Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Lørdag den 17. oktober 2020 afholdtes der generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt. Trods Covid-19 restriktioner mødte der næste 200 mennesker op, og der var en meget livlig debat blandt deltagerne. Hovedtemaet for de fleste kommentarer på mødet omhandlede hvorledes vi beskytter den naturskønne bugt for det voldsomme industrianlæg, der planlægges opført. Et industrianlæg med 40 gigantiske havvindmøller, der burde placeres på havet fremfor i den unikke natur ved kysten.

På generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt, med den tilføjelse at Ulla Thøgersen indtræder som suppleant, efter afdøde Hans Søie.

Kontingentet blev fastholdt. Regnskabet findes her:

Her følger formand Ole Nyvolds beretning:

I løbet af året fra juli 2019 til juni 2020 har vi oplevet en fortsat markant opbakning til bestyrelsens arbejde. Vi har således et sted omkring 1.500 helårshuse og fritidsboliger som medlemmer. I foreningen tilslutter vi os fuldt ud den grønne omstilling. Vi tilslutter os også fortsat udbygning med havvindmøller. Fælles for os alle er, at vi helt på linje med Kalundborg Kommunalbestyrelse, når de til European Energy, siger: ”NEJ TAK til jeres møller”. Vi ønsker dem ikke placeret i Jammerland Bugt. Det er helt unødvendigt. De hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke opsættes på bekostning af naturværdierne. Naturværdier i forhold til TRÆKFUGLENE, i forhold til HAVPATTEDYRENE og i forhold til de tobenede pattedyr, nemlig os MENNESKER.

Jammerland Bugt har gennem generationer været rammen om rekreative oplevelser for de familier, der berøres af projektet. 69 % af de berørte borgere eller 220 ud af 320 respondenter i Megafon-undersøgelsen fra 2019 er modstandere af projektet. Dette resultat fremkommer til trods for, at mange af vores medlemmer slet ikke havde mulighed for at deltage i undersøgelsen, fordi de ikke har fastnet telefon i deres sommerhus. Vi repræsenterer modstanden mod projektet og derfor også disse 69 %.

Frem til Julen 2019 var vores aktiviteter præget af, at vi afventede den uvildige tredje parts undersøgelse af fugleperspektivet i VVM-redegørelsen. Konsulentfirmaet NIRAS havde fået opgaven af Energistyrelsen. Sidst i januar 2020 afleverede NIRAS rapporten til Energistyrelsen. Den væsentligste konklusion for pro­jektet i Jammerland Bugt var, at der ganske enkelt ikke var tilstrækkelige fugleobservationer til, at der kunne drages endelige konklusioner. Med en tilstedeværelse på 273.000 edderfugle på en af observationsdagene i Jammerland Bugt eller mere end 25 % af den fælles samlede Nordeuropæiske bestand af edderfugle, er der al mulig grund til, at projektudvikleren pålægges at foretage yderligere fugleobservationer også i de kritiske vintermåneder. Hvordan skal vi, som borgere forholde os til de 25 %? Vi kan jo sammenholde det med, at EU’s kriterie for udpegning af fuglebeskyttelsesområder ligger på en forekomst af den pågældende fugleart på 1 %. Der skal således ikke herske tvivl om, at den faglige problem­stilling omkring edderfuglen er meget alvorlig. Energistyrelsens pressemeddelelse omkring fugleperspektivet dateret den 7. februar 2020 fremhæver nødvendigheden af et bedre fugledatagrundlag for projektet i Jammerland Bugt. Vi er tilhængere af, at tvivlen skal komme naturen til gode gennem en aktiv anvendelse af forsigtighedsprincippet. Den private kapital skal nok klare sig.

Vi har udfordret Energistyrelsens forvaltningspraksis i forbindelse med disse gamle åben-dør projekter. Energistyrelsen hævder således, at de – uagtet den værst mulige karakter for de visuelle gener – i deres afgørelse af, om der kan gives en etableringstilladelse, vil se helt bort fra de visuelle forhold. Energistyrelsen gør det med udgangspunkt i VE-loven af 2012, hvor de hævder, at politikerne i energifor­ligskredsen én gang for alle har taget stilling til, at havvindmøller kan placeres helt ind til 4 km fra kysten. Og at alle andre hensyn skal vige herfor. Energistyrelsen tillægger det ikke nogen betydning, at politikerne i 2012 var tvunget til at acceptere vilkårene ud fra et helt overordnet hensyn til at nedbringe de samfunds­økonomiske omkostninger ved den grønne omstilling. I dag – 8 år senere – er etableringsomkostningerne for havvindmølleparker faldet med 70 %. Med det som udgangspunkt, må Energistyrelsen nødvendigvis gøre aktivt brug af afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Vi kan her pege på begrænsning af antallet af møller, begrænsning på størrelsen af møllerne, forøgelse af afstanden til nærmeste kyst, krav til opstillingsmønstret mv.

Det er blandt andet i det lys, at vi valgte at indbringe Energistyrelsens betingede godkendelse af VVM-redegørelserne den 22. maj 2020 til Energiklagenævnet.

