Status Jammerland Bugt Havvindmøllepark – August 2022

Lige nu afventes en fornyet miljøredegørelse for det helt konkrete og påtænkte havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt. Ifølge Energistyrelsen vil denne blive sendt i offentlig høring primo 2023.

En sådan undersøgelse og redegørelse skal laves for at afdække de mulige påvirkninger af miljøet i forbindelse med det aktuelle projekt. Det er projektmager – European Energy A/S – der skal lave denne rapport.

Der er en række faste punkter der som minimum skal vurderes, dette er eksempelvis :

  • Den visuelle belastning
  • Påvirkning af dyreliv, fauna og landskab
  • Påvirkning af turisme/erhverv
  • Støjforhold
  • Øvrige miljøforhold
  • Sejladsforhold

Der skal redegøres for projektets mulige påvirknings af nævnte forhold isoleret set dvs. alene projektets påvirkning. Men der skal fornuftigvis også kigges på samlet belastning sammen med andre eksisterende, påvirkende anlæg samt mulige planlagte. Dette kaldes den kumulativ påvirkning og er jo den påvirkning som beboere, dyr, fauna og landskab rettelig vil mærke.

En sådan rapport er lavet på et tidligere tidspunkt (2018). Heri undersøgte og vurderede projektmagers rådgiver (Ingeniørfirmaet Orbicon A/S) 100 – 140 påvirkninger af miljøet i anlægs- og driftsfasen.

Opstiller man resultatet af disse vurderinger ses, at projektet vil have en meget negativ påvirkning af miljøet!  Når man ser på resultatet for den samlede (kumulative) påvirkning projektet vil medføre, vil ca. 90% af de undersøgte forhold påvirkes negativt, se optællingen gengivet i grafen herunder:

Mange af påvirkningerne er i rapporten anført til at have en meget stærk (”voldsom”) negativ indvirkning.

Dette er med al tydelighed en meget høj pris at betale for miljøet herunder biodiversitet, landskab, nødvendige rekreative forhold mv.

Hertil kan så lægges at bugten jo huser en række truede og derfor stærkt beskyttede dyrearter, visse med Zero Tolerance for forstyrrelser (marsvin). Den aktuelle placering af så mange og så store havvindmøller i en ekstrem vigtig bugt for disse dyr har en alt for høj miljømæssig pris.

Meget store havvindmøller skal placeres langt til havs. Der er vindforhold markant bedre og negative påvirkninger for dyr, mennesker og landskab markant mindre. Derude vil de kunne drives professionelt som de store industrielle anlæg de jo faktisk er. Sådanne energi-øer er allerede klogt besluttet og under planlægning, se eksempelvis henvisning fra forsiden af Energinet.dk

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager, og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Danmark har som nævnt besluttet at opføre de såkaldte Energi-øer, der placeres langt ude på havet. Den første Energi-ø placeres i Nordsøen 100 km fra land og vil fra start producere nok energi til at forsyne ca. 10 millioner husstande med grøn strøm. Med den nye Esbjerg-aftale, planlægges der yderligere produktion svarende til 230 millioner husstande!

Derfor er et projekt som det planlagte i Jammerland Bugt, et helt unødvendigt overgreb på naturen og de mennesker, der færdes ved bugten. Den eneste der får en sikker gevinst, er ejeren af European Energy A/S, milliardæren Knud Erik Andersen, der forventes at tjene yderligere en milliard, hvis projektet gennemføres.

Beskyt Jammerland Bugt støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af området. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning ikke ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.