Hjælp os!

Miljøorganisationen ”Beskyt Jammerland Bugt” arbejder på at forhindre opsætning af kæmpe havvindmøller i Jammerland Bugt. Over 5.400 borgere har underskrevet protest imod det voldsomme overgreb på naturen. Se nedenfor hvordan man gør.

Vi arbejder med udbredelse af information om projektet, påvirkning af politikere og myndigheder, inddragelse af eksperter samt udarbejdelse af høringssvar til VVM-redegørelsen. Arbejdet er frivilligt, men vi har brug for såvel moralsk og økonomisk støtte.

Du kan hjælpe os på følgende måder:

 • Økonomisk: ved at melde dig ind i foreningen – det koster kun 150 kr./årligt. Eller du kan donere et sponsorat. Du kan melde dig ind i foreningen her: Meld dig ind
 • Skriv under på vores online protestside her:
  1. http://www.skrivunder.net/jammerland_bugt
 • Udbred kendskabet til denne hjemmeside. Tal med dine naboer, familie og venner og informér dem om projektet
 • Meld dig ind i facebook-gruppen Jammerland Bugt og del underskriftsindsamlingen med dine facebook-venner
 • Giv din mening til kende ved at skrive til politikere, styrelser, berørte foreninger m.m. Se separat punkt nedenfor
 • Skriv en kommentar her på siden; sidder du inde med vigtig viden, så tøv ikke med at kontakte formanden (anonymitet er sikret)
 • Tag stilling og gør noget! Gør du ingenting bliver det for nemt for investorerne at få projektet gennemført!
 • Hvis du kan finde billeder eller videoer af Edderfuglen eller havørne i Jammerland Bugt, er vi meget interesserede. Allerede nu har vi gode aktuelle billeder af begge fugle, men vi kan godt bruge flere.

Hvis du ønsker at skrive til de besluttende politikere, er der nedenfor en liste med de mest relevante personer. Først er der adresser på de politikere som sidder i Energi- , Forsynings- og Klimaudvalget. Øverst er formand for udvalget og ordførere, efterfulgt af de menige medlemmer. Disse politikere er nok de mest relevante, men det kan også være en god idé, at skrive til en politiker der er opstillet fra lokalområdet. Man kan sende en e-mail eller forsøge sig med et gammeldags brev.

politikere

Oversigt over deltagende grundejerforeninger findes her: GF-Medlemskab af BJB-2017-08-29

21 Responses to Hjælp os!

 1. Flemming Hvidt skriver:

  Tak, hjemmesiden er virkelig kommet op at stå. Bred kendskab til den kan imidlertid kun opnås, såfremt den enkelte grundejerforening orienterer medlemmerne direkte. Det kan gøres ved i god tid at udsende indkaldelse til den kommende generalforsamling og heri gøre rede for projektet med vedhæftet link til Energistyrelsen, European Energy og Orbicon. Her vil det måske hjælpe grundejerforeningerne såfremt et ensartet brev udsendes, også fordi så skal alle ikke sidde og tænke over hvad der skal stå.

 2. Britta Laursen skriver:

  Dejligt med stor opbakning i Gørlev her i aften.

  Vigtig viden til det videre protestarbejde:
  1. Der er til dato udbetalt kr. 0 i erstatning til naboer til Herslev Transformerstation, v Høng.
  – Der blev lovet og tegnet og fortalt, samt lovet forlig med de enkelte lodsejere.
  – Samtlige forlig er besluttet af Energinet.dk til at blive 0,-.
  – Der er visuelle store gener og støj.
  – Anlægget er her i 2014/2015 blevet udbygget til dobbelt størrelse efter kun at have været i drift i 5 år.

  2. Tilbuddet om at lodsejere med cpr-registreret adresse kan købe andele til kostpris, kan jo kun komme på tale for helårsbeboere, da alle øvrige sommerhusejere jo har cpr-registreret adresse andre steder og derfor ikke kan købe anparter.
  – det virker overhovedet ikke gennemtænkt.

 3. Heidi Jensen skriver:

  Min familie og jeg påtænker at købe sommerhus et sted fra strækningen Svallerup til Bjerge. Hvis det bliver besluttet, at der kommer havmøller op i Jammerland bugt, vil vi finde et andet sted. Dette til trods, at vi har tilknytning til området og virkelig har et stort ønske om sommerhus i dette område.

 4. Finn Hammerum skriver:

  Fin plakat, bør der ikke stå noget om underskrift indsamlingen?

