Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Lørdag den 23’ende oktober afholdes der en meget velbesøgt generalforsamling, her følger formandens beretning. Regnskab for året 2020/21 findes nederst.

Formandens beretning på generalforsamlingen.

I løbet af året fra juli 2020 til juni 2021 har vi oplevet en fortsat markant opbakning til bestyrelsens arbejde. Vi har stadig et sted omkring 1.500 helårshuse og fritidsboliger som medlemmer af foreningen. I foreningen tilslutter vi os fuldt ud den grønne omstilling. Vi tilslutter os også fortsat udbygning med havvindmøller. Fælles for os alle er, at vi siger: ”NEJ TAK til de møller”, som European Energy arbejder på at få placeret i Jammerland Bugt. Vi ønsker dem ikke og vil gøre hvad vi kan for at forhindre projektet i at blive realiseret. De kystnære havvindmøller er og bliver helt unødvendige. Havvindmøller hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke opsættes på bekostning af naturværdier. Naturværdier i forhold til TRÆKFUGLENE, i forhold til HAVPATTEDYRENE og i forhold til de tobenede pattedyr, nemlig os MENNESKER.

Baggrunden for vores situation.

Vi har nu gennem en periode på meget snart 10 år været taget som gidsler af projektudvikleren European Energy A/S og af Energistyrelsen. Vi har gennem de sidste snart 8 år kæmpet imod projektet med de demokratiske midler, som eksisterer i et samfund, som det danske. Vi har opført os pænt og nogen vil sikkert sige FOR PÆNT.

I dagspressen kan vi nu ugentlig læse om vanvidsbilister, der får deres biler konfiskeret. Vi læser om direktører for virksomheder, der bliver idømt konkurskarantæne. Men hvad stiller vi op med politikere, der med velvillig hjælp fra embedsværket får tilvejebragt en lovgivning, der tillader kystnære vanvidsprojekter, der er helt ude af proportion med omgivelserne. De folkevalgte politikere i Folketinget skulle måske overveje en form for opstillingskarantæne.

Figenbladet, som politikerne forsvarer sig bag, består i, at vi ikke i et retssamfund laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det har vi taget til os. Og vi har peget på en alternativ vej for vores politikere til at få ryddet op i en fuldstændig misforstået klimapanisk lovgivning fra 2012. Vi har overfor de ansvarlige politikere anvist, at de kan udpege de berørte kystnære områder til internationale fuglebeskyttelses-områder. EU kører – og heldigvis for det – en pilotsag mod Danmark for manglende opfyldelse og udmøntning af den lovgivning, som Folketinget gennem markedsudvalget og regeringen har forpligtet Danmark og de andre EU-lande til omkring beskyttelse af truede dyrearter, herunder trækfugle, der flyver fra det ene EU-land til det andet.

Forleden dag læste jeg en artikel om V236-15.0 MW. V står for Vestas. 236 angiver afstanden fra vingespids til vingespids. Den skyder 280 meter op i luften og kan, når vinden blæser producere 15,0 MWh eller nok til at hver mølle vil kunne dække det årlige el-forbrug i 20.000 husstande.

Forestil Jer disse møller placeret i Jammerland Bugt. 280 m høje eller væsentlig højere end pylonerne på Storebæltsbroen. Utænkeligt – vanvittigt – skammeligt – men lovgivningen selv i dag – er indrettet sådan, at en kommunalbestyrelse, en projektudvikler og Energistyrelsen sammen kunne gennemføre et sådant projekt indenfor 15 km fra kysten. Der står ingen begrænsninger i selv den nuværende lovgivning om størrelsen på den enkelte mølle, om højden på møllerne, om antallet af møller, om deres indbyrdes placering, opstillingsmønstret. Den eneste begrænsning er, at møllerne skal stå minimum 4 km fra land. Politikerne og for den sags skyld også vindmøllebranchen har endnu ikke indset, at virkeliggørelsen af projektet i netop Jammerland Bugt kan udløse en voldsom folkelig modstand mod den Grønne Omstilling. Tillad mig endnu en gang at fastslå, at havvindmøller ikke hører hjemme i de indre danske farvande – de hører naturligt hjemme langt ude på havet.

Vi har udfordret og vil vedblive med at udfordre Energistyrelsens forvaltningspraksis i forbindelse med disse gamle åben-dør projekter. Energistyrelsen hævder således, at de – uagtet den værst mulige karakter for de visuelle gener – i deres afgørelse af, om der kan gives en etableringstilladelse, vil se helt bort fra de visuelle forhold. Energistyrelsen gør det med udgangspunkt i VE-loven af 2012, hvor de hævder, at politikerne i energifor­ligskredsen én gang for alle har taget stilling til, at havvindmøller kan placeres helt ind til 4 km fra kysten. Og at alle andre hensyn skal vige herfor. Energistyrelsen tillægger det ikke nogen betydning, at politikerne i 2012 var tvunget til at acceptere vilkårene ud fra et helt overordnet hensyn til at nedbringe de samfunds­økonomiske omkostninger ved den grønne omstilling. I dag – 10 år senere – er etableringsomkostningerne for havvindmølleparker faldet med 70 – 80 %. Med det som udgangspunkt, må Energistyrelsen nødvendigvis gøre aktivt brug af afværgeforanstaltninger i forbindelse med projektets gennemførelse. Vi kan her pege på begrænsning af antallet af møller, begrænsning på størrelsen af møllerne, forøgelse af afstanden til nærmeste kyst, krav til opstillingsmønstret mv.. Det er derfor glædeligt, at projektopstilleren er blevet bedt om at udarbejde nye visualiseringer og nye fotopunkter.

