i den situation, hvor vi skal frigøre os fra Putin’s gas og olie. Desværre deler politikerne på Christiansborg ikke vores synspunkt. De har ladet en ladeport stå åben for nye ”åben-dør projekter” i perioden fra den politiske aftales indgåelse i juni 2021 og helt frem til den nye lovs ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2022. Resultatet er, at Energistyrelsen har fået 28 nye kystnære projekter i de indre danske farvande. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at den kystnære placering udgør en drivende og meget betydelig økonomisk faktor for projektudviklerne. De sparer milliard­beløb i både anlægs- og driftsfasen. Lovgivningen rummer ikke nogen muligheder for, at vi som samfund kan opkræve en arealleje for det havareal, som stilles til rådighed. Hertil kommer, at kommunerne først har fået vetoret i forhold til nye projekter, der måtte komme efter den 1. juli 2022. For os at se, er der tale om et politisk makværk, som politikerne næppe kan være stolte af.

Baggrunden for vores situation.

Vi har nu gennem en periode på mere end 10 år været taget som gidsler af projektudvikleren European Energy og af Energistyrelsen. Vi – i foreningen – har gennem de sidste 8 år kæmpet imod projektet med de demokratiske midler, som eksisterer i vores samfund. Vi har opført os pænt og nogen vil sikkert sige FOR PÆNT.

Figenbladet, som politikerne forsvarer sig bag, består i, at vi ikke i et retssamfund laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det har vi taget til os. Og vi har peget på en alternativ vej for vores politikere til at få ryddet op i en fuldstændig misforstået klimapanisk lovgivning fra 2012. Vi har overfor de ansvarlige politikere anvist, at de kan udpege de berørte kystnære områder til internationale fugle­beskyttelsesområder. EU kører – og heldigvis for det – en pilotsag mod Danmark for manglende opfyldelse og udmøntning af den lovgivning, som Folketinget gennem markedsudvalget og regeringen har forpligtet Danmark og de andre EU-lande til omkring beskyttelse af truede dyrearter, herunder trækfugle, der flyver fra det ene EU-land til det andet.

I umiddelbar forlængelse af sidste års generalforsamling tog Energistyrelsen initiativ til at igangsætte en såkaldt Idefase høring. Oplægget fra projektudvikleren skulle så sammen med de indkomne høringssvar danne grundlag for, hvilke krav Energistyrelsen ville stille til indholdet i den endelige Miljø kon­se­kvens rapport (det, der tidligere hed en VVM-redegørelse). Efter Energistyrelsens gennemgang af oplægget fra European Energy og de indkomne høringssvar resulterede denne nye proces så i, at Energistyrelsen udarbejdede et AFGRÆNSNINGSNOTAT. Ja – ja. Der er et gammelt ordsprog, der lyder: ”If you can’t beat them – confuse them” ”hvis du ikke kan slå dem, så forvir’ dem”. Det er præcis sådan vi i foreningen har oplevet dette nye procestrin.

Det absolut væsentligste for os er:

At Energistyrelsen i afgrænsningsnotatet slår fast, at der IKKE bliver tale om 80 møller i Jammerland Bugt og helt ind til 4 km fra nærmeste strand, idet de klart og tydeligt skriver, at der maksimalt må opsættes 24 møller og nærmeste mølle må ikke stå tættere på stranden end 8 km. Så vidt så godt, MEN der er ikke nogen begrænsning på møllernes højde og den øvre grænse for parkens kapacitet er fastholdt på 240 MW. Umiddelbart betyder det, at der bliver tale om 24 stk. 10 MW møller, der hver især er 234 meter høje. Ifølge presse forlydender fra European Energy, så arbejder de aktuelt med, at der skal sættes mellem 16 og 22 møller op. De måler såmænd kun 265 m i højden, så nu vil de også snart kunne ses i Jylland..

 Forestil Jer disse møller placeret i Jammerland Bugt. 265 m høje eller væsentlig højere end pylonerne på Storebæltsbroen. Utænkeligt – vanvittigt – skammeligt – men lovgivningen selv i dag – er indrettet sådan, at en kommunalbestyrelse, en projektudvikler og Energistyrelsen sammen kunne gennemføre et sådant projekt indenfor 15 km fra kysten. Der står ingen begrænsninger selv ikke i den nuværende lovgivning om størrelsen på den enkelte mølle, om højden på møllerne, om antallet af møller, om deres indbyrdes placering, opstillingsmønstret. Den eneste begrænsning er, at møllerne skal stå minimum 4 km fra land. Politikerne og for den sags skyld også vindmøllebranchen har endnu ikke indset, at virkeliggørelsen af projektet i netop Jammerland Bugt kan udløse en voldsom folkelig modstand mod den Grønne Omstilling. Tillad mig endnu en gang at fastslå, at havvindmøller ikke hører hjemme i de indre danske farvande – deres naturlige placering er LANGT UDE PÅ HAVET.