 5. Michael Solander skriver:

  Har lige læst på Videnskab.dk at havvindmøller formentlig skræmmer Danmarks største rovdyr væk.
  Se link her : http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/havvindmoller-kan-skraemme-danmarks-storste-rovdyr-vaek

 6. Anette Slot og Kaj Fl. Nielsen skriver:

  Til almindelig orientering har vil sendt følgende kommentarer, forslag og idéer til Orbicon:

  VVM for Jammerland Bugt Havmøllepark, projekt nr. 3621400172

  I fortsættelse af borgermødet i Gørlev Hallen den 23. april 2015 vil vi fremføre følgende betragtninger, spørgsmål og forslag, som vi mener, skal have betydning for den samlede VVM redegørelse.

  Der findes ikke nogen erfaringer for kystnære havvindmølleparkers miljøpåvirkning, da der ikke findes nogen sådanne parker i havområder, der kan sammenlignes med Storebælt. Den miljøpåvirkning, som VVM redegørelsen skal klarlægge, hviler således på erfaringer fra steder, som er af en helt anden natur end Storebælt og Jammerland Bugt. Vurderinger hviler derfor på antagelser og kriterier, der er fastlagt under helt andre forudsætninger. Dette forhold må afstedkomme en række usikkerhedsfaktorer, som må tages med i betragtning. Det er vist kun fantasien, der er en begrænsning, men for os rejser sig følgende spørgsmål:

  1) Der er nu planer om fire eller fem meget store vindmølleparker i Storebælt og Smålandsfarvandet. Risikoen for store utilsigtede skader er meget betydelig ved bygning af så massive anlæg. Burde man ikke anlægge én mindre møllepark og høste erfaringer herfra, inden man foretager kæmpe investeringer over hele Storebælt?
  2) Hvordan skal man ”måle” miljøpåvirkningen af den visuelle påvirkning af landskabet – havudsigten og solnedgange? Hvem skal fastlægge kriterier for dette? Vi ved at solnedgang over havet tiltrækker mange mennesker, og det er en attraktion i højere grad end solnedgang over land. Vi ved at horisonten mellem hav og himmel har en særlig tiltrækning på vores øjne og tanker. Dette fænomen er vidt beskrevet i kunsten. Hvordan vil man vurdere møllernes visuelle påvirkning af dette? (Et argument om at beboere langs kysten kan få erstatning for eventuelt værditab, er næsten ligegyldigt, for det er jo hele Danmarks befolkning som får påvirket en værdi – stranden er offentlig og benyttes af os alle. Ingen erstatning mulig!). Man skal i øvrigt have in mente, at fra Jammerland Bugts kyster vil man ikke kunne få udsyn over havet uden samtidig af have møllerne i sigte – de vil være meget dominerende.
  3) Med hensyn til måling og vurdering af herlighedsværdi, som er så svær, vil jeg godt drage en parallel. Herlighedsværdien ved kysterne og sommerhusområder vurderes så højt af politikere – og dermed vel også befolkningen – at man med EU-forbehold forbyder udlændinge at købe sommerhuse, dels med den begrundelse, at det er vigtigt at almindelige danskere skal kunne have råd til at købe sommerhuse til rimelige priser – en mulighed der er af meget stor værdi for især byboerne, og dels fordi for mange mennesker og ”leben” ødelægger naturoplevelsen. Vi synes, denne parallel er en god illustration af, at det er store værdier, vi har med at gøre, og som kun delvist kan måles i kroner, men det ville være forventeligt med store værdistigninger på ejendomme, hvis forbeholdet over for udlændinges køb blev ophævet. Det sætter værdierne, som vi taler om, i relief. Det er værdier, som en vindmøllepark vil påvirke i en eller anden grad med visuelle gener, støj og lys, I VVM redegørelsen bør dette på en eller anden måde adresseres. Det kunne måske være ved hjælp af en opinionsundersøgelse af, hvordan et vejet udsnit af befolkningen (og turister) føler, at de ville vurdere de negative effekter af en vindmøllepark på herlighedsværdi, som de opfatter den.
  4) Med hensyn til støj er det for os et åbent spørgsmål, om støjgrænser, der er fastsat i relation til byområder eller fastland, er relevante på en kyststrækning, hvor den eksisterende baggrundsstøj er langt lavere end inde i landet. Er 35 Db ikke langt mere larmende på en kyst end langs en motorvej? Bør støj ikke måles relativt til den støj, der er i forvejen, og ikke med et absolut Db-niveau?
  5) Kender man overhovedet noget til spredningen af lavfrekvent støj gennem en lavvandet bugt?
  6) Med hensyn til lyspåvirkning er fremlagt visualisering af påvirkningen om natten. På visualiseringen er projektørlys i forbindelse med servicering og reparationer af møllerne ikke illustreret. Er det ikke sådan at servicering og reparation af møllerne også vil foregå om aftenen og om natten med anvendelse af store projektører? Er det ikke sådan, at med op til 80 møller vil der næsten altid være nogle af disse under servicering og reparation – og i særdeleshed i sommerhalvåret, hvor vejret er gunstigt for arbejde på havet? Bør det ikke, som tilsvarende med støj, være sådan, at lyspåvirkning måles relativt i forhold til det lys (eller mangel på lys), der ville være uden møllerne, og ikke som et absolut mål for lysstyrke?
  7) På borgermødet blev det nævnt, at man sidste vinter havde observeret fuglelivet i området for at kunne vurdere påvirkningen af dette. Er det ikke sådan at forekomsten af fugle i området er meget afhængig af vejr, temperatur og forekomsten af is? Bør man ikke have observationer for forskellige vinterscenarier for at nå frem til en rimelig troværdig vurdering af tilstedeværelsen af fugle? Vi mener, at have observeret et langt større antal fugle i området i løbet af kolde isvintre, end det har været tilfældet de seneste vintre.
  8) Vil påvirkningen af vegetationen og strømforholdene i bugten kunne betyde, at strandene fyldes med dødt vegetation med stærke lugtgener til følge? Det bør undersøges og indgå i redegørelsen.