Det er blandt andet i det lys, at vi valgte at indbringe Energistyrelsens betingede godkendelse af VVM-redegørelserne den 22. maj 2020 til Energiklagenævnet. Vores klage blev afvist, idet Energiklagenævnet nåede frem til, at vi ikke var klageberettigede. Det vil vi dog være når det endelige og konkrete projekt skal gennem godkendelsesprocessen.

I løbet af året har vi talrige gange hørt om European Energy’s og Knud Erik Andersens fantasifulde udlægning af sameksistens mellem de meget sky trækfugle og havvindmøllerne. Regeringens rådgivere i fuglespørgsmål – DCE på Aarhus Universitet har ganske enkelt hældt European Energy’s rapport ned ad brættet med begrundelsen manglende videnskabelig dækning for konklusionerne. Hertil kommer domstolspraksis ved EU-domstolen, hvor domstolen går meget langt i bestræbelserne på at beskytte såvel natura 2000 områder som internationale fuglebeskyttelsesområder. Der er derfor næppe tvivl om, at European Energy har tabt slaget om Omø og står overfor at skulle udgiftsføre et tab på 2,5 mio. Euro eller 18,5 mio. kroner. Det vil naturligt lægge yderligere pres på realiseringen af projektet i Jammerland Bugt. Her har selskabet med udgangen af 2020 i alt brugt Euro 4,8 mio. eller 35,8 mio. kroner. Et beløb, som vi forventer vil blive øget betydeligt i løbet af 2021 til supplerende fugleundersøgelser (15 fugletællinger i perioden september 2020 til august 2021), flagermus undersøgelser, nye visualiseringer, nye støjmålinger med alle områdets eksisterende landvindmøller inkluderet, geologiske jordbundsundersøgelser mv.

Med afsæt i, at politikerne ikke ønsker at gennemføre lovgivning med tilbagevirkende kraft, har vi henvendt os til medlemmerne af Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget og medlemmerne af Miljø- og Fødevareudvalget for at få dem til at forstå, at de kan bruge udpegningen af internationale fuglebeskyttel­ses­­områder til at få ryddet op i en klimapanisk lovgivning fra 2012. Alle senere energiaftaler og lovændringer har indholdsmæssigt indebåret forøget lokal indflydelse og fremdriftskrav. I dag har kommunerne indflydelse på afgørelsen, hvis den påtænkte havvindmøllepark placeres inden for 15 km fra nærmeste kyst.

Vi har fortsat direkte kontakt til EU’s miljøkommissær og vice miljøkommissær omkring vigtigheden af Jammerland Bugt i forhold til Ederfuglene.  

Den 22. maj 2020 udstedte Energistyrelsen en betinget godkendelse af VVM-redegørelserne for Omø Syd og Jammerland Bugt.  Som forventet indsendte European Energy den 16. oktober 2020 deres ansøgning om etableringstilladelse  

Klapning.

Langt de fleste af os har ikke noget forhold til klapning, men hvis vi hører om, at havet bliver brugt som losseplads bliver vi straks opmærksomme. I forbindelse med uddybningen af den eksisterende havn i Kalundborg og udvidelse med Vesthavnen er området ud for Jammerland Bugt blevet brugt som losseplads for 925.000 tons jord og havneslam. Jeg er sikker på, at vi alle ville have reageret, hvis det var foregået via lastbiltransport. Ingen af os ville i givet fald have overset de lidt mere en 23.000 40-tons lastbiler. Dele af havbunden er med denne klapning blevet hævet med op til 6 meter. Nu er materialerne over en periode på nogle år, stille og roligt blevet sejlet ud i bugten og dumpet. Tungmetallet i slammet er særdeles giftigt for blåmuslingerne, som Ederfuglene jo lever af. Ingen heller ikke konsulentfirmaet NIRAS, der har været rådgivere for såvel Miljøstyrelsen/Kalundborg Havn som for European Energy/Energistyrelsen har overhovedet haft øje for denne helt åbenlyse mulige konsekvens for fødegrundlaget i Jammerland Bugt for trækfuglene. En ganske alvorlig og afgørende miljømæssig sag er derfor under udvikling til ugust for de truede og rødlistede Ederfugle. I forbindelse hermed og i forbindelse med udpegningen af fuglebeskyttelsesområder samt Havplan 2021 har vi anmodet om foretræde for Folketingets Miljøudvalg. Det sker onsdag den 10. november 2021. Efter selve generalforsamlingen vil vi have lejlighed til at vende Havplan 2021 nærmere.

Hvad kan vi forvente i den nærmeste fremtid?

Der vil være fortsatte undersøgelsesaktiviteter hen over efterårs- og vinterperioden. Vi vil kunne se skibe, der udfører geologiske undersøgelser og i henhold til tidsplanen skal European Energy inden udgangen af marts måned 2022 af levere tillægget til VVM-redegørelsen. Energistyrelsen skal i forbindelse med den offentlige høringsfase på 8 uger i foråret 2022 også offentliggøre deres udkast til etableringstilladelse. Så det ser ud til, at vi nærmer os afslutningen på et vanvidsprojekt. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad der står i vores magt for, at projektet aldrig virkeliggøres.

Lad os nu og før det er for sent få fornuften tilbage i energidebatten. Havvindmølle­parker hører til langt ude på havet og ikke i de indre danske farvande.  

Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet i bestyrelsen og en særlig tak til Jørgen Karlsen, der har solgt huset og derfor træder ud af bestyrelsen. Tak for indsatsen gennem årene. Endelig skal der lyde en stor tak til vores medlemmer for den fortsatte støtte.

Ole Nyvold

Formand   

Regnskab:

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.