Referat af Generalforsamling i Beskyt Jammerland Bugt

Lørdag den 28’ende oktober 2023 afholdtes der generalforsamling i miljøorganisationen Beskyt Jammerland Bugt.

Formanden – Ole Nyvold – fremlagde følgende beretning til de ca. 100 fremmødte:

Formandens beretning på generalforsamlingen.

I løbet af året fra juli 2022 til juni 2023 har vi oplevet en fortsat markant opbakning til bestyrelsens arbejde udtrykt gennem e-mails og deltagelse i generalforsamlingen i oktober 2022. Vi har fortsat et sted omkring 1.500 helårshuse og fritidsboliger som medlemmer. I foreningen tilslutter vi os fuldt ud den grønne omstilling. Vi tilslutter os også fortsat udbygning med havvindmøller og især dem, der placeres naturligt langt ude på havet. Fælles for os alle er, at vi siger: ”NEJ TAK til de møller”, som European Energy A/S fortsat arbejder på (nu på 11 år) at få placeret i Jammerland Bugt. Vi ønsker dem ikke og vil fortsat gøre hvad vi kan for at forhindre projektet i at blive realiseret. De hører hjemme langt ude på havet, hvor de ikke opsættes på bekostning af naturværdier.

Naturværdier i forhold til TRÆKFUGLENE, i forhold til HAVPATTEDYRENE og i forhold til de tobenede pattedyr, nemlig os MENNESKER. De kystnære havvindmøller er og bliver helt unødvendige. Det gælder også i den situation, hvor vi skal frigøre os fra Putin’s gas og olie. Vi skal alle tænke os om og sørge for, at de løsninger, som nyder fremme, er de rigtige og langsigtede løsninger. De 28 nye ansøgninger om – i stort omfang kystnære projekter i de indre danske farvande – blev pludselig sat i bero i februar 2023. Det omfattede også de ”gamle” åben-dør projekter, som det i Jammerland Bugt. Baggrunden herfor var, at regeringen var bekymret for, om åben-dør ordningen var i strid med EU’s statsstøtteregler og konkurrence-lovgivningen. Vi har søgt aktindsigt i baggrundsmaterialet for denne beslutning og har senest rykket for svar i denne uge. Det virker som om, at regeringen af al magt vil forhindre almindelige borgere og interesseorganisationer indsigt i disse forhold. I denne sammenhæng er vi i samme båd, som Assens Kommune. Vi er oppe imod nogle meget markante kræfter, idet der ikke skal herske nogen tvivl om, at den kystnære placering udgør en drivende og meget betydelig økonomisk faktor for projektudviklerne. De sparer milliard­beløb i både anlægs- og driftsfasen. Lovgivningen rummer ikke nogen muligheder for, at vi som samfund kan opkræve en arealleje for det havareal, som stilles til rådighed. I denne stund må vi konstatere, at behandlingen i Energistyrelsen af disse ”gamle” kystnære projekter, herunder vores i Jammerland Bugt er genoptaget. Af de 28 nye projekter har 3 kun overlevet regeringens granskning.

Baggrunden for vores situation.

Vi er nu på 11. år taget som gidsler af projektudvikleren European Energy og af Energistyrelsen. Vi – i foreningen – har gennem de sidste 9 år kæmpet imod projektet med de demokratiske midler, som eksisterer i vores samfund. Vi har opført os pænt og ordentligt – nogen vil sikkert sige FOR PÆNT. Vi står overfor et snarligt 10-års jubilæum, som ingen af os i vores vildeste fantasi havde forestillet ville indtræffe. Vi er fortsat fulde af energi og gåpåmod i vores kamp for at forhindre mølleparken i at blive realiseret.

Figenbladet, som politikerne forsvarer sig bag, består i, at vi ikke i et retssamfund laver lovgivning med tilbagevirkende kraft. Det har vi taget til os. Og vi har peget på en alternativ vej for vores politikere til at få ryddet op i en fuldstændig misforstået klimapanisk lovgivning fra 2012. Vi har overfor de ansvarlige politikere anvist, at de kan udpege de berørte kystnære områder til internationale fugle­beskyttelsesområder.   

I umiddelbar forlængelse af forrige års generalforsamling tog Energistyrelsen initiativ til at igangsætte en såkaldt Idefase høring. Oplægget fra projektudvikleren skulle så sammen med de indkomne høringssvar danne grundlag for, hvilke krav Energistyrelsen ville stille til indholdet i den endelige Miljøkon­se­kvens- rapport (det, der tidligere hed en VVM-redegørelse). Efter Energistyrelsens gennemgang af oplægget fra European Energy og de indkomne høringssvar resulterede denne nye proces så i, at Energistyrelsen udarbejdede et AFGRÆNSNINGSNOTAT.  