  Afslutningsvis vil vi påpege, at udsigten til at Storebæltsområdet i løbet af få år er i fare for at blive hjemsted for flere hundrede store havvindmøller, er en så stor ændring af vandets og landets udseende og natur, at en beslutning herom må og skal gennem det politiske system. I den eksisterende lovgivning har der næppe været taget højde for omfanget og vindmøllernes størrelse.

 7. Ingrid Rasmussen skriver:

  Jeg har skrevet til borgmesteren og andre medlemmer af kommunalbestyrelsen og folketinget samt til Danmarks Naturfredningsforening. Har fået venlige svar, som desværre overhovedet ikke kan bruges til noget som helst fornuftigt. TAK til alle jer, som arbejder ihærdigt på denne sag!!

 8. Peter Larsen skriver:

  Tak for et godt stiftelsesmøde og tak til den nye bestyrelse.
  Vi har nu i dag hørt omtale af møllerne i radioavisen. Det viser, som vi også drøftede på mødet, at vi skal argumentere på at undgå havmøller tæt på land og ikke alene i Jammerlandsbugten. Ministeren fremførte, at vi må acceptere placering af vindmøller, som vi også må acceptere anlæg af motorveje og større installationer på land. Fint så kender vi argumentet. Men der er et alternativ til kystnære møller, nemlig vindmøller med en placering langt fra kysten, som også vor formand påpegede.
  Det er derfor vigtigt, at alle der bliver berørt af de mulige kystnære vindmølle står sammen. Jammerlandsbugten er måske uheldigvis så en af de første, der får færdiggjort en VVM undersøgelse, som så skal godkendes under Energistyrelsen. Det gør det ikke nemmere.

 9. Kjeld T Thomsen skriver:

  Politikere arbejder i mod sig selv.
  der uddeles store beløb til støtte i forskning af energiprojekter så disse genere mindst
  muligt.
  Det kan kun være på grund af projektmagerene kan søsætte deres vindmølle park
  så omkostnings lavt som muligt,
  uden hensynstagen til natur og de menesker som bliver påvirket af dette.
  Det er ikke forståeligt at Politikkere i Kalundborg kommune akseaptere
  at få ned graderet det største og fineste natur og ferieområde “???”

  14 forskningsprojekter inden for bæredygtig energi og miljø får 300 mio. fra Det Strategiske Forskningsråd.

  17. DEC. 2013 KL. 10.50

  Det er smart at placere havmølleparker på dybt vand langt fra kystlinjen, for det giver færre støj- og synsmæssige gener. Samtidig er der mere vind til havs. Men fundamentet til at stå på skal være bedre. Nu får forskningsprojektet ABYSS på DTU penge til at forske i det. Det er et af 14 projekter, som netop har fået tilsagn om støtte fra Det Strategiske Forskningsråd. (Foto: Helge Røjle © DR)14 forskningsprojekter inden for bæredygtig energi og miljø får 300 mio. fra Det Strategiske Forskningsråd.