European Energy købte i januar 2020 Boralex ud af projektet i Jammerland Bugt. Så canadierne er ude! European Energy har udover vores projekt også et projekt ved Omø Syd på maksimalt 320 MW. I april måned blev projektudvik­leren gjort bekendt med, at Energistyrelsen og Miljøstyrelsen ønskede at sætte projektet ved Omø Syd i bero. Årsagen er en igangværende proces mellem Danmark og EU om udpegning af nye fuglebeskyttelsesom­råder, som meget vel kunne medføre, at projektet ved Omø Syd ikke kunne realiseres. Sker det, vil det uden tvivl lægge yderligere pres på, at European Energy vil realisere projektet i Jammerland Bugt.

Med afsæt i, at politikerne ikke ønsker at gennemføre lovgivning med tilbagevirkende kraft, har vi henvendt os til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at få dem til at forstå, at de kan bruge udpegningen af internationale fuglebeskyttel­ses­­områder til at få ryddet op i en klimapanisk lovgivning fra 2012. Alle senere energiaftaler og lovændringer har indholdsmæssigt indebåret forøget lokal indflydelse og fremdriftskrav. I dag har kommunerne indflydelse på afgørelsen, hvis den påtænkte havvindmøllepark placeres inden for 15 km fra nærmeste kyst.

Vi har ligeledes direkte henvendt os til EU’s miljøkommissær og vice miljøkommissær med henblik på at påpege vigtigheden af Jammerland Bugt i forhold til edderfuglene. Parallelt hermed er der fortsat forhandlinger i gang mellem den danske miljøstyrelse og det svenske Naturvårdsverket om grænseoverskridende miljø­problemer i forhold til de fælles nordeuropæiske bestande af trækfugle.

Den 22. maj 2020 udstedte Energistyrelsen en betinget godkendelse af VVM-redegørelserne for Omø Syd og Jammerland Bugt. Energistyrelsen kan således ikke se, at der er noget til hindring for at udnytte vindressourcen for de to områder, men projektudvikleren skal respektere, hvis der udpeges nye Natura-2000 områder, herunder internationale fuglebeskyttelsesområder.

Vi har indbragt Energistyrelsen godkendelse for Energiklagenævnet og forventer først at modtage en afgørelse på denne klage i løbet af 1. kvartal 2021. Kalundborg Kommune har også valgt at indklage Energistyrelsens godkendelse for Energiklagenævnet. Vores klage til Energiklagenævnet er en forudsætning for, at vi efterfølgende kan gå til domstolene med sagen.

Som forventet meddelte European Energy den 19. august 2020, at de havde til hensigt at søge etableringstilladelse og at parkerne ville blive opført uden offentlige tilskud.  Havde de søgt tilskud fra fællespuljen ville projektet i Jammerland Bugt være omfattet af lokal indflydelse fra Kalundborg Kommune og dermed ville projektet næppe blive gennemført.

I går den 16. oktober indleverede de så helt forventeligt deres ansøgning om etableringstilladelse. Den skulle senest have været indleveret den 22. november 2020. Der er ingen tvivl om, at deres hastværk hænger sammen med den politiske proces omkring udpegningen af internationale fugle­beskyttelsesområder, hvor Danmark har forpligtet sig til at fremlægge det danske forslag inden 31. december 2020 for EU Kommissionen.

I går mødtes vi fra foreningen Beskyt Jammerland Bugt til et dialogmøde med European Energy. Det væsentligste indhold i mødet var, at vi var enige om, at vi er uenige, at vi forfølger forskellige mål. Vi fortalte, at definitionen på en god dag ved Jammerland Bugt, er en dag, hvor der ikke er nogen havvindmøller i bugten. Vi deler heller ikke projektudviklerens syn på den fremadrettede proces med ibrugtagning af møllerne i 2023.

Står det til os kommer det selvfølgelig ikke til at ske. Vi er tålmodige og vedholdende og vil forfølge denne sag, indtil dens endelige afklaring. For os er der tale om et helt unødvendigt overgreb på naturværdierne i og omkring Jammerland Bugt. European Energy og vores politikere risikerer, at realiseringen af projektet vil skabe en folkelig modstand mod den grønne omstilling. En modstand, som ingen af os kan være tjente med.

Lad os nu og før det er for sent, få fornuften tilbage i energidebatten. Havvindmølle­parker hører til langt ude på havet og ikke i de indre danske farvande.  

I årets løb har vi haft annoncer i JyllandsPosten, i Ekstra Bladet og i august i Politiken sammen med en artikel. Vi har haft en kronik på netmediet Altinget.dk i starten af september. Det synes dog fortsat svært at trænge igennem til de landsdækkende medier.

Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet i bestyrelsen og en tak til vores medlemmer for den fortsatte støtte.

Ole Nyvold

Formand   


Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstandere af havvindmøller i Jammerland Bugt.

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

One Response to Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

  1. bodil holst kjær skriver:

    Jeg er ved at skrive til miljøministeren, at Omø og Jammerland Bugt bør udlægges som Natura 2000 område (jeg synes der er “10000” gode begrundelser) i tilknytning til Sejerø bugt, der allerede er natura 2000 område, men jeg er lidt i tvivl om det er bedst, at så mange som muligt skriver, eller at bestyrelsen tager sig af det? Er det mon muligt at få Kalundborg kommune til at bakke op?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.