Hvordan ser processen ud nu?

Sådan som tidsplanen ligger her og nu, så arbejder Energistyrelsen med det endelige udkast til Miljøkonsekvensrapporten for projektet i Jammerland Bugt. De er nok endnu en gang i færd med at kvalitetssikre rapporten, der nu er den tredje i rækken af miljørapporter. I løbet af januar/februar 2023 skal den endelige færdige rapport ud i en stjernehøring hos myndighederne (miljøstyrelsen, søfartsstyrelsen, forsvaret m.fl. og lokalt hos Kalundborg Kommune). Den endelige offentlige høring – den hvor vi både som forening og enkeltvis kan indsende høringssvar til Energistyrelsen – kommer til at ligge i perioden april – maj 2023.

Det er vigtigt at notere sig, at Energistyrelsen udover at sende den endelige Miljøkonsekvensrapport i høring også skal sende et udkast til deres etableringstilladelse i samme høring. Her vil vi kunne se, hvilke vilkår European Energy skal opfylde for, at de kan opnå en tilladelse til at etablere havvindmølleparken.

Vi har udfordret og vil vedblive med at udfordre Energistyrelsens forvaltningspraksis i forbindelse med disse gamle åben-dør projekter. Energistyrelsen hævder, at de – uagtet den værst mulige karakter for de visuelle gener – i deres afgørelse af, om der kan gives en etableringstilladelse, vil se helt bort fra de visuelle forhold. På trods af dette har Energistyrelsen krævet, at projektudvikleren også laver nye visualiseringer.

I dag – 10 år senere – er etableringsomkostningerne for havvindmølleparker faldet med 70 – 80 %. Med det som udgangspunkt, må Energistyrelsen nødvendigvis gøre aktivt brug af afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Vi kan her pege på begrænsning af antallet af møller, begrænsning på størrelsen af møllerne, forøgelse af afstanden til nærmeste kyst, krav til opstillingsmønstret mv. Det virker unægtelig til, at embedsmændene i Energistyrelsen har selektiv hørelse. De har forstået at begrænse antallet af møller, de har forøget afstanden til kysten, men møllerne bliver bare højere og højere og højere.

Med afsæt i, at politikerne ikke ønsker at gennemføre lovgivning med tilbagevirkende kraft, har vi henvendt os til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at få dem til at forstå, at de kan bruge udpegningen af internationale fuglebeskyttel­ses­­områder til at få ryddet op i en klimapanisk lovgivning fra 2012. Alle senere energiaftaler og lovændringer har indholdsmæssigt indebåret forøget lokal indflydelse og fremdriftskrav. I dag har kommunerne indflydelse på afgørelsen, hvis den påtænkte havvindmøllepark placeres inden for 15 km fra nærmeste kyst. Vi har holdt møde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på Urhøj Camping. En repræsentant for European Energy deltog også i mødet. Han fortalte, at den planlagte park i Jammerland Bugt på 240 MW ville kunne holde hele 2 (skriver to) af Mærsks containerskibe i søen på årsbasis med grønt brændstof. Det sætter godt nok den grønne omstilling i perspektiv.

Det ser nu ud til, at vi nærmer os afslutningen på et vanvidsprojekt. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad der står i vores magt for, at projektet aldrig virkeliggøres og hvis det virkeliggøres, at det så bliver i en væsentlig reduceret udgave uden nævneværdige miljøkonsekvenser for naturværdierne i bugten..

Kære Energistyrelse: Energibranchen kan ikke selv styre grådigheden, så hjælp dem og os til at få fornuften tilbage i energidebatten før det er for sent. Vi har i fællesskab et ansvar for at demonstrere den nødvendige respekt for naturen, så også kommende generationer kan få glæde af naturværdierne. Havvindmølle­parker hører til langt ude på havet og ikke i de indre danske farvande.  

Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet i bestyrelsen og en helt særlig tak til Jens Rønnemoes Pedersen – vores initiativtager og første formand. Jens har solgt sommerhuset og træder derfor ud af bestyrelsen. Tak for indsatsen gennem årene. Endelig skal der lyde en stor tak til vores medlemmer for den fortsatte støtte. Der er ingen tvivl om, at engagementet blandt medlemmerne er stort, vedholdende og rodfæstet. Det kom bl.a. til udtryk på vores politiske møde i Svallerup Forsamlingshus i september måned. Tak for støtten og lad os stå sammen også i denne afgørende fase omkring projektet.

Ole Nyvold

Formand   

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.