  17. DEC. 2013 KL. 10.50

  Det er smart at placere havmølleparker på dybt vand langt fra kystlinjen, for det giver færre støj- og synsmæssige gener. Samtidig er der mere vind til havs. Men fundamentet til at stå på skal være bedre. Nu får forskningsprojektet ABYSS på DTU penge til at forske i det. Det er et af 14 projekter, som netop har fået tilsagn om støtte fra Det Strategiske Forskningsråd.

 10. Erling Karlshøj skriver:

  Jeg har hørt, at VVM-undersøgelsen ville udkomme 17. juni!
  Har I hørt/set noget til den?

  Venlig hilsen
  Erling Karlshøj

  • jammerlandbugt skriver:

   Hej Erling
   Ja, VVM-undersøgelsen er sendt til Energistyrelsen.
   Vi skriver et indlæg i morgen.
   Mvh

 11. Lisbeth Vedel Andersen skriver:

  Der er stadig mange, der ikke er orienteret om projektet. Her tænker jeg specielt på Kalundborg by.
  De husomdelte Flyers er meget konkrete og informative og kunne måske sendes ud til flere borgere i nærområdet. ?

  Lisbeth Vedel Andersen

  • jammerlandbugt skriver:

   Hej Lisbeth
   Sidste lørdag blev der delt flyers ud i Kalundborg. Dette arbejde gentages lørdag den 27. juli. Frivillige kan skrive til Kirsten på kirste@jde.dk

 12. Lis Rønne skriver:

  Vi får ofte at vide vi bor i udkantsdanmark. Ja, men vi kan lide at være her. Vi kan lide roen, stilheden, den uberørte natur, den sorte stjernehimmel. Vi kan lide etikken ved at bo i dette område. Nu vil de tage de fordele der er ved at være en del af udkanten fra os. Tak til foreningen til et godt og kompetent arbejde.

 13. Hugo von Linstow skriver:

  Jeg er først idag blevet gjort opmærksom på at regørelsen/partsindlægget er blevet tilgængeligt. Jeg har tidligere spurgt til, om man har analyseret konsekvenserne for havbunden og mulighederne/risikoen for tilsanding i bugten som følge af de store bølgebrydere, som vindmøllerne vil være. Jeg kunne ikke se emnet kommenteret hidtil, men det kommer måske? Tak til dem som gør det store arbejde for at få forslaget retvisende belyst.

 14. Flemming Rønholt Hansen skriver:

  Dette er et tilægspørgsmål til mit oprindelige høringssvar. Tak til bestyrelsen for det seriøse arbejde, der er udført.

  Til Energistyrelsen !

  Her lige et ikke uvæsentligt tillægsspørgsmål:

  Hvordan sikrer Energistyrelsen, at der er penge nok til oprydning, når vindmøllerne om 25 år skal fjernes ?

  Skal European Energy A/S deponere et beløb der dags dato vil dække omkostningerne til at fjerne møller og fundament ?

  Hvordan sikrer man, at den evt. deponerede sum justeres iht. prisudviklingen år for år ?

  Jeg håber ikke, at man i Energistyrelsen forestiller sig, at der om 25 år, når oprydningen skal finde sted, er penge i selskabet

  mvh
  Flemming Rønholt Hansen

 15. Ellen Olsen skriver:

  Jeg undrer mig over at Kalundborg kommune tilsyneladende har ladet 100 (87 fremmødte) borgere beslutte at vindmøller i Jammerland bugt er en god ide. ? Vejledt af nogle oplysninger inden drøftelser ….. og så kalde det “ Borgerne har talt” . Via teknik og miljøudvalget…. En pc vælger 4500 tilfældige personer ….. 121 heraf melder sig interesseret…. 87 møder op, vejledes af ?. Hvem mon.
  Konklusionen bliver “ borgene har talt.
  Hvad sker der lige for teknik og miljø ?
  https://firstagenda-4.s3.eu-west-1.amazonaws.com/462a8e78-2452-47eb-914b-7560aaa4f4bf?X-Amz-Expires=300&response-content-disposition=inline%3B%20filename%20%3D%22document.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-8%27%27document.pdf&response-content-type=application%2Fpdf&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIJGTA5G4BPAFBBVQ/20240309/eu-west-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20240309T221645Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=eec5e34e9985dc24d239fe770487f644c2b6600bf6baa4f5db4031965a7bbea7

 16. Lonnie skriver:

  Hej Ellen. Jeg kan ikke komme ind på det link du har vedhæftet.
  Så kN du skrive, hvor du har læst indholdet af din kommentar.
  Mh Lonkie

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.