Det absolut væsentligste for os er:

At Energistyrelsen i afgrænsningsnotatet slår fast, at der IKKE bliver tale om 80 møller i Jammerland Bugt og helt ind til 4 km fra nærmeste strand, idet de klart og tydeligt skriver, at der maksimalt må opsættes 24 møller og nærmeste mølle skal stå mere end 8 km fra stranden. Så vidt så godt, MEN der er ikke nogen begrænsning på møllernes højde og den øvre grænse for parkens kapacitet er fastholdt på 240 MW. Umiddelbart betyder det, at der bliver tale om 24 stk. 10 MW møller, der hver især er 234 meter høje. Det undrer os meget, at afgrænsningsnotatet efterfølgende er ændret, til at afstandskravet nu er blevet til 6-8 km fra stranden. Denne ændring – uden nogen som helst involvering af de berørte myndigheder og interesseorganisationer – udfordrer vi nu Energistyrelsen på.

Hvordan ser processen ud nu:

Som berettet på sidste års generalforsamling så pegede tidsplanen på, at det endelige udkast til Miljøkonsekvensrapport for projektet i Jammerland Bugt – efter endnu en omfattende gang kvalitetssikring i løbet af januar/februar 2023 skulle i en stjernehøring hos myndighederne (miljøstyrelsen, søfartsstyrelsen, forsvaret m.fl. og lokalt hos Kalundborg Kommune). Projektudvikleren blev forsinket (nok mest p.g.a. berostillelsen), hvorfor stjernehøringen først er blevet gennemført midt i sommerferieperioden i år. Den endelige offentlige høring – den hvor vi både som forening og enkeltvis kan indsende høringssvar til Energistyrelsen – kommer ifølge den nu – endnu engang – reviderede tidsplan til at ligge i begyndelsen af 2024. Vi har selvfølgelig søgt aktindsigt i det materiale, som er sendt ud i stjernehøringen. Det viser sig nu, at det projekt som European Energy foretrækker, er at opstille 16 stk. 15 MW møller, hver med en højde til toppen af vingen på 256 meter. Det er 2 meter højere end pylonerne på Storebælt. Ingen tvivl: det vil fuldstændig ændre billedet af Jammerland Bugt, som et rekreativt område. Jeg skal lige nævne, at det materiale, som vi har fået aktindsigt i består af 3.442 A4-sider. Så vi ved godt, hvad vi skal bruge den kommende tid til.

Det er vigtigt at notere sig, at Energistyrelsen udover at sende den endelige Miljøkonsekvensrapport i høring også skal sende et udkast til deres etableringstilladelse i samme høring. Her vil vi kunne se, hvilke vilkår European Energy skal opfylde for, at de kan opnå en tilladelse til at etablere havvindmølleparken.

Vi har udfordret – og vil vedblive med at udfordre – Energistyrelsens forvaltningspraksis i forbindelse med disse gamle åben-dør projekter. Energistyrelsen hævder, at de – uagtet den værst mulige karakter for de visuelle gener – i deres afgørelse af, om der kan gives en etableringstilladelse, vil se helt bort fra de visuelle forhold. På trods af dette har Energistyrelsen krævet, at projektudvikleren også laver nye visualiseringer. Ingen af politikerne, der oprindelig gennemførte lovgivningen omkring de kystnære havvindmølleparker, havde fantasi til at forestille sig gigantiske møller så høje, som pylonerne på Storebælt.

 Vi har holdt forrige år et møde med Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg på Urhøj Camping. En repræsentant for European Energy deltog også i mødet. Han fortalte, at den planlagte park i Jammerland Bugt på 240 MW ville kunne holde hele 2 (skriver to) af Mærsk’s containerskibe i søen på årsbasis med grønt brændstof. Det sætter godt nok den grønne omstilling i perspektiv. Det er nok også derfor, at hele energibranchen nu taler mindre og mindre om PTX – altså om muligheden for at omdanne overskudsstrøm til brint, som så kan bruges som drivmiddel.

Det ser nu ud til, at vi nu langt om længe nærmer os afslutningen på et vanvidsprojekt. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad der står i vores magt for, at projektet aldrig virkeliggøres og hvis det virkeliggøres, at det så bliver i en væsentlig reduceret udgave uden nævneværdige miljøkonsekvenser for naturværdierne i bugten.

Afslutningsvis skal der lyde en tak for samarbejdet i bestyrelsen og en særlig tak til Kirsten Dirchsen, der af personlige årsager nu forlader bestyrelsen. Tak for indsatsen gennem årene. Endelig skal der lyde en stor tak til vores medlemmer for den fortsatte støtte. Der er ingen tvivl om, at engagementet blandt medlemmerne er stort, vedholdende og rodfæstet. Tak for støtten og lad os stå sammen også i denne afgørende fase omkring projektet.

Ole Nyvold, Formand   

Kasserer Michael Amstrup fremlagde hernæst dette regnskab:

Kontingentet blev derefter fastsat uændret fra foregående år. For grundejerforeninger 30 kr. pr. medlem af grundejerforeningen – privat medlemskab kr. 150 pr. medlem.

Bestyrelsen blev herefter sammensat som følger:

Ole Nyvold (formand)

Ulla Thøgersen

Pernille Kehlert Øhrstrøm

Finn Bach

Hans Simonsen

Michael Amstrup (kasserer)

Suppleanter:

Kaj Flemming Nielsen

Flemming Rønholt Hansen

Revisorer:

Aase Steinmetz

Jens Thyboe Pedersen

Revisorsuppleant:

Lars Kehlet Nørskov

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling!

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S, har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.