Udsigt til 2022: Har projektmagers miljøvurderingsmateriale den krævede kvalitet?

Energistyrelsen forventer ifølge deres hjemmeside, at der i starten af 2022 foretages en offentlig høring om nyt Miljøvurderings-materiale vedr. det ansøgte havvindmølleprojekt i Jammerland Bugt.

Det er dette materiale, der skal belyse om det ansøgte – voldsomt store projekt – er miljømæssigt forsvarligt overfor dyr, fauna, landskab, mennesker mv. Det gælder både projektet i sig selv, men også den samlede belastning af såvel havvindmølleprojektet som øvrige forhold (nuværende samt kommende kendte) der på den ene eller anden vis vil kunne belaste området omkring Jammerland Bugt.

Vi må – helt naturligt – forlange et samlet, overskueligt, revideret og kvalitetssikret materiale til brug for den kommende vurdering!

Dette siges, fordi ingen vil kunne overskue yderligere nye supplerende rapporter inklusiv den tidligere mere end 500 siders VVM-hovedrapport. Denne rapport havde adskillige åbenlyse og væsentlige fejl i såvel hovedrapport som i de mange hundreder siders bilag og andet baggrundsmateriale, der ligger til grund for angivelserne i hovedrapporten.

Det er lidt som at sætte ræven til at vogte gæs, at lade projektmager (European Energy A/S) udarbejde miljøvurderinger for det privatejede projekt!

Da den første VVM-rapport blev udsendt, bekræftede Energistyrelsen naturligvis at have gennemlæst denne inden udsendelsen. Alligevel havde der sneget sig mange helt åbenlyse fejl med i rapporten, så som forkerte kommunenavne, gale kilometerangivelser, forkert betegnelse af storskibstrafikruten i Storebælt, fejlagtig oplysning om at alle tankskibe i Storebælt sejlede med slæbebåds-assistance… og meget meget andet.

Flere af de efterfølgende udarbejdede notater har også helt åbenlyse fejl. For eksempel har projektmagers rådgiver i de efterfølgende udførte støjberegninger – for samlet støjbelastning – udeladt områdets 2 største landmøller! Og der er fortsat ikke afholdt den lovede workshop omkring sejlads-risici med relevante parter for området. Dette oplyste man ellers at have lavet i den oprindelige VVM-rapports hoveddel… Men efterfølgende research viste, at dette var en workshop for et helt andet område med deltagere så som Langelandsfærgen og Bisserup Sejlklub!

Det må derfor forlanges, at der udføres uvildig tredjeparts-kvalitetskontrol af oplysninger og væsentlige beregninger i det kommende VVM-materiale.

Visualiseringer er et væsentligt punkt, flere af de pt. fremlagte visualiseringer er bestemt ikke retvisende. Dette er nævnt flere gange her på hjemmesiden samt i de fremsendte indsigelser ved forrige offentlige høringsperiode. Der mangler visualiseringer for en række væsentlige – og ved det oprindelige inputmøde -lovede punkter. Visualiseringer skal i sagens natur være retvisende og der skal derfor anvendes korrekte farver, staffering, lys, sigtbarhedsindeks osv… Forhold der burde være ret indlysende. Ikke desto mindre er det tidligere fremlagte ikke korrekt på disse punkter.

Der er for flere år siden udlagt et antal nye sommerhusområder omkring bugten, disse grunde er nu til salg. Mange af disse grunde er højtliggende. Dette indgår ikke i det tidligere fremlagte materiale ligesom der heller ikke er foretaget visualiseringer for disse områder. På Fyns siden (Hindsholm – lige overfor Jammerland Bugt) diskuteres pt. et større sommerhusområde (110 huse), også dette aspekt bør inddrages og naturligvis visualiseres.

Som nævnt mange gange er bugten meget væsentlig for flere beskyttede dyrearter!

Dette gælder for eksempel marsvin (Danmarks eneste tandhval, en såkaldt strengt beskyttet Bilag 4 art med ”Zero Tolerance” for forstyrrelse) og edderfugle (truet og derfor beskyttet på EU-niveau) med en bestand der gør at bugten langt overstiger hvad der normalt anvendes som udpegning som fuglebeskyttelses-område. Bugten har således præcis de kvaliteter mht. biodiversitet, landskabelige og rekreative kvaliteter, som man andre steder bruger mange penge og ressourcer på at forsøge at skabe eller genskabe!

Med de væsentlige og ganske åbenlyse fejl, der er i det tidligere fremlagte miljøvurderingsmateriale for Jammerland Bugt projektet, kan sagsbehandlingen her jo egentlig koges ned til at konkludere, at ansøger ikke har villet eller ikke har evnet at fremlægge et retvisende materiale og det ansøgte meget voldsomme projekt derfor må afvises.

Den grønne omstilling kan ikke tilsidesætte miljøbeskyttelseshensyn og lovgivning… men heldigvis kan begge tilgodeses ved f.eks. opstilling af havvindmøller til havs på ”energiøer” som Energinet.dk omtaler allerførst på deres hjemmeside. De to planlagte ”energiør” forventes – i første omgang – at levere energi til 5 mio. husstande og de vil betyde langt mindre negativ påvirkning af naturen end det helt unødvendige anlæg ved Jammerland Bugt.

Med løftet om at ”Beskyt Jammerland Bugt” også i 2022 vil kæmpe indædt og med alle lovlige midler for vores naturskønne område, ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår.

Foreningen Beskyt Jammerland Bugt er af miljømæssige årsager og med
udgangspunkt i gældende lovgivning herom, modstander af havvindmøller i
Jammerland Bugt. 

Vi støttes af de svenske miljømyndigheder, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Jægerforbund, Akademirådet, Kalundborg Kommune og flere end 5.000 bekymrede borgere.

Den grønne omstilling er nødvendig og havvindmøller er meget fornuftige, men de skal placeres på havet og absolut ikke i en naturskøn bugt, der rummer særligt og konventionsmæssigt beskyttet dyreliv. Foreningen Beskyt Jammerland Bugt støtter til fulde den grønne omstilling.

Husk at staten opgav at opføre havvindmøller i Jammerland Bugt, da man mente at det ville blive alt for stor en belastning af naturen. European Energy A/S fandt et hul i loven – om åben dør – og gik i gang med et projekt, der med den nugældende lovgivning aldrig ville kunne gennemføres. European Energy A/S,  har derfor ikke handlet i ”god tro” og projektet burde for længst være opgivet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

2 Responses to Udsigt til 2022: Har projektmagers miljøvurderingsmateriale den krævede kvalitet?

  1. Michael Solander skriver:
  2. Kasper Henningsen skriver:

    En lang række danske planer om at opføre enorme havvindmølleparker i havene omkring os lider et kæmpe knæk.

    Det fremgår mandag formiddag af en pressemeddelelse fra Energistyrelsen, som meddeler, at sagsbehandlingen af de såkaldte åben dør-projekter sættes i bero, da projekterne kan være i strid med EU-Retten.

    https://www.berlingske.dk/virksomheder/det-her-er-fuldstaendig-uhoert-enorm-dansk-udbygning-af-havvind

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.